مقدمه :

برنامه نويسی شی گراء، بدون شک مهمترين تحول در دنيای نرم افزار طی ساليان گذشته بوده که بيشترين تاثير را در پيشبرد نرم افزار بدنبال داشته و ما امروز در صنعت گسترده نرم افزار از دستاوردهای وسيع آن بهره مند هستيم . در اين قسمت قصد داريم ، به بررسی برنامه نويسی شی گراء پرداخته و از اين زاويه نگاهی به دات نت داشته باشيم .
بمنظور شناخت برنامه نويسی شی گراء ، کافی است به اطراف خود نگاهی داشته باشيم و بسیاری از اشياء پيرامون زندگی خود مشاهده می نمائيم . اشياء ما را محاصره و يا در محاصره اشياء می باشيم . برخی از اين اشياء نظير دوربين ، مستقل عمل نموه و برخی ديگر نظير تلفن و ماشين های پاسخگو با ساير اشياء ارتباط دارند . برخی از اشياء دارای داده ها ئی می باشند که بين کاربران استفاده می گردد(يک دفترچه تلقن) . برخی از اشياء شامل اشياء ديگری می باشند.

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………..: 1
مقدمه……………………………………………………………. : 2

فصل اول : کلیات

1- C#.Net : ا……………………………………………………4
1-1 مقدمه ای بر برنامه نويسی شی گراء در دات نت…… 4
سی شارپ دات نت و برنامه نويسی شی گراء ………….7
الف) برنامه نویسی شی گرا…………………………………. 7
ب) انتزاع ( abstraction ) ا…………………………………….8
د) توارث (inheritance) ا……………………………………..11
هـ )چند ريختی ( polymorphism ) ا………………………12
و) فريمورک دات نت…………………………………………. 15
ز)CLR و قابليت های آن……………………………………… 16
ح) سيستم CTS ا……………………………………………..18
ط) سيستم CLS(Common Language Specification) ا…19
چرا به دات نت احتیاج داریم ؟…………………………….. 19
1-4 مقدمه ای بر C#.Net ا…………………………………24
چرا C# : ا…………………………………………………….25
C# و سایر زبان های برنامه نویسی ………………….: 28
2- SQL Server ا………………………………………….30
2-1 مقدمه ای بر SQL Server ا………………………..30
معرفی SQL و دستورات عمومی آن………………… : 34
Select Last name from persons ا……………………34
2-3 عملگر ها در SQL ا………………………………….35
دستور Insert :ا…………………………………………. 36
تجزیه و تحلیل پروژه…………………………………….. 38
کلاس Entity ا……………………………………………39
کلاس فرمها…………………………………………….. 40
کلاس انتخاب فرمها ……………………………………..41
کلاس کنترلی…………………………………………… 42
کلاس جستجو…………………………………………. 43
کلاس پایگاه دادها……………………………………. 44
Use Case Diagram ا…………………………………45
Sequence diagram ا………………………………….46
Collabration Diagram ا……………………………..47
Activity diagram ا……………………………………48
جداول:…………………………………………………. 49
شرح وب سایت……………………………………….. 54
فرم اصلی…………………………………………….. : 54
ثبت نام ……………………………………………..: 55
بخش مدیر …………………………………………: 56
ورود نویسنده ……………………………………….: 56
ورود زیر مجموعه ……………………………………: 57
ورود موضوع………………………………………… : 58
ورود انتشارات…………………………………… : 59
ورود کتاب ………………………………………..: 60
مشاهده مشتریان …………………………….: 61
مشاهده سفارشات ……………………………: 62
آرشیو فروش ……………………………………: 63
اعضای سایت : سفارش کتاب………………. :64

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

برنامه نويسی شی گراء، بدون شک مهمترين تحول در دنيای نرم افزار طی ساليان گذشته بوده که بيشترين تاثير را در پيشبرد نرم افزار بدنبال داشته و ما امروز در صنعت گسترده نرم افزار از دستاوردهای وسيع آن بهره مند هستيم . در اين قسمت قصد داريم ، به بررسی برنامه نويسی شی گراء پرداخته و از اين زاويه نگاهی به دات نت داشته باشيم .
بمنظور شناخت برنامه نويسی شی گراء ، کافی است به اطراف خود نگاهی داشته باشيم و بسیاری از اشياء پيرامون زندگی خود مشاهده می نمائيم . اشياء ما را محاصره و يا در محاصره اشياء می باشيم . برخی از اين اشياء نظير دوربين ، مستقل عمل نموه و برخی ديگر نظير تلفن و ماشين های پاسخگو با ساير اشياء ارتباط دارند . برخی از اشياء دارای داده ها ئی می باشند که بين کاربران استفاده می گردد(يک دفترچه تلقن) . برخی از اشياء شامل اشياء ديگری می باشند.
بسياری از اشياء از لحاظ عملکرد با يکديگر مشابه ولی از لحاظ اهداف با يکديگر متفاوت می باشند
در برخی موارد انجام عملات يکسان در ارتباط با يک شی ، رفتارهای متفاوتی را بدنبال خواهد داشت . يک شی قادر به انجام عمليات متفاوتی با توجه به ماهيت وضعيت بوجود آمده است . مثلا ” زمانيکه دکمه Play يک دستگاه کنترل کننده DVD و يا VCD فعال می گردد ، دستگاه قوق ، يک فيلم را پخش و ما شاهد نمايش آن بر روی صفحه تلويزيون خواهيم بود. اما اگر يک CD در دستگاه Player باشد ، همزمان با فشردن دکمه Play ، دستگاه Player باعث پخش CD صوتی شده و ما شاهد نواختن موسيقی از بلندگوهای مربوطه خواهيم بود. همانگونه که مشاهده می گردد در چنين وضعيتی ، فعال نمودن دکمه ها ی مشابه ، عمليات يکسان ولی با نتايج متفاوت را بدنبال داشته است .
به بسياری از اشياء پيرامون خود، می توان بعنوان جعبه های سياه ( black box ) ، نگاه نمود.در چنين حالتی نسبت به اصول اوليه عملکرد شی مورد نظر و پردازش های اوليه آن شناخت لازم وجود خواهد داشت ولی بسياری از جزئيات عملياتی که يک شی انجام می دهد برای ما ناشناخته خواهد بود. اکثرا” در زمان استفاده از يک شی علاقه مند به رويکرد فوق می باشند ( آشنائی با پتانسيل های شی و نحوه بالفعل نمودن آنان و پرهيز از درگير شدن و آگاهی از جزئيات مربوطه ) . در چنين مواردی برای استفاده از اشياء موجود در منزل ، ضرورتی به آگاهی از مکانيزم داخلی بعنوان شرط لازم وجود نخواهد داشت و می توان بدون درگير شدن در جزئيات از شی موجود استفاده نمود.
هر شی دارای دو خصلت ذاتی است : وضعيت ( state ) و رفتار ( Behavior ) . مثلا” يک لامپ دارای اطلاعاتی نظير : روشن/خاموش بودن ، نام تجاری ، طول عمر و موارد ديگر است که جملگی وضعيت شی فوق را مشخص می نمايند. رفتار لامپ ، شامل ارائه نور و روشنائی است .
يک شی مسلما” نسبت به خود ، بمنزله يک جزيره است . بسياری از اشياء بصورت دسته جمعی و با تشريک مساعی در يک سيستم قرار خواهند گرفت . مثلا” تلويزيون و بلندگوهای آن بخشی از سيستمی می باشند که موسوم به تئاتر خانوادگی است . يخچال و اجاق گاز بخشی از سيستمی با نام آشپزخانه می باشند. اين نوع سيستم ها خود متعلق به يک سيستم بزرگتر و با نام آپارتمان و يا خانه می باشند . مجموعه ای از آپارتمانها سيستم ديگری را با نام مجتمع ايجاد می نمايند.
يک نرم افزار را می توان مشتمل بر مجموعه ای از اشياء در نظر گرفت که هر يک پتانسيل های لازم را ارائه و با بخدمت گرفتن آنان و بهره گيری از پتانسيل های موجود زمينه نيل به اهداف مورد نظر فراهم خواهد شد. بمنظور طراحی و پياده سازی يک برنامه شی گراء در اولين مرحله می بايست ، اقدام به طراحی و ايجاد اشياء مورد نظر با توجه به اهداف نرم افزار نمود.مرحله فوق ، اولين گام و بدون شک مهمترين مرحله در فرآيند ايجاد يک سيستم است . در مرحله دوم که ارزش آن شايد بمراتب بالاتر از مرحله قبل باشد ، می بايست نحوه ارتباط اشياء با يکديگر بدرستی مشخص گردد. در زمان ايجاد يک سيستم بزرگ که دارای پيچيدگی های خاص خود است ، می بايست نسبت به دو مرحله فوق ، شناخت لازم وجود داشته و بدون آگاهی لازم ، امکان ايچاد اينچنين سيستم های بزرگی با رويکرد شی گراء ، چالش های خاص خود را بدنبال خواهند داشت . در چنين مواردی می توان فرآيند پياده سازی يک سيستم را شامل دو مرحله مهم طراحی شی گراء و برنامه نويسی شی گراء در نظر گرفت . برنامه نويسی مبتنی بر عنصر ، پايه و اساس اين نوع سيستم ها محسوب می گردد . برنامه نويسی اشياء در نرم افزار ، نيازمند يک زبان برنامه نويسی شی گراء نمی باشد و اگر از يک زبان برنامه نويسی شی گراء استفاده می گردد ، بدين مفهوم نخواهد بود که کد نوشته شده ، شی گراء خواهد بود. زبان ها صرفا” می توانند کمکی در فرآيند فوق را ارائه و هيچگونه تضمينی در اين رابطه را ارائه نخواهند داد. با استفاده از ويژوال بيسيک ، امکان نوشتن نرم افزار شی گراء وجود خواهد داشت . البته لازم است به اين موضوع اشاره گردد که نوشتن برنامه شی گراء در ويژوال بيسيک همواره بسادگی انجام نخواهد شد ، چراکه ويژوال بيسيک همواره دارای رويکردی شی گراء نمی باشد. پياده سازی عناصر باينری با قابليت استفاده مجدد در ويژوال بيسک در حال حاضر ميسر و امکان پذيراست ولی استفاده از اينگونه عناصر بين زبان های متفاوت چالش های خود را بدنبال خواهد داشت . با عرضه دات نت که مطابق آخرين دستاوردهای علمی ايجاد شده است ، ويژوال بيسيک دات نت بعنوان يکی از زبانهای حمايت شده ، دارای امکانات قدرتمند وغنی بمنظور استفاده ازمزايای آخرين دستاوردهای پياده سازی در برنامه نويسی شی گراء است .  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان