انتخاب صفحه

مقدمه
همانطور که اشاره شد در کشور ما بنادر به عنوان دروازه های ورودی و خروجی برای کالاهای وارداتی و صادراتی محسوب میشوند. بنابراین توجـه بـه توسـعه بـه موقـع و مناسـب بنـادر امـری ضروری است . همانطور که برنامه ریزان بنادر آگاه می باشند، نوع برنامه بندر متناسب با هدفی کـه بـرای آن منظور شده است و همچنین با پوشش جغرافیایی و زمانی و مجموعـه بر نامـه ریـزی کننـده بـسیار متفاوت می باشد. طرح های بندری با توجه به پوشش جغرافیایی و یا هدف، معمولاً به دو نوع تقـسیم می شوند، که یکی طرح کشوری بنادرو دیگری طرح بندر بطور جداگانه است. طرح ملی بنادر تمـامی سیستم بنادر آن کشور را در بر می گیرد ولی طرح یک بندر به طور منفرد فقط امور خاص یک بندر را شامل می شود.
در رابطه با پوشش زمانی یک طرح بندری، انتخاب های متعددی از کوتـاه مـدت گرفتـه تـا درازمدت وجود دارد. در یک طرح بندری، 5 تا 7 سال را معمولاً کوتاه مدت و 10 الی 12 سـال را طـرح میان مدت و 18 تا 20 سال را طرح بلند مدت می گویند که در طول آن عموماً یک طرح جـامع تهیـه می شود.
از آنجایی که یک طرح جامع باید توسعه کلی بنـدری را در برگیـرد، همیـشه لازم نیـست کـه برنامه های پیشنهاد شده در طرح جامع در مراحل اولیه توسعه بندر کامل شوند. بعضی قسمتهای طرحمی تواند بسته به تغییراتی که در شرایط و اوضاع بوجود می آید اصلاح ویا حتی کنار گذاشته شود. لذا طرح جامع باید انعطاف پذیرتر باشد تا بتواند همگام با نیازهای واقعی مردم و یا اسـتفاده کننـدگان ازبندر تغییرات لازم در قسمتهای مختلف را پذیرا باشد.

فهرست مطالب

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول: طرح مسئله

مقدمه
بر مبنای تعریفی که در بالا اشاره شد، اهداف یک طرح بلند مدت ملی بنادر ( طرح جـامع) را می توان بشرح زیر خلاصه کرد :
– حمایت از توسعه کلی اقتصادی – اجتماعی کشور از طریق تأمین یک برنامه هماهنگ برای شبکه بنادر وسیستم اداره آن.
– پیشبرد توسعه هماهنگ شده کل سیستم حمل ونقل با توزیع کشور.
– مبنا قرار گرفتن اهداف برای برنامه های اختصاصی بنادر مختلف.
– هدایت استفاده کنندگان بنادر و دیگر نهادهای بازرگانی مربوطه از طریق ارائه یک خط مشی بلند مدت دولتی برای توسعه بنادر.
– ایجاد درک بین المللی بهتر در رابطه با سیاست ملی توسعه بنادر و در نتیجه جذب سرمایه گذار های خارجی کشور.
– مبنا قرار گرفتن برای ملاحظات بلند مدت نهادهای مالی مختلف در رابطه با برنامه سرمایه گذاری یا کمک های مالی آنها.
طبق اهداف فوق الذکر، طرح جامع شامل موارد زیر می باشد:
– استراتژی اصلی و هدف از توسعه بنادر.
– چشم انداز تقاضای مربوط به بنادر در آینده.
– برآورد کلی ترافیک زمینی و دریایی انتقال کالای کشور (پیوست1).
– پیش بینی تقاضای کالاهایی که از بنادر عبور می کنند.
– تخصیص وظایف و برنامه موفق بنادر در سراسر کشور.
– تأسیسات مورد نیاز بندری و خط مشی توسعه بنادر مورد نظر در طرح.
– سیاست اساسی اقدامات ایمنی وحفاظت محیط زیست.
– سیستم مدیریت و اداره بنادر در سطح کشور.
– هدایت توسعه آمار فنی وسیستم برای اطلاعات بندری.
– چارچوب وسعت استقرار و دیگر موارد لازم برای بهره برداری بهینه طرح.
در این رساله نیازمندیهای سیستم ترابری دریایی، با توجه به عرضه و تقاضـای کـالا در سـطحبین الملل ایران (صادرات و واردات) وتکنیک های پیش بینی تقاضا و توزیع کـالا در سیـستم مجموعـه بندر مبادی و مقاصد کالا ارزیابی می گردد. در ضمن با مشخص کردن عواملی که بر پیشبینـی تقاضـا اثر دارند و با در نظر گرفتن شرایط جدید پیش آمده، شرایط قابل پیش بینی در اقتصاد جهان همچنـین تحولات جدید صورت گرفته در آن و روند چند قطبی شدن جهان و ترافیک باری آینده کشور ایـران بررسی و ارزیابی می شود.در دو دهه پس از جنگ جهانی دوم و بسته شدن کانال سوئز به سبب جنگهای 1968 خاورمیانه حمل و نقل دریایی که بطور متوسط سالیانه از رشدی حدود 3 درصد برخوردار بوده است دست خوش تغییرات اساسی گردید. در این راستا حمل مایعات از قبیل نفت از خاورمیانه که می بایـست از طریـق دهانه کانال سوئز به اروپا و آمریکا ارسال میشد و زمان نسبتاً بلندی را بـرای انتقـال نیـاز داشـت ازکشتی های کوچک و متوسط به انواع تانکرهای عظیم الجثه تا 500000 تن تبدیل گشتند.علاوه بر این عرضه و تقاضای کالاهای فله خشک به علت حجم های قابل توجه بـه تـدریج بـهواحدهای فله بر بزرگ تغییر شکل داده وهمچنین به موازات افزایش بازار مصرف کالاهای عمـومی ازقبیل وسائل و ملزومات خانگی و مشابه آن، کالا را به صورت سیستمهـای کـانتینری توسـعه یافـت.نحوه پیشرفت در این راستا تکنولوژی ساخت و کاربرد کشتی، وسـائل و تجهیـزات درون بنـدری رابرای تامین نیازهای فوق تحت تاثیر قرار داده و عـلاوه بـر ایـن امـر، بنـادر بـا آب خـور عمیـق کـه می بایستی کشتی های با آب خور زیاد را پذیرا می شدند توسعه یافت. در دهه سـوم و چهـارم پـس ازجنگ جهانی دوم روند این تغییرات بطور مداوم در تحول بوده و به طرف توسـعه پـذیری کامـل درقالب اقتصاد گرائی کار پیش رفت.پروژه حاضر در ارتباط با کلیه این عوامل که در شکل دهی بنادر و تجهیـزات انتقـال کـالا اثـرمی گذارند برای سالهای 1374 تا 1381 بررسی میگردد با توجه به اینکه کشورمان در حال توسـعه ای عظیم قرار دارد و بندرهای کشور از مراکز اقتصادی و اجتماعی می باشـند ، مـی بایـستی بتـدریج و بـاآرامی برای این تحول تغییر شکل داده شوند تا کارائی موثر واقتصادی آنها در آینده تامین گردد.گسترش صنعت نوین کشتیرانی در میانه های قرن نوزدهم با توجه به وجود کشتی های تجاریآغاز شد و در دهه 1870 طراحی اصلی کشتی تجاری نوین پایـه گـذاری شـد. از خـصوصیات ایـنکشتی ها این بود که:
الف- از فولاد ساخته می شدند.
ب: موتورهای بخار داشتند.
ج: به وسیله پروانه حرکت می کردند.
مالکان کشتی ها توانائی آنرا یافتند که حمل ونقل سریع و قابل اطمینانی به بازرگان ارائـه کننـدودیگر مجبور نباشند که در انتظار باد یا هوای مناسب بمانند. در حدود همـان زمـان سـازمان کنـونی بازار کشتیرانی آغاز و پیرایش و رشد کرد.نخست کار کشتیرانی بیشتر بر پایه یک سرمایه گذاری انجام مـی شـد و گروهـی از بازرگانـان سرمایه لازم را برای فرستادن یک کشتی به بندر خارجی به منظور خرید کـالا و فـروش سـودمند آن تامین می کردند. سرویسهای پیوسته کشتیرانی از هنگامی آغْاز به پیرایش کردند که عامل های زیر پدید آمد و تحولاتی بزرگ ایجاد کرد:
الف: ان تقلاب صنعتی
ب: طلوع امپراتوری های برتانیا، فرانسه و آلمان سبب اتصال بخشهای گوناگون کـره زمـین شـد مهمتر از همه، گسترش حمل ونقل دریائی سریع و قابل اطمینان در مسیرهای بوجود آمده، باعث شدکشتیرانی های خطی با برنامه های منظم، حمل و نقل کالا و مسافر را با نرخ ثابت پدید آورد.
افزون بر این کشتیهای باری با مسیرهای غیر ثابت ( کشتی های آزاد و کرایه ای) در سر تـا سـرجهان کار میکردند و کالا را از هر کجا که موجود بود بارگیری کرده و به مقصد می رساندند.
عناصر پایه این سیستم حمل و نقل هنوز هم در صـنعت نـوین کـشتیرانی وجـود دارنـد ولـیپیشرفتهایی در زمینه های زیر پدید آمده است:
– تکنولوژی
– ارتباطها
– مهارتهای سازمانی
– روشهای جایگزینی حمل و نقل کالا و مسافر
این پیشرفتها سیستم حمل ونقل دریائی را از سـاختار حرفـه ای و پیچیـده ای برخـوردار کـرده است. روش بارزگانی و کارهای وابسته به کشتیرانی بسیار تخصصی شده است بنابراین توجه ما نباید تنها به کشتی بلکه به همه صنایع وابسته به کشتیرانی سازمان بازار جلب شود .

1- 1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………1
1- 2- هدف …………………………………………………………………………………………………………2
1- 3- محدوده مطالعات…………………………………………………………………………………………….2

فصل دوم: وضعیت کنونی بنادر ایران و عملکرد آنها

در این فصل سعی شده است آمار و اطلاعـات مربـوط بـه عملکـرد بنـادر جمـع آوری و مـوردارزیابی قرارگیرد تا در مراحل آتی یعنی ارائه راهکار تا حد ممکن از خطا و اشتباه جلوگیری شـده ونتیجه مطلوب حاصل گردد. در این فصل بخش هایی که جداول و نمودارها بـه درک بهتـر مفـاهیم ونتایج آماری کمک می کند از این امکان استفاده شده است. پتانسیل و ظرفیت های بالقوه بنـادر، نحـوهاجرای عملیات و وضعیت کنونی عملیاتی بنادر از زوایای گوناگون با ذکر آمار و ارقام مـورد بررسـیقرار گرفته است.عملیات در بنادر به دو بخش عمده عملیات دریایی و عملیات بندری تقسیم می شود. عملیـاتدریایی شامل کلیه امور انجام گرفته جهت هدایت کـشتیهـا در محـدوده بنـدر و در بخـشهای آن وعملیات بندری شامل تخلیه، بارگیری، حمل ونقل و انبارداری می شود.کشور جمهوری اسلامی ایران در سواحل جنوبی و شمال کشور دارای 10 بندر بزرگ تجـاریمی باشد که عبارتند از:
– بنادر انزلی، بهشتی، امیرآباد و نوشهر در شمال کشور.
– بنادر امام خمینی، عباس (شـهید رجـائی و بـاهنر)، بوشـهر ، چابهـار، خرمـشهر و آبـادان درسواحل جنوب.
علاوه بر بنادر فوق بنادر چند منظوره در سواحل جنوب کشور ایجاد گردیده است که خدماتمربوط به بار و مسافر را انجام داده و تسهیلات فراوانی را در ترانزیـت کالاهـای داخلـی و همچنـینتجارت خارجی با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس فـراهم آورده اسـت. ایـن بنـادر عبارتنـد ازلنگه، جاسک، قشم، گناوه و دیلم.

2- 1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….7
2- 2- سطوح عملکردی (اصلی و فرعی) بنادر ……………………………………………………………….7
2- 2-1- ظرفیت اسمی بنادر ایران………………………………………………………………………………9
2- 2-2- بررسی وضعیت موجود عملیات ی بنادر………………………………………………………………9
2- 2-2-1- وضعیت تخلیه و بارگیری …………………………………………………………………………….9

الف- کانتینر ………………………………………………………………………………………………………10

ب- فله خشک …………………………………………………………………………………………………..10

ج- فله مایع ………………………………………………………………………………………………………11

د- کالا ی عمومی ………………………………………………………………………………………………11

ه- نوع حمل کالا و میزان حمل ………………………………………………………………………………..11

2- 3- تجزیه و تحلیل به تفکیک بنادر شمالی و جنوب ی کشور……………………………………………11
2- 3-1- بنادر جنوبی کشور ……………………………………………………………………………………11
2- 3-1-1- تفکیک شناورهای ورودی برحسب اندازه ……………………………………………………….12
2- 3-1-2- تفکیک شناورهای ورودی بر حسب نوع ………………………………………………………..13
2- 3-1-3- بررسی توزیع ناوگان در بنادر جنوب …………………………………………………………….15
2- 3-1-4- بررسی وضعیت شناورهای کوچک ………………………………………………………………16
2- 3-1-5- بررسی وضعیت شناورهای مسافری …………………………………………………………..17
2- 3-2- بنادر شمالی کشور ………………………………………………………………………………….18
2- 3-2-1- تفکیک شناورهای ورودی بر حسب اندازه……………………………………………………….19
2- 3-2-2- تفکیک شناورهای ورودی بر حسب نوع …………………………………………………………20

2- 3-2-3- بررسی توزیع ناوگان در بنادر شمال ……………………………………………………………22
2- 3-2-4- بررسی وضعیت شناورهای کوچک ……………………………………………………………..23
2- 3-2-5- بررسی وضعیت شناورهای مسافری ………………………………………………………….24
2- 4- بندر امام خمینی (ره)…………………………………………………………………………………..25

موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………………………25

– 4-1-اسکله ها ………………………………………………………………………………………………..26

الف- اسکله های کانتینری ……………………………………………………………………………………26

ب-اسکله های کالا ی عمومی………………………………………………………………………………..26

ج- اسکله فله خشک……………………………………………………………………………………………27

2- 4-2- انبار و محوطه ………………………………………………………………………………………….27
2- 5- بندر شهید رجائی و باهنر (عباس)……………………………………………………………………..27

موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………………………27

2- 5-1- اسکله ها ……………………………………………………………………………………………….28

الف- اسکله کانتینری…………………………………………………………………………………………….28

ب- اسکله کالا ی عمومی ………………………………………………………………………………………28
ج- اسکله فله خشک………………………………………………………………………………………………29

2- 5-2- انبارها و محوطه ها ……………………………………………………………………………………..29
2- 6- بندر بوشهر ………………………………………………………………………………………………….29

موقعیت جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………29

2- 6-1- اسکله ها …………………………………………………………………………………………………30
الف- اسکله کالا ی عمومی ……………………………………………………………………………………..30

2- 6-2- محوطه و انبار ……………………………………………………………………………………………..31
2- 7- بندر شهید بهشتی ………………………………………………………………………………………….31

موقعی ت جغرافیایی………………………………………………………………………………………………..31

2- 7-1- اسکله ها …………………………………………………………………………………………………31

الف- اسکله کالا ی عمومی ……………………………………………………………………………………..31

2- 7-2- محوطه وانبارها …………………………………………………………………………………………..32
2- 8- بندر خرمشهر………………………………………………………………………………………………….32

موقعیت جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………..32

2- 8-1-اسکله ها…………………………………………………………………………………………………….32

الف- اسکله کالا ی عمومی ………………………………………………………………………………………..32

– 9- بندر نوشهر ……………………………………………………………………………………………………..33

موقعیت جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………..33

32- 9-1- اسکله ها …………………………………………………………………………………………………33

الف- اسکله کالا ی عمومی …………………………………………………………………………………………33

2- 9-2- انبار ومحوطه……………………………………………………………………………………………….34
2- 10- بندر انزلی ……………………………………………………………………………………………………34
2- 10- 1- اسکله ها ………………………………………………………………………………………………..34

الف- اسکله کانتینری…………………………………………………………………………………………………35

ب- اسکله کالا ی عمومی …………………………………………………………………………………………..35

ج- اسکله فله خشک…………………………………………………………………………………………………35

2- 10- 2- انبار و محوطه ……………………………………………………………………………………………36
2- 11- جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………36

یندر انزلی

یندر انزلی

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه
فرآیند پیش بینی جزئی از فرآیند کلی مدیریت تولید و برنامه ریزی می باشد. پیش بینـی صـحیح کمک می کند که بتوان به تغییرات و نیازهای آینده سریعاً و به درستی پاسخ داد. در مسائل مربوط بـه حمل و نقل، همیشه اساس کار بر تقاضای آینده است و برنامه ریزی هـا غالبـاً در جهـت فـراهم کـردن تسهیلات لازم برای پاسخگویی به همین تقاضاها پیش میروند. از طرفی تقاضای فوق الـذکر تنهـا از طریق پیش بینی اوضاع و تغییرات در آینده قابل حصول است (پیوست3).
3-2 – اصول پیش بینی ترافیک
ماهیت پیش بینی ترافیک به سه اصل زیر مربوط می شود:
1- نوع و مقدار کالای جابجا شده در بندر.
2- کیفیت بسته بندی کالاها.
3- انتخاب مناسب کشتی، تناژ و فرکانس.
دقت پیش بینی ها معمولاً اطمینان بخش نمی باشد. از طرفی بنادر از جمله مواردی هستند که از نظر جدول زمانبندی طراحی بلند مدت، بسیار آسیب پذیر هستند و قابلیت محـدودی در تحـت تـاثیرقراردادن تقاضا دارند. همه پیش بینی ها بایستی با کلیه طرحهای توسعه ملـی هماهنـگ باشـند ، از ایـن گذشته، بایستی اثرات تجارت دریایی را در طول یک دوره، بـرای هـر بنـدر، بـر روی حجـم و نـوعترافیک در نظر گرفت. اشتباه در پیش بینی می تواند بسیار جدی باشد و بطور کلی نتیجه و اثر بـر آورد بیش از اندازه، با نتیجه و اثر برآورد کمتر از اندازه، معادل نیست. حتی وقتی همـه احتیاجـات جهـت رسیدن به واقعیت در نظر گرفته شود، تردیدهای باقیمانده معمولاً یـک تغییـر گسترده روی سـطوح ترافیک از زمان بهره برداری پروژه به بعد تولید می کنند. باید در نظر داشت که حجم ترافیک پیش بینی شده از ظرفیت قابل پذیرش عدول ننماید زیرا،وضعیت ترافیک بندر از حساسیت قابل ملاحظه ای بر خوردار بوده و اختلال در امر ترافیـک سـرمایه گذاری در سطح کلان بندر را به مخـاطره مـی انـدازد. پـیشبینـی ترافیـک جـزء حـساسترین بخـشسرمایه گذاری می باشد. طراح بایستی بتواند به وسیله مطالعه و تحقیق یک راه حل مناسب ارائه دهد تا درصد ریسک را به حداقل ممکن برساند. یکی از این راه حلها مـی توانـد سـرمایه گـذاری بـا در نظـرگرفتن حجم ترافیک در آینده باشد.

3- 1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..37
3- 2 – اصول پیش بینی ترافیک ……………………………………………………………………………………37
3- 3-روشها ی پیش بینی ………………………………………………………………………………………….38

الف- سناریوی اول…………………………………………………………………………………………………..39

ب- سناریوی دوم……………………………………………………………………………………………………..39

ج- سناریوی سوم……………………………………………………………………………………………………..40

3- 4- روش پیش بینی ………………………………………………………………………………………………..40
3- 5_ جمع بندی……………………………………………………………………………………………………….41

تقسیم بندی انواع مختلف شناورها بر اساس تناژ

تقسیم بندی انواع مختلف شناورها بر اساس تناژ

فصل چهارم: تقاضای پیش بینی شده در بنادر ایران

4- 1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….46

در این فصل از پایان نامه، به پیش بینی ترافیک دریایی بنادر ایران در آینده پرداخته می شـود . بـه این منظور حجم کالای تخلیه و بارگیری شده در بنادر جنـوبی و شـمالی کـشور بـا اسـتفاده از روش تعیین شده در فصل قبل برای سال افق طرح(20 سال آینده) پیش بینی گردیده است. پـیش بینـی تنـاژ تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور رکن اصلی در کلیه برنامه ریزیها و تـصمیم گیـری هـا در این گونـه  مطالعات می باشد. در مطالعات بنادر بازرگانی کشور پیش بینی تناژ تخلیه و بارگیری کالا در بنـادر بـهدلیل اختلاف ماهیت عملیات صادرات – واردات و ترانزیت کالا در دو بخش جداگانه انجـام گرفتـهاست.

در این مرحله حجم عملیات  شناورهایی که در سال برنامه ریزی بـه بنـادر کـشور آمـد و شـدخواهند داشت، پیش بینی می گردد. انواع مختلف شناورها در این مطالعه شامل کـشتی هـای کـانتینری، فله بر مایع، کالای عمومی و سایر  میباشد. تعیین تنا ژ قابل حمل برای هر نـوع شـناور براسـاس نـوعکالایی که هر یک  میتوانند حمل نمایند، انجام شده است. پیش بینی حجم مبادلات دریایی کـشور درهفت گروه کالا (کانتینر، غلات، فله خشک، فله مایع، آهن آلات، کیسه و متفرقه) انجـام شـده اسـت.

تقسیم بندی شناورها در این مطالعه در جدول (4-1) نشان داده شده است ولی آمار ثبت شـدهدر بنادر کشور توسط سازمان بنادر و کشتیرانی مبنای مطالعات حاضر می باشد که در ایـن آمـار تنـوع شناورهای ورودی به بنادر متفاوت از تقسیم بندی فوق می باشد. بنابراین برای استفاده از این اطلاعات باید این دو گروه بندی را به صورت تطبیقـی بـا یکـدیگر هماهنـگ  نمـود . در آمـار سـازمان بنـادر و کشتیرانی، شناورها به تفکیک کانتینری، فله بر، تانکر، حمل گاز، چنـد منظـوره، دو عرشـه ای، کـالای عمومی، یخچال دارو- رو، ترکیبی و سایر ثبت مـی شـوند . جـدول (4-2) چگـونگی ارتبـاط این تقسیم بندی را با انواع مختلف شناورها در مطالعه حاضر نشان می دهد.

4- 2- پیش بینی اندازه شناورها ی ورودی به بنادر کشور……………………………………………………….45

الف- کشتی های فله بر خشک……………………………………………………………………………………..45

ب-کشتی های کانتینری………………………………………………………………………………………………49

-کشتی های فله بر مایع ……………………………………………………………………………………………53

– کشتی های کالا ی عمومی ……………………………………………………………………………………..56

– کشت ی های گروه سایر……………………………………………………………………………………………5

84- 3- پیش بینی اندازه شناورها ی ورودی به بنادر شمال ی کشور………………………………………….59

الف-کشتی های فلهبر خشک ………………………………………………………………………………………60

ب- کشتیهای کانتینری………………………………………………………………………………………………61

ج- کشتی های فله بر مایع…………………………………………………………………………………………..62

د- کشت یهای کالا ی عمومی …………………………………………………………………………………….62

ه- کشتی های گروه سایر………………………………………………………………………………………….63
4- 4- پیشبینی تعداد شناورها ی ورودی به بنادر ایران درآینده ………………………………………………65
4- 5- جمع بندی………………………………………………………………………………………………………67

فصل پنجم:نتیجه گیری

همانطور که اشاره شد هدف از این پروژه پیش بینی ترافیک دریایی در آبهای شـمال و جنـوب کشور می باشد. بدین منظور ابتدا مروری بر وضعیت کنونی بنادر صورت گرفت و سـعی شـد آمـار و اطلاعات مربوط به بنادر جمع آوری و مورد ارزیابی قرار گیرد و در بخش هایی که جداول و نمودارهابه درک بهتر مفاهیم و نتایج آماری کمک می کند از این امکان استفاده شده اسـت همچنـین تجزیـه وتحلیل به تفکیک بنادر شمالی و جنوبی انجام گردید. در این مطالعه، بنادر شمالی شامل بندر انزلی، بندر نوشهر، بنـدر امیرآبـاد و بنـدر نکـا و بنـادرجنوبی شامل بندر امام خمینی، بندر شهید رجایی، بندر شهید باهنر، بندر بوشهر، بنـدر شـهید بهـشتی،بندر خرمشهر، بندر آبادان، بندر لنگه و بندر شهید کلانتـری مـی باشـند . در بخـش تجزیـه و تحلیـل، وضعیت شناورهای کوچک و تعداد آنها به تفکیک نوع شناور، و تعداد شناورهای مسافری پهلوگرفته به تفکیک بندر ورودی مورد بررسی قرار گرفته است. انواع مختلف شـناورها در ایـن مطالعـه شـاملکشتی های کانتینری، فله بر مایع، کالای عمومی و سایر می باشد.
پس از مطالعه و ارزیابی وضع موجود بنادر، به پیش بینی تناژ حمل شده توسط انواع شـناورها،برای سال افق طرح پرداخته شده است. برای این منظور روشـهای پـیش بینـی در قالـب سـه سـناریو بررسی گردید. این سناریوها براساس روند موجود شـناورهای ورودی بـه بنـادر جنـوبی و همچنـین تغییرات اندازه شناورهای تولید شده در جهان تعریف شده اند. در صورتی که در بنادر شمالی به دلیـل محدودیت بنادر دریای خزر در پذیرش شناورهای بزرگ و کانال ولگادن در عبور شـناورهای بـزرگ پیش بینی می شود که اندازه کشتی ها دربنادر شمالی کشور تغییر چندانی نخواهد کرد.

5- 1- جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………69
5- 2- نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………….70

منابع و مراجع…………………………………………………………………………………………………………73

پیوست1……………………………………………………………………………………………………………….74

پیوست 2…………………………………………………………………………………………………………….90

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول

جدول( 1-1)- تناژ پیش بینی شده برای حمل توسط انواع مختلف شناورها در سال 1403(هزار تن )……..4

جدول (1-2)- تناژ پیشبینی شده برا ی حمل توسط هر گروه از انواع مختلف شناورها در سال 1403
(هزار تن)………………………………………………………………………………………………………………..5

جدول( 2-1) کل حجم تخل یه و بارگیری هر بندر ………………………………………………………………….8

جدول( 2-2) حجم تخلیه و بارگ یری کالا ی نفتی هر بندر ………………………………………………………8

جدول (2- 3)- تردد شناورهای بالا ی 1000 تن در بنادر جنوبی کشور ……………………………………….12

جدول( 2-4) عملکرد شناورهای کوچک در بنادر جنوبی کشور طی سالهای گذشته ( تن) ………………..17
جدول( 2-5) عملکرد شناورهای کوچک در بنادر شمالی کشور طی سالهای گذشته( تن ) ……………….24

جدول (2- 3) مشخصات اسکله های بندر امام خمینی …………………………………………………………26

جدول (2- 4)- اسکله های بندر شهید رجایی …………………………………………………………………..28

جدول (2- 5)- اسکله های بندر بوشهر …………………………………………………………………………..30

جدول (2- 6)- اسکله های بندر شهید بهشتی ………………………………………………………………31

جدول (2- 7)- اسکله های بندر خرمشهر ………………………………………………………………………..32

جدول (2- 8)- اسکله های بندر نوشهر……………………………………………………………………………33

جدول (2- 9)- اسکله بندر انزلی …………………………………………………………………………………34

جدول (3- 1) می زان عملیات انواع مختلف شناورها در سالهای گذشته در بنادر جنوبی (هزار تن)………..43

جدول (3- 2) می زان عملیات انواع مختلف شناورها در سالهای گذشته در بنادر شمالی (هزار تن)………..44

جدول( 4-1) انواع مختلف کشت ی ها و کالاهای قابل حمل آنها در مطالعه حاضر……………………………..46

جدول( 4-2) مقایسه تطب یق ی انواع شناورها در این مطالعه و گروه بندی سازمان بنادر و کشتیرانی…….47

جدول (4-3) میزان عمل یات و تعداد انواع مختلف شناورها در سالهای گذشته بنادر جنوبی (هزار تن،
فروند)…………………………………………………………………………………………………………………….47

جدول (4-4) میزان عملیـات و تعـداد انـواع مختلـف شـناورها در سـالهای گذشـته در بنـادر شـمالی
(هزار تن، فروند)………………………………………………………………………………………………………….48

جدول( 4-5) تقسیم بندی انواع مختلف شناورها براساس تناژ( dwt)…ا…………………………………………49

جدول (4- 6)سهم اندازه های مختلف کشتیهای فله بر خشک در بنادر جنوب درسال 1403(هزار تن)…………53

جدول (4- 7) سهم اندازه های مختلف کشتی های کانتینری از عملیات بنادر جنوبی کشورسال 1403 …56

جدول (4- 8) سهم اندازه های مختلف کشتی های فله برمایع از عملیات بنادرجنوبی کشورسال1403…….59

جدول(4- 9) گروه بندی اندازه ای شناورها ی کالا ی عمومی ………………………………………………………60

جـدول(4-10) سـهم انـدازه هـای مختلـف کـشتی کـالای عمـومی از عملیـات بنـادر جنـوبی
کشورسال1403……………………………………………………………………………………………………………61

فهرست نمودارها

نمودار (2-1) تغییرات تعداد شناورهای بالای 1000 تن و حامل کالاهای غیر نفتـی ،پهلـو گرفتـه در
بنادر جنوبی کشور ………………………………………………………………………………………………………..12

نمـودار (2-2) عملیـات شـناورهای ورودی بـه بنـادر جنـوبی کـشور (بـالای 1000 تـن و حامـل
کالاهای غیر نفتی) به تفکیک ظرفیت ناخالص …………………………………………………………………………….13

نمودار ( 2-3) تعدا کشتی های پهلو گرفته در بنادر جنوبی کشور را به تفکیک نوع آنها. …………………………..14

نمودار (2-4) مقدار عملیات شناورهای ورودی به بنادر جنـوبی کـشور (بـالای 1000 تـن و حامـل
کالاهای غیرنفتی ) به تفکیک نوع…………………………………………………………………………………………….14

نمــودار (2-5) تعــداد شــناورهای ورودی بــه بنــادر جنــوبی کــشور (بــالای 1000 تــن وحامــل
کالاهای غیرنفتی) به تفکیک نوع ……………………………………………………………………………………………15

نمــودار (2-6)- تعــداد شــناورهای ورودی (بــالای 1000 تــن وحامــل کالاهــای غیــر نفتــی ) بــه
بنادرجنوبی کشور……………………………………………………………………………………………………………16

نمودار (2-7) عملکرد تخلیه و بارگیری شناورهای ورودی به بنادر جنوبی کشور(بـالای 1000 تـن و
حامل کالاهای غیرنفتی)………………………………………………………………………………………………………16

نمودار ( 2-8 ) تعداد شناورهای مسافری پهلوگرفته در بنادر جنوبی کشور………………………………………….18

نمودار ( 2-9)- تعداد شناورهای مسافری پهلوگرفته در بنادر جنوبی کشور به تفکیک بندر ورودی ……………….18
نمودار (2-10) تعداد شناورهای بالای 1000 تن و حامـل کالاهـای غیـرنفتـی، پهلـو گرفتـه در بنـادر
شمالی کشور………………………………………………………………………………………………………………19

نمودار (2-11) عملیات شناورهای ورودی به بنادر شمالی کشور (بالای 1000 تن و حامـل کالاهـای
غیرنفتی به تفکیک ظرفیت ناخالص ……………………………………………………………………………………..20

نمودار (2-12) تعداد شناورهای ورودی به بنادر شمالی کشور (بالای 1000 تن و حامل کالاهای غیـر
نفتی به تفکیک ظرفیت ناخالص…………………………………………………………………………………………..20

نمودار (2-13) مقدار عملیات شناورهای ورودی به بنادر شمالی کـشور( بـالای 1000 تـن و حامـل
کالاهای غیرنفتی به تفکیک نوع)……………………………………………………………………………………………21

نمودار (2-14) تعداد شناورهای ورودی به بنادرشمالی کشور (بالای 1000تن و حامل کالاهای غیرنفتی
به تفکیکنوع)………………………………………………………………………………………………………………..22

نمودار (2-15) تعداد شناورهای ورودی( بالای 1000 تن و حامـل کالاهـای غیـر نفتـی) بـه بنـادر
شمالی کشور………………………………………………………………………………………………………………23

نمودار (2-16) عملکرد تخلیه و بارگیری شناورهای ورودی به بنادر شمالی کشور (بـالای 1000 تـن
و حامل کالاهای غیرنفتی) ………………………………………………………………………………………………23

نمودار ( 2-17) تعداد شناورهای مسافری پهلوگرفته در بنادر شمالی کشور ……………………………………..24

مودار ( 2-18) تعداد شناورهای مسافری پهلوگرفته در بنادر شمالی کشور به تفکیک بندر ورودی……………….25

فهرست اشکال

شکل ( 2-1)- بندر امام خمینی …………………………………………………………………………………………….25

شکل(2- 2)- بندر شهید رجایی ………………………………………………………………………………………………27

شکل(2- 3)- بندر بوشهر ……………………………………………………………………………………………………….30

شکل(2- 4)- بندر نوشهر ……………………………………………………………………………………………………….33

شکل(2- 5)- بندر انزلی ……………………………………………………………………………………………………….. 34

Abstract:
Business port are considered as entrance gates of imported and exported goods of Iran. Therefore, proper and timely development should always be taken into consideration. Preparing facilities and equipment to meet the traffic needs of floats is an example of them. For this purpose, the size and number of floats which enter the north and south ports of Iran for next 20 years is studied in this thesis.
Here, marine traffic in north and south water is analyzed and studied. The procedure in this study is that at first, entering floats are classified according to valid international classification. Also, goods loaded and unloaded in harbors are classified considering kinds of packages. Then, different groups of floats are allocated to goods groups according to the existing statistics. After that, the performance of different kinds of floats is predicted according to the past trend of loading and unloading of different goods by different floats and predicated way for development of the fleet and performance of ports for the next 20 years. Finally, marine traffic in north and south waters is predicted considering the predicted size and performance for floats. Since the traffic of tanker fleet in Persian Gulf is much expanded and beyond this thesis, only the traffic of non-oil floats is done hereThe study of Iran’s ports in both south and north areas is done separately because the performance of them is different. North ports connect Iran to Russia, Middle Asia and Caucasia. In addition to export and domestic needs, they can play an important role in transiting the goods. Having connection with free waters, south ports can be connection ring between Iran and other countries all over the world مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

فایل word  و pdf

قیمت35000تومان