مقدمه

پردازنده ی مانو با اینکه هیچ شباهتی با پردازنده های کنونی ندارد اما برای کسانی که میخواهنند با اصول کار یک پردازنده آشنا شوند(دانشجویان کامپیوتر و برق) مفید هست.

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………. 1
مقدمه ……………………………………………………. 2
آدرس دهی غیرمستقیم…………………………………. 3
ثباتهای کامپیوتر …………………………………………..4
گذرگاه مشترک سیستم…………………………………. 5
دستورات و آدرس دهی کامپیوتر مبنا……………………. 7
دستورات تکمیلی کامپیوتر مبنا………………………….. 8
زمانبندی و کنترل کامپیوتر مبنا…………………………. 10
سیکل دستور…………….. …………………………….. 12
تعیین نوع و دیکد دستور………………………………… 13
توابع کنترلی مربوط به مراجعه به ثبات…………………… 16
توابع کنترلی مربوط به مراجعه به حافظه…………………. 17
دستورات…… ……………………………………………. 18
فلوچارت عملیاتی کنترل…………………………………. 20
ساختار ورودی خروجی……………………………………. 21
دستورات ورودی خروجی………………………………….. 22
سیکل وقفه…………. ……………………………………. 26

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

گاهی مناسب تر است که در محل بیتهای آدرس دهی دستور به جای آدرس خود داده ها قرار داده شوند که در اسن صورت داده ها یا عملوند بلافصل نامیده می شود موقعی که قسمت دوم دستور یک آدرس باشد روش آئرس دهی مستقیم نامیده می شود راه حل سوم که آدرس دهی غیر مستقیم نام دارد به این ترتیب است که در محل آدرس دستور آدرسی از حافظه باشد که در آن محل حافظه آدرس داده ها یا عملوند قرار دارد در این صورت یک بیت کد دستور برای مشخص کردن آدرس مستقیم و غیر مستقیم بکار میرود
برای روشن شدن مطلب فرمت کد دستور نشان داده شده در شکل را درنظر می گیریم در شکل 2 را در نظر می گیریم در این شکل سه بیت کد اجرا دوازده بیت آدرس و یک بیت I نمایش آدرس غیر مستقیم بیت مذکور برابر 1 می باشد روش آدرس دهی مستقیم در شکل 2 نشان داده شده است در این شکل دستور جمع add در خانه حافظه 22 قرار داده شده است و بیت I برابر صفر می باشد که نشان دهنده آدرس مستقیم است بنابراین قسمت آدرس دستور که معادل عدد اعشاری 457 است آدرس عملوند یا اطلاعات را مشخص میکند.
واحد کنترل کامپیوتر اطلاعت خانه حافظه 457 را ازحافظه واکشی مینمایدو به محتوای اکومولیتور ac اضافه می کند در دستور ذخیره شده در خانه 35 حافظه چون I برابر یک است پس روش آدرس دهی غیر مستقیم می باشد درضمن در قسمت آدرس دستور عدد اعشاری 300 نوشته شده است به این ترتیب واحد کنترل به خانه حافظه 300 مراجعه و آدرس اطلاعت دوبار میبایستی به حافظه مراجعه شود که بار اول برای دریافت آدرس اطلاعات و دفعه دوم جهت اخذخود داده هاست حال ما آدرسی را به نام آدرس موثر تغریف می کنیم که در دستورات محاسباتی آدرس موثر آدرس داده ها است و در دستورات انشعاب یا پرش آدرس موثر آدرس رفتن دستور به آن محل یا آدرس مقصد یا هدف نامیده می شود که در شکل 2 آدرس موثر 457و در شکل 2ج آدرس موثر 1350 می باشد.
در کامپیوتر مبنا که ما بحث می کنیم روش های آدرس دهی مستقیم غیرمستقیم و آدرس موثر بکار برده می شوند.
ثبات های کامپیوتر
کامپیوتر به یک سری ثبات برای عملیات بر روی داده ها و یک ثبات نیز جهت نگهداری آدرس حافظه نیاز دارد این ثبات ها برای کامپیوتر مبنای ما در جدول3 همراه با شرح کوتاهی از طرز کار و تعداد بیت آنها آورده شده است.
دستورات کامپیوتر معمولا در محلهای پشت سرهم در حافظه ذخیره و یکی یکی به ترتیب اجرا می گردند واحد کنترل یک دستور را از آدرس بخصوصی فراخوانده و آنرا اجرا مینماید و به همین ترتیب دستورات بعدی را یکی یکی از حافظه خوانده و اجرا میکند این ترتیب احرای دستورات نیاز به یک شمارنده ی برنامه pc دارد که بعد از اجرای دستور فعلی آدرس دستور بعدی را محاسبه نماید علاوه براین در واحد کنترل برای ذخیره دستوری که از حافظه خوانده شده است ثباتی به نام ثبات دستور IR مورد نیاز می باشد
ظرفیت حافظه این کامپیوتر 4096 کلمه ی 16 بیتی است که 12 بیت آن برای آدرس دهی داده ها سه بیت جهت کد اجرایی و یک بیت آن برای مشخص نمودن آدرس مستقیم یا غیر مستقیم می باشد ثبات داده ها DR داده هایی را که از حافظه خوانده می شوند در خود نگه میدارداکومولیتور AC یک ثبات عمومی است وثباتTR حهت ضبط مقادیردر جریان عملیات می باشدثبات آدرس AR جهت ثبت آدرس حافظه بکار گرفته می شود و 12 بیتی است ثبات کنتور برنامه PC برای ثبت آدرس دستورات است کنتور برنامه PC بطور صعودی شماره می اندازد که باعث می شود دستوراتی که قبلا در حافظه قرار داده شده اند بطور سری خوانده و احرا شوند اصولا بجز دستور انشعاب دستورهای برنامه سری خوانده و اجرا میشوند یک دستور انشعاب باعث می شود که کنترل به محل دیگر برنامه منتقل گردد که در این صورت برای رفتن به قسمت دیگر برنامه بخش آدرس دستور انشعاب به عنوان دستور بعدی به کنتور برنامه PC به عنوان آدرس حافظه گرفته می شود و یک سیکل خواندن از حافظه احرا میگردد که به این ترتیب دستور مذکور را از حافظه خوانده و کنتور برنامه نیز یک شماره می اندازد تا آدرس بعدی دستور را نشان دهد.ثبات ورودی INPR یک کاراکتر 8بیتی را از دستگاه ورودی دریافت می کند و ثبات خروجی OUTR نیز 8بیت یک کاراکتر را برای دستگاه خروجی در خود ذخیره می نماید.  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان