انتخاب صفحه

مقدمه  

در کلیه کارخانه های سـیمان سرتاسـر جهـان سـعی بـر ایـن اسـت کـه در ارجحیـت اولتولیــد کلینکــر را  افزایش و هزینــه تولیــد را ک اهش داده تــا در بــازار رقابــت ســوددهیبیشتری حاصل گردد.پی شرفته ت رین کارخان ه ه ای س یمان دارای ک وره ه ای مجه ز ب ه پ ریکل ساینر 6 مرحله ای می باشند. در حـالی کـه هنـوز کارخانـه هـای سیـستم تـر نیـز در دسـت بهـرهبرداری هستند .کارخانه های مدرن تولید سیمان را جهت افزایش تولید با کمترین هزینه با سیستم های پری هیتـر و پـری کلـساینر بـا کانـال هـای هـوای گـرم و همچنـین مـشعلهای پیـشرفته انتخـاب و بـه کولرهـای مـدرن مجهـز مـی کننـد و در نهایـت آنچـه کـه ازاهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت آجرهـای مناسـب و مقـاومی اسـت کـه در برابـر افـزایشظرفیت ایستادگی بیشتری داشته و از عمر مناسبی برخوردار باشند .اقـدام مهـم و اساسـی بـرای ایجـاد بهتـرین شـرایط تولیـد ، انتخـاب صـحیح تجهیـزات ومتعلقـات کـوره سـیمان اسـت بـه گونـه ای کـه کـوره بـا حـداقل تعـداد توقـف بـه طـور پیوسته مـورد بهـره بـرداری قـرار گیـرد .در اینجـا بـرای نیـل بـه ایـن هـدف سـعی شـدهبحرانی ترین پارامتر ها و پـیش شـرط هـا جهـت بهـره بـرداری طـولانی مـدت کـوره ذکـرگردد .

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………….1

مقدمه    ………………………………………………………………………………..3

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول

یک کوره دوار سیمان ممکـن اسـت بـه دلایـل و علـل ناخواسـته ای ماننـد ، آمـاده نبـودنمواد خام اشکالات مکانیکی و یا قطع برق متوقف گردد .عللی کـه مربـوط بـه مـواد و آجرهـای نـسوز در توقـف کـوره مـی باشـند عـواملی هـستندکه در آمادگی نسوز کـاری و عمـر آجرهـای نـسوز تـاثیر دارنـد. ایـن عوامـل را مـی تـوانبه سه گروه زیر تقسیم نمود .الف – عوامل شیمیایی : شامل ( ترکیب سوخت مصرفی و ترکیب مواد خام ) ب – عوامل حرارتی : شامل ( شوک حرارتی و بار گرمایی ویژه ) ج – عوامل مکانیکی : شامل ( اوالیتی و طراز کوره )مثال نفوذ املاح: در مناطقی ازکـوره کـه درجـه حـرارت باعـث بخـار شـدن امـلاح مـی گـردد ،بخار املاح به آجرهـای نـسوز نفـوذ مـی کنـد. بـه ایـن صـورت کـه اجـزا امـلاح در بافـتاصلی آجرها نفـوذ نمـوده و در بدنـه داخلـی آجـر متـراکم و سـپس در اثـر چـرخش هـایمکرر کوره آجر متلاشی می شود.در اثر نفوذ فاز مایع کلینکـر نیـز همـین پدیـده رخ مـی دهـد و کلینکـر مـذاب در سـطحآجر متراکم می شـود. بعلـت اخـتلاف درجـه حـرارت بـین بـستر کلینکـر و اتمـسفر کـورهباعث می شود که دیـواره هـای آجـر چینـی بـه طـور پیوسـته تحـت تـنش هـای حرارتـیقـرار گیرنـد . شـدید تـرین تـنش هـای حرارتـی در منـاطق بـدون کوتینـگ بـرزخ بـالا و پایین و همچنین در هنگام استارت شدن و متوقف شدن کوره روی می دهد .نق اطی از ک وره ک ه روی تایره ا( رین گ ه ا ) ق رار دارن د ب ه عل ت حال ت الاس تیکی پوسـته کـوره و فـشرده شـدن بدنـه بـر اثـر اوالیتـی ، بارهـای شـدید مکـانیکی بـه دیـواره های آجر چینی وارد می شود.در شــکل (2) خلاصــه ای از پدیــده هــای اصــلی فرســایش منطقــه پخــت کــوره دوارسیمان که بر اساس ارزیابی های آماری تهیه شده نشان داده شده است .

 111ترکیب مواد خام آنالیز کلینکر

در بهره برداری از کوره سـیمان ایـن نکتـه حـائز اهمیـت اسـت کـه مـواد خـام ورودی بـهکوره دقیقـاً دارای ترکیـب و مشخـصات لازم بـرای تولیـد نـوع سـیمان مـورد نظـر بـوده وبهتــرین شــرایط پخــت پــذیری را داشــته باشــد. ابزارهــای لازم جهــت کنتــرل شــرایطپخت کلینکر همان مدولهای سیمان می باشند که عبارتند از :اسـتاندارد آهـک ، مـدولهای هیـدرولیکی ، نـسبت سـیلیکا ، و نـسبت بـین مـواد آلکـالی و ســولفاتها . ایــن مــدولها کــه در جــدول (1) نــشان داده شــده مهمتــرین ابــزار کنتــرلفرایند شیمیایی و فیزیکی پخت درکوره سیمان می باشد .همیشه باید سعی بر ایـن باشـد کـه انـدازه مـدولها بـا تغییـرات بـسیار انـدک برابـر انـدازهه ای تعی ین ش ده باش ند. ه ر ن وع تغیی ری در ان دازه ه ای طراح ی و تعی ین ش دهمدولهای مواد خام در فرایند پخت تاثیر می گذارند .

1- 1- حملات شیمیایی ……………………………………………………………….6

1- 1- ترکیب مواد خام –انالیز کلینکر …………………………………………….6

1- بارهای گرمایی ……………………………………………………………….18

  • آجر با منافذ مقعر

    آجر با منافذ مقعر

 

فصل دوم

121بار ویژه گرمایی

هنگامی که از یک کوره سیمان بیشتر از ظرفیت اسمی آن بهره برداری مـی شـود بـه عبـارت دیگـر افـزایش تولیـد نـسبت بـه حجـم خـالص کـوره (3t / m) یـا افزایش ظرفیـت نـسبت بـه مقطـع منطقـه پخـت انجـام گیـرد ، بارهـای گرمـایی تبـدیلبه عوامل بسیار مهم در عمر دیوارهای آجر چینی می گردند.حداکثر بار گرمایی ویژه در منطقه پخت برابر          .26 m hrkcal5.810   می باشد.   بار ویـژه گرمـایی معمـولی برابـر بـا   5.3   تـا 1065     کیلـو کـالری بـر متـر مربـعدر ساعت اسـت. درحـالی کـه بـار ویـژه گرمـای منطقـه پخـت 1068.5 کیلـو کـالریبـر متـر مربـع در سـاعت مـی باشـد. ایـن مقـدار از روی تجربـه بدسـت آمـده اسـت و بـه عن وان ی ک عام ل مح دود کنن ده ب رای اف زایش ظرفی ت و ط رح توس عه ک وره ه ایسیمان به حساب می آید . مثال زیر نشان می دهد که چگونه می توان بار ویژه گرمایی را محاسبه کرد .

  • 125t/hیا3000t/dظرفیت تولید
  • مصرف گرمایی 800 کلیوکالری برای هر کیلو گرم کلینکر
  • قطر داخلی کوره 4/5 متر از داخل بدنه برابر با شعاع 70 /2 متر
  • ضخامت آجر : 250 میلیمتر
  • (2.7025)2 18.85m2: مقطع
  • 100106kcal / hبرابر است با125000kg×800kcalبار گرمایی
  • بـار ویـژه گرمـایی 85.18/106100 برابـر اسـت بـا 1063.5 کیلـو کـالری بـر متر مربع در ساعت یا 2/22 کیگاژول بر متر مربع در ساعت .این سیـستم کـوره در حـد بـالای بـار ویـژه گرمـائی قـرار دارد بنـابراین مـی تـوان انتظـارداشت که به آجرچینی بدنه کوره و رینگ های گرداننده تایرها صدماتی وارد شود .آجرهــای دارای آلومنیــای بــالا یــا آجرهــای کرومیــت مگنزیــای چیــده شــده در چنــینکـوره هـای دارای بـار حرارتـی بـالا بعـد از مـدتی برابـر شـکل (6) دارای منفـذهای مقعـر مــی شــوند و همــین طــور آجرهــای کرومیــت مگنــز یــا در اثــر نفــوذ کلینکــر دارایکوتینگی شبیه لاوای آتش فشانی می گردند.

در گذش ته ای ن مق دار ب ار وی ژه گرم ایی   106 Kcal / m2.h8.5   سبب میشدکـه توسـعه افـزایش ظرفیـت کارخانـه هـای سـیمان محـدود گـردد. امـا بعـداً بـا اختـراع واحدهای پخت جداگانه مانند سیستم های پری اینر این امر میسر گردید .نمودار (1) افزایش ظرفیت کوره های سیمان نسبت به بار گرمایی آنها   در سیـستم هـای پـری کلـساینر اصـل گرمـای لازم بـرای پخـت کلینکـر بـه پریکلـسانیر انتقـال و انـرژی ویـژه گرمـایی درمنطقـه پخـت کـوره کـاهش یافتـه کـه در نتیجـه ایـنامکان بوجود آمده که ظرفیت تولید یک کوره سیمان تا دو برابر افزایش یابد .بـه دلیـل انـرژی گرمـایی زیـاد در سیـستم هـای پریکلـساینر بایـد آجرهـای نـسوز ورودی ها و کانال هـای عمـودی از نـوع مقـاوم تـری انتخـاب شـوند. در ایـن جـا مطـرح نمـودناین نکته نیـز حـائز اهمیـت کـه نـسل جدیـدی از مـواد نـسوز ، مخـصوصاً بـتن هـای کـهکوتینگ پذیر نیستند مورد نیاز می باشند .جهت جلوگیری از داغ شـدن بـیش از حـد مـواد نـسوز بایـستی بـار گرمـایی کنتـرل شـود

– 1- بار ویژه گرمایی ……………………………………………………………18

2- 1- شوک حرارتی ……………………………………………………………..24

1- نیروهای مکانیکی …………………………………………………………….26

 ریزش آجر به دلیل اوالیتی بدنه کوره

ریزش آجر به دلیل اوالیتی بدنه کوره

3- 1- اوالیتی …………………………………………………………………….26

3- 1- شاخص حساسیت تنش ……………………………………………………29

توصیه ها ……………………………………………………………………….31

منابع و مراجع……………………………………………………………………….33

منابع فارسی …………………………………………………………………………34

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………….35

چکیده انگلیسی   ………………………………………………………………….36

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست اشکال  

انواع تنش ها در مناطق اصلی کوره دوار سیمان …………………………….4

تحقیق اماری پدیده فرسایش در کوره های دوار سیمان …………………….5

ناهمگون شدن ساختار اجر …………………………………………………10

خوردگی اجر مگنزیا – کرومیت در اثر ترکیب با الکالی ها ………………..11

تشکیل لایه های افقی از املاح الکالی ……………………………………..13

اجر با منافذ مقعر …………………………………………………………..20

کوتینگ چسبیده به اجر ……………………………………………………21

تفاوت درجه حرارت در مقطعی از منطقه پخت دارای کوتینگ ناپایدار…………25

مناطق کوره با حداکثر تنش بر دیواره های اجر چینی …………………….27

– ریزش اجر بدلیل الوالیتی بدنه کوره ………………………………………29

اجرهای تولیدی شرکت رفراتکنیک برای منطقه پخت کوره سیمان ………32

    فهرست جداول  

مدولهای سیمان و تاثیر آنها بر فرایند پخت …………………………………7

انالیزهای متفاوت سه نوع کلینکر از سه کارخانه سیمان و تاثیر ان در انتخـاب نـوع اجر .. …… .15

محدودیت های بارهای گرمایی برای اجرهای مختلف ……………………..24

شاخص حساسیت تنش اجرهای بازی رفراتکنیک …………………………31

  فهرست منحنی ها و نمودارها  

1- افزایش ظرفیت کوره های سیمان نسبت به بارهای گرمایی آنها      22

 

Abstract
The long time of rotary cement kilns operation is depended of difference factors that the important factor is refractory bricks selection in rotary cement kilnsIn this discourse the chemical effect and heating effect and mechanical effect on stability of refractory bricks that is using in rotary cement kilns is describedAt the end the important factors for normal cement kilns operation is recommended.مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

 

فایل pdf همراه با فایل word

قیمت35000تومان