انتخاب صفحه

چکیده ی تحقیق:

هدف پژوهش حاضر این است که وجود رابطه بین فرهنگ سازمانی1 و سبک های مدیریت تعارض2 مدیران دبیرستان های دخترانه شهر مشهد را بررسی نماید. به عبارت دیگر بیان نماید که چگونه فرهنگ سازمان به عنوان یک عامل مهم مدیر را به کاربرد سبک خاصی از مدیریت تعارض سوق می دهد.

برای انجام تحقیق از روش توصیفی- همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری شامل 4045 نفر دبیران دبیرستان های دخترانه شهر مشهد می باشد که پس از تعیین حجم نمونه، 354 نفر معلم با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. فرهنگ سازمانی با استفاده از مدل رابینز3 و پرسشنامه محقق ساخته با ضریب پایایی 92/0 و سبک های پنجگانه مدیریت تعارض با استفاده از پرسشنامه پوتنام و ویلسون4 با ضریب پایایی 70/0 اندازه گیری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. در بخش آمار توصیفی از جداول و نمودارهای توزیع فراوانی، شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی و در بخش آمار استنباطی از تحلیل رگرسیون چند متغیره، تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و آزمونهای تعقیبی استفاده شد. نتایج تحقیق به صورت خلاصه نشان داد که:

  • سبک مدیریت تعارض مدیر، از طریق مولفه های فرهنگ سازمانی قابل پیش بینی است.
  • میزان کاربرد سبک حل مسئله از طرف مدیر، از طریق مولفه های میزان تحمل تعارض، گستردگی ارتباطات، آزادی و استقلال و میزان جهت دهی سازمان، قابل پیش بینی است.
  • میزان کاربرد سبک مصالحه از طرف مدیر، در حل تعارض از طریق مولفه های آزادی و استقلال، کسب هویت، میزان تحمل تعارض، میزان کنترل دبیران و سیستم پاداش قابل پیش بینی است.
  • میزان کاربرد سبک اجتناب از طرف مدیر، از طریق مولفه های خطرپذیری، کنترل، میزان کسب هویت و وحدت و یکپارچگی واحدهای درونی سازمان قابل پیش بینی است.
  • میزان کاربرد سبک نرمش از طرف مدیر، از طریق مولفه های آزادی و استقلال، جهت دهی سازمان، سیستم پاداش، گستردگی ارتباطات، کنترل، تحمل تعارض، حمایت مدیریت و میزان کسب هویت قابل پیش بینی است.
  • میزان کاربرد سبک اجبار از طرف مدیر، از طریق مولفه های خطرپذیری، وحدت و یکپارچگی، میزان جهت دهی سازمان، میزان کسب هویت و سیستم پاداش قابل پیش بینی است.
  • تفاوت بین متغیرهای عوامل فرهنگ سازمانی از لحاظ آماری معنادار است و می توان آنها را اولویت بندی کرد.
  • تفون بین متغیرهای سبک های مدیریت تعارض، از لحاظ آماری معنادار نیست و مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر مشهد، بدون رعایت اولویت و به صورت یکسان از تمام سبک ها در حل تعارض استفاده می کنند.

واژه های کلیدی:

مدیریت تعارض، فرهنگ سازمانی، مدیریت آموزشی، دبیرستانهای دخترانه

فصل اول: طرح مسئله

1.1مقدمه2

1.2بیان مسئله تحقیق3

1.3اهمیت و ضرورت تحقیق8

1.4اهداف تحقیق11

1.5سوالات تحقیق12

1.6قلمرو تحقیق13

1.7تعاریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها14

فصل دوم: مرورری بر پیشینه ی پژوهش

2.1مقدمه18

2.2بررسی پیشینه ی نظری تحقیق18

2.3بخش اول: فرهنگ سازمانی18

2.3.1فرهنگ اجتماعی20

2.3.2تعریف فرهنگ20

2.3.3ویژگیهای فرهنگ اجتماعی21

2.3.4رابطه ی فرهنگ اجتماعی و فرهنگ سازمانی22

2.3.5تعریف سازمان23

2.3.6فرهنگ سازمانی23

2.3.7جایگاه فرهنگ سازمانی در نظریه سیستم های باز25

2.3.8سطوح فرهنگ سازمانی26

2.3.9فرایند ایجاد فرهنگ سازمانی28

2.3.10کارکردهای فرهنگ سازمانی28

2.3.11انواع فرهنگ سازمانی30

2.3.12مدل های شناسایی فرهنگ سازمانی33

2.3.13فرهنگ سازمانی مدرسه37

2.4بخش دوم: تعرض سازمانی و مدیریت آن39

2.4.1تعریف تعارض و مدیریت تعارض40

2.4.2نگرش های مختلف نسبت به تعارض41

2.4.3دو چهره ی تعارض42

2.4.4سطوح تعارض در سازمان46

2.4.5پیش فرض های اساسی نسبت به تعارض میان گروهی48

2.4.6علل تعارض در سازمانها49

2.4.7تعارض میان فرهنگی51

2.4.8سبک های مدیریت تعارض52

2.4.9تئوری های دیگر در مدیریت تعارض54

2.4.10انتقادهایی در بحث تعارض57

2.5بخش سوم: رابطه ی فرهنگ سازمانی و سبک های مدیریت تعارض58

2.5.1رابطه ی فرهنگ سازمانی با متغیرهای دیگر سازمان58

2.5.2رابطه ی فرهنگ سازمانی با عملکرد اعضا سازمان58

2.5.3اثر فرهنگ بر مدیریت59

2.5.4اثر فرهنگ سازمانی بر عملکرد و رضایت شغلی61

2.5.5اثر فرهنگ بر فرایند و ساختار سازمان62

2.5.6رابطه ی فرهنگ و استراتژی63

2.5.7رابطه ی فرهنگ و تصمیم گیری64

2.5.8رابطه ی فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش64

2.5.9رابطه ی فرهنگ و اثربخشی66

2.5.10رابطه ی فرهنگ مدرسه و توسعه حرفه ای معلم66

2.5.11رابطه ی فرهنگ و مدیریت تعارض67

2.6بخش چهارم: بررسی تحقیق های انجام شده70

2.6.1پیشینه ی تحقیق در جهان71

2.6.2پیشینه ی تحقیق در ایران75

2.6.3جمع بندی تحقیق های انجام شده80

2.6.4چهارچوب نظری تحقیق82

2.6.5مدل تحلیلی تحقیق83

2.6.6نگاهی به آموزش و پرورش در مشهد87

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3.1مقدمه90

3.2روش و طرح تحقیق91

3.3جامعه آماری91

3.4نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه91

3.5ابزار گرداوری داده ها 92

3.6روایی ابزار جمع آوری داده ها94

3.7پایایی ابزار جمه آوری داده ها 95

3.8گردآوری داده ها95

3.9روش تجزیه و تحلیل داده ها96

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4.1مقدمه99

4.2آمار توصیفی99

4.3سیمای پاسخ دهندگان99

4.4توصیف آماری داده ها101

4.5آمار استنباطی داده ها116

4.6بررسی سوال 1/1 و ارایه نتایج116

4.7بررسی سوال 2/1 و ارایه نتایج 118

4.8بررسی سوال 3/1 و ارایه نتایج 119

4.9بررسی سوال 4/1 و ارایه نتایج 120

4.10بررسی سوال 5/1 و ارایه نتایج 122

4.11بررسی سوال اصلی و ارایه نتایج123

4.12بررسی سوال فرعی1 و ارایه نتایج126

4.13بررسی سوال فرعی2 و ارایه نتایج129

فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها

5.1مقدمه132

5.2تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق133

5.3تجزیه و تحلیل، بحث و بررسی نتایج سوال1/1 134

5.4 تجزیه و تحلیل، بحث و بررسی نتایج سوال 2/1 136

5.5 تجزیه و تحلیل، بحث و بررسی نتایج سوال3/1 137

5.6 تجزیه و تحلیل، بحث و بررسی نتایج سوال 4/1 140

5.7 تجزیه و تحلیل، بحث و بررسی نتایج سوال 5/1 144

5.8جمع بندی، بحث و بررسی نتایج سوال اصلی146

5.9تجزیه و تحلیل نتایج سوال فرعی 1 151

5.10تجزیه و تحلیل نتایج سوال فرعی 2 155

5.11محدودیت های تحقیق157

5.12پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش158

5.13پیشنهادهایی برای پژوهشگران بعدی160

پیوست ها

پیوست 1 پرسشنامه فرهنگ سازمانی162

پیوست 2 پرسشنامه تعیین سبک مدیریت تعارض164

پیوست 3 مجوزهای اجرای پژوهش در دبیرستان های شهر مشهد166

منابع و ماخذ171

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول2-1مشخصات گروه با سطوح تعارض متفاوت45

جدول2-2پیش فرض های اساسی سه گانه نسبت به تعارض و مدیریت آنها49

جدول2-3انتقادهای مطرح شده درباره ی رویکرد مدیریت تعارض57

جدول3-1جامعه آماری تحقیق91

جدول3-2تعیین حجم نمونه از روی حجم جامعه92

جدول3-3پرسشنامه فرهنگ سازمانی93

جدول3-4پرسشنامه تعیین سبک مدیریت تعارض94

جدول3-5پایایی پرسشنامه فرهنگ سازمانی94

جدول3-6پایایی پرسشنامه تعیین سبک مدیریت تعارض95

جدول4-1توصیف متغیر احساس آزادی و استقلال توسط دبیران101

جدول4-2توصیف متغیر تمایل به خطرپذیری102

جدول4-3توصیف متغیر جهت دهی سازمان103

جدول4-4توصیف متغیر یکپارچگی واحدهای درونی سازمان104

جدول4-5توصیف متغیر میزان حمایت مدیریت105

جدول4-6توصیف متغیر میزان کنترل رفتار دبیران106

جدول4-7توصیف متغیر میزان کسب هویت از سازمان107

جدول4-8توصیف متغیر میزان پرداخت پاداش بر اساس عملکرد108

جدول4-9توصیف متغیر میزان تحمل تعارض در سازمان109

جدول4-10توصیف متغیر گستردگی ارتباط بین افراد سازمان110

جدول4-11توصیف میزان کاربرد سبک حل مسئله111

جدول4-12توصبف میزان کاربرد سبک مصالحه112

جدول4-13توصیف میزان کاربرد سبک اجتناب113

جدول4-14توصیف میزان کاربرد سبک نرمش114

جدول4-15توصیف میزان کاربرد سبک اجبار115

جدول4-16تحلیل رگرسیون سوال1/1 116

جدول4-17محاسبه ضریب شیب سوال 1/1 117

جدول4-18تحلیل رگرسیون سوال2/1 118

جدول4-19محاسبه ضریب شیب سوال 2/1 118

جدول4-20تحلیل رگرسیون سوال3/1 119

جدول4-21محاسبه ضریب شیب سوال3/1 120

جدول4-22تحلیل رگرسیون سوال 4/1 121

جدول4-23محاسبه ضریب شیب سوال4/1 121

جدول4-24تحلیل رگرسیون سوال5/1 122

جدول4-25محاسبه ضریب شیب سوال5/1 123

جدول4-26خلاصه پاسخ سوال اصلی پژوهش124

جدول4-27جدول تحلیل واریانس عوامل فرهنگ سازمانی126

جدول4-28جدول LSD عوامل فرهنگ سازمانی127

جدول4-29عوامل فرهنگ سازمانی به ترتیب اولویت128

جدول4-30تحلیل واریانس سبک های مدیریت تعارض129

جدول5-1عوامل فرهنگ سازمانی مرتبط با سبک های مدیریت تعارض146

جدول5-2اولویت بندی عوامل فرهنگ سازمانی152

فهرست نمودارها

عنوان                  صفحه

نمودار 4-1سن پاسخ دهندگان99

نمودار4-2رشته تدریس پاسخ دهندگان100

نمودار4-3سنوات تدریس پاسخ دهندگان100

نمودار4-4 میزان آزادی و استقلال دبیران101

نمودار4-5تمایل به خطرپذیری دبیران102

نمودار4-6جهت دهی سازمان به دبیران103

نمودار4-7یکپارچگی وتحدهای درونی سازمان104

نمودار4-8حمایت مدیریت105

نمودار4-9میزان کنترل رفتار دبیران106

نمودار4-10میزان کسب هویت107

نمودار4-11پرداخت پاداشها بر اساس عملکرد108

نمودار4-12میزان تحمل تعارض109

نمودار4-13گستردگی ارتباط بین اعضاء سازمان110

نمودار4-14میزان کاربرد سبک حل مسئله110

نمودار4-15میزان کاربرد سبک مصالحه112

نمودار4-16میزان کاربرد سبک اجتناب113

نمودار4-17میزان کاربرد سبک نرمش114

نمودار4-18میزان کاربرد سبک اجبار115

نمودار4-19میانگین عوامل دهگانه فرهنگ سازمانی129

نمودار4-20میانگین کاربرد سبک های پنجگانه مدیریت تعارض130

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی ازبررسی رابطه فرهنگ سازمانی با استراتژی های مديريت تعارض(نمونه موردی مديران دبيرستان های دخترانه شهر مشهد)

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید