مقدمه :

عيار حد معيار اقتصادی مهمی است که توسط آن، در هر زمان خاصی، باطله از کانسنگتشخيص داده می شود. سپس باطله بجا مانده و يا استخراج و به خاکريز باطله ارسال می گرددو کانس نگ جه ت گذراني دن مراح ل ف رآوری و تولي د محص ول نه ايی ب ه کارخان ه کان ه آراي یفرستاده می شود. اين پروژه فرآيند تعيين عيار حد معدن مس سرچشمه را با استفاده از تحليلدر نقطه سر به سری مورد مطالعه قرار داده است و در ادامه، وضعييت عيار حد در سالهای ١٣٧٩ و ١٣٨٠ را با توجه به پيش بينی تغييرات هزينه و درآمد و با استفاده از آناليزحساسيت بررسی نموده است.
نتيجه ای که از بررسی فوق حاصل شده است اين است که با توجه به تغييرات جهانی قيمتم س در س ال ه ای ١٩٧٣ و ٢٠٠٠ م يلادی ک ه چه ار دوره رک ود را پش ت س ر گذراني ده وتغييرات هزينه توليد مس در ايران که هماهنگ با نرخ تورم اقتصاد ايران و جهان بوده، عيارحد واقعی در طول سال های بهره برداری از معدن حالت متغير داشته و اکثرا از عيار حدیکه عملا اجرا شده (۵٢/٠%) بالاتر بوده است. در ضمن با توجه به آنکه عيار حدی تابعی ازميزان هزينه و درآمد ناشی از استخراج و فرآوری هر تن کانسنگ در هر دوره ی زمانی و ميزان بازيابی می باشد، لذا لازم است که اين معيار همه ساله محاسبه شود و بصورت ماهيانهبا تغييرات احتمالی قيمت محصولات، اصلاح گردد.

فهرست مطالب

چکيده……………………………………………………………………………………………………………….1
.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..2.

فصل اول : کليات

١ ـ ١ ) هدف…………………………………………………………………………………………………………. ۴
١ ـ ٢ ) پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………… ۵
1 ـ ٣ ) روش کار و تحقيق…………………………………………………………………………………………… ۶

فصل دوم : عيار حد

2 ـ١ ) عيار حد……………………………………………………………………………………………………… ٩
2 ـ ٢ ) عيار حد سربسری ……………………………………………………………………………………….12

فصل سوم : الگوريتم لين

3 ـ ١ ) الگوريتم لين ………………………………………………………………………………………………..13
٣ ـ ٢ ) کليات الگوريتم لين …………………………………………………………………………………………14

فصل چهارم : بهينه سازی عيار حد

۴ ـ ١ ) معادلات اصلی………………………………………………………………………………………………16
.۴ ـ ٢ ) عيار حد برای سود بيشينه……………………………………………………………………………….17
۴ ـ ٣ ) بيشينه سازی ارزش خالص فعلی……………………………………………………………………… ٣٨

فصل پنجم : بررسی عيار حد اقتصادی معدن مس سرچشمه

۵ ـ ٢ ) روش تحقيق………………………………………………………………………………………………. ٨۶
۵ ـ ٣ ) عيار حد نقطه سربسری………………………………………………………………………………….. ٨۶
۵ ـ ٣ ـ ١ ) قانونمند کردن رابطه درآمد ، هزينه و عيار با استفاده از تحليل……………………………………. ٩۶
۵ ـ ٣ ـ٢ ) محاسبه درآمد ناشی از فروش محصولات قابل بازيابی از يک تن …………………………………..70
۵ ـ ٣ ـ ٣ ) محاسبه هزينه ………………………………………………………………………………………….70
.۵ ـ ٣ ـ ۴ ) عيار حد………………………………………………………………………………………………….71
.۵ ـ ۴ ) بررسی تاريخی تغييرات عيار حد و پارامترهای مؤثر بر آن در گذشته………………………………..72
۵ ـ ۵ ) محاسبه عيار حد معدن مس سرچشمه در سال ١٣٧٨ ………………………………………………٧٢

فصل ششم : نتيجه گيری و پيشنهادات

نتيجه گيری…………………………………………………………………………………………………………… ۵٧

پيشنهادات …………………………………………………………………………………………………………..۵٧

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………… ٨٨

فهرست منابع لاتين………………………………………………………………………………………………… ٨٨
چکيده انگليسی……………………………………………………………………………………………………. ٨٨

فهرست جدول ها

جدول ١ – پارامتر های فاز های معدنکاری در روش لين……………………………………………………… ۴١
.جدول ٢- توزيع عيار و تناژ در مثال ١……………………………………………………………………………21
جدول ٣- ساير پارامتر های مثال ١………………………………………………………………………………22
.جدول ۴ – نتايج تحليل عيار حد برای هر يک از سه محدوديت عملياتی……………………………………25
.جدول ۵ – عيار حد مثال ١ با يک عامل محدود کننده………………………………………………………….26
.جدول ۶ – نتايج محاسبات سود با وجود تنها يک محدوديت………………………………………………….28
.جدول ٧ – عيار حد بصورت تابعی از عيار حد برای هر عامل محدودکننده…………………………………..29
.جدول ٨ – مقدار مواد ارسالی برای تغليظ در عيارهای حد مختلف با حداکثر ظرفيت استخراج…………..31
.جدول ٩ – مقدار مواد ارسالی برای پالايش در عيارهای حد متفاوت با حداکثر ظرفيت تغليظ…………….32
جدول ١٠ – مقدار مواد پالايش شده در عيار های حد مختلف با حداکثر ظرفيت استخراج………………..33
.جدول ١١ – عيار حد در حالت هايی که دو عامل محدود کننده وجود داشته باشد……………………….34
جدول ١٢ – توزيع عيار برای ١٠٠ تن مواد معدنکاری شده ی اول ……………………………………………٣٧
جدول ١٣ – محصول کارخانه ی تغليظ به عنوان تابعی از عيارحد تغليظ با معدن در حال کار…………….. ٨۴
جدول ۴١ – توزيع عيار در ذخيره در پايان سال اول …………………………………………………………….53
8 جدول ۵١ – توزيع ذخيره در آغاز سال…………………………………………………………………………۵۴
9 جدول ۶١ – توزيع عيار در ذخيره در آغاز سال………………………………………………………………. ۵٨
10 جدول ١٧ – توزيع ذخيره در آغاز سال ……………………………………………………………………….۶١
جدول ١٨ – توزيع عيارحد در شروع سال يازدهم ……………………………………………………………. ۶٣
جدول ١٩ – خلاصه نتايج مرحله اول تکرار تا سال آخر………………………………………………………. ۶۵
جدول ٢٠ – نتيجه نهايی تحليل لين برای کسب حداکثر خالص فعلی مثال ١……………………………. ۶۶
جدول ٢١ ـ متغيرهای مؤثر بر عيار حد…………………………………………………………………………. ٩۶
جدول٢٢– تغييرات هزينه مراحل توليد ( استاندارد ) ، قيمت مس و عيار حد در مجتمع…………………… ٧٣

فهرست نمودارها

نمودار ١ـ سود کل بعنوان تابعی از عيار حد تحت محدوديت های مختلف……………………………………… ٣٠

نمودار ٢ ـ ارزش پروژه تنزيل شده به زمان T و زمان صفر…………………………………………………………. ٣٩

فصل اول

-١ هدف :

هدف از ارائه اين سمينار بدست آوردن عيار حد در معادن و همچنين تحليل پارامتر های تعيين کننده عيار حد در معادن روباز می باشد.
همچنين در ادامه اين سمينار محاسبه عيار حد معدن مس سرچشمه در سال ١٣٧٨ صورت گرفته است. و مقاله ای هم با موضوع الگوريتم بهينه سازی عيار حد برای عمليات معدنکاری روباز با قيمت شناور فلز و هزينه ها در طول عمر معدن در اين سمينار گنجانده شده است.
عيار حد به عنوان عيار جداکننده بين ماده معدنی و باطله شناخته می شود. عيار حد مستقيما روی جريان نقدينگی در عمليات معدنی موثر است که بر اساس آن عيار حد به عيارهای بالاتر در هر تن از ماده معدنی سوق داده می شود. بنابراين بيشترين سود حاصل از توزيع عيار در کانسار تحقق می يابد. ( Dagdelan 1993 ).
١-٢ پيشينه تحقيق :
در گزارش امکان پذيری مس سرچشمه عيار حد معدن بر مبنای هزينه های تمام شده و قيمت مس بليستردر آن زمان ، برابر با ۴/٠ % تعيين شده بود (١) ، اما در سال ٠۶١٣ ( زمان راه اندازی ) عيار حد معدن مورد بازبينی قرار گرفت . ۵٢/٠% بعنوان عيار حد در نظر گرفته شد و در طول ٢٠ سالی که از شروع توليد می گذرد ، مقدار عيار حد عمًلاً مستقل از تغييرات واقعی هزينه و درآمد بوده و بدون هيچگونه تغييری در همان سطح اوليه ثابت مانده است .
بار توجه به اينکه هيچگونه سابقه مدونی در مورد مطالعه عيار حد معدن مس سرچشمه در سالهای گذشته موجود نبود ، پروژه بررسی عيار حد معدن مس سرچشمه با هدف مطالعه عوامل مؤثر بر عيار حد معدن و ايجاد امکان پيش بينی هر ساله آن ، تعريف گرديد .

١-٣ روش کار و تحقيق :

در فرآيند تعيين عيار حد می توان با استفاده از روش تحليل در نقطه سربسری ، عيار ثابتی را برای کل عمر معدن تعيين نمود و يا با روشهای پيشرفته کامپيوتری عيار حد را بهينه سازی کرده و عيارهای متغيری در طول عمر معدن جهت دستيابی به حداکثر سود کلی . يا حداکثر ارزش فعلی (NPV) سود ، بدست آورد .
با توجه به عدم دسترسی به امکانات نرم افزاری جهت بهينه سازی عيار حد ، در اين پروژه روش بررسی عيار حد نقطه سربسری از ديدگاه تئوريک بررسی گرديد . طبق تعريف ، نقطه سربسری ميزانی از عيار کانسنگ است که در آن ميزان مجموع هزينه های استحصال محصول از کانسنگ با مجموع درآمدهای حاصل از فروش محصول برابر بوده و سود مساوی صفر است . بر مبنای اين تعريف فرمولی که رابطه بين عيار ، درآمد و هزينه را نشان می دهد و محاسبه عيار حد در نقطه سربسری را امکان پذير می سازد ، مورد استفاده قرار می گيرد .

فصل دوم عيار حد

٢-١ عيار حد :
عيار حد معياری است که توسط آن در زمان استخراج يک کانسار، باطله از کانسنگ تشخيص داده می شود.اين بدان معناست که درهر دوره ی زمانی، سنگ معدنی که عيار آن از عيار حدبالاتر است کانسنگ قابل استخراج و هر سنگی که با عيار کمتر از عيار حد باطله است. از ديدگاه اقتصادی درآمد حاصل از فروش محصولات بدست آمده از مقدار معينی کانسنگ کهعيار آن با عيار حد منطبق است، برابر با کليه ی هزينه های استحصال محصول فوق میباشد. مفهوم اين نکته اين است که استخراج سنگ با عيار بالاتر از عيار حد، سودآور بوده وبا عيار پائين تر از عيار حد زيان اقتصادی را به دنبال دارد. لازم به ذکر است که با تغييراتهزينه و قيمت محصول، عيار حد تغيير کرده و امکان اين وجود دارد که باطله های امروزکانسنگ فردا باشد و بالعکس.
٢-٢ عيار حد سربه سری :
همانطور که پيش از اين بيان شد بسته به کاربرد عيار حد، تعاريف متعددی برای آن ارائه میشود. به همين جهت روش های متفاوتی برای محاسبه عيار حد مطرح می شود.
عيار حد در حالتی که حداقل عيار و حداکثر استخراج مورد نظر باشد (حالتی که از انجام عمليات معدنکاری سود يا زيان حاصل نشود) عيار حد سر به سری ناميده می شود.
يکی از روش های تعيين عيار حد سر به سری استفاده از ارزش خالص (Net value) است .
در اي ن روش ابت دا ب رای ي ک عي ار ح د فرض ی و ک املا اختي اری درآم د حاص ل از عملي اتمعدنکاری محاسبه می شود. سپس هزينه های انجام عمليات فوق محاسبه و از درآمد کسر میشود تا ارزش خالص هر تن کانسنگ بدست آيد. در محاسبه ی درآمد لازم است تا ضايعاتمراحل مختلف شامل استخراج، تغليظ و پالايش محاسبه گردد. همچنين برای محاسبه ی هزينههای عمليات می بايست هزينه های کنسانتره، ذوب، حمل، پالايش، انتقال محصول نهايی بهبازار و دلالی نيز منظور گردد.
با انجام اين محاسبه يک جفت عدد شامل عيار و ارزش خالص که می تواند مختصات نقطه ایمانند (1p ) در يک دستگاه مختصات باشد بصورت زير کسب شد :
P1 ( g1 , NV1 )

درمرحله بعد با انتخاب عدد ديگری بعنوان عيار حد، محاسبات تکرار می شود و يک جفتعدد ديگر برای بيان مختصات نقطه ای مانند 2P بصورت زير در می آيد :

P2 ( g2 , NV2 )
حال در يک دستگاه مختصات مانند شکل صفحه بعد دو نقطه ی 1P2 , P مشخص شده و بايک خط دو نقطه به يکديگر وصل می شوند.
محل تقاطع خط رسم شده (و يا امتداد آن) با محور عيار، بيان کننده ی عياری است که در آن عيار سود و زيان عمليات معدنکاری برابر صفر می شود. اين نقطه همان عيار حد سر بهسری است.
به روش مشابه می توان از نسبت باطله برداری سر به سری (Breakeven stripping ratio) برای محاسبه ی عيار حد استفاده کرد. در اين شيوه به جای رسم خط در مختصاتعيار- نسبت باطله برداری سر به سری رسم می شود.
يکی ديگر از روش های تعيين عيار حد، استفاده از رابطه ی زير است :
g = (100*c*k) / (١)
(yc*V)
که در آن :
g : عيار حد بر حسب درصد
c : هزينه ی معدنکاری و تغليظ بر حسب واحد پول بر تن k : عيار فلز در کنسانتره بر حسب درصد yc : بازيابی تغليظ بر حسب درصد V : ارزش کنسانتره در محل معدن بر حسب واحد پول بر تن می باشد.

با ذکر اين روش ها در فصل بعدی روش لين برای تعيين عيار حد شرح داده می شود.

فصل سوم الگوريتم لين
٣-١ الگوريتم لين (LANE)
درسال ۶۴١٩،LANE,1964)K.F.LANE) مقاله ای ارائه کرد که به يک مقاله کلاسيکتحت عنوان ” ا نتخاب عيار حد بهينه ” تبديل شد.
عيارحد معياری است که بطور معمول در معدنکاری برای تفکيک کانسنگ و باطله در پيکرهکانسار استفاده می شود. باطله می تواند در جای خود باقی گذاشته شود يا به محل انباشت باطله ارسال گردد. کانسنگ برای فرآوری های بعدی و در نهايت فروش به کارخانه فرآوری ارسالگردد.
انتخاب عيار حد می تواند بطور مستقيم بر سود تاثير بگذارد.
يک عمليات معدنی شامل سه مرحله معدنکاری، تغليظ و تصفيه در نظر گرفته شده است. هرمرحله هزينه ها و ظرفيت محدود مربوط به خود را دارد. عمليات به عنوان يک کل هزينههای ثابت مستمر را متحمل می شود. سه معيار اقتصادی بسيار مهم که می تواند به کار رودعبارتست از:
حالت١: ارزش فعلی بيشينه حالت٢: سود کل بيشينه حالت٣: سود مستقيم بيشينه
ارزش فعل ی بيش ينه،بهينه اقتص ادی را ب ه م ی ده د و معم ولا درج ايی ک ه ش رايط وي ژه وج ودندارد، به کار می رود.
هم انطور ک ه توس ط (Lane1964) نش ان داده ش ده اس ت،حالت اول مط ابق حال ت ه ای دوم وسوم است وقتی که در تعيين آنها نرخ های تنزيل ويژه به کار برده شود.
حالت ٢، سود کلی بيشينه، مربوط به نرخ تنزيل صفر درصد و حالت ٣ مربوط به يک نرختنزيل بالا می باشد [۴].


مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایلword

قیمت:35هزار تومان