چکیده

در این پایان نامه سعی بر آن است که خطوط Fractional Frequency Transmission system [FFTS] که از فرکانس کسری برای افزایش ظرفیت انتقال استفاده می کند تشریح شود و سپس با کمپکت کردن این خط باز هم ظرفیت انتقالی بالا رود،‌در واقع FFTS و خطوط کمپکت دو روش مجزا برای افزایش ظرفیت انتقال هستند که می شود آن ها را با هم ادغام کرد.

این مقاله شامل چهار فصل است.

فصل اول به کلیات و ساختار FFTS پرداخته است.

فصل دوم به تأثیر آرایش‌ هادی‌های خطوط انتقال کمپکت(FFTS) در افزایش یکنواختی میدان الکتریکی  جهت افزایش توان انتقالی می پردازد.

در فصل سوم مدل‌های گذرای خط انتقال با در نظر گرفتن پارامترهای وابسته به فرکانس و پدیده کرونا مورد بررسی قرار گرفته است.

و در فصل آخر این مقاله یک آزمایش تجربی بر روی FFTS مورد مطالعه قرار گرفته است.

و در پایان ما در این مقاله توانستیم تصویر نسبتاً جامعی از خطوط انتقال FFTS که موضوع جدیدی در صنعت برق به حساب می آید ارائه کنیم.

ترکیب آزمایش

ترکیب آزمایش

فهرست مطالب

مقدمه                                                                                                              1

افزایش ظرفیت خطوط انتقال و حاصله ی انتقال همیشه وابسته به پیشرفت فن آوری های صنعت برق بوده است. در سیستم های انتقال ac افزایش ظرفیت و فاصله ی انتقال، عمدتاً وابسته به ظرفیت سطح ولتاژ در خطوط انتقال بوده است، اما افزایش سطح ولتاژ تا جایی ممکن است که مشکلات زیست محیطی و تجهیزاتی به وجود نیاید. این مشکلات استفاده از سطح ولتاژ بالا را برای افزایش ظرفیت انتقالی دچار مشکل می کند. افزایش سطح ولتاژ باعث افزایش میدان هادی ها و به وجود آمدن تلفات کرونا در خط انتقال می شود. با این همه اگر بخواهیم تلفات کرونا را کم کنیم باید به نوعی سطح مقطع هادی را افزایش دهیم که از این نظر محدودیت هایی وجود دارد. یک راه برای این که شعاع هادی ها افزایش پیدا کند باندل کردن است، این روش نیز مشکلاتی را به وجود می آورد از قبیل این که اگر تعداد هادی های باندل افزایش یابد،‌توزیع شدت میدان الکتریکی را در سطح هادی ها غیر یکنواخت می کند و این باعث کاهش ظرفیت انتقال می شود. این غیر یکنواختی در میدان الکتریکی به عواملی چون ارتفاع فاز وسط نسبت به فاز های کناری، شعاع هادی های گروهی در فاز وسط نسبت به فاز های کناری، وضعیت و موقعیت هادی های فرعی در دسته هادی ها بستگی دارد.

یکی از روش هایی که در سطوح ولتاژ بالا برای افزایش ظرفیت ارائه شده است،‌ خط انتقال جریان مستقیم یا  HVDC می باشد که آن نیز معایب و مشکلات خود را دارد. اگر چه مسئله پایداری در این سیستم رفع شده است اما گرانی و پر هزینه بودن (کانورتور های) مبدل های دو سر آن باعث شده است که از این سیستم کم تر استفاده شود. در این مقاله سعی بر آن است که خطوط Fractional Frequency Transmission system [FFTS] که از فرکانس کسری برای افزایش ظرفیت انتقال استفاده می کند تشریح شده و سپس با کمپکت کردن این خط باز هم ظرفیت انتقالی بالا رود،‌در واقع FFTS و خطوط کمپکت دو روش مجزا برای افزایش ظرفیت انتقال هستند که می شود آن ها را با هم ادغام کرد.

ساختار FFTS

کلیات و ساختار FFTS                                              ا                                          2

نقش خاصیت خازنی در خطوط کمپکت FFTS                                  ا                           5

خاصیت القایی خطوط FFTS کمپکت شده                                                         8

امپدانس موجی خطوط FFTS کمپکت                                                                         9

بررسی رفتار کرونا بر خطوط انتقال FFTS کمپکت                                                         14

بررسی رفتار سیکلو کانور تور های انتهای خط کمپکت FFTS                ا                            15

فلوچارت الگوریتم State – Space

فلوچارت الگوریتم State – Space

تأثیر آرایش‌ هادی‌های خطوط انتقال کمپکت(FFTS) در افزایش یکنواخت  میدان الکتریکی جهت افزایش توان انتقالی

بررسی خطوط کمپکت                                                                                                  18

کاهش تلفات کرونا در طول هادی‌ها، مستلزم پیش‌بینی‌هایی جهت محدودساختن حداکثر شدت میدان الکتریکمی در سطح هادی‌ها می‌‌باشد. یکی از موارد مؤثر در کنترل شدت میدان، افزایش شعاع هادی‌ها است که در این مورد محدودیت وجود دارد. تنها راه‌حل افزایش شعاع هادی‌ها از طریق پیش‌بینی هادی‌های فرعی در هر فاز می‌باشد (خطوط باندل). با افزایش تعداد هادی‌های فرعی، سطح خارجی دسته هادی‌ها افزایش یافته، توزیع شدت میدان الکتریکی در سطح هادی‌ها، تحت تأثیر هادی‌های فرعی مجاور، غیریکنواخت می‌گردد و از ظرفیت انتقالی خط کاسته می‌شود. غیریکنواختی در توزیع شدت میدن الکتریکی به عوامل مختلف ازجمله ارتفاع فاز وسط نسبت به فازهای کناری، شعاع هادی‌های گروهی در فاز وسط نسبت به فازهای کناری، وضعیت و موقعیت‌ هادی‌های فرعی در دسته هادی‌ها بستگی دارد. در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر در غیریکنواختی میدان الکتریکی و چگونگی تعدیل آن (که باعث افزایش ظرفیت انتقالی می‌شود)، و همچنین به ارتباط آن با تأثیر آرایش هادی‌ها پرداخته می‌شود.

برای بهبود کیفیت انرژی الکتریکی و همچنین افزایش ظرفیت توان انتقالی، بهتر است از خطوط انتقال فشرده یا کمپکت استفاده شود. در این خطوط با افزایش خاصیت متوسط خازنی، سعی در بهبود رفتار الکتریکی خط به لحاظ پدیده کرونا و تلفات اهمی شده است. حال اگر به دلیل تأثیر ساختار نامناسب فازها و یا وضعیت نصب نامناسب هادی‌های فرعی (تعداد و موقعیت مکانی)، خاصیت خازنی فازها نابرابر گردند، از سویی موجب کاهش خاصیت خازنی متوسط خط و از سویی دیگر باعث توزیع نابرابر بارهای الکتریکی در سطح هادی‌های فرعی فازهای مختلف خواهد شد که نهایتاً موجب تشدید اختلاف شدت میدان الکتریکی در سطح هادی‌های فرعی فازها می‌گردد. در نتیجه این امر، ضریب استفاده هادی‌ها که با ضریب غیریکنواختی شدت میدان الکتریکی در سطح هادی‌های فرعی نسبت عکس دارد، کاهش یافته و موجب کاهش قدرت طبیعی خط می‌گردد. از این ‌رو نزدیک نمودن خاصیت خازنی سه فاز به یکدیگر، نتایجی از جمله متعادل‌تر شدن توزیع بار الکتریکی و شدت میدان الکتریکی در سطح هادی‌های فرعی را به همراه داشته و موجب افزایش قدرت طبیعی خط خواهد گردید.

خطوط انتقال کمپکت به طرح های مشخصی و معینی اطلاق نمی شود، بلکه با شیوه های مختلف می توان فاز ها را به هم نزدیک کرد. در خطوط کمپکت با افزایش ظرفیت خازنی، ‌متوسط تلافات اهمی را کم تر کرده و پدیده کرونا را تا حدی کنترل می نماییم. اگر به دلیل تأثیر ساختار نا مناسب فاز ها و یا وضعیت نصب نا مناسب هادی های فرعی، خاصیت خازنی فاز ها نابرابر گردند، از سویی موجب کاهش خاصیت خازنی متوسط خط و از سویی دیگر باعث توزیع نا برابر  بار های الکتریکی در سطح هادی های فرعی فاز های مختلف خواهد شد که نهایتاً موجب تشدید اختلاف شدت میدان الکتریکی در سطح هادی های سطحی فاز ها می گردد. در نتیجه، ضریب استفاده هادی ها که با ضریب غیر یکنواختی میدان الکتریکی در سطح هادی های فرعی (باندل) نسبت عکس دارد، کاهش یافته و موجب کاهش قدرت طبیعی خط می گردد. از این رو متقارن شدن خاصیت خازنی سه فاز، نتایجی از جمله متعادل تر شدن توزیع بار الکتریکی در سطح   هادی های فرعی را به همراه داشته و موجب افزایش قدرت طبیعی خط می شود.

برای طراحی خطوط کمپکت یا نزدیک‌سازی فازها، روش‌های مختلفی ازجمله: انتخاب آرایش مناسب فازها، انتخاب آرایش مناسب زنجیره مقره‌ها، انتخاب شکل مناسبی از پایه‌ها، کنترل و کاهش اضافه ولتاژ‌ها و همچنین کنترل و مهار نوسانات هادی‌ها باید مدنظر و توجه قرار گیرند. طبیعی است اجرای هریک از روش‌های فوق‌الذکر می‌تواند خطوط انتقال را کمپکت نماید، اما درصد فشرده‌سازی خطوط یا نزدیک‌سازی‌ فازها بستگی به این دارد که یک یا تمامی روش‌ها مورد استفاده قرار گرفته باشد. در خطوط مدرن یا کمپکت یا انتخاب موقعیت مناسب دسته هادی‌ها، خاصیت خازنی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و امپدانس موجی خط کاهش می‌یابد. و در نتیجه قدرت طبیعی افزایش می‌یابد. و همچنین رفتار الکتریکی خط به لحاظ پدیده کرونا و تلفات اهمی و افزایش توان انتقالی بهبود پیدا می‌کند. به منظور افزایش خاصیت خازنی و کاهش راکتانس سلفی و امپدانس موجی خط، تمهیدات مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد که برخی از آنها عبارتند از:

  1. افزایش تعداد هادی‌های فرعی در هر فاز
  2. افزایش شعاع دسته هادی‌ها (افزایش فاصله هادی‌های فرعی از یکدیگر)
  3. کاهش اندازه فاصله هوایی بین فازها نسبت به خطوط انتقال کلاسیک

خاصیت خازنی خطوط و تأثیر آرایش هادی‌ها بر آن                                                                  20

فاصله بیشتر فازهای کناری از یکدیگر نسبت به فاصله آنها تا فاز وسط، باعث افزایش خاصیت خازنی فاز وسط می‌گردد. این امر موجب افزایش تجمع بارهای الکتریکی در سطح هادی‌های این فاز گردیده و نتیجتاً توزیع میدان الکتریکی در آن غیریکنواخت‌تر می‌گردد. افزایش غیریکنواختی توزیع میدان الکتریکی در سطح هادی‌های فرعی، باعث کاهش قدرت طبیعی خط خواهد شد.

افزایش شعاع فازهای کناری نسبت به فاز وسط در حالت نصب فازها در ارتفاع یکسان، از راه‌های نزدیک‌کردن خاصیت خازنی فازها به یکدیگر است. ولی این امر مستلزم وجود اختلاف عمده میان شعاع فازهاست و علاوه‌بر این مقطع عرضی خط در این حالت نسبتاً زیاد است. از این‌رو به بررسی اثر اختلاف ارتفاع میان فاز وسط نسبت به محور فازهای کناری پرداخته می‌شود. فرض می‌کنیم که C1 نماینده ظرفیت خازنی فازهای کناری و C2 ظرفیت خازنی فاز وسط باشد. در نظر گرفتن فاز وسط در ارتفاعی پایین‌تر از فازهای دیگر منطی نیست، زیرا در این صورت ظرفیت خازنی فاز وسط که فاصله کمتری تا سطح زمین دارد، در مقایسه با فازهای دیگر افزایش یافته و نتیجتاً اختلاف خاصیت خازنی فازها را افزایش می‌دهد که البته مطلوب نیست. لذا فاز وسط نسبت به فازهای کناری در ارتفاعی بالاتر برده می‌شود. در این صورت ظرفیت خازنی فاز وسط نسبت به زمین کاهش یافته و C1 و C2 تا حدودی به هم نزدیکتر خواهند شد. افزایش ارتفاع فاز وسط، امکان نزدیک‌شدن فازهای طرفین آن را به یکدیگر فراهم می‌سازد که منجر به کاهش فاصله میانگین هندسی فازها (GMD) و نتیجتاً افزایش ظرفیت خازنی متوسط فازها خواهد گردید (یکی از روش‌های کمپکت‌کردن خطوط انتقال). باتوجه به اینکه فاصله ایزولاسیون بین فازهای مختلف نباید از حد معینی کمتر گردد، در نتیجه برای حالتی که بخواهیم آرایش هادی‌ها را مثلثی در نظر  بگیریم، باید فاصله فاز وسط نسبت به دو فاز دیگر، حداقل برابر با فاصله فازهای کناری از همدیگر باشد. این به مفهوم تشکیل رئوس یک مثلث متساوی‌الاضلاع توسط فازها می‌باشد. اما در برخی از حالات به منظور یکنواخت نمودن میزان بار الکتریکی روی فازهای مختلف، فاز وسط را نسبت به موقعیت اولیه (مثلث متساوی‌الاضلاع) در ارتفاع بالاتری قرار می‌دهند و باید توجه کرد که فاصله فاز وسط از فازهای کناری نباید کمتر از فاصله دو فاز کناری از هم باشد. بنابراین طبیعی است که در این آرایش حداقل مقدار GMD زمانی است که فازها بر روی رئوس یک مثلث متساوی‌الاضلاع باشند. در این صورت طبق رابطه زیر  ظرفیت خازنی متوسط خط افزایش خواهد یافت.]2[

نقش کنترل اضافه ولتاژ در افزایش ظرفیت                                                                            23

خاصیت القایی خطوط و تأثیر آرایش هادی‌ها بر آن                                                                   24

امپدانس موجی خطوط و تأثیر آرایش هادی‌ها بر آن                                                                   25

غیریکنواختی در توزیع میدان الکتریکی و عوامل مؤثر در آن                                                     27

بهبود غیریکنواختی میدان الکتریکی در سطح هادی‌های فرعی                                                    30

تأثیر تعداد و فاصله هادی‌های فرعی و شعاع باندل در ماکزیمم گرادیان سطحی روی هادی‌های خط         32

روش‌های نوین دربهبود مناسب میدان الکتریکی و افزایش ضریب استفاده                                        34

تغییرات ضریب غیریکنواختی با افزایش اختلاف ارتفاع فاز وسط بازای سه شعاع متفاوت برای فازها

تغییرات ضریب غیریکنواختی با افزایش اختلاف ارتفاع فاز وسط بازای
سه شعاع متفاوت برای فازها

مدل‌های گذرای خط انتقال با در نظر گرفتن پارامترهای وابسته به فرکانس و پدیده کرونا

تکنیک STATE-SPACE (مکان- حالت)                                                                    36

در این مقاله دو مدل برای خط انتقال با پارامترهای وابسته به فرکانس که پدیده کرونا نیز در آن در نظر گرفته شده است بررسی می‌شود. یکی از این مدل‌ها پارامترهای خط را گسترده و دیگری پارامتر ها را فشرده در نظر می‌گیرد. در مدل‌های بررسی شده برای این شبیه‌سازی، از روش‌های حل عددی استفاده شده است. اثر کرونا نیز توسط یک شاخه خازن- مقاومت موازی که مقادیر آن به صورت غیرخطی متغیر با ولتاژ است، در نظر گرفته می‌شود. برای حل این معادلات، در این دو روش برای بررسی اثر کرونا از تحلیل معادلات خط در حوزه زمان استفاده گردیده است. در پایان، شبیه‌سازی برای یک خط نمونه آزمایشگاهی انجام گردیده است و نتایج با مقدار واقعی مقایسه شده است.

از آنجا که برای محاسبات حالت گذرا در خطوط انتقال قدرت، یک مدل دقیق از خطوط انتقال لازم است، پارامترهای بنیادی خط از قبیل زمان انتشار طول موج، بازتاب موج از دو انتهاب خط، القای مغناطیسی بین هادی‌ها باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند. این پارامترها به‌طور زیادی تحت تأثیر وابستگی فرکانس پارامترهای خط که به واسطه اثر پوستی و تلفات زمین ایجاد می‌شود قرار می‌گیرند.

با رسیدن ولتاژ خط به ولتاژ بحرانی کرونا، مقدار کندوکتانس و کاپاسیتانس خط به‌طور غیرخطی با افزایش ولتاژ شروع به افزایش می‌کند. این پدیده نیز ثابت‌های خط مانند امپدانس مشخصه را تحت تأثیر قرار می‌دهد بنابراین دامنه امواج منتشره را تغییر می‌دهد.

مدل‌های پیشنهاد  شده برای خطوط انتقال به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند:

الف) مدل‌هایی با پارامترهای فشرده

ب)مدل‌هایی با پارامترهای گسترده

در مدل‌های فشرده چند عدد مدار معادل  و یا T که در یک فرکانس خاص برای قسمت‌‌های مختلف خط بدست آمده‌اند با یکدیگر سری می‌شوند. اعتبار این مدل‌ها برای محدوده کوچکی از طول خط و همچنین برای یک رنج محدودی از فرکانس می‌باشد که این محدوده بنا به تعداد مدار معادل π یا T که با یکدیگر سری شده‌اند بستگی دارد.

این مدل‌ها وابستگی به فرکانس را از طریق یک امپدانس برگشتی زمین با اضافه‌کردن یک شاخه موازی در نظر می‌گیرند. یک نوع مدل فشرده دیگر تابع هیپربولیک خط انتقال را به کسرهای جزئی بسط می‌دهد. این روش به توصیف و تشریح تکنیک State – Space (مکان- حالت) با متغیرهای حالت مختلط منجر می‌شود که در بخش بعدی به توضیح این تکنیک پرداخته شده است. اگر تعداد متغیرهای حالت در این روش برابر با مقدار ویژه ماتریس پارامترهای خط باشد، این مدل در شبیه‌سازی خط انتقال موفق‌تر می‌باشد.

یک اشکال عمده همه مدل‌های فشرده خط، تغیر‌پذیری شبیه‌سازی خط انتقال در طول جغرافیایی خط می‌باشد. یعنی با حرکت از یک ترمینال به ترمینال دیگر، این شبیه‌سازی تغییرات زیادی می‌کند و بنابراین نمی‌توان زمان انتشار را در این مدل‌ها محاسبه کرد بلکه مقدار آن تقریب زده می‌شود.

در یکی دیگر از مدل‌های پارامترهای گسترده، یک خط با n هادی به m قسمت با تأخیر زمانی تقسیم می‌شود که هریک از این قسمت‌ها توسط یک شبکه واسطه (damping) به یکدیگر متصل می‌شوند. ماتریس انتقال در این مدل، ماتریسی حقیقی است و در صورتی که خط نامتعادل باشد به پارامترهای خط وابستگی پیدا می‌کند. در بخش‌های بعد به تشریح دو مدل خط انتقال یکی با پارامترهابی فشرده و دیگری با پارامترهای گسترده با در نظر گرفتن اثر کرونا می‌پردازیم.

مدل‌های کرونا                                                                                                   41

مدل‌سازی تلفات کرونا                                                                                          43

روش تابع مشخصه                                                                                              43

تجزیه و تحلیل مقاومت حالت گذرا                                                                            47

مدل خط انتقال باتوجه به اثر کرونا و اثر پوستی                                                             52

شبیه‌سازی یک خط نمونه آزمایشگاهی                                                                       53

آزمایش تجربی بر روی FFTS

ترکیبات FFTS‌ تجربی                                                                                         57

مبدل چرخشی و سیستم کنترل آن                                                                          60

نتایج آزمایش و تجزیه و تحلیل                                                                                61

نتیجه گیری                                                                                                     69

سیستم انتقال FFTS یا خطوط انتقال فرکانس کسری به عنوان یک ایده در افزایش توان انتقالی از خط مطرح می باشد. آزمایشات بر روی سیستم های FFTS نشان می دهد که از یک خط 1200 km/500 kv      می توان 2000mw توان منتقل کرد که تقریباً 2.5 برابر توانی است که از همین خط به طور معمول انتقال     می یابد. در این مقاله سعی بر این شده است با کمپکت کردن این سیستم حتی به توان های بیش از این برای عبور و سمت پیدا کرد. در مقایسه با HVDC، FFTS باعث صرفه جویی در مبدل های ابتدا و انتهای خط      می شود و FFTS به راحتی از یک شبکه ی دیگر منتقل می شود اما HVDC فقط برای انتقال نقطه به نقطه به کار می رود. برای نمونه در خط انتقال کرخه، در صورتی که فاز ها در ارتفاع یکسان در نظر گرفته شوند، فاصله دو فاز کناری از یکدیگر معادل 8.13 متر و فاصله میانگین هندسی فاز ها 7.8 متر می باشد و این در حالیست که قدرت طبیعی خط 796 مگاوات است. اگر فاز وسط حدود 6 متر بالا تر از محور مشترک دو فاز دیگر نصب شود، فاصله ی فاز های کناری از یکدیگر 3.7 متر فاصله میانگین هندسی فاز ها معادل 7 متر می باشد، در این حالت قدرت خط 812 مگا وات خواهد شد]13[. حال اگر FFTS کمپکت به کار گرفته شود 2030 مگاوات قدرت از آن منتقل می شود. که برتری این روش را بر همگان آشکار خواهد ساخت. این مقاله در مباحثی چون هزینه اقتصادی، مطالعه ی حالت گذرا و پایداری حالات دینامیک و مانا، کنترل بهینه سیکلو، بهبود راندمان خط انتقال و مبحث هارمونیک ها بسیار جای کار دارد. هم چنین فرکانس کسری باعث کاهش تلفات فوکو و هیسترزیس در ترانسفور ماتور های انتقال می شود و هم چنین به علت فرکانس پایین مدار شکن ها و کلید های قدرت در  پست ها، در شرایط کاری بهتری قرار خواهند گرفت. این که سیکلو کانور تور ها بعد از پست ها قرار بگیرد یا قبل از آن ها نیز بسیار مهم است و باید اثر تغییر فرکانس بر همه ی تجهیزات پست بررسی شود.

منابع و مراجع                                                                                                   70

FFTS ترکیب

FFTS ترکیب

فهرست اشکال      

فصل1- ساختار FFTS                                                      

شکل1-1- ترکیب FFTS                                   ا                                                   4

شکل1-2-  آرایش مثلثی خطوط انتقال                                                                         7

شکل1-3- تغییرات C1 وC2  با افزایش اختلاف ارتفاع فاز وسط به ازای شعاع باندل سه فاز یکسان   8

شکل1-4- تاثیراختلاف ارتفاع فاز وسط در مقدار راکتانس سلفی خطوط                                   9

شکل1-5- تغییرات امپدانس موجی خط به ازای تغییر ارتفاع فاز وسط                                    10

شکل1-6- تغییرات ضریب غیر یکنواختی با افزایش اختلاف ارتفاع فاز وسط به ازای سه شعاع  متفاوت برای فازها                  13

شکل1-7- مدار معادل برای یک قسمت از خط انتقال                                                      14

شکل1-8- سیستم انتقال FFTS با سیکلوکانورتر                                                           16

شکل1-9- شکل شماتیک سیکلوکانورتر                                                                     17

فصل2- تأثیر آرایش‌ هادی‌های خطوط انتقال کمپکت(FFTS) در افزایش یکنواختی میدان الکتریکی جهت افزایش توان انتقالی

شکل2-1- شعاع فازهای سه گانه در حالت نصب متقارن و فاز وسط در ارتفاع بالاتر                                   22

شکل2-2- تغییرات C1 وC2  با افزایش اختلاف ارتفاع فاز وسط به ازای شعاع باندل سه فاز یکسان                 22

شکل2-3- تاثیراختلاف ارتفاع فاز وسط در مقدار راکتانس سلفی خطوط                                                  25

شکل2-4- تغییرات امپدانس موجی خط به ازای تغییرات شعاع باندل                                                        26

شکل2-5- تغییرات امپدانس موجی خط به ازای تغییر ارتفاع فاز وسط                                                     26

شکل2-6- تغییرات ضریب غیر یکنواختی با افزایش اختلاف ارتفاع فاز وسط به ازای سه شعاع متفاوت برای فازها     31

شکل2-7- هادی های خط باندل دوتایی                                                                                  32

شکل2-8- آرایش هادی های فرعی روی دایره باندل بصورت متقارن در خطوط انتقال                            34

فصل3- مدل‌های گذرای خط انتقال با در نظر گرفتن پارامترهای وابسته به فرکانس و  پدیده کرونا       

شکل3-1- مدار معادل برای یک قسمت از خط انتقال                                                             38

شکل3-2- مدار معادل خط انتقال بادر نظر گرفتن کرونا                                                         39

شکل3-3- فلوچارت الگوریتم STATE_SPACE                                  ا                           41

شکل3-4- شبکه جداسازی                                                                                         46

شکل3-5- پاسخ گذرای خط با توجه به مدل کرونا                                                              54

شکل3-6- اندازه گیری پاسخ گذرای خط انتقال با کرونا                                                       55

شکل3-7- منحنی اثر کرونا و اثر پوستی                                                                        56

فصل4- آزمایش تجربی بر روی FFTS

شکل4-1- ترکیب آزمایشFFTS با سیکلوکانورتر                                                           58

شکل4-2- ترکیب سیکلوکانورتر در FFTS                              ا                                   62

شکل4-3- اشکال امواج جریانات در فرآیند هماهنگی                                                        63

شکل4-4- منحنی توان ـ زاویه                                                                                 63

شکل4-5-  شکل موج جریان و ولتاژ در دو ترمینال مبدل چرخشی                                       66


بلا فاصله (اتوماتیک) بعد از پرداخت وجه فایل به ایمیلی که در مرحله بعد وارد می کنید ارسال می شود


خرید فایل پی دی اف یا اسکن شده


خرید فایل پی دی اف یا اسکن شده به همراه فایل ورد اصلی