چکیده 

امروزه پیشرفت علم وتکنولوژی به سمتی است که ابزارهای سنتی را با ابزارهای پیشرفته و هوشمند که سازگارتر با محیط و تکنولوژی می باشند جایگزین کند.امروزه استفاده از سیالات هوشمند در حیطه های مختلفی مانند پزشکی، صنایع نظامی، صنایع خودرو، ساخت وتولید، سنسورها، ژیروسکوپها و حتی در مهندسی عمران برای جذب ارتعاشات ناشی از زلزله و… استفاده می شود.مطلب فوق بیانگر این امر مهم است که  مواد هوشمند  از جایگاه خوبی در صنعت برخوردار هستند  بنابراین تحقیق بر روی ابزارهایی که بتوان قابلیت های کنترلی آنها را به منظور افزایش ایمنی و عملکرد بالا برد، از الزامات می باشد.

از آنجاییکه بسیاری ازترمزهای مورد استفاده در صنعت، از نوع خشک وسایشی می باشند، لذا این ترمز ها دارای معضلاتی همچون عدم کنترل پذیری مناسب و آلودگی زیست محیطی می باشند،در حالیکه با استفاده از MRF ،این دو عیب از بین رفته وکنترل پذیری با پاسخ زمانی مطلوب ایجاد می گردد.

هدف از این تحقیق طراحی و ساخت یک ترمزMRF در مقیاس آزمایشگاهی و کاربردی خودرو می باشد این ترمز شامل چند دیسک محرک و ثابت که در سیال MR فرو رفته اند و کویل الکترو مغناطیس اطراف آنها را فراگرفته است هنگامی که جریان الکتریکی از کویل عبور میکند میدان مغناطیسی ایجاد شده ناشی از جریان الکتریکی منجر به شبه جامد شدن سیال و در نتیجه آن افزایش تنش تسلیم می شود. این تنش تسلیم قابل کنترل منجر به نیروی اصطکاک برشی بر روی دیسک های محرک و نهایتا گشتاور ترمزگیری می شود در این تحقیق ابتدا به طراحیترمز موردنظر از دیدگاههای مختلف عملی(طراحی مسیر مغناطیسی، انتخاب مواد، سطح مقطع مواد، آب بندی ،گشتاور ویسکوزیته سیال، انتخاب سیال …..) بر اساس کاربرد در زمینه خودرو پرداخته میشود.سپس به آنالیز مدلهای مختلف ترمز با ایجاد شیارها و برجستگی ها بر روی محفظه ترمز و همچنین ایجاد شیارهایی بر روی دیسکهای ثابت و محرک با استفاده از روش حل عددی پرداخته می شود که نتایج حلعددی نشان میدهند که ایجاد شیارها بر روی محفظه منجر به کاهش و ایجاد برجستگی ها بر روی محفظه و همچنین ایجاد شیارها بر روی دیسکها، منجر به افزایش گشتاور ترمزگیری میشوند. سپس یک نمونه ترمز ساخته شد و آزمایشهای مورد نظر انجام شد .بررسی های انجام شده حاکی از مطابقت خوب نتایج حل عددی با داده های تجربی حاصل از آزمایش ها می باشد. در هر صورت گشتاور ایجاد شده توسط این ترمز برای کاربرد در زمینه خودرو پایین می باشد.

کلمات کلیدی: سیال مگنتورئولوژی- ترمز مگنتورئولوژی-ترمز خودرو-حل عددی

فهرست مطالب

فصل اول :        …………………………………………………………………………………

11-1-  مقدمه ………………………………………………………………………………… 2

فصل دوم :        ……………………………………………………………………………….. 6

خصوصیات و کاربرد های سیالات MR …………………………ا……………………………….. 6

2-1-  مقدمه ………………………………………………………………………………… 7

2-2-  سیالات قابل کنترل …………………………………………………………………… 7

2-3-  مدل های سیالات MR و دمپرهای MR …………………….ا………………………. 10

2-3- 1- مدل بینگهام ………………………………………………………………….. 10

2-3- 2- مدل گاموتا و فیلیسکو ………………………………………………………… 12

2-3- 3- مدل بوکه –  ون ……………………………………………………………….. 12

2-3- 4- مدل اسپنسر و همکاران ………………………………………………………. 13

2-3- 1- ترکیب سیال MR ………………………………ا…………………………….. 13

2-3- 2- ذرات قابل مغناطیس شدن(فرومغناطیس) ……………………………………. 14

2-3- 3-سیال حامل ……………………………………………………………………. 16

2-3- 4- افزودنی ها ……………………………………………………………………… 16

2-4-  خصوصیات سیالات MR ……………………………….ا…………………………… 17

2-4- 1- ویسکوزیته سیال در غیاب میدان مغناطیسی …………………………………. 17

2-4- 2- تنش تسلیم …………………………………………………………………… 17

2-4- 3- رابطه B-H ……………………..ا……………………………………………..20

2-4- 4- دوام پذیری و تغلیظ در هنگام استفاده ………………………………………..20

2-5-  طبقه بندی سیالات MR با توجه به کاربرد آنها ……………………………………..21

2-6- کاربرد سیالات مگنتورئولوژی در ابزار های مکاترونیک ………………………………..22

2-6-1-  دمپرها و جاذبهای ارتعاشات ……………………………………………………22

2-6-2-  کلاچ و ترمز …………………………………………………………………… 24

فصل سوم :      ………………………………………………………………………………. 28

3 طراحی مدار مغناطیسی ……………………………………………………………………. 28

3-1-  مقدمه ………………………………………………………………………………. 29

3-2-  اصول بنیادی الکترومغناطیس ………………………………………………………. 29

3-2- 1- قانون آمپر …………………………………………………………………….. 29

3-2- 2-رابطه B-H ………………ا…………………………………………………….. 30

3-2- 3- شار مغناطیسی و قانون گاوس ………………………………………………… 32

3-2- 4- مدار های مغناطیسی و هم ارزی آنها با مدارهای الکتریکی …………………….. 33

3-2- 5- آهنربای دائمی ………………………………………………………………… 35

3-3-  مدارهای مغناطیسی با سیالات MR …………….ا………………………………….. 42

3-3- 1- هسته مغناطیسی با فاصله پرشده با سیال MR …………………………….ا…. 42

3-3- 2- هسته مغناطیسی با شکاف پرشده با سیال MR و آهنربای دائم ………………. 43

3-3- 3- تاثیر خطوط شار مغناطیسی خارج از محدوده گپ ……………………………. 47

فصل چهارم :     ……………………………………………………………………………… 48

انواع ترمزهای MR ومشخصات آنها …………………………………………………………… 48

4-1-  مقدمه ………………………………………………………………………………. 49

4-2-  معیارهای انتخاب ترمزها …………………………………………………………….49

4-3-  ترمز استوانه ای و استوانه ای معکوس ……………………………………………….52

4-4-  ترمز روتوری T شکل ………………………………………………………………..56

4-5-  ترمز دیسکی …………………………………………………………………………59

4-6- ترمز چند دیسکی ……………………………………………………………………62

فصل پنجم:       ……………………………………………………………………………… 66

طراحی ترمز:     ………………………………………………………………………………. 66

5-1-  مقدمه ………………………………………………………………………………. 67

5-2-  آنالیز ترمز با استفاده از مدل بینگهام ……………………………………………….. 67

5-3-  طراحی ترمز ………………………………………………………………………… 69

5-3- 1- طراحی مدار مغناطیسی ………………………………………………………. 69

5-3- 2- جنس مواد ……………………………………………………………………. 71

5-3- 3- خواص مغناطیسی …………………………………………………………….. 72

5-3- 4- خواص ساختاری و حرارتی ……………………………………………………. 73

5-3- 5- آب بندی ……………………………………………………………………… 73

5-3- 6-  سطح مقطع مواد بکار رفته در ترمز ……………………………………………. 74

5-3- 7- گشتاور ویسکوزیته ……………………………………………………………. 74

5-3- 8- انتخاب سیال ………………………………………………………………….. 75

5-3- 9- چگالی جریان الکتریکی ……………………………………………………….. 76

5-4-  حل عددی ترمز مگنتورئولوژیکال …………………………………………………… 77

5-4- 1- فرضیات و پیش بینی ها ………………………………………………………. 78

5-4- 2- مراحل آنالیز مغناطیسی استاتیکی ……………………………………………. 78

5-4- 3- تعریف مسئله از نوع مگنتواستاتیک ……………………………………………79

5-4- 4- تعریف مدل ……………………………………………………………………79

5-4- 5- ترسیم مدل ……………………………………………………………………79

5-4- 6-  انتخاب جنس مواد……………………………………………………………..80

5-4- 7- تعیین شرایط مرزی ……………………………………………………………81

5-4- 8- انتخاب مش مناسب …………………………………………………………… 82

5-4- 9- تنظیم حل مسئله با توجه به تنظیمات انجام شده …………………………….. 82

5-4- 10- شروع حل مسئله ……………………………………………………………. 83

5-4- 11- نتایج خروجی برای محاسبه گشتاور …………………………………………. 83

5-4- 12- مدل ساده …………………………………………………………………… 84

5-4- 13- تاثیر شیارهای ایجاد شده بر روی محفظه …………………………………… 87

5-4- 14- تاثیر جنس مواد بکار رفته در شیارها ………………………………………… 90

5-4- 15- تاثیر جنس محفظه ………………………………………………………….. 92

5-4- 16- تاثیر برجستگیها …………………………………………………………….. 95

5-4- 17- تاثیر شیارها بر روی دیسکها ……………………………………………….. 101

فصل ششم :     ………………………………………………………………………………106

ساخت ترمز و چگونگی انجام آزمایشات ………………………………………………………106

6-1- مقدمه …………………………………………………………………………….. 107

6-2- نحوه عملکرد ترمز …………………………………………………………………. 107

6-3- نحوه ساخت ترمز ………………………………………………………………….. 108

6-4- تجهیزات و لوازم برای اندازه گیری گشتاور ترمزگیری ……………………………… 112

6-4-1-  موتور : ………………………………………………………………………. 112

6-4-2-  سنسور اندازهگیری گشتاور ………………………………………………….. 113

6-4-3-  کالیبراسیون سنسور گشتاور سنج …………………………………………… 116

6-4-4-  فیلتر کردن نویزهای سنسور ………………………………………………… 118

6-4-5-  سنسور دور ………………………………………………………………….. 118

6-4-6-  کارت دیتا ……………………………………………………………………. 119

فصل هفتم:       ……………………………………………………………………………. 121

7-1-  مقدمه …………………………………………………………………………….. 122

7-2-  تاثیر سرعت بر گشتاور ویسکوزیته ………………………………………………… 122

7-3-  تاثیر سرعت دورانی دیسکها و همچنین جریان الکتریکی بر گشتاور ترمزگیزی ناشی از سیال در حضور میدان مغناطیسی …….. 124

7-4-  مقایسه بین نتایج حاصل از داده های تجربی و شبیه سازی ………………………… 125

7-5-  تاثیر تعداد دیسکها بر گشتاور معناطیسی …………………………………………. 126

7-6- بحث کاربردی …………………………………………………………………….. 126

فصل هشتم:      ……………………………………………………………………………. 128

جمعبندی و پیشنهادها……………………………………………………………………… 128

8-1-  مقدمه …………………………………………………………………………….. 129

8-2-  نتیجه گیری ……………………………………………………………………….. 129

8-3-  پیشنهادات برای کارهای آتی ……………………………………………………… 130

پیوست ها             ………………………………………………………………………… 131

منابع و مراجع             ………………………………………………………………………146

فهرست اشکال

شکل1- 1-  نمونه ای از ترمز مگنتورئولوژکال…………………………………………………………………… 4

فصل دوم

شکل2- 1-  ساختار شبه زنجیری  در سیالات کنترل پذیر…………………………………………………………………………………..    8

شکل2- 2-  مدل بینگهام منحنی تنش برشی برحسب نرخ برشی…………………………………………………………………………. 11

شکل2- 3- ا نواع مدلهای دمپرالف- مدلبینگهام. ب)مدل گاموتا و فیلسکو. ج)مدل بوک-ون. د) مدل اسپنسر……. 15

شکل2- 4- تصاویرگرفته شده توسط میکرسکوپ الکترونی از ذرات کربونیل آهن.الف) ذرات کروی شکل.ب)

ساختارپوست پیازی…………. 15

شکل2- 5-  الف)ماکسیمم تنش برشی برحسب کسر حجمی ذرات(تحت میدان مغناطیسی 1 تسلا)ب:تغییرات

ویسکوزیته برحسب کسر حجمی ذرات…………………… ….

شکل2- 6- ماکسیمم تنش تسلیم برحسب پلاستیک ویسکوز و با توجه به فورمولاسیون های مختلف……………….. 19

شکل2- 7- الف-ماکسیمم تنش تسلیم برحسب میدان مغناطیسی.ب- مشخصاتB-Hبرای سیالات با

فورمولاسیون های مختلف ( کسر وزنی ذرات)………………… ………………………………………………………………………………………

شکل2- 8- انواع سیالات مگنتورئولوژی برحسب کاربرد.a)نوع سوپاپیb)نوع برشیc)نوع فشاریd)نوع باریکه ای 21

شکل2- 9-  نمونهای از ارتعاش گیر…………………………………………………………… 23

شکل2- 10- الف- دسته موتور. ب- عملکرد دمپر………………………………….. 23

شکل2- 11- الف- دمپرهای باظرفیت بالا برای کنترل ارتعاشات درمهندسی عمران. ب-نمونه ای ازپروتز زانو ساخته

شده توسط بیدرمن………………..

شکل2- 12- الف-نمونهای از سیستم پازنی ب- نمونهای از سیستم زانو که درآن از ترمز مگنتورئولوژی استفاده

شده است…………………… …………………………..

فصل سوم

شکل3- 1- میدان مغناطیسی ایجاد شده . الف-توسط یک رسانا . ب-توسط چند رسانا………………………………………

شکل3- 2- منحنیB-Hبرای یک ماده فرومغناطیس.الف-مغناطیسه کردن ماده. ب- لوپ هیسترزیس(Brچگالی

شارباقیمانده و Hcمیدان مغناطیسی باقیمانده)…………. ………………………………………………………………………………………..

شکل3- 3-  مقایسه مواد فرومغناطیس برحسب خصوصیات مغناطیسی  وهزینه آنها…………………………………………….. 32

شکل3- 4- شار مغناطیسی درون هسته نرم مغناطیسی.. ……………………………………………………………………………………… 33

شکل3- 5- الف)قانون جریان کیرشهف. ب)قانون ولتاژ کیرشهف…………………………………………………………………………… 35

شکل3- 6-منحنی B-H ماده مغناطیس دائم……………………………………………………………………………………………………….. 36

شکل3- 7- منحنی مغناطیسزدائی برای الف)سرامیک گرید 8 ب) (Nd, Dy) Fe- Bدردماهای مختلف………….. 37

شکل3- 8- الف)مدار با مغناطیس دائم وگپ. ب)نقطه عملیاتی مغناطیسی…………………………………………………………… 37

شکل3- 9-  الف)مدار مغناطیسی مغناطیس دائم وفاصله هوایی با کویل. ب)نقطه عملیاتی مغناطیسی………………. 39

شکل3- 10- تاثیر تغییر هندسه گپ یا تحریک کویل بر نقطه عملیاتی مغناطیسی…………………………………………….. 41

شکل3- 11- مدار هم ارز الکتریکی برای مغناطیس دائم ……………………………………………………………………………………… 41

شکل3- 12-هسته مغناطیسی با گپ پرشده با سیال a).MRمدارمغناطیسی. b) مدارالکتریکی هم ارز……………… 42

شکل3- 13- هسته مغناطیسی پرشده باسیالMR و مغناطیس دائم. a)مدارمغناطیسیb)مدارالکتریکی هم ارز 44

شکل3- 14- هسته مغناطیسی پرشده باسیالMR ومغناطیس دائم و با مسیر ثانویه.

a)مدارمغناطیسیb)مدارالکتریکی هم ارز……………………………………………………………………………………………………………….. 45

شکل3- 15- جریان شار مغناطیسی درون مدار هنگامیکه جریان عبوری ازکویلa)صفرباشدb)ماکسیمم باشد….. 46

شکل3- 16- نحوه توزیع خطوط شار در بیرون فضای گپ. ب) سطح مقطع موثر گپ………………………………………… 47

فصل چهارم

شکل4- 1- طراحی های اصلی ترمز.الف)         استوانهای- ب)     استوانهای معکوس-ج)روتورTشکل-د)چنددیسکی…………… 51

شکل4- 2-  الف)ترمزاستوانه ای-ب)ترمزاستوانه ای معکوس…………………………………………………………………………………….. 52

شکل4- 3-  ترمز روتوری Tشکل الف)سطح مقطع شماتیک ب)پارامترهای طراحی…………………………………………….. 57

شکل4- 4- ترمز دیسسکی الف)سطح مقطع شماتیک ب)پارامترهای طراحی………………………………………………………… 60

شکل4- 5-  نمودار نسبت گشتاور به حجم بر حسب تعداد دیسکها و فاصله گپ سیال………………………………………… 64

فصل پنجم

شکل5- 1-  نمونه ساده ای ازترمز برای مدلسازی ……………………………………………………………… 68

شکل5- 2- مدار مغناطیسی ترمز ……………………………………………………………………………… 70

شکل5- 3-  منحنیB-HمادهAISI1018 ………………..ا…………………………………………………. 73

شکل5- 4- منحنیB-Hسیال ………………………………………………………………………………… 75

شکل5- 5-  منحنی تنش برشی بر حسب شدت میدان مغناطیسی …………………………………………… 75

شکل5- 6- سطح مقطع مدل ترمزمگنتورئولوژی……………………………………………………………… 80

شکل5- 7-  برنامه درحال آنالیز مدل …………………………………………………………………………. 83

شکل5- 8-  نمودارهای استقلال ازشبکه برای مدل بدون شیار ……………………………………………….. 84

شکل5- 9- نمودارمقایسه بین شبیهساز یهای موجود درمقالات و شبیه سازی انجام شده با نرمافزار ماکسول …. 86

شکل5- 10- نمودارهای استقلال ازشبکه برای مدل باشیارهای مثلثی شکل …………………………………. 87

شکل5- 11—نموداراستقلال ازشبکه برای مدل با شیارهای مستطیلی ………………………………………. 88

شکل5-12-چگونگی توزیع شدت میدان معناطیسی و خطوط شارمغناطیسی(الف) و چگالی شارمغناطیسی(ب)

درمدل دارای شیار مثلثی …………………………………………………………………………………….. 89

شکل5- 13- نتایج استخراج شده از مدلهای دارای شیارهای مثلثی ومربعی و بدون شیار …………………….. 90

شکل5- 14- چگونگی توزیع چگالی شار مغناطیسی درشیارهای پرشده با ماده از جنس آلومینیوم(الف)     فریت(ب) ………………….. 91

شکل5- 15-نتایج استخراج شده از مدلهای درای شیارهای پرشده مستطیلی ازجنس فریت و آلومینیوم ………(ب) شکل5- 16- نحوه توزیع چگالی شارمغناطیسی درمدلهای بامحفظه ازجنس فریت(الف) و AISI1018(ب)

……………………………………………………………………………………………………………….

(ب) شکل5- 17-نمودارهای توزیع شدت میدان مغناطیسی درسیال:جنس محفظه فریت(الف) جنس

محفظهAISI1018(ب) ……………………………………………………………………………………… 94

شکل5- 18-نتایج استخراج شده گشتاور خروجی بر حسب آمپر.دور در مدل با دو جنس مختلف محفظه ……. 95

شکل5- 19- نمودارهای استقلال ازشبکه برای مدل ترمزدارای برجستگی های مستطیلی شکل ………………. 96

شکل5- 20- نحوه توزیع شدت میدان مغناطیسی در جریان 300 آمپر.دور(الف)وچگالی شارمغناطیسی(ب) درمدل

بابرجستگی های مربعی شکل ………………………………………………………………………………….

شکل5- 21- نحوه توزیع شدت میدان مغناطیسی درسیال مدل بابرجستگی های مربعی شکل درشدت جریان 300

آمپر.دور ……………………………………………………………………………………………………….

شکل5- 22- نمودارهای استقلال ازشبکه برای مدل بابرجستگی های مثلثی شکل ……………………………. 98

(ب) شکل5- 23- نحوه توزیع شدت میدان مغناطیسی درآمپردور 300(الف)شارمغناطیسی(ب), درمدل

بابرجستگی های مثلثی شکل ………………………………………………………………………………….

شکل5- 24-نحوه توزیع چگالی شارمغناطیسی درمدل با شیارهای مثلثی شکل درآمپر.دور300 ……………. 100

شکل5- 25-نتایج استخراج شده گشتاور برحسب امپر.دور در مدلهای با برجستگیهای مثلثی ومستطیلی

شکل100 اشکل5- 26-  شیارهای ایجاد شده بر روی دیسکها. الف)دیسک محرک- ب)دیسک ثابت ……………………. 101

شکل5- 27-نحوه استقلال از شبکه مدل دارای دیسکهای شیاردار …………………………………………. 102

شکل5- 28-نحوه توزیع شدت میدان خطوط میدان مغناطیسی و همچنین نحوه مش بندی درآمپردور

300(الف)شارمغناطیسی(ب), درمدلدارای دیسکهای شیاردار ……………………………………………….. 103

شکل5- 29-توزیع شدت میدان مغناطیسی در راستای شعاع دیسکها ………………………………………. 103

شکل5- 30-توزیع شدت میدان مغناطیسی در راستای عمود بر دیسکها ……………………………………. 104

شکل5- 31- نتایج استخراج شده گشتاور برحسب آمپر.دور در مدل دارای دیسکهای شیاردار و مدل ساده ترمز

105 ……………………………………………………………………………

فصل ششم

شکل6-  1- ترمز مورد بررسی برای ساخت …………………………………………………………………. 109

شکل6-  2-سطح مقطع ترمز مورد بررسی ………………………………………………………………….. 110

شکل6-  3- نمونه ای از سنسور گشتاور سنج برای ساخت …………………………………………………… 113

شکل6-  4- مدار تقویت ولتاژ سنسور گشتاور سنج …………………………………………………………. 115

شکل6-  5-نحوه توالی عملیات سنسور گشتاورسنج …………………………………………………………. 115

شکل6-  6-نحوه کالیبراسیون سنسور اندازهگیری با استفاده از اعمال دو نبروی مساوی در خلاف جهت هم به

دیسکها …………………………………………………………………………………………………….. 116

شکل6-  7- خروجی سنسور با توجه به اعمال نیرو در زوایای 30 و 90 درجه به دیسکها ……………………. 117

شکل6-  8- نمودار خروجی ولتاژ بر حسب زمان در sample time 0.01و 0.001 ثانیه …………………… 118

شکل6-  9- نمایی از چگونگی انجام آزمایشها ……………………………………………………………….. 120

فصل هفتم

شکل7- 1 نمودار گشتاور ویسکوزیته بر حسب سرعت دوران ……………………………………………….. 123

شکل7- 2-  نمودار گشتاور در معرض میدان مغناطیسی بر حسب جریان الکتریکی در دورهای مختلف …….. 124

شکل7- 3-  نمودار مقایسه بین گشتاور شبیه سازی شده و گشتاور حاصل از آزمایشها ………………………. 125

شکل7- 4-  نمودار گشتاور خروجی بر حسب تعداد دیسک …………………………………………………. 126

فهرست جداول

جدول2- 1: مشخصات مهم سیالات ERوMR ………………….ا…………………………………………… 10

جدول4- 1 مقایسه عملگرها با توجه به محاسبات و توضیحات داده شده……………………………………………………………. 65

جدول5- 1: تعدادی از مواد فرومغناطیس و غیرمغناطیس ……………………………………………………………………………….72

جدول5- 2: خصوصیات سیال MRF-132DG ………………ا…………………………………………….. 76

جدول5- 3: مقادیر B-H ماده AISI1018[………ا…………..………………………………………  76

جدول5- 4: مقادیر B-H سیال MRF-132DG[………………..ا………………………………………………………………………. 76

جدول5- 5: مقادیر در نظر گرفته شده برای حل عددی مدل ساده ترمز ……………………………………… 85

جدول5- 6: مقایسه بین گشتاور ناشی از شبیه سازی و برگرفته شده از مقالات ………………………………. 86

جدول5- 7: مقادیر در نظر گرفته شده برای حل عددی مدل دارای شیارهای مثلثی  شکل …………………… 88

جدول5-8: مقادیر در نظر گرفته شده برای حل عددی مدل دارای شیارهای مستطیلی شکل ………………… 89

جدول5- 9: مقادیر در نظر گرفته شده برای حل عددی مدل دارای برجستگی های مستطیلی شکل ………….. 97

جدول5-10: مقادیر در نظر گرفته شده برای حل عددی مدل دارای برجستگی های مثلثی شکل……………… 99

جدول6-  1: اسامی قطعات و شماره و جنس مواد بکار رفته در ترمز……………………………………….. 108

جدول6-  2: مواد و جنس قطعات بکار رفته در سنسور گشتاور سنج…………………………………….. 113

جدول6-  3: مقادیر و رابطه بدست امده از نرم افزار متلب …………………………………………………… 117

 

 

 

 

1 فصل اول:  

مقدمه

 

 

1-1- مقدمه

امروزه در صنعت خودرو تلاش های زیادی به منظور افزایش تعداد سیستم های مرتبط با ایمنی خودرو صورت گرفته است و ایمنی سرنشینان، یکی از مهمترین اهداف خودروسازان و مطلوبات مصرف کنندگان خودرو است. از سوی دیگر، قوانینی که توسط سازمان های ذیربط وضع می شود ،ایمنی سرنشینان را به عنوان الزام اصلی دربردارند. بی شک افزایش واحدهای کنترل ایمنی خودرو ،باعث افزایش بیش از پیش ایمنی سرنشینان خودرو خواهد شد. اضافه شدن این واحدهای کنترلی ،زمینه ساز فراغت و آزادی راننده از انجام کارهای تکراری شده و باعث می شود در هنگام وقوع حوادث ،راننده بتواند بهترین تصمیم را اتخاذ کند. پیاده سازی چنین سیستم هوشمند الکترونیکی نیاز به کنترل مستقیم فرمان خودرو، ترمز، سیستم تعلیق و محرک های مربوط به قوای محرکه، با توجه به شرایط خودرودارد.

موضوعX-by wire تکنولوژی جدیدی است که در تمامی صنایع، به خصوص صنایع خودرو سازی به دلیل بالا بردن ضریب امنیتی عملکرد و کاهش هزینه از اهمیت فوقالعاده ای برخوردار است. که در آن ،X معرف تعداد زیاد سیستم های ایمنی خودرو نظیر فرمان، ترمز،کنترل قوای  محرکه  و غیره می باشد.سیستم های X-By-wire باید فرمان های ارسالی از سوی راننده را دریافت کرده و با تفسیر صحیح آنها، درک صحیحی از خواسته های او با توجه به وضعیت خودرو و شرایط محیطی، به دست آورند. سپس، باتوجه به اطلاعات دریافتی، بهترین و صحیح ترین وضعیت فرمان خودرو، ترمز و پدال گاز را انتخاب کرده و به خودرو اعمال کنند. مزایای چنین سیستمی، راحتی، آسایش و ایمنی بالای سرنشینان و کنترل مطلوب خودرو خواهد بود به حدی که گاهی این سیستم ها -Safety-ByWire نیز نامیده می شود. مزایای سیستمX-By-Wire عبارتند از:

1)هزینه پیاده سازی آنها بسیار پایین تر از سیستم های مکانیکی درتولید انبوه است.

 


مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید