انتخاب صفحه

مقدمه
در سالیان اخیر رشد زیاد حمل و نقل و استفاده از وسایل نقلیه ضرورت تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص در این رشته را بیشتر نشان داده و در راستای تامین نیروی انسانی در این رشته چندین دانشگاه اقدام به ایجاد رشته حمل و نقل و بصورت تخصصی تر دو رشته راه و ترابری و برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک کرده اند در این میان مشکلاتی در امر تربیت این نیروی متخصص وجود دارد که یکی از آنها تربیت این نیرو و آموزش آنها برای کارهای کاربردی است ، زیرا در این رشته مخصوصا برای رشته برنامه ریزی حمل و نقل فقط بر روی مسائل تئوریک کار می شود و آزمایشگاهی برای دانشجویان این رشته وجود ندارد. در صورت وجود آزمایشگاه دانشجویان می توانند در یک محیط کنترل شده و با ابزارهای مخصوص و شبیه ساز، اصول تئوریک را بهتر درک کرده و با اعمال تغییرات در آنها نتایج را بصورت عینی مشاهده کنند. زیرا در دنیای واقعی این امکان وجود ندارد که مثلا برای افزایش ظرفیت یک مسیر از سعی و خطا استفاده کرد ؛ به همین دلیل این دانشجویان می توانند با قرار گرفتن در یک شرایط واقعی شبیه سازی شده تمامی پارامترهای ظرفیت مسیر را در نظر گرفته و با گرفتن جواب به نوع تغییرات و یا اتفاقاتی که در سیستم می افتد را ببینند.
استفاده از آزمایشگاه توسط دانشجویان این امکان را به آنها می دهد تا بصورت ملموستری با واقعیتها و عناصر موثر در حل مسائل برخورد کنند و حتی به تشویق آنها برای کارهای تحقیقاتی کمک کند و باعث می شود که آنها نظریاتی را که دارند و خلاقانه است آزمایش کرده و با این روش می توان مطئن بود که مسئله تولید علم در این رشته ساماندهی شده و ارائه مقالات در این زمینه شروع به افزایش خواهد کرد و از نظر کیفی نیز بهبود می یابد.
پروژه سمینار حاضر به بررسی فنی و اقتصادی ایجاد یک مرکز آزمایشگاهی تحقیقاتی برای یک دانشگاه در حد متوسط و برای 20 نفر دانشجو می پردازد. این آزمایشگاه به سه قسمت تقسیم می شود که قسمت اول مربوط به روسازی ، قسمت دوم مربوط به مسائل ترافیکی و بخش سوم به نرم افزارهای مربوطه می پردازد.

طرح یک آزمایشگاه حمل و نقل

طرح یک آزمایشگاه حمل و نقل

فهرست مطالب.

چکیده……………………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول : کلیات

1- 1) هدف ………………………………………………………………………………………………………… 5
1- 2) بیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 6
1- 3) روش کار و تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 6

فصل دوم : انواع آزمایش های روسازی

2- 1) آزمایشگاه روسازی و مواد ……………………………………………………………………………… 8
2- 2) فضای مورد نیاز برای آزمایشات :………………………………………………………………………. 9
2- 3) تجهیزات آزمایشگاه و نوع استفاده ………………………………………………………………….. 10
2- 3- 1) اندازه گیر میله خمشی BBR ……………ا………………………………………………………. 10
2- 3- 2) اندازه گیر برش دینامیکی DSR …….ا…………………………………………………………….. 13
2- 3- 3) دستگاه آزمایش تنش مستقیم ……………………………………………………………………. 16
2- 3- 4) مخزن طول عمر فشاری ……………………………………………………………………………. 18

2- 3- 5) اجاق فیلم نازک غلطکی ( RTFO ) ……….ا…………………………………………………….. 20
2- 3- 6) ویسکومتر چرخشی بروکفیلد (RV) ……………ا……………………………………………….. 22
2- 3- 7) آزمایش غیر مخرب : ……………………………………………………………………………….. 24
2- 3- 8) لابراتوار آزمایش و فراوری مواد ………………………………………………………………………. 25
2- 3- 9) سیستم بارگذاری حمل و نقلی شتاب داده شده ( ATLAS ) …..ا………………………………. 26
2- 3- 10) آزمایشگاه کنترل فرسایش ، رسوب ، هیدرولیک ………………………………………………….. 27
2- 3- 11) تجهیزات ………………………………………………………………………………………………… 28
2- 3- 12) سازه ها …………………………………………………………………………………………………. 30
2- 3- 13) آزمایشگاه آزمایش مواد و سازه High-Bay …….ا……………………………………………………. 31
2- 3- 14) آزمایشگاه مواد و روسازی……………………………………………………………………………….. 33
2- 3- 15) مرکزی برای شیمی مواد و آسفالت …………………………………………………………………… 36
2- 3- 16) آزمایشگاه بتن …………………………………………………………………………………………….. 37
2- 3- 17) محفظه های آزمایش محیطی ………………………………………………………………………….. 37
2- 3- 18) آزمایشگاه ژئو تکنیکال……………………………………………………………………………………… 38

فصل سوم : آزمایشگاه های ترافیک

3- 1) آزمایشگاه تحقیق و شبیه سازی ترافیک……………………………………………………………………….. 40
3- 2) انواع آزمایشهای ترافیکی …………………………………………………………………………………………. 41
3- 2- 1) آزمایشگاه عملیات ترافیک : ……………………………………………………………………………………. 42
3- 2- 2) شبیه ساز رانندگی …………………………………………………………………………………………….. 42
3- 2- 3) شبیه سازی رفتار راننده ………………………………………………………………………………………… 46
3- 2- 4) شبیه سازی رفتار عابر پیاده ……………………………………………………………………………………. 48
3- 2- 5) تاسیسات تحقیق آزمایشگاه…………………………………………………………………………………….. 49
3- 2- 6) تاسیسات رسانه ایی دیجیتالی ………………………………………………………………………………… 52
3- 2- 7) هدایت ترافیک ……………………………………………………………………………………………………. 54
3- 2- 8) آزمایشگاه تحقیق CE/TTI ………………ا………………………………………………………………………. 55
3- 2- 9) سخت افزار در چرخه شبیه سازی بستر آزمایشی ( HITL ) …….ا…………………………………………. 55
3- 2- 10) آزمایشگاه تجهیزات کنار راه و6 بستر آزمایش شناساگر حجم کم بزرگراه …………………………………. 56
3- 2- 11) بستر آزمایش شناساگر حجم بالای آستین I-35………………………………………………………………. 57
3- 2- 12) آزمایشگاه کنترل علائم …………………………………………………………………………………………… 57
3- 2- 13) آزمایشگاه گیلکریست TransLink ……..ا……………………………………………………………………….. 58
3- 2- 14) بستر آزمایش نظارت راه آهن / مدیریت ترافیک راه شریانی ولبورن …………………………………………… 59

فصل چهارم : نرم افزارهای مهندسی حمل و نقل

4- 1) نرم افزار برنامه ریزی حمل و نقل EMME/2 …ا………………………………………………………………………… 62
4- 2) اجرای نرم افزار ……………………………………………………………………………………………………………. 63
4- 3) نرم افزار شبیه ساز TransModeler ……….ا……………………………………………………………………………. 64
4- 3- 1) راحتی استفاده …………………………………………………………………………………………………………. 65

فصل پنجم : طرح یک آزمایشگاه حمل و نقل

5- 1) هزینه دستگاهها ونیازمندیها ………………………………………………………………………………………………. 68
5- 2) امکانات مورد نیاز در آزمایشگاه ………………………………………………………………………………………….. 72
5- 3) هزینه تاسیس لابراتوار روسازی ………………………………………………………………………………………….. 73
5- 4) لابراتوار ترافیک ………………………………………………………………………………………………………………. 73
5- 5) هزینه تاسیسات و نیازمندیها ……………………………………………………………………………………………….. 74 ه
منابع خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………. 80

فهرست جدول ها

4 -1: اطلاعات نیازمندیهای دستگاه PAV ……..ا…………………………………………………………………………………… 69
4 -2: اطلاعات نیازمندیهای دستگاه RTFO ………ا…………………………………………………………………………………. 69
4 -3: اطلاعات نیازمندیهای دستگاه DSR ….ا……………………………………………………………………………………….. 70
4 -4: اطلاعات نیازمندیهای دستگاه BBR ……….ا………………………………………………………………………………….. 70
4 -5: اطلاعات نیازمندیهای دستگاه DSA ……….ا…………………………………………………………………………………. 71
4 -6: اطلاعات مورد نیاز دستگاه BRV ………………ا……………………………………………………………………………… 71
4 -7: قیمت تجهیزات مورد نیاز برای لابراتو………………………………………………………………………………………….. 75

فهرست اشکال

1 -1: دستگاه اندازه گیر میله خمشی BBR ….ا…………………………………………………………………………………. 11
1 -2: دستگاه اندازه گیر برش دینامیکی DSR ……..ا……………………………………………………………………………. 14
1 -3: دستگاه اندازه گیر برش مستقیم …………………………………………………………………………………………… 16
1 -4: دستگاه مخزن طول عمر فشاری …………………………………………………………………………………………… 19
1 -5: دستگاه اجاق فیلم نازک غلطکی RTFO …….ا…………………………………………………………………………… 20
1 -6: دستگاه ویسکومتر چرخشی بروکفیلد RV …….ا………………………………………………………………………… 22
1 -7: دستگاه آزمایش غیر مخرب …………………………………………………………………………………………………. 24
1 -8: لابراتوار آزمایش و فرآوری مواد ……………………………………………………………………………………………… 26
1 -9: دستگاه ATLAS ………………ا………………………………………………………………………………………………. 27
1 -10: آزمایش کنترل فرسایش و رسوب و هیدرولیک …………………………………………………………………………… 28
1 -11: کانال و راه آب خاک 30 فوتی برای آزمایش ……………………………………………………………………………….. 29
1 -12: گلخانه ………………………………………………………………………………………………………………………… 29
1 -13: شبیه ساز بارندگی داخل ………………………………………………………………………………………………….. 30
1 -14: آزمایشگاه مواد و سازه ……………………………………………………………………………………………………. 32
1 -15: تحلیلگر روسازی آسفالتی …………………………………………………………………………………………………. 34
1 -16: بالا دستگاه برش دینامیکی و پایین آزمایشگر میله خمشی …………………………………………………………… 34
1 -17: دستگاه تحلیلگر عنصر FISONS …ا………………………………………………………………………………………… 35
1 -18: آزمایشگر اندود ………………………………………………………………………………………………………………. 35
1 -19: آزمایشگر طول عمر فشاری ……………………………………………………………………………………………….. 36
1 -20: محفظه های آزمایش محیطی …………………………………………………………………………………………… 37
2 -1: آزمایشگاه عملیات ترافیک……………………………………………………………………………………………………. 42
2 -2: شبیه ساز رانندگی …………………………………………………………………………………………………………. 43
2 -3: شبیه ساز رفتار راننده به کمک سه پروژکتور ……………………………………………………………………………… 47
2 -4: شبیه ساز رفتار راننده ……………………………………………………………………………………………………….. 47
2 -5: شبیه ساز رفتار عابر پیاده …………………………………………………………………………………………………… 49
2 -6: تریلر اصطکاکی ……………………………………………………………………………………………………………….. 50
2 -7: پاندول صحرایی ………………………………………………………………………………………………………………. 51
2 -8: دستگاه اندازه گیری پارامتریک ……………………………………………………………………………………………… 51
2 -9: وسیله نقلیه آزمایشی واگنی ……………………………………………………………………………………………… 52
2 -10: تاسیسات رسانه ایی دیجیتال ………………………………………………………………………………………….. 54
2 -11: دکل شناساگر حجم کم بزرگراه ایالتی ………………………………………………………………………………….. 56
2 -12: آزمایشگاه گیلکریست TransLink …..ا…………………………………………………………………………………. 58
3 -1: نرم افزار شبیه ساز TransModeler ……..ا……………………………………………………………………………….. 64

فصل اول : کلیات
1- کلیات
در این فصل به توضیح هدف، بیشینه تحقیق و روش کار و تحقیق می پردازیم.
1 -1- هدف
هدف از تحقیق پیش رو محاسبه مقدار فضای لازم و همچنین هزینه ممکن برای احداث آزمایشگاه، برای دانشجویان رشته راه و ترابری و حمل و نقل و ترافیک میباشد. در این تحقیق ابتدا با شناسایی انواع آزمایش های موجود مرتبط با این دو رشته پرداخته شده و سپس تعداد دستگاه های لازم برآورد می گردند. سپس با بررسی فنی و اقتصادی میزان هزینه احداث چنین آزمایشگاهی محاسبه می گردد.
1 -2- بیشینه تحقیق
در زمینه احداث آزمایشگاه برای رشته راه و ترابری و حمل و نقل و ترافیک تحقیق جامعی صورت نگرفته است. برآوردی که در این تحقیق انجام گرفته به صورت حدودی بوده و با توجه به میزان تورم و تغییرات هزینه دستمزد نیروی انسانی قابل تغییر می باشد.
1 -3- روش کار و تحقیق
روش انجام تحقیق عبارت است از: جستجو در شبکه اطلاع رسانی جهانی، مطالعه راهنماها، مقالات و بروشورهای مرتبط با موضوع تحقیق می باشد.

طرح یک آزمایشگاه حمل و نقل

طرح یک آزمایشگاه حمل و نقل

فصل دوم
انواع آزمایش های روسازی
2- انواع آزمایشهای روسازی
در این فصل به بررسی انواع آزمایشهای روسازی مانند آزمایشگاه بتن ،آسفالت و مواد میپردازیم و هزینههای اولیه برای ایجاد چنین آزمایشگاهی را تعیین میکنیم و در ادامه با تعدادی از تجهیزات و دستگاههای روسازی آشنا می شویم.
2-1- آزمایشگاه روسازی و مواد
این آزمایشگاه برای آزمایش و تحقیق بر روی مصالح روسازی و همچنین رفتار روسازی ( بتنی و آسفالتی ) در زمان پس از اجرا یا در طول سالیان می باشد. در این آزمایشگاه با استفاده از دستگاههای مختلف مصالح روسازی مانند ماسه ، بتن ، قیر ، و فیلتر یا زمین زیر روسازی را مورد آزمایش و تحقیق قرار می دهند. با توجه به اینکه امروزه روشها و دستگاههای مختلف و گوناگونی برای انجام این آزمایش وجود دارد ما فقط به ذکر برخی از آنها که مهمتر و اصلی می باشند می پردازیم و یک طرح جانمایی کلی برای این تجهیزات در یک ساختمان ارائه می دهیم. ابتدا اطلاعات اولیه شامل مقدار فضای لازم برای هر دستگاه را در نظر می گیریم. البته باید در نظر داشت که در یک مرکز آزمایش و تحقیق لزوما تمامی مواردی که در زیر آورده می شود برای یک مرکز مورد نیاز نیست بلکه می توان این مکانها را پخش نمود یعنی برای یک مرکز منظور خاصی را در نظر گرفت و دستگاههای مرتبط با هدف موسسه را تهیه و در آنجا قرار داد. مثلا می توان در یک مرکز فقط بر روی آزمایش های روسازی آسفالتی تمرکز داشت و بر روی مواد و مصالح این نوع روسازی مطالعات و آزمایشات را انجام داد.
2-2 – فضای مورد نیاز برای آزمایشات :
برای یک مرکز آموزشی و دانشگاهی ما وسایل زیر را بعنوان تجهیزات اولیه مورد نیاز در نظر می گیریم که به تناسب توانایی مالی می توان دستگاههای مورد نیاز برای دیگر آزمایشات را تهیه نمود. این تجهیزات شامل دستگاههای زیر می باشد :
1. اندازه گیر میله خمشی BBR
2. اندازه گیر برش دینامیکی DSR
3. دستگاه تنش مستقیم
4. مخزن طول عمر فشاری
5. اجاق فیلم نازک غلتکی RTFO
6. ویسکومتر چرخشی بروکفیلد RV
7. آزمایشگر لایه بالایی
8. تحلیلگر روسازی آسفالتی
برای جایگذاری این وسایل به یک اتاق به ابعاد با امکاناتی از قبیل میز برای قرار دادن دستگاهها روی آنها که میزها بایستی در گوشه های اتاق جایگذاری شده و ارتفاع آنها حدود 1m باشد. در این اتاق بایستی در هر جایگاه برای برقرار کردن دستگاهها حداقل 2 پریز برق را جایگذاری کرد و به حداقل یک کامپیوتر برای ثبت اطلاعات روزانه در این آزمایشگاه و اتاق نیاز می باشد.
2-3- تجهیزات آزمایشگاه و نوع استفاده در این قسمت ابتدا با دستگاههای مهم آزمایشات روسازی آشنا می شویم. این دستگاهها را بعنوان پایه اصلی برای راه اندازی آزمایشگاه در نظر گرفته شده و اگر آزمایشگاهی بنای توسعه را داشته باشد می تواند از دستگاههای پیشرفته و خاص دیگری بعلاوه دستگاههای زیر استفاده کند.
2- 3-1- اندازه گیر میله خمشی BBR
لایه روسازی آسفالتی در آب و هوای سرد و دمای پایین منقبض می شود و ترکها ظاهر می شوند که یکی از معمولترین خرابیهای رویه آسفالتی می باشد. بدلیل اینکه بیندر آسفالت در دمای پایین سخت می شود، در بعضی نقاط در طول روسازی تنش کششی از مقاومتکششی تجاوز کرده و باعث ترک خوردن لایه آسفالتی می شود. BBR) Bending beam rheometer ) برای اندازه گیری سختی و نرخ خزش بدرستی در دماهایی که معرف پایین ترین دمای روسازی می باشد.
شکل ( 2-1). دستگاه اندازه گیر میله خمشی BBR – [1]
یک بار ثابت به صورت مکرر در مرکز یک میله آسفالت برای 4 دقیقه بکار رود. این بار خزشی برای شبیه سازی تنشهایی که بتدریج در روسازی با کاهش دما ساخته می شود استفاده می شود. دو پارامتر با BBR اندازه گیری می شود. مقدار m اندازه اینستکه چطور سختی آسفالت تغییر می کند همانطور که بارها عمل می کنند و شیب سختی لگاریتمی در مقبل منحنی زمانی لگاریتمی در هر زمان است، t. سختی خزشی میزان اینستکه چطور آسفالت در مقابل بارهای ثابت مقاوم است.
وسایل آزمایش دستگاه سنجش میله خمشی گرمایی (TE-BBR ) متشکل از سه واحد اصلی می باشد: واحد کنترل، واحد بار، مبادله گر گرمایی آب/هوا. واحد کنترل:واحد کنترل اساس BBR است. این بخش شامل اجزای الکترونیکی مورد نیاز برای تعیین سیگنالها از دستگاه مبدل دیفرانسیلی متغییر خطی (LVDT) ، نمونه بار و میله حرارتی و برای ارتباط با کامپیوتر میزبان از طریق سریال پورت می باشد. همچنین بخشهایی که در واحد کنترل می باشند عبارتند از رله ها ، سویچها و لوله های سولنوئید است که مقدمات فشرده سازی گاز را برای جادادن در زیر پخش هوا کنترل می کند. واحد کنترل شامل یک رگلاتور فشار و اندازه گیرها برای هدایت سیستم پنوماتیکی است.
حمام دمای پایین،جزء لاینفک مکمل واحد کنترل،با اتانول یا متانول پر شده و بوسیله ضریب ترموالکتریک برای اجازه به خنک سازی شرایط خاک احاطه شده. واحد بار: واحد بار در بالای واحد کنترل با بخش کمی غوطه ور در حمام الکل باقی می ماند. این بخش شامل یک قاب با LVDT در بخش آغازین،یک شافت با پلت فورم اضافه شده برای نگهداری وزن،جریان هوا در سرتاسر جاییکه پلت فورم عبور کرده، انتگرال سلول بار با شفت زیر جریان و یک پشتیبان برای میله در پایین ترین انتها. قاب همچنین شامل چندین فیلتر برای گاز فشرده و سیستم روشنایی برای کمک به اپراتور در جایگذاری تجهیزات است. محفظه هوا فورا زیر جریان هوا نیرویی را که بسیاری از بارهایی که به نمونه از از وزن انتهای شفت را بالانس می کند فراهم می کند.
مبدل گر حرارتی هوا/آب :
این بخش شامل رادیاتور،فن و پمپ آب برای به چرخش در آوردن و خنک کردن مخلوط آب و گلیکول اتیلن جریان در میان حرارت بخش داغ غوطه ور در میان حمام در بخش کنترل است. چرخه مخلوط به بر داشتن حرارت از حمام بخش کنترل کمک می کند.
میانجی کامپیوتر: سیستم کسب اطلاعات شامل یک کامپیوتر شخصی ، چاپگر و برنامه نرم افزار BBR است. یک کابل RS-232 کامپیتر را به TE-BBR متصل می کند. اطلاعات آزمایش، شامل خمش میله آسفالتی، بار روی میله و حرارت بوسیله ابزارها بدست می آیند. BBR سپس اطلاعات را به کامپیوتر میزبان میفرستد. BBR همچنین فرمانها را از کامپیوتر میزبان از طریق ارتباط RS-232 دریافت می کند و کاربرد بارها را زماندهی کرده و سیستم کنترل حرارت را فعال می کند. بیندر آسفالت در دماهای پایین همانند خاک -<)50�C) و در دماهای بالا 70�C)>) همانند مایع رفتار میکند. آزمایش میله خمشی توصیف میکند که بیندر در دماهای پایین بسیار شبیه خاک الاستیک و در دماهای بالا شبیه مایع ویسکوز رفتار خواهد کرد. اگر سختی خمشی بسیار بالا است، آسفالت در یک حالت شکننده و رفتار خواهد کرد و ترک خوردگی دمای پایین بسیار شبیه خواهد بود. حدآکثر حد 300MPa روی سختی خزشی برای جلوگیری از موارد زیر قرار داده میشود :
مقدار بالای m مطلوب است زیرا، همانطور که دما تغییر می کند و تنش های حرارتی جمع می شود، سختی نسبتا بسرعت ت غییر می کند. تغییر سریع در سختی باعث می شود که بیندر تنش ها را جاری کند که طور دیگری ساخته می شود در ترازی که ترک خوردگی دمای پایین ظاهر خواهد شد. با توجه به خصوصیات SUPERPAVE ، مقدار m بایستی بزرگتر از 0.300 باشد.
2- 3-2- اندازه گیر برش دینامیکی DSR اندازه گیر برش دینامیکی برای مشخص کردن رفتار ویسکوالاستیکی بیندرهای آسفالت در دماهای محیطی (4�-40�C) و در بالاترین دماهای روسازی (46�-82�C) استفاده می شود. این کار با اندازه گیری با مدول برشی مختلط (G*) و زاویه فازی (d) بیندرهای آسفالتی انجام شد. G* اندازه مقاومت کلی یک ماده برای تغییر شکل وقتی مکررا برش خورده است. این دستگاه شامل دو بخش میباشد،یکی الاستیک ( بازیافتنی) و یکی وسکوز ( غیر بازیافتنی ). d نمایشگر مقادیر مرتبط تغییر شکل بازیافتنی و غیر بازیافتنی است.
شکل ( 2-2). دستگاه اندازه گیر برش دینامیکی DSR – [1]
ارزشهای G* و d بسیار به دما و تکرر بارگذاری وابسته اند. تکرر بارگذاری بوسیله مشخصات 10 rad/sec ، SUPERPAVE قرار داده شده. وسایل آزمایش : نمونه بیندر آسفالتی دیسکی شکل بین محور نوسانی بالایی و پلیت ثابت پایینی ساندویچ شده. محور نوسانی پشتی و جلویی از کرنش ثابت یا تنش ثابت استفاده میکند. آزمایشهای بیندرهای SUPERPAVE در مد تنش ثابت هدایت شده است. در این مد لنگر پیچشی گیردار برای حرکت دادن صفحه نوسانی در حال اعمال است ( تنش ثابت یعنی اینکه محور چرخیده شده تا زمانیکه یک تنش ثابت بدست آمده ). رابطه بین تنش اعمال شده و کرنش نتیجه شده اطلاعات لازم برای محاسبه G* و d را فراهم کرده. خواص بیندرهای آسفالت وابسته دمایی هستند ، بنابر این حمام مایع چرخه ایی با DSR برای کنترل دقیق دما تجهیز شده. حمام های مایع معمولا از آب برای احاطه نمونه استفاده می کنند. آب در سر تا سر کنترل کننده دما که دمای نمونه را به طور یکنواخت در مقدار مورد انتظار تنظیم و نگهداری می کند.
علاوه بر دما و تکرار بارگذاری ،شعاع نمونه و ارتفاع نمونه ( سر فاصله بین گیرداری و صفحه نوسانی ) فاکتورهای مهمی هستند که بر نتایج آزمایش تاثیر می گذارند.
محققان SHRP فرض کردند که پتانسیل گرمی در دماهای بالا و در طول دوره عملکرد روسازی اولیه قبل از اینکه سختی بیندرها در طول زمان سختی افزایش یابد ،حساس است. بنابر این آزمایشهای دمای بالا روی نمونه های اصلی و نمونه هایی که با اجاق فیلم نازک غلتکی (RTFO ) مشروط شده بودند،اجرا شده اند. آنها همچنین معتقد بودند که زمان بحرانی برای خستگی بعد از اینستکه آسفالت سختی سن دارد و وقتی دما در رنج متوسط است. از اینرو، آزمایشات در دمای متوسط بعد از اینکه نمونه ها با هر دو اجاق فیلم نازک غلطکی و مخزن کهنه فشارمعلوم شده بود (PAV ) ، اجرا می شوند( RTFO ). تغییر شکل ماندگار بوسیله فاکتور دوره ایی، G*/ Sind ، که ترکیبات ویسکوز دمای بالای سختی بیندر کلی را ارائه می کند. با توجه به مشخصات G*/ Sind ، SUPERPAVE بایستی در نهایت 1.00 kPa برای بیندر آسفالت اصلی و حداقل 2.20 kPa بعد از کهنگی در یک اجاق فیلم نازک غلطکی باشد. هر دو G* بالا و Sind پایین مقدار G*/ Sind را کاهش می دهد ،که برای مقاومت دوره ایی مطلوب است، و بدین معنا است که بیندر بسیار شبیه خاک الاستیک است.


مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایلword

قیمت:35هزار تومان