مقدمه

پس ازپيدايش ورشد فراگير اطلاعات، براي بسياري از جوامع اين امكان فراهم شده كه با بهره گيري از بسياري از امكانات وپتانسيلهاي موجود در اين فناوري، بخش قابل توجهي از مشكلات به ظاهر لاينحل خود را مرتفع كرده و در عمل، بحرانهاي حاد اجتماعي واقتصادي را پشت سر بگذارند.تجربه كشورهاي در حال توسعهاي كه از لحاظ جايگاه جهاني در رديف كشور ما قرار دارند،( يا شايد بهتر است بگوييم قرار داشتند!) نشان مي دهد كه آنها با استفاده هوشمندانه از (( IT: Information Technology )) توانسته اند برمسائل ومشكلات مبتلا به جامعه خود فائق آيند.از اين رو ميتوان گفت: بحث بر سر اثبات كارآمدي و فناوري اطلاعات براي ايجاد رشد و جهشي در جوامع، به ويژه جوامع جهان سوم، تكرار مكررات بوده و در حكم اثبات روشني روز استبا این پروژه سعی داریم گذری به Case Tools یا ابزارهای مهندسی نرم افزار و مسائل پیش روی آنها بپردازیم و یک پروژه واقعی را توسط آن پیاده سازی کنیم.Case Tools یا ابزارهای مهندسی نرم افزار توانسته اند با دادن ساختار کلی به پروژه و مدیریت آن به نحو احسن یک ابزار قدرتمند و متداول در بحث مهندسی نرم افزار شوند، که روز به روز در حال پیشرفت می باشند.

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………… 1
مقدمه ……………………………………………………….. 2

فصل اول: کلیات

در ابتدا با هماهنگي به آشنايي با محيط كار و مشخص كردن وظايف می پردازیم كار ما در اينجا مكانيزه كردن ساختار يك كتابخانه مي باشد. براي بررسي محيط كاري ، با كتابخانه تماس حاصل شد و طي جلساتي به بحث و گفتگو در رابطه با روند كاري كتابخانه پرداختيم كه شامل سوالاتي در مورد قوانين ، روابط و ضوابط حاكم درون كتابخانه بودند. كتابخانه مورد نظر شامل كتاب و مجلات مي باشد و براي ارائه سرويس به مشتركين ، يك سري قوانين وضع شده است كه در جهت ارائه سرويس بهتر به مشتركين مي باشد

فصل دوم: مدلها

در اين جا سيستم مربوطه از ديدگاه اينكه چه موجوديتهايي را دارد و اينكه اين موجوديتها چه هستند و چه ارتباطي با هم دارند مدل مي‌شوند مهمترين محصولي كه در اين قسمت توليد مي‌شود نمودار E.R.D مي‌باشد.
در ابتدا باید Entity ها (كه فقط بيانگر نام است ( را مشخص كنيد سپس بايد بگوئيم چه Attribute اي دارند و چه ارتباطي با هم دارند و نكته آخر اينكه Entity ها در كجا قرار گرفته‌اند. كه اين Entity مال همين موجوديت (برنامه( است يا مربوط به موجوديت ديگر است.
بعضي وقتها Security روي data Modelingاثر میگذارد فرضاً اين كه چه كسي Entity را ايجاد كرده و در چه زماني اين تغييرات داده شده و … كه همه اين هاباید ثبت شوند.
نكته : E. R. D صرفاً بر روي داده تمركز مي‌كند و در نهايت به شكل شبكه‌اي ازdata هاي مرتبط به هم به ما نمايش داده خواهد شد.
E.R.Dصرفاً براي رسم D.F.D براي ما مفيد خواهد بود و لازم به تذكر است كه حداقل در مدلStructural رسم E. R. D بدون توجه به پردازشی كه قرار است روي آن انجام گيرد و به صورت مستقل از آن صورت خواهد گرفت.

2-4 مدل سازي از ديدگاه پردازشی :
در اين بخش پردازش هایی را كه روی سيستم صورت مي‌گيرد) بر روي داده‌ها (مشخص مي‌گردد و در روش تجزيه و تحليل Structural مهمترين محصولي كه در اين قسمت توليد مي‌شود نمودار DFD مي‌باشد.
D.F.D عملاً براي مشخص كردن function ها و Sub functionها در سيستم مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مدل سازي رفتار سيستم در مقابل وقوع رخدادها:
در اين قسمت رفتار سيستم زماني كه رخ داده‌هاي گوناگون (event) بوقوع مي‌پيوندد مدل مي‌شوند.مهمترين محصول كه در اين قسمت وجود دارد State Transition Diagramمي‌باشد كه بيانگر چگونگي رفتار سيستم در مقابل رخ داده‌هاي داخلي و خارجي مي‌باشد.

2-1 Analysis Modeling ……………………..ا………………..6
2-2 Data Dictionary ………….ا………………………………8
2-3 مدلسازی از دیدگاه داده ای………………………………10
2-4 مدلسازی از دیدگاه پردازشی……………………………10
2-5 ویژگیهای CASE TOOLS……….ا……………………….11

فصل سوم:نحوه مدلسازی سیستم از دیدگاه داده

: Data object
Data objectدر حقيقت همان Entityاست كه در پايگاه داده داريم. يعني در واقع هر موجوديتي كه ما اطلاعاتي راجب آن داريم Entity است . فرضاً نام به تنهايي نمي‌تواند Entity باشد ولي مشخصات كلي فرد يك Entity است.
: Data objectتقريباً نمايش هر اطلاعاتي كه Composite مي‌باشد و در نرم افزار به اين نياز داريم Data object است.
به عنوان مثال يك عدد خالي مثل طول يك داده Composite نمي‌باشد ولي بعد كه شامل طول ، عرض و ارتفاع مي‌باشد يك data Composite است.
يكdata object مي‌تواند يك external entity يعني هرچيزي كه براي سيستم توليد اطلاعات مي‌كند و يا از اطلاعات سيستم استفاده مي‌كند، باشد.از ويژگي مهم Data object ها ‌اين است كه با هم در ارتباط هستند.
3-1 Attribute
Attribute ها به بيان خصوصيت‌هاي data objectها مي‌پردازند و قالباً يكي از سه ويژگي زير را دارند:
1ـ Attribute هایی که براي نام گذاري instance بكار مي‌روند.
2ـ Attribute هایی كه براي شروع instance بكار مي‌روند.
3ـ Attribute یی كه براي ارجاع سايه instance ها بكار مي‌روند.

3-2 Relation
بين موجوديتها ارتباط برقرار است. فقط صرف اين كه بگوئيم ارتباط بين آنها است كفايت نمي‌كند. هر Relation بايد داراي نام باشد.بین دو موجوديت ممكن است چندين نمونه ارتباط مختلف بر قرار باشد.
3-3 Cardinality

Cardinalityيا چندي ارتباط به سه شكل بالا وجود و مطرح است:
1- يك به يك .
2- يك به چند .
3- چند به چند باشند.
منظور از دو ارتباط 1: 1 بين دو Object B, Object Aبدين معني است كه يك رخ داد در Object Aمي‌تواند صرفاً به يك رخ داد در Object B منجر مي‌شود و يك رخ داد در Object B مي‌تواند منجر به يك رخ داد در Object Aمي‌شود مثل زن و شوهر. منظور از دو ارتباط 1: M بين دو Object B, Object Aبدين معني است كه يك رخ داد در Object A به يكي يا چند رخ داد در Object Bوابسته باشد و يك رخ داد درObject B صرضاً به يك رخ داد از Object A وابسته است. مثل ارتباط پدر و فرزند.

3-1 Attribute ……ا……………………………………………..15 ا
3-3 Cardinality……….ا………………………………………..16

فصل چهارم:نحوة مدل سازي سيستم از ديدگاه پردازشي

نحوة مدل سازي سيستم از ديدگاه پردازشي

از يك ابزاري بنام D.F.D(Data flow Modeling) استفاده مي‌كنيم كه يك نماد گرافيكال است كه جريان داده در سيستم و پردازشهاي هر مرحله را نشان مي‌دهد . ويژگي بارز آن اين است كه چند مرحله‌اي است و عملاً براي function modeling استفاده مي‌شود.

4-1 سطحAbstract

يعني از ابتدا از سطح بالا نگاه مي‌كنيم بدون جزئيات ، بعد در سطح پايين آنقدر ريزش مي‌كنيم تاfunction های مابیرون بیابد.

4-2 Context Diagram
D.F.D سطوح مختلف دارد كه بالاترين سطح اش راContext Diagram سطح صفر مي‌گويند. كل سيستم را به همراه ورودي ها و خرجيهایش به صورت يك box در نظر مي‌گيرد. صرفاً اطلاعات كلان آن با موجوديت‌هاي خارجي يا External entity مشخص مي‌گردد.

4-3 External Entity
يك توليد كننده يا استفاده كننده از اطلاعات مي‌باشد كه در محدوده خارج از سيستمي كه هدف مدل كردن آن است قرار مي‌گيرد يك سيستم نرم افزاري يك ارگان يك فرد و يا چيزهاي ديگر مي‌تواند باشد.

4-4 Process
يكtransformer ، یا يك تبديل كننده اطلاعات يا يك function مي‌باشد كه در محدوديت سيستمي كه هدف مدل كردن آن است قرار گرفته باشد.

4-5 Data object
يك مسير انتقال اطلاعات را از موجوديت خارجي به پردازش و برعكس از پردازش بر Data store و بر عكس و بين دو process مختلف نشان مي‌دهد.

4-6 Data store
يك انباره از داده‌ها مي‌باشد كه جهت استفاده يك يا چند پروسس از سيستم ذخيره مي شود يك Data Store ممكن است به ساده‌گي يك بافر يا به پيچيدگي يك Data Base باشد.

4-7 Manual store
Manual storeدر رويه سيستمهاي واقعي گاهي اوقات اطلاعات به صورت داده مكانيزه ذخيره نمي‌شود مثل كاغذ تعهدي كه در پرونده نگهداري مي‌شود در اين گونه موارد براي نشان دادن جاي آن ازManual store استفاده مي‌شود.

4-8 Transient store
جهت نگهداري داده‌ها به شكل موقت از آن استفاده مي‌شود اين داده‌ها ممكن است به شكل manual يا به شكل ذخيره شده روي كامپيوتر باشد .مانندTemp که در Sort استفاده می شود.نام دیگری که برای مدل سازی از دیدگاه پردازشی بکار میبرند مدل سازي سيستم از ديدگاه فرايند يا Function می باشد .ويژگي بارزي كه در D.F.D وجود دارد اين است كه مي‌توان از آن براي نمايش سیستم در هر سطحی از Abstraction استفاده نمود و هرجا لازم باشد پردازش ما را به لايه‌هاي پايين‌تر مي‌آورد و جزئيات بیشتر در مورد هر سطح میشود ،بيان کرد.كه اين طرح شماتيك Context Diagram است.

4-1 سطح Abstract……….ا………………………………..19
4-2 Context Diagram…………..ا…………………………19
4-3 External Entity …………………………………..ا…..19
4-4 Process…..ا……………………………………………20
4-5 Data object..ا………………………………………….20
4-6 Data store………………………….ا………………….20
4-7 Manual store……………………………..ا…………..20
4-8 Transient store……………………………………ا….20

فصل پنجم:نحوه مدل سازی از دیدگاه زمانی رفتاری

نحوه مدل سازی از دیدگاه زمانی رفتاری :
كه عمدتاً رفتار سيستم را با توجه به تغيرات زمان و براساس رخ دادهاي اتفاق مي‌افتد مدل مي‌كنند.يكي از محصولات مهمي كه براي اين منظور بوجود آمده است و برخي از متدولوژي هاي ساخت يافته و Object oriented نيز از آن پشتيباني مي‌كنند State Transition Diagramمي‌باشد كه حتي UML نيز از آن پشتيباني مي‌كند. State transition diagram رفتار يك سيستم را با نمايش state ها وevent هايي كه موجب تغيير سيستم ‌ها مي‌شوند نشان مي‌دهد.
يك state مد قابل رويت از يك رفتار مي‌باشد و مي‌توان گفت كه state transition diagram نمايش مي‌دهد كه چگونه سيستم از يك state به state ديگر منتقل مي‌شود.
تذكر: جهت شناسايي دقيق سيستم لازم است تا event هاي مربوط به سيستم و تاثير آنها بر روي سيستم به دقت شناسايي مي‌شود. هر چند كه ممكن است بسياري ازCase tools ها و متدولوژي ها مستقيماً از state transition diagram پشتيباني نكنند اما هركدام به گونه‌اي سعي مي‌كنند تا event ها سيستم را و تاثير آن بر روي سيستم را شناسايي كنند به عنوان مثال درDesigner 2000 اين كار تا حد زيادي از طريق نمودار PM صورت مي‌گيرد. كه راجب آن توضيحاتي داده خواهد شد و در متولوژي SSADM اين كار از طريق دو محصول ELH و ECD صورت مي‌گيرد.

فصل ششم:اموزش National Rose

همه این مراحل با هم در زبان برنامه ریزی نیاز نیست . برای مثال می توان کد C++ را بدون ایجاد Component ها تولید کرد ولی ممکن است خطاهایی در طی این مراحل ایجاد شود.(در طی مراحل ایجاد کد برنامه).
اگر چه همه مراحل فوق احتياج نيست ولى توصيه مى شود که قبل از توليد کد برنامه 5 مرحله اول ايجاد کد بطور کامل اجرا شوند. چک کردن و بررسى مدل مى تواند در پيداکردن مشکلات موجود در مدل به منجر به ايجاد کد برنامه مى شود کمک شايانى نمايد.
مرحله تولید Component یکی از راه هایی است که سیستم منطقی طراحی شده را به پیاده سازی فیزیکی آن تبدیل می کند. که مى تواند اطلاعات مفيدى را درباره سيستم به شما ارائه دهد .
مرحله اول
: Check the Model
قابلیت مهم Rose بررسی مدل ایجاد شده برای یافتن خطاهای احتمالی موجود در آن قبل از تولید کد برنامه می باشد.خطاهاى عمومى موجود در برنامه شامل خطاهايى مانند پيامى بر روى دياگرامهاى توالى وهمکارى که ممکن است به يک Operation نگاشت نشده باشد یا به عنوان مثال Object ها در درون دیاگرامهای توالى و همکارى به کلاسها نگاشته نشده باشند.
پيام زير بيان مى کند که يک Object در دياگرامهاى توالى و همکارى به يک کلاس نگاشت نشده است:

– 1 Preparing For Code Generation …….ا……………28
6-2 What Get Generate?………………………….ا………30
6-3 Use Case Diagram…………………………….ا……….31
6-4 Working with Use Cases…..ا………………………….32
6-5 Working with Actors……………ا…………………….32
6-6 Interaction Diagram…………………………………..ا37
6-7 انواع Objects…………………….ا……………………….42
6-8 Message Specification for Message…..ا……………..42
6-9 Class Diagram…………..ا………………………………..46
6-10 Finding Relationship…………………………ا……….64
6-11 Associations………………………..ا………………….65
6-12 Aggregations………………………….ا……………..66
6-13 Relationship Names………………………ا……….74
6-14 Using Roles…………………………………..ا………74
6-15 Using Friend Relationship……………………ا….76
6-16 Setting Containment……………………ا…………76
6-17 Using Qualifiers…………………ا……………………78
6-18 Using Link Elements…………………….ا…………..78
6-19 Using Constraints…………………ا…………………79
6-20 State transition Diagram…………………..ا………80
6-21 Component View…………………….ا…………….89
6-22 Deployment View……………………….ا………..98
6-23 processors………………………..ا………………..100
6-24 Devices……………………………………ا……….101
6-24 Connections………………………..ا……………..102
6-25 Processes …………………………………..ا……..102

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل هفتم

اسناد پروژه کتابخانه……………………………………………….106
نتیجه گیری …………………………………………………………110
پیوست ها…………………………………………………………..111
منابع و ماخذ……………………………………………………….112  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان