انتخاب صفحه

چکیده

در این رساله به بررسی زیر پرداخته می شود.

عدد اصلی مجموعه زائد و احاطه گر برای درخت T با ماکزیمم درجه ۳ با فرمول های…..که …..داده می شود.

مجموعه ی x از گراف g یک مجموعه احاطه گر امن است. اگر هر راس مجاور با راس باشد. به طوری که…..احاطه گر باشد .عدد اصلی که یک مجموعه ی احاطه گر امن است را به وسیله ی Y(G) نشان می دهیم و گراف های …بحرانی گراف است که برای هر یال e از g داشته باشیم. و سپس برای هر یال e از g گراف دو بخشی و درخت …بحرانی نیز بررسی می شود.

مجموعه رومن و رومن ضعیف و مجموعه احاطه گر امن تعریف می شود و رابطهی آنها به صورت فرمول بیان می شود.

مقدمه

زدر کتاب منبع ١ ، بیش از دویست نوع احاطه ‌گری در گراف تعریف شده است‌. در ابن رساله به مفهوم احاطه‌ گری امن در گراف ها می‌ پردازیم‌. در ابتدا تعاریف مقدماتی گراف ها که در فصل‌ های آتی به آن نیاز است‌، بیان می‌ شود. سپس مفهوم حفاظت از گراف ها را مورد بررسی قرار می ‌دهیم‌. بدین منظور به رئوس گراف اعدادی صحیح غیر منفی را نظیر می‌ کنیم‌. مجموعه‌ ی احاطه‌ گر امن را به صورت زبر تعریف می‌ کنیم‌.

مجموعه X از گراف G یک مجموعه ی احاطه گر اگر هر راس X مجاور با راس باشد. به طوری که …….احاطه گری باشد. عدد اصلی مجموعه ای که یک مجموعه ی احاطه گر امن است را به وسیله ی Y(G) نشان می دهیم.

در این رساله ارتباط عدد احاطه گری را با عدد احاطه گری رومن و عدد احاطه گری رومن ضعیف و عدد احاطه گری امن را بررسی می شود.

عدد احاطه گری امن گراف های بحرانی

عدد احاطه گری امن گراف های بحرانی

فهرست مندرجات

فصل اول : مقدمه ‌ای ‌بر گراف ‌ها

مقدمه

تعاریف و ویژگی درخت ‌ها

فصل دوم: حفاظت از گراف

تعاریف

کران های پایین با داشتن ماکزیمم درجه ها

گراف های خاص

فصل سوم: عدد امنیت در درخت ها

تعاریف

مجموعه غیر زائد خارجی

کران پایین مجموعه زائد

عدد احاطه گر امن برای درخت ها

فصل چهارم : بررسی عدد احاطه گری امن گراف های خارجی

تعاریف

خانواده ای گراف های بحرانی

گراف های دو بخشی بحرانی

ساخت خانواده B

ساخت خانواده بحرانی درخت ها

مراجع


مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحات فایل : 100

بلا فاصله (اتوماتیک) بعد از پرداخت وجه فایل به ایمیلی که در مرحله بعد وارد می کنید ارسال می شود


خرید فایل پی دی اف یا اسکن شده

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید