مقدمه  

در كليه كارخانه هاي سـيمان سرتاسـر جهـان سـعي بـر ايـن اسـت كـه در ارجحيـت اولتوليــد كلينكــر را  افزايش و هزينــه توليــد را ك اهش داده تــا در بــازار رقابــت ســوددهيبيشتري حاصل گردد.پي شرفته ت رين كارخان ه ه اي س يمان داراي ك وره ه اي مجه ز ب ه پ ريكل ساينر 6 مرحله اي مي باشند. در حـالي كـه هنـوز كارخانـه هـاي سيـستم تـر نيـز در دسـت بهـرهبرداري هستند .كارخانه هاي مدرن توليد سيمان را جهت افزايش توليد با كمترين هزينه با سيستم هاي پري هيتـر و پـري كلـساينر بـا كانـال هـاي هـواي گـرم و همچنـين مـشعلهاي پيـشرفته انتخـاب و بـه كولرهـاي مـدرن مجهـز مـي كننـد و در نهايـت آنچـه كـه ازاهميـت زيـادي برخـوردار اسـت آجرهـاي مناسـب و مقـاومي اسـت كـه در برابـر افـزايشظرفيت ايستادگي بيشتري داشته و از عمر مناسبي برخوردار باشند .اقـدام مهـم و اساسـي بـراي ايجـاد بهتـرين شـرايط توليـد ، انتخـاب صـحيح تجهيـزات ومتعلقـات كـوره سـيمان اسـت بـه گونـه اي كـه كـوره بـا حـداقل تعـداد توقـف بـه طـور پيوسته مـورد بهـره بـرداري قـرار گيـرد .در اينجـا بـراي نيـل بـه ايـن هـدف سـعي شـدهبحراني ترين پارامتر ها و پـيش شـرط هـا جهـت بهـره بـرداري طـولاني مـدت كـوره ذكـرگردد .

فهرست مطالب

چكيده ……………………………………………………………………………….1

مقدمه    ………………………………………………………………………………..3

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول

يك كوره دوار سيمان ممكـن اسـت بـه دلايـل و علـل ناخواسـته اي ماننـد ، آمـاده نبـودنمواد خام اشكالات مكانيكي و يا قطع برق متوقف گردد .عللي كـه مربـوط بـه مـواد و آجرهـاي نـسوز در توقـف كـوره مـي باشـند عـواملي هـستندكه در آمادگي نسوز كـاري و عمـر آجرهـاي نـسوز تـاثير دارنـد. ايـن عوامـل را مـي تـوانبه سه گروه زير تقسيم نمود .الف – عوامل شيميايي : شامل ( تركيب سوخت مصرفي و تركيب مواد خام ) ب – عوامل حرارتي : شامل ( شوك حرارتي و بار گرمايي ويژه ) ج – عوامل مكانيكي : شامل ( اواليتي و طراز كوره )مثال نفوذ املاح: در مناطقي ازكـوره كـه درجـه حـرارت باعـث بخـار شـدن امـلاح مـي گـردد ،بخار املاح به آجرهـاي نـسوز نفـوذ مـي كنـد. بـه ايـن صـورت كـه اجـزا امـلاح در بافـتاصلي آجرها نفـوذ نمـوده و در بدنـه داخلـي آجـر متـراكم و سـپس در اثـر چـرخش هـايمكرر كوره آجر متلاشي مي شود.در اثر نفوذ فاز مايع كلينكـر نيـز همـين پديـده رخ مـي دهـد و كلينكـر مـذاب در سـطحآجر متراكم مي شـود. بعلـت اخـتلاف درجـه حـرارت بـين بـستر كلينكـر و اتمـسفر كـورهباعث مي شود كه ديـواره هـاي آجـر چينـي بـه طـور پيوسـته تحـت تـنش هـاي حرارتـيقـرار گيرنـد . شـديد تـرين تـنش هـاي حرارتـي در منـاطق بـدون كوتينـگ بـرزخ بـالا و پايين و همچنين در هنگام استارت شدن و متوقف شدن كوره روي مي دهد .نق اطي از ك وره ك ه روي تايره ا( رين گ ه ا ) ق رار دارن د ب ه عل ت حال ت الاس تيكي پوسـته كـوره و فـشرده شـدن بدنـه بـر اثـر اواليتـي ، بارهـاي شـديد مكـانيكي بـه ديـواره هاي آجر چيني وارد مي شود.در شــكل (2) خلاصــه اي از پديــده هــاي اصــلي فرســايش منطقــه پخــت كــوره دوارسيمان كه بر اساس ارزيابي هاي آماري تهيه شده نشان داده شده است .

 111تركيب مواد خام آناليز كلينكر

در بهره برداري از كوره سـيمان ايـن نكتـه حـائز اهميـت اسـت كـه مـواد خـام ورودي بـهكوره دقيقـاً داراي تركيـب و مشخـصات لازم بـراي توليـد نـوع سـيمان مـورد نظـر بـوده وبهتــرين شــرايط پخــت پــذيري را داشــته باشــد. ابزارهــاي لازم جهــت كنتــرل شــرايطپخت كلينكر همان مدولهاي سيمان مي باشند كه عبارتند از :اسـتاندارد آهـك ، مـدولهاي هيـدروليكي ، نـسبت سـيليكا ، و نـسبت بـين مـواد آلكـالي و ســولفاتها . ايــن مــدولها كــه در جــدول (1) نــشان داده شــده مهمتــرين ابــزار كنتــرلفرايند شيميايي و فيزيكي پخت دركوره سيمان مي باشد .هميشه بايد سعي بر ايـن باشـد كـه انـدازه مـدولها بـا تغييـرات بـسيار انـدك برابـر انـدازهه اي تعي ين ش ده باش ند. ه ر ن وع تغيي ري در ان دازه ه اي طراح ي و تعي ين ش دهمدولهاي مواد خام در فرايند پخت تاثير مي گذارند .

1- 1- حملات شيميايي ……………………………………………………………….6

1- 1- تركيب مواد خام –اناليز كلينكر …………………………………………….6

1- بارهاي گرمايي ……………………………………………………………….18

  • آجر با منافذ مقعر

    آجر با منافذ مقعر

 

فصل دوم

121بار ويژه گرمايي

هنگامي كه از يك كوره سيمان بيشتر از ظرفيت اسمي آن بهره برداري مـي شـود بـه عبـارت ديگـر افـزايش توليـد نـسبت بـه حجـم خـالص كـوره (3t / m) يـا افزايش ظرفيـت نـسبت بـه مقطـع منطقـه پخـت انجـام گيـرد ، بارهـاي گرمـايي تبـديلبه عوامل بسيار مهم در عمر ديوارهاي آجر چيني مي گردند.حداكثر بار گرمايي ويژه در منطقه پخت برابر          .26 m hrkcal5.810   مي باشد.   بار ويـژه گرمـايي معمـولي برابـر بـا   5.3   تـا 1065     كيلـو كـالري بـر متـر مربـعدر ساعت اسـت. درحـالي كـه بـار ويـژه گرمـاي منطقـه پخـت 1068.5 كيلـو كـالريبـر متـر مربـع در سـاعت مـي باشـد. ايـن مقـدار از روي تجربـه بدسـت آمـده اسـت و بـه عن وان ي ك عام ل مح دود كنن ده ب راي اف زايش ظرفي ت و ط رح توس عه ك وره ه ايسيمان به حساب مي آيد . مثال زير نشان مي دهد كه چگونه مي توان بار ويژه گرمايي را محاسبه كرد .

  • 125t/hيا3000t/dظرفيت توليد
  • مصرف گرمايي 800 كليوكالري براي هر كيلو گرم كلينكر
  • قطر داخلي كوره 4/5 متر از داخل بدنه برابر با شعاع 70 /2 متر
  • ضخامت آجر : 250 ميليمتر
  • (2.7025)2 18.85m2: مقطع
  • 100106kcal / hبرابر است با125000kg×800kcalبار گرمايي
  • بـار ويـژه گرمـايي 85.18/106100 برابـر اسـت بـا 1063.5 كيلـو كـالري بـر متر مربع در ساعت يا 2/22 كيگاژول بر متر مربع در ساعت .اين سيـستم كـوره در حـد بـالاي بـار ويـژه گرمـائي قـرار دارد بنـابراين مـي تـوان انتظـارداشت كه به آجرچيني بدنه كوره و رينگ هاي گرداننده تايرها صدماتي وارد شود .آجرهــاي داراي آلومنيــاي بــالا يــا آجرهــاي كروميــت مگنزيــاي چيــده شــده در چنــينكـوره هـاي داراي بـار حرارتـي بـالا بعـد از مـدتي برابـر شـكل (6) داراي منفـذهاي مقعـر مــي شــوند و همــين طــور آجرهــاي كروميــت مگنــز يــا در اثــر نفــوذ كلينكــر دارايكوتينگي شبيه لاواي آتش فشاني مي گردند.

در گذش ته اي ن مق دار ب ار وي ژه گرم ايي   106 Kcal / m2.h8.5   سبب میشدكـه توسـعه افـزايش ظرفيـت كارخانـه هـاي سـيمان محـدود گـردد. امـا بعـداً بـا اختـراع واحدهاي پخت جداگانه مانند سيستم هاي پري اينر اين امر ميسر گرديد .نمودار (1) افزايش ظرفيت كوره هاي سيمان نسبت به بار گرمايي آنها   در سيـستم هـاي پـري كلـساينر اصـل گرمـاي لازم بـراي پخـت كلينكـر بـه پريكلـسانير انتقـال و انـرژي ويـژه گرمـايي درمنطقـه پخـت كـوره كـاهش يافتـه كـه در نتيجـه ايـنامكان بوجود آمده كه ظرفيت توليد يك كوره سيمان تا دو برابر افزايش يابد .بـه دليـل انـرژي گرمـايي زيـاد در سيـستم هـاي پريكلـساينر بايـد آجرهـاي نـسوز ورودي ها و كانال هـاي عمـودي از نـوع مقـاوم تـري انتخـاب شـوند. در ايـن جـا مطـرح نمـودناين نكته نيـز حـائز اهميـت كـه نـسل جديـدي از مـواد نـسوز ، مخـصوصاً بـتن هـاي كـهكوتينگ پذير نيستند مورد نياز مي باشند .جهت جلوگيري از داغ شـدن بـيش از حـد مـواد نـسوز بايـستي بـار گرمـايي كنتـرل شـود

– 1- بار ويژه گرمايي ……………………………………………………………18

2- 1- شوك حرارتي ……………………………………………………………..24

1- نيروهاي مكانيكي …………………………………………………………….26

 ريزش آجر به دليل اواليتي بدنه كوره

ريزش آجر به دليل اواليتي بدنه كوره

3- 1- اواليتي …………………………………………………………………….26

3- 1- شاخص حساسيت تنش ……………………………………………………29

توصيه ها ……………………………………………………………………….31

منابع و مراجع……………………………………………………………………….33

منابع فارسي …………………………………………………………………………34

منابع انگليسي ……………………………………………………………………….35

چكيده انگليسي   ………………………………………………………………….36

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست اشكال  

انواع تنش ها در مناطق اصلي كوره دوار سيمان …………………………….4

تحقيق اماري پديده فرسايش در كوره هاي دوار سيمان …………………….5

ناهمگون شدن ساختار اجر …………………………………………………10

خوردگي اجر مگنزيا – كروميت در اثر تركيب با الكالي ها ………………..11

تشكيل لايه هاي افقي از املاح الكالي ……………………………………..13

اجر با منافذ مقعر …………………………………………………………..20

كوتينگ چسبيده به اجر ……………………………………………………21

تفاوت درجه حرارت در مقطعي از منطقه پخت داراي كوتينگ ناپايدار…………25

مناطق كوره با حداكثر تنش بر ديواره هاي اجر چيني …………………….27

– ريزش اجر بدليل الواليتي بدنه كوره ………………………………………29

اجرهاي توليدي شركت رفراتكنيك براي منطقه پخت كوره سيمان ………32

    فهرست جداول  

مدولهاي سيمان و تاثير آنها بر فرايند پخت …………………………………7

اناليزهاي متفاوت سه نوع كلينكر از سه كارخانه سيمان و تاثير ان در انتخـاب نـوع اجر .. …… .15

محدوديت هاي بارهاي گرمايي براي اجرهاي مختلف ……………………..24

شاخص حساسيت تنش اجرهاي بازي رفراتكنيك …………………………31

  فهرست منحني ها و نمودارها  

1- افزايش ظرفيت كوره هاي سيمان نسبت به بارهاي گرمايي آنها      22

 

Abstract
The long time of rotary cement kilns operation is depended of difference factors that the important factor is refractory bricks selection in rotary cement kilnsIn this discourse the chemical effect and heating effect and mechanical effect on stability of refractory bricks that is using in rotary cement kilns is describedAt the end the important factors for normal cement kilns operation is recommended.مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

 

فایل pdf همراه با فایل word

قیمت35000تومان