انتخاب صفحه

چکیده : 

من در ابتدا عملیات کدگذاری و کدگشایی توسط آی سی های فرستنده و گیرنده PT2262 و PT2272آغاز کردم.

من بر این اعتقاد استوارم که این طراحی صورت گرفته برای ریموت کنترل ساده و برای کاربردهـایخانگی و کنترل از راه دور مادون قرمز مناسب است.ایـن  یـک  طـرح آدرس دهـی خاصـی دارد کـهبیشترین تعداد فضای آدرس دهی را در مقابل یک پروتکل ناکارآمد دارد. هـر بیـت رمزگـذاری مـیشود و با استفاده از 4 خط کلاک ساعت ، اطلاعات به صورت تکراری قبل از توافـق  بـا  کـد کننـده، اطلاعات آدرس به صورت تکراری به هر بلاک ارسال می گـردد و از ایـن رو بسـیار کنـد ولـی قابـلاطمینان است.

ما یک آی سی PT2262 داریم که پایه TE آن به صورت پیش فـرض زمـین شـده اسـت و قابـلدسترس نیست. آی سی PT2272 از دقت کمتری برخوردار است از این رو یـک مقاومـت در پایـههای OSC وجود دارد که فرکانس رمزگذاری آن را تعیین می کمند که مقدار آن تقریبا 200KΩ است. مطابق مشخصات رمزگشایی با سرعت 2.5 تا 8 برابر سرعت رمزگذاری انجام می شود.

طراحی و ساخت ریموت کنترل با AVR

طراحی و ساخت ریموت کنترل با AVR

 

فهرست مطالب 

1-1-  ساخت دستگاه ریموتکنترل………………………………………………………………………………………………………. 2

1-  11فرستنده…………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-1-2-گیرنده…………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1- 3-مدار تغذیه گیرنده……………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1- 4-مدار راه انداز قدرت……………………………………………………………………………………………………….. 4

1-1- 5-قابلیت کد بنده مدار ……………………………………………………………………………………………………………… 5

1-1- 6- ولتاژ کار مدار……………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-1- 7-عدم نیاز به هیجگونه تنظیم فرکانسی………………………………………………………………………………………………. 6

1-1- 8-برد دستگاه……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-1-9-فرکانس کاری مدار……………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-2-میکروکنترلرAVR…………………………………………………………….ا……………………………………………………………. 9

1-2-1- مشخصات کلی آی سیATMEGA32………………………………….ا………………………………………… 10

1-2-3- فیوز بیتهایATMEGA32  ………………………………………ا…………………………………………………. 13

1-3-مشخصات سخت افزاریATMEGA32………………………………………….ا…………………………………………. 13

1-3-1-ساختار داخلیATMGA32………………………………………………ا………………………………………………… 15

1-4-نرم افزار…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16  أ

1-4- 1-نرم افزار مورد نیاز برای برنامهنویسی…………………………………………………………………………………………….. 18

1-4-2-تحلیل برنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19  

1-5-1-معرفیLCD  کارکتری……………………………………………………………………………………………………………………. 20

1-5-2-تحلیل برنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

1-6-کامپایلبرنامه نوشته شده…………………………………………………………………………………………………………………… 22

1-6-1-پروگرام کردنIC…………………………………………………ا……………………………………………………………………….. 26

1-7-ساخت ریموت کنترل مسکونی 22722262…………………………………………………………………………………… 27

1-7-1-ساخت ریموت کنترل مسکونی 22722262………………………………………………………………………………… 28

1-8-قسمتهای مختلف دستگاه ریموت کنترل 4 کانال……………………………………………………………………………… 29

1-8-1-فرستنده……………………………………………………………………………………………………………………………………………30

1-8- 2-گیرنده……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

1-8- 3-مدار تغذیه گیرنده…………………………………………………………………………………………………………………………… 31

1-8- 4-مدار راه انداز قدرت…………………………………………………………………………………………………………………………. 32

1-8- 5-قابلیت کد بنده مدار……………………………………………………………………………………………………………………….. 32

1-8- 6- ولتاژ کار مدار…………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

1-8- 7-عدم نیاز به هیجگونه تنظیم فرکانسی……………………………………………………………………………………………. 33

1-8- 8-برد دستگاه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

1-8-9-فرکانس کاری مدار………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

1-9-ریموت کنترل………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

1-9-1-لیست قطعات فرستنده…………………………………………………………………………………………………………………… 35

1-9- 2-لیست قطعات گیرنده………………………………………………………………………………………………………………………. 35

1-9- 3-آنتن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

1-9- 4-تنظیم فرستنده و گیرنده………………………………………………………………………………………………………………… 36

نتیجه گیری نهایی و پیشنهاد ها …………………………………………………………………………………………………………………36

فهرست منابع و مراجع ………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

 

 

1 – ساخت دستگاه ریموت کنترل  :

قسمتهای مختلف دستگاه ریموت کنترل  فرستنده

گیرنده  مدار تغذیه گیرنده  مدار راه انداز قدرت

111فرستنده:

اساسکار این قسمت آی سیPT2262  که یک دیکودر 18 پایه است می باشد و قسمت فرستنده آن،جهت ارسال امواج با فرکانس 315MHZ  عمل می کند و توسط باطری کتابی 9 ولتی تغذیهمیشودبرد مفید دستگاه فرستنده در شرایط معمول حدود 1 کیلومتر ، در شرایطبد گرد و غبار 300 متر و در صورت استفاده از باطری نو ، آنتن مناسب جهت فرستنده وشرایط هوایی مناسب دستگاه قادر است 3 کیلومتر می باشد.

لازم به ذکر میباشد با توجه به طراحی و نصب یک طبقه تقویت کننده برای فرستنده برد دستگاه در شرایطآب و هوایی معمولی 3 کیلومتر افزایش یافته است.

112گیرنده:

در قسمت گیرنده آی سی انکودرPT2272  استفاده شده و وظیفه شناسایی کد و فعال سازی اولیه خروجی مدار را بر عهدهدارد. در طبقه بعدی مدار گیرنده تقویت کننده ولتاژ جهت فعال سازی بوبین های رله دربخش قدرت مورد استفاده قرار گرفته شده است.

همچنین یک طبقه تقویت کنندهفرکانسی در ابتدایی ترین طبقات مدار موجود می باشد که در برد بیشتر مدار تاثیر قابلتوجه ی دارد.

در حوزه طراحی و نصب آنتن گیرنده از حدود 1 متر سیم لاک دارشماره 1 بصورت مارپیچ در باکس مدار گیرنده استفاده شده است.

113– مدار تغذیه گیرنده:

شامل 2 عدد ترانسفورماتور کاهنده24و 12 ولتی می باشد و تغذیه گیرنده ، مدار حفاظتی و فعال سازی رله های 12 ولتی رابر عهده دارند.

لازم به ذکر می باشد به دلیل حساست بالای مدار ، خروجی اینبخش توسط آی سی های رگولاتور و خازن صافی 1000 میکروفارادی کاملا رگوله وDC  شده.

114– مدار راه انداز قدرت :

خصوصیت و اهمیت این بخش مدار در طراحی وادغام بخش الکترونیکی مدار با بخش قدرت میباشد، لذا هرگونه خطا و بروز اتصال کوتاهدر این بخش منجر به خسارت غیر قابل جبران در سیستم الکترونیکی گیرنده میشود و لذابا توجه به سادگی مداری این بخش نکات حفاظتی زیاد و عایق بندی خوبی صورت گرفته کهاحتمال ایجاد مشکل در این بخش به صفر رسیده است.

 

لازم به ذکر می باشدارتباط این بخش با مدار گیرنده ، توسط کانکتور معروفRS232  می باشد و عناصر مهم اینبخش چند عدد رله 12 ولتی با قدرت کنتاکتوری 220 ولت و 10 آمپر می باشد و جواب گویفعال سازی تمام وسایل برقی و حتی بوبین کنتاکتور قدرت مدار فرمان قدرت می باشند.

 

خروجی های مدار رله دارای ولتاژ نبوده و هیچ ارتباطی با مدار گیرندهندارند و تنها به کنتاکتهای رله متصل می باشند. بنابراین برای استفاده از خروجی هایباید از آنها مانند کلید برق ورودی دستگاه استفاده نمود. نقطه وسط در هر محلOUT  رله به پایه مشترک اتصال داشته و با دو نقطه کناری خود مانند یک کلید دو وضعیتی عملمی کند که کلیدهایNO  وNC  معروف هستند.

 

نکته قابل توجه درقسمت فرمان قدر ، فعال سازی لحظه ای(Momentary) رله ها می باشد.

همچنین درصورت نیاز مدار گیرنده قادر می باشد به صورتLatch  فعال شود که بدین شکل با فشار هرکلید فرستنده، رله مربوط به آن در گیرنده فعال شده و به همان صورت باقی می ماند واین وضعیت تا فشار دادن کلید دیگر در فرستنده باقی می ماند.

115– قابلیت کد بنده مدار: 

این مدار مجهز به سیستمENCODER-DECODER  می باشد و کدبندی آن مطابق انتخاب سازنده مدار می باشد که بدینصورت احتمال هرگونه خطای ناشی از نویزهای ناخواسته و سیگنال سایر دستگاهای مشابه بهصفر می رسد.

نکته : کدبندی فرستنده و گیرنده می بایست دقیقا مشابه هم بودهو در غیر این صورت مدار عمل نمی کند.

عمل کد بندی دستگاه به این منظور صورتمیگیرد که هر دستگاه کد مخصوص به خود داشته باشد که در غیر اینصورت همه گیرنده هایساخته شده که از این نوع آی سی ها استفاده می کنند دچار تداخل فرکانسی شده و حتیامکان دارد این تداخل در سیستم ریموت دزدگیرهای اتومبیلها نیز رویت شود.

روش کد بندی به این صورت است که پایه های بدون استفاده آی سیPT 2262  فرستنده وPT   2272گیرنده کد بندی شده و هر پایه میتواند دارای 3 وضعیت تعریف شود.

1- )به منفی متصل شود 2-) به مثبت متصل شود 3-) بدون استفاده و آزاد باقیبماند.

116– ولتاژ کار مدار

ولتاژ کار مدار فرستنده توسطباطری کتابی 9v تامین می شود که به دلیل مصرف بسیار کم مدار فرستنده باطری قادر میباشد ماه ها کار کند و گیرنده توسط یک ترانس کاهنده 24v که بوسیله آی سی محافظرگولاتور 7812 رگوله شده و نهایتا با خروجی 12 ولتی تبدیل و مدار تغذیه می شود.

117– عدم نیاز به هیجگونه تنظیم فرکانسی:

 

یکی از مزایای مدار فوقاستفاده از یکRF MODULE  در مدار گیرنده می باشد که باعث کم شدن حجم مدار و تنظیمبودن فرکانسی فرستنده و گیرنده می باشد و بر خلاف سایر ریموت کنترل ها برد مدار بهعلت عدم تطابق فرکانسی کم نمی شود و همانطور که گفته شد در شرایط ایده آل حدود 3کیلومتر مدار ارتباط برقرار میکند.

118– برد دستگاه

برد دستگاه بافرستنده فوق که دارای یک طبقه تقویت کننده قدرت می باشد ، حداقل 1 کیلومتر بدست آمدو در شرایط ایده آل ، نصب آنتن مناسب ( حدود نیم متر ) و استفاده باطری کاملا نوبیش از 3 کیلومتر برد مفید در فضای باز بدست خواهد آمد.

119– فرکانس کاری مدار :

فرکانس کار مدار 315MHZ  و در محدوده مجاز فرکانسی تنظیم شده است.

سفارش ساخت ریموت کنترل جهت کاربرد های خاص در بردهای مختلف پذیرفته میشود.

12– میکروکنترلرAVR

ما میکرو را از خانواده AVR انتخاب کردیم، چرا که برای این کار ما نیاز به حافظه و سرعت نسبتا خوب داریم که این نیاز را AVR  به خوبی برآورده می سازد. 

نقش میکرو کنترلر نقشی نسبتا ساده است؛ باید سیگنال آنالوگ را بگیرد و آن را پس از تبدیل به دیجیتال ،بصورت پروتکل سریال در آورد و ما آنرا با استفاده از  پورت سریال و کابل RS232 به کامپیوتر ارسال کند. در این پروژه ما از یکAVRمتداول یعنی ATMEGA32استفاده کردیم که ویژگی ها و مشخصات آن و همچنین مدار عملی و برنامه آن در ادامه توضیح داده میشود.(برای اطلاعات بیشتر در مورد

AVR  و آی سی ATMEGA32 به پیوست »الف«کنید.)  121–  مشخصات کلی آی سیATMEGA32  : 

٭ ازمعماری AVR RISCاستفاده میکند.

–  کارایی بالا و توان مصرفی کم

–  دارای 131 دستورالعمل با کارایی بالا که اکثرا تنها در یک کلاک سیکل اجرا می شوند .

–  8×32رجیستر کاربردی

–  سرعتی تا 16 MIPS در فرکانس 16 MHZ

٭ حافظه ، برنامه و داده غیر فرار

16K بایت حافظه FLASH داخلی قابل برنامه ریزی

پایداری حافظه FLASH : قابلیت 10000 بار نوشتن و پاک کردن ( WRITE / ERASE )

1024 بایت حافظه داخلی SRAM

512  بایت حافظه EEPROM داخلی قابل برنامه ریزی

پایداری حافظه EEPROM : قابلیت 100000 بار نوشتن و پاک کردن  ( WRITE / ERASE )

–      قفل برنامه FLASH و حفاظت داده EEPROM

( IEEE Std . ) JTAG ٭ قابلیت ارتباط

–       از طریق ارتباطLOCK BITS ، FUSE BITS ، EEPROM ، FLASH  برنامه ریزی برنامه

JTAG

٭ خصوصیات جانبی

–       مجزا و مدPRESCALER بیتی با8 ( TIMER / COUNTER) دو تایمر- کانتر  COMPARE

–      یک تایمر- کانتر (TIMER / COUNTER ) 16 بیتی با PRESCALER مجزا و دارای مدهای

CAPTURE وCOMPARE

–      4 کانال PWM

–      8 کانال مبدل آنالوگ به دیجیتال 10 بیتی   8 کانال SINGLE-ENDED

دارای  7 کانال تفاضلی در بسته بندی TQFP

دارای دو کانال تفاضلی با کنترل گین 10x ،1x و 200x


مقطع : کارشناسی

تعداد صفحات فایل : 131

بلا فاصله (اتوماتیک) بعد از پرداخت وجه فایل به ایمیلی که در مرحله بعد وارد می کنید ارسال می شود


 

خرید فایل پی دی اف یا اسکن شده


 

خرید فایل پی دی اف یا اسکن شده به همراه فایل ورد اصلی …

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت  مشورت کنید