چکیده

اینترنت روش زندگی انسانها را تحت تاثیر قرار داد،به طوری که ممکن است افراد سالها یکدیگر را نبینند ولی با یکدیگر ارتباط صمیمانه داشته باشند.ممکن است همکاران پروژه های بزرگ اصلا همدیگر را نبینند،ولی در سراسر دنیا با یکدیگرهمکاری کنند این پدیده هر روز در حال تغییر وتحول است.

زبانها و تکنولوژی های برنامه نویسی تحت وب نقش بسزایی در تکامل و رشد ارتباطات اینترنتی دارند،ASP.NETبدون شک یکی از بهترین تکنولوژی های ارائه شده توسط شرکت مایکروسافت بوده که هدف آن ایجاد نسل جدیدی از برنامه های وب با کارایی وانعطاف بسیار بالا میباشد.این تکنولوژی یکی از ده ها تکنولوژی  معرفی شده در مجموعه.NET Framework بوده که برنامه نویسان وطراحان سیستم های تجاری یا شخصی میتوانندتوسط آن برنامه های وب خود را به سادگی هرچه بیشتر ایجاد نماییند.

یکی از کارهایی که دانشجویان دوره کارشنای برای فارغ التحصیلی باید انجام دهند انتخاب پروژه یایانی و ارائه  آن در مورد مقرر به استاد مربوطه است،که روند انتخاب پروژه به صورت حضوری و صرف زمان زیاد ومشکلات متعددی صورت میپذیرد.سازماندهی  و اتوماسیون اطلاعات ارائه شده در مورد پروژه پایانی می تواند موجبات تبادل اطلاعات و تعامل سریع و موثر بین استاد و دانشجو را فراهم آورد و از این طریق باعث رفع مشکلات اساتید و دانشجویان شود.با توجه به تعداد زیاد دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی  واحساس نیاز به نرم افزاری که بتواند امر مدیریت روند انتخاب پروژه را در محیط وب و اینترنت به عهده بگیرد،نرم افزار اینترنتی انتخاب پروژه پایانی دوره کارشناسی،با برسی روند ها وفعالیت هایی که برای انتخاب پروژه در دانشگاه صورت میپذیرد طراحی وپیاده سازی شده است.

طراحی و پیاده سازی پرتال انتخاب پروژه یپایانی دوره کارشناسی

طراحی و پیاده سازی پرتال انتخاب پروژه یپایانی دوره کارشناسی

فهرست مطالب

مقدمه. 1

فصل اول تجزیه و تحلیل………………………………………3

شرح پروژه4

نحوه ی انتخاب پروژه4

کاربران اصلی سیستم.. 7

نمودار مورد کاربرد. 8

نمودار کلاس…. 13

تشریح روابط بین کلاسها:15

فصل دومپایگاه داده ها………………………………..20

جداول و روابط ما بین آنها21

طراحی و پیاده سازی پرتال انتخاب پروژه پایانی

طراحی و پیاده سازی پرتال انتخاب پروژه پایانی

فصل سوم معرفی برنامه…………………………………33

دیاگرام فعالیت انتخاب پروژه 34

دیاگرام توالی.. 37

ورود به سایت… 40

سرویس های سیستم برای استاد راهنما42

سرویس های سیستم برای دانشجو. 48

سرویس های فراهم شده برای مدیر گروه51

منابع.. 53

پیوست 1.. 54

تکنولوژی Linq.. 54

نوشتن اولین برنامه توسط LINQ… 57

عبارات پرس و جو – Query Expresions. 59

عملگر Select62

عملگرهای شرطی – Restriction Operators. 65

عملگر Where. 65

عملگر OfType. 69

عملگر SelectMany.. 71

عملگر Join.. 74

دستورات Insert,Update,Delete. 75

طراحی و پیاده سازی پرتال انتخاب پروژه پایانی

طراحی و پیاده سازی پرتال انتخاب پروژه پایانی

فهرست اشکال

شکل 1 بازیگر User. 9

شکل 2ارث بری بازیگر استاد،دانشجو و مدیر گروه از User. 10

شکل 3 Actor دانشجو. 10

شکل 4 Actorاستاد. 11

شکل 5 Actorمدیر گروه و زمان.. 12

شکل 6 نمودار کلاس….. 15

شکل 7کلاس PersonوAccessLevelوLetter. 16

شکل 8کلاس دانشجو،استاد و مدیر گروه. 17

شکل 9کلاس گروه. 17

شکل 10کلاس پروژه ،نوع پیشنهاد. 18

شکل 11کلاس جلسه،پروژ های تایید شده،درخواست های تمدید،تغییرات پروژهتایید شده. 19

شکل 12 دیاگرام فعالیت انتخاب پروژه. 36

شکل 13 دیاگرام توالی رد پروژه. 38

شکل 14 دیاگرام توالی تایید پروژه. 39

شکل 15 Login. 40

شکل 17 امکانات سیستم برای استاد راهنما41

شکل 16 صفحه ی خانگی… 41

شکل 18 امکانات دانشجو. 42

شکل 19 امکانات مدیر گروه. 42

شکل 20 صفحه ی درخواست ها43

شکل 21 صفحه ی ارسال نامه. 44

شکل 22 صفحه ی ثبت پروژه پیشنهادی.. 45

شکل 23 صفحه گزارشات.. 46

شکل 24صفحه ی ثبت نمره. 47

شکل 25 تغییر رمز عبور. 47

شکل 26 وضعیت یا در خواست پروژه. 48

شکل 27صفحه درخواست پروژه. 49

شکل 28صفحه ی درخواست پروژه پیشنهادی.. 50

شکل 29 صفحه ی جلسه. 52

شکل 30 عمکرد Linq. 55

شکل 32 دستور Update. 77

شکل 33 دستور Delete. 78

برنامه نوشتن پرتال

برنامه نوشتن پرتال

فهرست جداول

جدول 1(Person)21

جدول 2(Access Level)21

جدول3(Letter)22

جدول4(Std)23

جدول 5(Teacher)23

جدول6(M_Group)24

جدول7(Project)24

جدول8(Project Subject)25

جدول 9(Group)25

جدول 10(G_S)26

جدول 11(Project Std Session)26

جدول 12(Session)27

جدول 13(Date OF Accept Project)27

جدول 14(T project)28

جدول 15(Changes)28

جدول 16(گروه آموزشی)……………………………………………………….29

جدول 17(نوع پروزه)……………………………………………………………..29

جدول 18(منابع)………………………………………………………………….30

جدول 19(رشته و گروه آموزشی)………………………………………………30

جدول 20(درجه)………………………………………………………………….31

جدول 21(سال ونیمسال)………………………………………………………31

جدول 22 بلاک دیاگرام. 32

مقدمه

سیستم انتخاب پروزهپایانی دوره کارشناسی،به منظور افزایش سرعت جریان اطلاعات میان دانشجویان و اساتید،انتخاب،برسی ،ویرایش وثبت الکترونیکی پروژه ی پایانی طراحی شده است.

این سیستم دارای قسمت نامه نگاری بین دانشجو،استاد و مدیر گروه برای مکاتبات مربوط به پروژه انتخابی،راهنمایی در مورد پروژه ،ارائه گزارش و…است.

بخش انتخاب پروژ ه،برسی وضعیت پروژه انتخاب شده و درخواست تمدید پروژه تایید شده برای دانشجو،بخش برسی درخواست ها اعم از درخواست پروژه و درخواست تمدید ،گزارش گیری ،ثبت نمره برای پروژه های تایید شده،ثبت مشخصات پروژه های پیشنهادی  برای استاد راهنما،

وبخش گزارش گیری و اعلام نظر در مورد پروزه های تایید شده وبرسی درخواست های تمدید برای مدیر گروه در نظر گرفته شده است.

این سیستم پس از تجزیه و تحلیلِ نحوه ومراحل  انتخاب پروژه پایانی،طراحی گردیده وبا استفاده از تکنولوژی ASP.NET و زبان برنامه نویسی C#وپایگاه داده SQL SERVERراه اندازی شده است.

مستندات،پیوست و نتیجه پایانی این پروژه میتواند برای کسانی که خواهان فعالیت در زمینه طراحی سایت هستند کمک خوبی باشد.

پروژه پایانی

پروژه پایانی

نحوه سازماندهی

فصل اول ،تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب پروژه.در این فصل نحوه انتخاب پروژه پایانی توسط دانشجو در ترم های قبل مورد برسی قرار گرفته است،پس از شناسایی موجودیت هایی و نیاز های آنها نمودار مورد کاربرد و کلاس دیاگرام مسئله رسم شده است.

فصل دوم،پایگاه داده.در این فصل تمام موجودیت های سیستم(کلاس های داده ای)توسط جداولی درSQL SERVERپیاده سازی شده است و تمام روابط بین جداول در این نرم افزار به درستی اعمال گردیده است.در پایان فصل دیاگرام روابط جداول نشان داده شده است.

فصل سوم،معرفی برنامه.در این فصل دیاگرام فعالیت نحوه انتخاب پروژه توسط دانشجو در ابتدا نشان داده شده است.سپس دیاگرام توالی رد پروزه و دیاگرام توالی تایید پروزه نشان داده شده و بعد  نحوه استفاده از برنامه ایجاد شده شامل ورود به سیستم و استفاده از سرویس های آن در غالب شکل و متن توضیح داده شده است.

پیوست 1،تکنولوژی Linq.این پیوست شامل آموزش ونحوه استفاده از دستورات linqبرای ذخیر و بازیابی اطلاعات در پایگاه داده ها است.دستوراتی که در پیوست 1 گفته شده و در این سیستم مورد استفاده قرار گرفته شده شامل موارد زیر است:

Select،select many، of type،join،insert،delete،update وwhere


مقطع : کارشناسی

تعداد صفحات فایل : 80

بلا فاصله (اتوماتیک) بعد از پرداخت وجه فایل به ایمیلی که در مرحله بعد وارد می کنید ارسال می شود


خرید فایل پی دی اف یا اسکن شده


خرید فایل پی دی اف یا اسکن شده به همراه فایل ورد اصلی و برنامه های اصلی پرتال

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت  مشورت کنید