انتخاب صفحه

چکیده

افت تحصیلی یکی از پدیده های پیچیده ی انسانی –اجتماعی و چند عاملی است که برای شناسایی علت ان نمیتوان به یک عامل بسنده نمود بلکه عوامل و فاکتورهای متعدد فردی اموزشگاهی و خانوادگی –اجتماعی در ارتباط با ان در حوزه تعلیم و تربیت وجود دارد پژوهش حاضر به منظور دستیابی به هدف شناسایی ویزگی های فردی مدیر و عوامل سازمانی مرتبط با افت تحصیلی در پایه ی اول مدارس متوسطه نظری استان کهکیلویه و بویر احمد در سال تحصیلی 1387-1386 انجام شد به منظور دستیابی به هدف پژوهش 2 فرضیه کلی و فرضیه های فرعی زیر تدوین شد:

بین مهارتهای فنی انیانی و ادراکی مدیر و افت تحصیلی دانش اموزان پایه اول رابطه ی معنی دار اماری وجود دارد.

بین ویژگیهای شخصیتی برون گرایی. سازگاری روان رنجور خویی پذیرش وظیفه شناسی مدیر و افت تحصیلی دانش اموزان پایه اول متوسطه رابطه معنی دار اماری وجود دارد

بین کارایی مدیر سوابق اموزشی سوابق مدیریتی رشته تحصیلی و میزان تحصیلات مدیر و افت تحصیلی دانش اموزان پایه اول رابطه معنی دار امار یوجود دارد

بین عوامل سازمانی تفویض اختیار ثبات مدیریت معلمان حق التدریس مامور به تحصیل سرباز معلم معلمان غیر بومی و افت تحصیلی دانش اموزا ن پایه اول رابطه معنی دار امار وجود دارد.

جامعه اماری شامل کلیه ی مدیران و دبیران مدارس متوسطه نظری استان که تعدادشان به ترتیب 227 و 4238 نفر بود روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بوده است روش پژوهش همبستگی است ابزار اندازه گیری شامل 3 پرسشنامه مهارتهای مدیریت و کارایی مدیران برای دبیران بوده است برای تعیین شاخص افت تحصیلی از درصد مردودین پایه اول متوسطه استفاده گردید وبه منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از امار توصیفی میانگین انحراف معیار نمودارها جداول فراوانی درصد و امار استنباطی ضریب همبستگی ازمون t گروههای مستقل تحلیل واریانس ANOVA ضریب رگرسیون با کمک نرم افزار spss استفاده گردید پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات مشخص شدکه ویژگی های فردی مدیر و متغیر های سازمانی انتخاب شده به طور مستقیم در میزان مردودین پایه اول تاثیر ندارد و باید سایر عوامل و فاکتورهای موثر بر افت را بررسی نمود بنابراین دو فرضیه کلی و فرضیه های فرعی رد شدند اما بین مهارتهای فنی و ادراکی مدیر با کارایی و بین ویژگیهای شخصیتی برون گرایی مدیر با کارایی و بین سابقه مدیریتی مدیران رابطه معنادار اماری مشاهده گردید.

واژگان کلیدی :ویژگی های فردی وعوامل سازمانی .افت تحصیلی .پایه ی اول متوسطه

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات تحقیق

مقدمه 2

بیان مساله 4

اهمیت و ضروریت پژوهش 7

اهداف پژوهش 8

فرضیه های پژوهش 9

تعریف واژه ها مفاهیم و متغیرها

ویژگیهای فردی 10

عوامل سازمانی 16

افت تحصیلی 17

فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه ی تحقیقاتی

مقدمه 20

بخش اول

اتلاف در اموزش و پرورش 20

الاف در اثر ترک تحصیل 21

اتلاف بر اثر پایه 21

شاخص های افت حصیلی 22

تعریف افت تحصیلی 22

انواع افت تحصیلی 23

تاریخچه ی افت تحصیلی 24

علت شناسی افت تحصیلی 25

راههای جلوگیری و کاهش افت تحصیلی در کشورهای مختلف 25

خسارتهای ناشی از افت تحصیلی 29

بخش دوم ویژگیهای فردی مدیر و عوامل سازمانی 29

کارایی 29

تعریف کارایی 30

ملاک ها و معیار های کارایی 31

مهارت های مدیریت 31

ارزش نسبی مهارتها 34

اختیار 34

تفویض اختیار 35

تمرکز و عدم تمرکز 35

مزایای تفویض اختیار 39

ثبات مدیریت 40

لزوم تثبیت مدیریت در مدارس 40

وظایف مدیران مدارس 41

مشکلات مدیران مدارس 42

راهکارهای کاهش مشکلات مدیران 43

ویژگیهای شخصیتی 44

تناسب شخصیت با شغل 45

مدل پنج عاملی شخصیت 46

مدل پنج عاملی در فرهنگ های مختلف 47

ابعاد شخصیت بر اساس مدل پنج عاملی بزرگ 47

عامل برون گرایی 48

عامل روان رنجور خویی 48

عامل پذیرش 49

عامل سازگاری 49

عامل وظیفه شناسی 50

بخش سوم :پیشینه تحقیقاتی

تحقیقات داخل کشور 51

تحقیقات مربوط به ویژگیهای فردی مدیر 51

تحقیقات مربوط به عوامل سازمانی 58

تحقیقات مربوط به افت تحصیلی 63

تحقیقات خارجی 70

فصل سوم :روش تحقیق

مقدمه 78

روش تحقیق 78

نمونه و روش نمونه گیری 79

ابزار گرد اوری داده ها 81

روش گرد اوری داده ها 87

روش تجزیه و تحلیل داده ها 87

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه 89

1.یافته های توصیفی

1.1.یافته های توصیفی مربوط به ویژگیهای ازمودنی ها 89

جنسیت مدیران 89

میزان تحصیلات 90

رشته تحصیلی مدیران 90

سابقه خدمت 91

سابقه مدیریت 91

ثبات مدیریت 92

1.2.یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش 92

یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش 95

یافته های جنبی 100

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

مقدمه 105

نتایج حاصل از پژوهش 105

نتایج مربوط به فرضیه های پژوهش 106

بحث در نتایج 107

محدودیت های پژوهش 115

پیشنهادات 115

پیشنهادات علمی 115

پیشنهادات پژوهشی 116

پیوست ها 118

فهرست منابع

منابع فارسی 125

منابع لاتین 136

فهرست جداول

1.1.امار مردودین پایه های مختلف تحصیلی کشور در پنج سال اخیر 4

2.1.درصد مردودین دوره های مختلف تحصیلی استان در پنج سال اخیر 6

3.1.امار مردودین پایه های مختلف تحصیلی استان کهگیلویه وبویر احمد از 1382تا 1386

1.2.شانزده ویژگی شخصیتی 44

2.2.تناسب شخصیت و نوع شغل 45

3.2.شاخصهای مربوط به دگرگونی تعداد ثبت نامها و بازده تحصیلات عمومی و متوسطه ایران در دهه اخیر

4.2.بر اورد حجم تکرار و ترک پایه تحصیلی در دهه مورد مطالعه

1.3.امار مدارس متوسطه نظری دولتی استان کهگیلویه و بویر احمد در سال تحصیلی 87-86 80

2.3.تعداد مدارس انتخاب شده در پنج منطقه استان 80

3.3.شاخصهای مهارت فنی مدیران و تعداد سوالات 83

4.3.شاخص مهارت انسانی مدیران و تعداد سوالات 83

5.3.شاخصهای مهارت ادراکی مدیران و تعداد سوالات 84

6.3.خرده مقیاس های 9 گانه در کارایی مدیریت 86

1.4.توزیع فراوانی جنسیت مدیران مورد مطالعه 89

2.4.توزیع فراوانی میزان تحصیلات مدیران مورد مطالعه 90

3.4. توزیع فراوانی رشته تحصیلی مدیران مورد مطالعه 90

4.4. توزیع فراوانی سابقه خدمت مدیران مورد مطالعه 91

5.4. توزیع فراوانی سابقه مدیریت  مدیران مورد مطالعه 91

6.4.توزیع فراوانی حضور در دبیرستان فعلی ثبت مدیریت 92

7.4.میانگین و انحراف معیار سوابق خدمتی مدیران به تفکیک جنسیت 92

8.4. میانگین و انحراف معیار مهارتهای سه گانه مدیران 93

9.4. میانگین و انحراف معیار ویزگیهای شخصیتی مدیران مورد مطالعه 93

10.4. میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس های کارایی مدیران مورد مطالعه 94

11.4. میانگین و انحراف معیار تفویص اختیار و ثبات مدیران مورد مطالعه 94

12.4.ضرایب همبستگی ساده پیرسون بین مهارت های مدیر بر افت تحصیلی 95

13.4. ضرایب همبستگی ساده بین ویژگیهای شخصیتی مدیر و افت تحصیلی 96

14.4. ضرایب همبستگی بین متغیر کارایی مدیران با افت تحصیلی 97

15.4.رابطه بین رشته تحصیلی مدیر و افت تحصیل با استفاده از ازمونt 97

16.4.رابطه بین تحصیلات مدیر و افت تحصیلی با استفاده از ازمونt 98

17.4.ضرایب همبستگی بین متغیر سنوات خدمتی مدیران با افت تحصیلی 98

18.4. ضرایب همبستگی بین متغیر سنوات مدیریتی مدیران با افت تحصیلی 98

19.4. ضرایب همبستگی بین متغیر ثبات مدیریتی مدیران با افت تحصیلی 99

20.4. ضرایب همبستگی بین متغیر تفویض اختیار مدیران با افت تحصیلی 99

21.4. ضرایب همبستگی بین متغیر ترکیب معلمان با افت تحصیلی 100

22.4. ضرایب همبستگی و ضریب تعیین متغییر مهارتهای مدیر با کارایی 100

23.4.تحلیل واریانس ANOVA ضریب رگرسیون مهارتهای مدیر بر کارایی 100

24.4.مشخصه های اماری تحلیلی رگرسیون مهارتهای مدیر بر کارایی 101

25.4. ضرایب همبستگی و ضریب تعیین متغیر ویژگی های شخصیتی مدیر با کارایی 101

26.4. تحلیل واریانس ANOVA ضریب رگرسیون ویژگی های شخصیتی مدیر بر کارایی 101

27.4. مشخصه های اماری تحلیلی رگرسیون ویژگی های شخصیتی مدیر بر کارایی 102

28.4. ضرایب همبستگی و ضریب تعیین متغیر سنوات خدمتی و مدیریتی با کارایی 102

29.4. تحلیل واریانس ANOVA ضریب رگرسیون متغیرهای ثبات مدیریت و سنوات خدمتی و مدیریتی مدیر بر کارایی 102

30.4. مشخصه های اماری تحلیلی رگرسیون سنوات خدمتی و مدیریتی مدیر بر کارایی 103

فهرست شکل ها

1.2.مقایسه کارایی و اثر بخشی 31

2.2.میزان نسبی مهارتهای مورد نیاز مدیران در رده های مختلف مدیریت 34

3.2.حلقه هیا زمان و تعادل زندگی 41

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی ازشناسايی ويژگی های فردی مدير و عوامل سازمانی مرتبط با افت تحصيلی دانش آموزان پايه اول مدارس متوسطه ی نظری

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید