چکیده:

 رشد شهرنشینی و توسعه صنعت و استفاده از تجهیزات و ماشین آلات گوناگون برقی موجب افزایش روزافزون نیروگا ههای مختلف و تولید انرژی الکتریکی در همه ی کشور های جهان ، از جمله ایران شده است.

 امروزه صنعت برق به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به شمار می آید . رشد نیروگاههای مختلف در طول بیش از یک قرن باعث شده است که تولید انرژی الکتریکی در حال حاضر به حدود 3500 مگاوات برسد. و جهت افزایش این توان ، نیرو گاههای جدیدی نیز در حال احداث و بهره برداری است .

راه  اندازی کارخانه ها و کارگاههای صنعتی بدون استفاده از صنعت برق امکان پذیر نیست از این رو جهت هرچه چه بیشتر شناساندن این حرفه مستلزم داشتن اطلاعات علمی کاربردی در زمینه های مختلف وسائل و تجهیزات الکتریکی می باشد . چرا در حال حاضر اغلب شبکه های انرژی الکتریکی به صورت فاز طراحی و اجرا می شوند و از طرفی انتقال و توزیع انرژی الکتریکی به صورت فاز از نظر اقتصادی با صرفه تر و دارای راندمان بالاتری است ، البته در بعضی از شبکه هاکه انرژی در آنها با مسافت های بسیار طولانی منتقل می شود ، انتقال جریان مناسب تربرآورده شده است واز این رودراین قبیل موارد شبکه های انتقال DC است .

هدف از این پروژه طراحی بخشی از سیستم توزیع برق شهر هشتگرد بوده است . بدین منظور پس از تهیه نقشه های کاربردی اراضی ،تراکم ساختمانی و جمعیتی و غیره و استخراج اطلاعات مربوطه از طرح جامع و تفصیلی شهر هشتگرد و با در نظر گرفتن افق 15 ساله  اقدام به براورد بار کل شهرک گردید . پس از آن تعداد پست های توزیع (37 پست) تخمین زده شد و محل مناسب برای آنها  تعیین گردید. طراحی خطوط فشار متوسط (2خط)به صورت شبکه ی حلقوی انجام گرفت و در نهایت شبکه فشار ضعیف به صورت شبکه ی شعاعی طراحی گردید  و هم چنین طراحی فیدرهای روشنایی در انتها انجام شد .

فهرست مطالب :                                                                                            شماره صفحه

فصل اول آشنایی با شهر هشتگرد  ……………………………………………………………….1      

 • موقعیت و ویژگی های طبیعی ………………………………………………………………………………….2
 • موقعیت ریاضی، نسبی ………………………………………………………………………………………………2
 • ساختار استقرار جمعیت و فعالیت …………………………………………………………………………….3
 • سیمای جمعیتی منطقه و شهر …………………………………………………………………………………4
 • وضع موجود شهر ………………………………………………………………………………………………………5
 • بررسی مسایل هواشناسی…………………………………………………………………………………………6
 • بررسی شرایط دمایی ………………………………………………………………………………………………..7
 • سلسه مراتب شبکه معابر ………………………………………………………………………………………….9
 • توصیف اجمالی شبکه معابر طرح جامع و طرح تفصیلی…………………………………………12
 • انواع الگوهای ساختمانی در طرح جامع ………………………………………………………………….17
 • انواع استفاده از اراضی د رطرح جامع ……………………………………………………………………..25
 • مقادیر هر یک از انواع کاربریها در طرح جامع ………………………………………………………..25
 • نحوه توزیع و استقرار کاربر یها در طرح جامع ……………………………………………………….27
 • تامین برق شهر هشتگرد (پست فشار متوسط ) …………………………………………………….30

فصل دوم – شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

2-1- انواع شبکه های توزیع انرژی الکتریکی ……………………………………………………………………..32

          2-1-1- شبکه شعاعی ……………………………………………………………………………………………32

          2-1-2- شبکه حلقوی…………………………………………………………………………………………….36

          2-1-3- شبکه غربالی …………………………………………………………………………………………….38

2-2- انتخاب شبکه توزیع مناسب …………………………………………………………………………………….40

2-3- روش پیشنهادی برای پروژه …………………………………………………………………………………….41

2-4- مقایسه شبکه هوایی وزمینی …………………………………………………………………………………..41

2-5- عوامل مهم در انتخاب شبکه هوایی و زمینی…………………………………………………………..42

2-6-انتخاب شبکه هوایی یا زمینی در پروژه ……………………………………………………………………45

فصل سوم –تجهیزات پست های برق

3-1- تجهیزات پست های برق………………………………………………………………………………………….47

 3-2- ترانسفور ماتورها توزیع …………………………………………………………………………………………..48

          3-2-1- اجزاء ترانسفورماتور ……………………………………………………………………………….52

          3-2-2- نصب ترانسفورماتور ………………………………………………………………………………..55

          -2- 3- تجهیزات حفاظتی ترانسفورماتور …………………………………………………………….56

3-3- ترانسفورماتور جریان ………………………………………………………………………………………………….63

3-4- ترانسفورماتور ولتاژ …………………………………………………………………………………………………63

3-5- سکسیونر ……………………………………………………………………………………………………………………64

3-6- سکسیونر زمین ………………………………………………………………………………………………………….66

3-7-سکسیونر قایل قطع زیر بار …………………………………………………………………………………………67

3-8- کلیه قدرت یا دیژنکتور ……………………………………………………………………………………………..68

فصل چهارم – تجهیزات خطوط انتقال انرژی الکتریکی

4-1- پایه ها ……………………………………………………………………………………………………………………..70

4-2- کنسول ها …………………………………………………………………………………………………………………79

4-3- مقره ها …………………………………………………………………………………………………………………….83

فصل پنجم- هادی های الکتریکی

5-1- ساختمان کابلهای فشار ضعیف و اندازه های استاندارد آنها ………………………………….94

5-2- انتخاب سطح مقطه کابل ……………………………………………………………………………………….97

5-3- انتخاب سطح مقطع کابل براساس جریان عبوری …………………………………………………97

5-4- انتخاب سطح مقطع کابل براساس رعایت افت ولتاژ ……………………………………………101

فصل ششم – روشنایی معابر

6-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….104

6-2- مشخصات روشنایی معابر ……………………………………………………………………………………104

6-3- منحنی ضریب بهره ……………………………………………………………………………………………..108

6-4- محاسبات روشنایی معابر …………………………………………………………………………………….109

6-5- لامپ های مورد استفاده در وشنایی معابر …………………………………………………………111

6-6- ترتیب نصب چراغ های خیابانی …………………………………………………………………………113

فصل هفتم  – محاسبات

7-1- مقادیر استاندارد استفاده شده در محاسبات ……………………………………………………..116

7-2- محاسبه روشنایی معابر……………………………………………………………………………………….117

7-3- محاسبه مصرف محیط های  مختلف …………………………………………………………………124

7-4- برآورد کل بار شهرک ………………………………………………………………………………………….140

7-5- تخمین شعاع پوشش و تعداد پست های توزیع برق ………………………………………….141

7-6- انتخاب محل نصب پست های توزیع برق…………………………………………………………….141

7-7- طراحی شبکه فشار ضعیف……………………………………………………………………………………142

7-8- طراحی شبکه فشار متوسط………………………………………………………………………………….792

          7-8-1 – تعداد پست های فشار متوسط و loop ها ……………………………………297

          7-8-2- محاسبه سطح مقطع کابلهای فشار متوسط ……………………………………297

فهرست اشکال:                                                                                     شماره صفحه

1 – شبکه معابر اصلی طرح جامع مصوب……………………………………………………………………14

2 –  شبکه معابر اصلی طرح تفصیلی…………………………………………………………………………..15

3 _ شبکه معابر پیشنهادی…………………………………………………………………………………………..16

4_موقعیت انواع تراکم(الگوهای ساختمانی)در طرح جامع مصوب …………………………….22

5_ موقعیت انواع تراکم(الگوهای ساختمانی)در طرح تفصیلی مصوب…………………………23

6_ موقعیت انواع تراکم(الگوهای ساختمانی)در طرح پیشنهادی…………………………………24

7 _کاربری اراضی طرح جامع……………………………………………………………………………………….29

8 _شبکه شعاعی ساده …………………………………………………………………………………………………33

9_ شبکه شعاعی مرکب………………………………………………………………………………………………..33

10 _ شبکه شعاعی……………………………………………………………………………………………………….34

11 _ شبکه شعاعی……………………………………………………………………………………………………….35

12 _ شبکه حلقوی از یک سو تغذیه……………………………………………………………………………37

13 _ شبکه حلقوی از دو سو تغذیه………………………………………………………………………………38

14 _ شبکه غربالی…………………………………………………………………………………………………………38

15 _ترانسفورماتور توزیع ………………………………………………………………………………………………56

16_فیوز کات اوت و برقگیر در فشار متوسط ………………………………………………………………58

17_ارتباط فیوز کات اوت با برقگیرها …………………………………………………………………………..58

18_ فیوز کات اوت…………………………………………………………………………………………………………59

19_ فیوز کات اوت…………………………………………………………………………………………………………60

20_ فیوز کات اوت…………………………………………………………………………………………………………61

21_ پایه میانی KV 20………………………………………………………………………………………………..72

22- پایه انتهایی KV 20………………………………………………………………………………………………72

23- پایه زاویه خط KV 20……………………………………………………………………………………………73

24- پایه ابتدایی به صورت Hدو قلو………………………………………………………………………………..72

25- مهار تیر توسط تیر چوبی………………………………………………………………………………………….79

26 – مهار تیر توسط سیم بکسل……………………………………………………………………………………..79

27_بازوی معمولی با تسمه………………………………………………………………………………………………80

28_پایه مقره با راس تیری………………………………………………………………………………………………80

29_کنسول ها با مقره های مربوطه وبازوهای نگهدارنده………………………………………………..82

30_کلمپ آویزی برای پایه های عبوری………………………………………………………………………….83

31_کلمپ انتهایی برای پایه های انتهایی………………………………………………………………………..83

32_مقره سوزنی………………………………………………………………………………………………………………..85

33_مقره سوزنی برای ولتاژ20KV………………………………………………………………………………….85

34_پایه میانی بتونی با خط دولبه…………………………………………………………………………………….85

35_مقره بشقابی………………………………………………………………………………………………………………..86

36_مقره آویز- کلمپ آویز………………………………………………………………………………………………..87

37_مقره بشقابی انتهایی……………………………………………………………………………………………………88

38_گیره کلمپ انتهایی……………………………………………………………………………………………………..88

39_پایه بتونی فشار ضعیف………………………………………………………………………………………………..89

40_پایه مقره چرخی………………………………………………………………………………………………………….89

41_پایه مقره چرخی تکی………………………………………………………………………………………………….90

43_نمودار کاهش چشم زدگی نسبت به ارتفاع نصب…………………………………………………….107

44_منحنی ضریب بهره……………………………………………………………………………………………………109

45_منحنی ضریب کاهش نور بر اثر کثیف شدن سطح چراغ…………………………………………110

46_ترتیب چراغ های خیابانی………………………………………………………………………………………….114

47_شبکه حلقوی فشار متوسط طراحی شده در پروژه……………………………………………………300

 

فهرست جداول:                                                                                     شماره صفحه

1 – انواع و مقادیر کاربریهای اصلی در وضع موجود شهر هشتگرد……………………………………………5

2 –  روند تغییرات میانگین ما ها نه دما ……………………………………………………………………………………9

3 _ مقادیر انواع کاربریها در جامع شهر هشتگرد در افق طرح (1395)…………………………………26

4_جدول تعیین نام خنک کنندگی ترانس ………………………………………………………………………………48

5_جدول هواکش های ترانس …………………………………………………………………………………………………..50

6_مشخصات کا بل های سه سیمه وچهار سیمه بدون زره استاندارد ایران……………………………..95

7 _مشخصات کا بل های سه سیمه وچهار سیمه زره دار استاندارد ایران………………………………..96

8 _جریان مجاز سیم های عایق دار ………………………………………………………………………………………….99

9_ضرایب تصحیح جریان مجاز………………………………………………………………………………………………..100

10 _جریان مجاز کابل ها با هادی مسی  وعایق وغلاف pvc ………………………………………………100

11 _ ضرایب تصحیح جریان مجاز کابل ها ……………………………………………………………………………100

12 _شدت روشنایی لازم جهت معابر …………………………………………………………………………………….105

13 _ضرایب شدت روشنایی متوسط برای آسفالت های مختلف……………………………………………106

14 _نسبت یکنواختی حداقل جهت معابر …………………………………………………………………………….106

15 _ارتفاع نصب چراغ بر اساس شار نوری ……………………………………………………………………………108

16_مقایسه لامپ های مورد استفاده در معابر………………………………………………………………………..112

17_مقادیر استاندارد فیوز ها وپایه های مربوطه ……………………………………………………………………116

18_مقادیر استانداردکلید فیوز ها……………………………………………………………………………………………116

مقدمه:

هدف اصلی یک سیستم قدرت عبارت است از تامین انرزی الکتریکی مو ردنیاز مشتریان با کمترین قیمت وبهترین کیفیت ممکن.

در شرایط فعلی انرزی الکتریکی در انواع نیروگاهها تولید می شود.انرزی تولید شده برای کاهش تلفات با ولتازهای بسیار بالا وتوسط خطوط انتقال به نزدیکی مراکز مصرف منتقل می گردد.وپس از کاهش ولتا‍‍‍‍‍‍‍زتوسط شبکه توزیع به دست مصرف کنندگان می رسد.لذا صنعت برق همواره با سه فعالیت اصلی تولید –انتقال –توزیع مترادف بوده است.

متاسفانه به دلیل توجه بیشتر به دو مقوله تولید وانتقال در محافل علمی وحتی صنعتی بخش توزیع مورد توجه کمتری قرار گرفته است.

مورد بالا ازجمله عواملی بود که مارا ترغیب به ارایه پایان نامه در زمینه سیستم های توزیع وطراحی تاسیسات توزیع برق فاز 7 شهر هشتگرد نمود.

فصل اول به معرفی شهر جدید هشتگرد ٬ موقعیت جغرافیایی ٬ مسابل جمعیت شناسی ٬ مسایل هواشناسی ودمایی ٬شبکه معابر ٬تراکم ها والگوهای ساختمانی وکاربری اراضی می پردازد. در پایان این فصل در مورد تامین برق شهر هشتگرد صحبت شده است

فصل دوم  مربوط به آشنایی با سیستم های توزیع٬ معرفی اجزای آن ٬عوامل موثر در طراحی سیستم های توزیع می باشد.در پایان انواع شبکه های توزیع وبررسی مزایا ومعایب هرکدام وهمچنین شبکه های هوایی وزمینی ومزایا ومعایب آنها وعوامل موثر در انتخاب هریک آورده شده است.

فصل سوم راجع به تجهیزات پست های برق از جمله ترانسفورماتور وملحقات آن٬ ترانس جریان وولتاز٬سکسیونر ودزنکتور می باشد.

فصل چهارم در مورد تجهیزات خطوط انتقال از جمله پلیه ها وکنسول ها ومقره ها است.

فصل پنجم مختصری در مورد هادی های الکتریکی وساختمان کابل های فشار ضعیف است.وسپس چگونگی انتخاب سطح مقطع کابل بر اساس تحمل حرارتی جریان عبوری ورعایت افت ولتا‍ز مجاز است.

فصل ششم راجع به روشنایی معا بر است .در این فصل مشخصات روشنایی معابر شرح داده شده است . وسپس منحنی وجداول استاندارد در طراحی روشنایی معابر آورده شده است.

فصل هفتم مربوط به محاسبات است که شامل موارد زیر می شود:

_طراحی روشنایی معابر وفیدر های مربوطه

_ برآورد بار کل شهرک

_تخمین تعداد پست های توزیع وشعاع پوشش هر پست

_تعیین محل نصب هر پست توزیع

_ طراحی  فیدر های شبکه فشار ضعیف

_طراحی شبکه فشار متوسط


مقطع : کارشناسی

بلا فاصاه بعد از خرید به ایمیلی که در مرحله بعد وارد می کنید ارسال می شود.