انتخاب صفحه

چکیده

فرض کنید G گروه غیرآبلی و (Z(Gنمایانگر مرکز آن باشد. به گروه فوق گراف را به صورتی نسبت میدهیم که (GZ(Gمجموعه ی رئوس گراف باشد و هم چنین دو عضو y,x با هم مجاور باشند، اگر و تنها اگر xyغیربرابرyx این گراف را گراف ناجابه جایی گروه می نامند. فرض کنید A یک گراف باشد. زیرمجموعه ی X از رئوس گراف A را یک خوشه می نامیم هرگاه هر دو رأس X به هم مجاور باشند. اندازه ی بزرگ ترین خوشه ی A را با (w(Aنمایش داده، و آن را عدد خوشه ای گراف A می نامیم. ما در این پایان نامه ساختار گروه های غیرحل پذیر G که در شرط صدق می کنند را مورد بررسی قرار می دهیم که عدد ۲۱، عدد خوشه ای مربوط به گراف ناجابه جایی گروه ساده ی غیرآبلی A_5 می-باشد. و نشان میدهیم که چنین گروهی با Z(G)×A_5 یک ریخت می باشد. علاوه بر این نشان می دهیم طول  مشتق گروه حل پذیر G که در شرایط w<57  صدق می کنند می پردازیم که عدد۵۷ عدد خوشه ای مربوط به گراف ناجابه جایی گروه خطی خاص تصویری )psl(2,7می باشد ودر آخر به بررسی عدد خوشه ای مربوط به گراف نا به جایی گروه های ساده مینیمال می پردازیم.

فهرست

فصل اول : تعارف و قضایای مقدماتی

تعاریف و قضایای مربوط به نظریه گراف

تعاریف و قضایای مربوط به مفاهیم جبری

گروه های خطی

رادیکال ها رادیکال پوچ مرکز

نظریه توسیع گروه

فصل دوم: گروه های غیر حل پذیر

گروه های صادق در شرط(x,n)

گروه های صادق در شرط(N,n)

گروه های صادق در شرط(A,n)

فصل سوم:عدد خوشه ای گراف نابه جایی وابسته به گروهای معین

گروه های غیر حل پذیر G  با شرط

اعداد خوشه ای گراف های نا به جایی وابسته به گروه های ساده مینیمال


مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحات فایل : 122

دانلود بخشی از پایان نامه عدد خوشه ای گروه های خاص

بلا فاصله (اتوماتیک) بعد از پرداخت وجه فایل به ایمیلی که در مرحله بعد وارد می کنید ارسال می شود


خرید فایل پی دی اف یا اسکن شده

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید