چکیده

به همان اندازه که سلولهای اندام یک موجود زنده نیاز به خون دارد،اندام جوامع صنعتی نیز محتاج به جریان الکتریکی می باشد.زندگی امروز دیگر بدون شبکه وسیع الکتریکی که با انشعابات زیاد مجتمع های بزرگ و کوچک صنعتی و مسکونی و غیره را تغذیه می نماید، قابل تصور نیست.انرژی الکتریکی در مقایسه با سایر انرژی ها از محاسن ویزه ای برخوردار است و همین محاسن است که ارزش و اهمیت و کاربرد آنرا فوق العاده روز افزون ساخته است. بعنوان نمونه میتوان خصوصیات زیر را نام برد:

  • هیچگونه محدودیتی از نظر مقدار در انتقال و توزیع این انرژی وجود دارد.
  • عمل انتقال این انرژی برای فواصل زیاد بسهولت امکان پذیر است.
  • تلفات این انرژی در طول خطوط انتقال و توزیع کم و دارای راندمان نسبتا بالایی است.
  • کنترل و تبدیل و تغییر این انرژی به سایر انرژی ها به آسانی انجام پذیر است.

بطور کلی هر سیستم انرژی الکتریکی دارای 3 قسمت اصلی میباشد:

  • مرکز تولید نیرو(نیروگاه)
  • خطوط انتقال نیرو
  • شبکه های توزیع نیرو

معمولا  نیروگاه ها با توجه به جوانب ایمنی و اقتصادی و بخصوص با توجه به نوع شان (آبی، بخاری، گازی) در مسافتی دور از مصرف کننده ها ساخته میشوند.وظیفه خطوط  انتقال نیرو با تجهیزات مختلف مربوطه این است که انرژی تولید شده را به شبکه های توزیع منتقل نمایند.

عمل  انتقال نیروی برق با فشار  الکتریکی زیاد استفاده میشود.که بعدا در نزدیکی محل فشار  الکتریکی کم تبدیل شده و توزیع خواهد شد.اگر چه جهت مصرف کنندگان عمده نیز امکان تغذیه با فشار کم وجود دارد، ولیکن در اینگونه موارد بهتر است که مستقیما انشعاب فشار قوی (زیاد) داد.

خلاصه اینکه در هر مجتمع بزرگ صنعتی و یا هر شهری حداقل یک شبکه فشار قوی بایستی وجود داشته باشد تا در نقاط مختلف شبکه های فشار ضعیف (شبکه های توزیع) را تغذیه نماید  و انتخاب این فشار تابع بزرگی محل و بار شبکه خواهد بود.

هدف از این پروژه طراحی سیستم توزیع برق فاز 4 شهر جدید پردیس می باشد.بدین منظور پس از تهیه نقشه های کاربری اراضی ، تراکم ساختمانی و جمعیتی و غیره و استخراج اطلاعات مربوطه از طرح جامع و تفضیلی شهر پردیس ،  اقدام به برآورد بار کل شهرک نمودیم.پس از آن تعداد پستهای توزیع (29 پست) تخمین زده شد و محل مناسب برای آن ها تعیین گردید.طراحی خطوط فشار متوسط به صورت شبکه حلقوی انجام گرفت و در نهایت شبکه فشار ضعیف به صورت شبکه شعاعی طراحی گردید.

فهرست مندرجات

چکیده  خ‌

فهرست مندرجات    ذ‌

فهرست اشکال   ظ‌

فهرست جداول   غ‌

1فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………..1-22

1.1بررسی طرح جامع شهر   1-23

1.2اهداف و سیاست های طرح جامع    1-23

1.2.1اهداف جمعیتی    1-24

1.2.2اهداف اقتصادی    1-24

1.2.3اهداف کالبدی    1-24

1.3برنامه ها و پیشنهادات طرح جامع    1-25

1.3.1پیش بینی جمعیت     1-25

1.3.2پیش بینی اوضاع اقتصادی آتی شهر  1-27

1.3.3طرح کالبدی پیشنهادی ( سرانه ها ، محدوده ها ، شبکه های ارتباطی ، ضوابط و …)  1-28

1.3.4بررسی نظرات مسئولین شهردرزمینه نیازهای عمرانی و تعیین اولویت انجام مطالعات برای مناطق مختلف با توجه به مسائل و مشکلات شهرجدید پردیس………………………………………………………………….1-30

1.4تهیه طرح تفصیلی شهر جدید پردیس      1-32

1.4.1بررسی وضعیت محیطی    1-32

1.5زمین شناسی شهرجدید پردیس      1-40

1.5.1گسل های محدوده شهرجدید پردیس      1-41

1.6توپوگرافی شهرجدیدپردیس      1-43

1.6.1بررسی شیب شهرجدید پردیس      1-44

1.7منابع آب شهر جدید پردیس      1-44

1.7.1آب های زیرزمینی شهرجدیدپردیس      1-46

1.8محدوده و وسعت اراضی پیشنهادی    1-47

1.9تقسیمات کالبدی و استخوان بندی شهر   1-47

1.10تراکم های فازهای مختلف شهر جدید پردیس      1-48

1.10.1تراکم ساختمانهای مسکونی    1-49

1.10.2تراکم های جمعیتی    1-50

1.11کاربری اراضی پیشنهادی    1-51

1.12شبکه ارتباطات و حمل و نقل پیشنهادی طرح تفصیلی    1-54

1.12.1نیازهای شبکه ارتباطی    1-56

1.12.2تغییرات پیشنهادی در طرح شبکه ارتباطی    1-58

1.12.3سلسله مراتب شبکه ارتباطی    1-59

1.13طرح های آماده سازی اراضی در فازهای مختلف شهر جدید پردیس      1-59

1.14آماده سازی فاز چهار  1-60

1.14.1جمعیت پذیری طرح   1-60

1.14.2تراکم های ساختمانی و جمعیتی    1-60

1.14.3تراکم های جمعیتی    1-63

1.15مطالعات کالبدی    1-63

1.15.1استخوان بندی و تقسیمات کالبدی    1-63

1.16ساختار شبکه ارتباطی    1-64

1.17کاربری اراضی    1-65

2فصل دوم………..  2-67

شبکه های توزیع انرژی الکتریکی   2-68

2.1انواع شبکه‌های توزیع انرژی الکتریکی    2-71

2.1.1شبکه شعاعی    2-71

2.1.2مزایای شبکه شعاعی    2-73

2.1.3معایب شبکه شعاعی    2-73

2.2شبکه حلقوی    2-73

2.2.1شبکه حلقوی با تغذیه از یکسو  2-74

2.2.2شبکه حلقوی از دو سو تغذیه شونده  2-74

2.3شبکه غربالی    2-75

2.3.1مزایای شبکه غربالی و حلقوی    2-76

2.3.2معایب شبکه غربالی و حلقوی    2-76

2.4شبکه هوایی و متعلقات آن: 2-77

2.4.1فاصله بین سیم ها 2-77

2.4.2فاصلۀ  بین پایه ها (اسپان)  2-78

2.4.3شکم (فلش) سیم   2-78

2.4.4فاصله آزاد سیم ها 2-79

2.5مقایسه‌ی شبکه‌های هوایی و زمینی    2-79

2.6عوامل مهم در انتخاب شبکه هوایی و زمینی    2-80

2.6.1مسیر خط انتقال (توزیع)  2-80

2.6.2طول مسیر  2-80

2.6.3نوع مسیر  2-80

2.6.4محدودیت عرضی مسیر  2-80

2.6.5ولتاژ خط انتقال   2-80

2.6.6تراکم جمعیت     2-81

2.6.7عامل اقتصادی    2-81

2.6.8زیبایی محیط    2-81

2.6.9مزایای سیستم هوایی عبارتند از  2-82

2.7معایب سیستم هوایی    2-82

2.7.1مزایای سیستم زمینی    2-82

2.8معایب سیستم زمینی    2-83

2.9انتخاب سیستم مناسب     2-83

2.10انتخاب شبکه هوایی یا زمینی در پروژه  2-84

2.11روش پیشنهادی برای پروژه  2-85

3فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………3-86

تجهیزات پست های برق   3-87

3.1تعریف پست     3-87

3.1.1تجهیزات پست برق    3-87

3.2ترانسفورماتور توزیع    3-88

3.3اجزاء ترانسفورماتور  3-92

3.3.1هسته آهنی    3-92

3.3.2سیم‌پیچ‌ها 3-92

3.3.3عایق‌بندی    3-92

3.3.4بازوها و نگه‌دارنده‌ها 3-93

3.3.5منبع انبساط و ذخیره روغن    3-93

3.3.6منبع اصلی ترانسفورماتور  3-93

3.3.7رطوبت‌گیر روغن    3-93

3.3.8رله بوخهلتس      3-93

3.3.9حرارت سنج    3-94

3.3.10مقره‌های فشار متوسط و فشار ضعیف     3-94

3.3.11پیچ مخصوص اتصال زمین    3-94

3.3.12پیچ تنظیم ولتاژ (تپ)  3-94

3.3.13پایه و چرخ مخصوص حمل و نقل    3-94

3.4نصب ترانسفورماتور  3-95

3.5تجهیزات حفاظتی ترانسفورماتورهای توزیع    3-95

3.5.1برقگیرها surge divertor  3-96

3.5.2رله بوخهولتس      3-96

3.5.3فیوز کات اوت Cutout Fuse  3-97

3.5.4سیستم اتصال زمین (ارت) earthing system   3-98

3.5.5روش‌های اتصال زمین    3-98

3.6ترانس های اندازه گیری    3-99

3.6.1ترانسفورماتور جریان   3-100

3.6.2ترانسفورماتور ولتاژ  3-104

3.7انواع کلیدهای فشار قوی    3-109

3.7.1کلید بدون بار ( سکسیونر)  3-109

3.7.2سکسیونر زمین    3-120

3.7.3سکسیونر قابل قطع زیر بار  3-121

3.8کلید قدرت یا دژنکتور  3-122

3.8.1خصوصیات عملکرد  3-124

3.8.2عملکرد صحیح    3-124

3.8.3انواع دژنکتور  3-124

4فصل چهارم.  4-128

تجهیزات خطوط انتقال انرژی الکتریکی   4-129

4.1تجهیزات خطوط انتقال انرژی الکتریکی    4-130

4.1.1پایه‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………4-130

4.1.2انواع پایه   4-130

4.1.3نوع فونداسیون پایه‌ها 4-135

4.1.4نحوه صعود از تیرها 4-136

4.1.5مهار کردن تیرها 4-137

4.1.6مقره ها……………………………………………………………………………………………………………………………………4-137

4.1.7کنسولها………………………………………………………………………………………………………………………………….4-147

4.2سیم کشی    4-150

4.3وسائل مهار  4-151

5فصل پنجم…………..   5-153

هادی های الکتریکی   5-154

5.1ساختمان کابل های فشار ضعیف و اندازه های استاندارد   5-154

5.2انتخاب سطح مقطع کابل    5-158

5.3انتخاب سطح مقطع کابل بر اساس جریان مجاز : 5-158

5.3.1مدار تک فاز  5-159

5.3.2مدارهای سه فاز  5-159

5.4انتخاب سطح مقطع کابل براساس افت ولتاژ مجاز  5-162

5.4.1افت ولتاژ در مدارهای تک فاز  5-162

5.4.2افت ولتاژ در مدارهای سه فاز  5-163

6فصل ششم……….   6-164

روشنایی معابر  6-165

6.1مشخصات روشنایی معابر   6-165

6.1.1ایجاد روشنایی کافی در سطح خیابان   6-166

6.2یک نواختی روشنایی در سطح خیابان    6-167

6.3جلوگیری از چشم زدگی حاصل از نور چراغ   6-168

6.4منحنی ضریب بهره  6-169

6.5محاسبات روشنایی معابر   6-170

6.6منحنی های نشان داده شده در شکل 6-3   6-171

6.6.1منحنی A(خیلی تمیز )  6-171

6.6.2منحنی B (تمیز )  6-172

6.6.3منحنی C (متوسط)  6-172

6.6.4منحنی D ( کثیف)  6-172

6.6.5منحنی E(خیلی کثیف )  6-172

6.7لامپ های مورد استفاده در روشنایی معابر   6-173

6.8ترتیب نصب چراغ های خیابانی    6-174

7فصل هفتم……   7-175

محاسبات    7-176

7.1مقادیر استاندارد شده در محاسبات     7-177

7.1.1فیوزها……………………………………………………………………………………………………………………………………..7-177

7.1.2کلید فیوزها 7-177

7.1.3کلیدهای گردان (آمپراژ)  7-178

7.1.4کلیدهای اتوماتیک (آمپراژ)  7-178

7.1.5کنتاکتورها (آمپراژ)  7-178

7.1.6ترانسفورماتورهای توزیع (KVA)  7-178

7.2محاسبات روشنایی معابر   7-178

7.2.1خیابان های با عرض 5/6 متر  7-179

7.2.2خیابان های با عرض 11متر  7-180

7.2.3خیابان های دارای بلوار(اصلی) با عرض 45 متر(فاصله ی بلوار تا پیاده رو5/22)  7-181

7.2.4خیابان های دارای بلوار با عرض 15متر(فاصله ی بلوار تا پیاده رو5/7). 7-182

7.3محاسبات توان مصرفی محیط های مختلف     7-183

7.3.1محیط فرهنگی –مذهبی    7-183

7.3.2محیط اداری    7-185

7.3.3محیط تجاری    7-187

7.3.4محیط های آموزشی    7-190

7.4محاسبه وات بر متر قسمت های مختلف ساختمان    7-192

7.4.1اتاق خواب    7-192

7.4.2اتاق پذیرایی    7-194

7.4.3آشپزخانه   7-196

7.5محاسبات مربوط به توان مصرفی پریز ها  7-197

7.6محاسبه توان مصرفی مسکونی –آپارتمانی (4 طبقه – 8واحد -400m2)  7-198

7.7محاسبه توان مصرفی مجتمع مسکونی (سه هکتار و 500 واحد)  7-200

7.8برآورد کلی بار شهرک     7-201

7.9تخمین شعاع و تعداد پست های توزیع برق    7-202

7.10انتخاب محل نصب پست های توزیع برق    7-202

7.11طراحی شبکه فشارضعیف     7-203

7.11.1پست های فشارمتوسط-توزیع(KV20/V400/V231):زمینی    7-203

7.11.2سیسم توزیع :شعاعی    7-203

7.11.3نحوه انتقال :سیم کشی زمینی – حومه شهرسیم کشی هوایی    7-203

7.12محاسبات شامل    7-203

7.13توجه   7-204

7.14طراحی شبکه  فشار متوسط: 7-328

7.14.1تعداد پست های فشارمتوسط و تعداد LOOPها 7-328

7.14.2محاسبه سطح مقطع کابل های فشار متوسط(KV20  ( 7-328

پیوست الف    333

پیوست ب    334

فهرست منابع و ماخذ   335

Abstract  338

فهرست اشکال

شکل ‏2‑1شبکه شعاعی(تغذیه مستقیم)  2-72

شکل ‏2‑2شبکه شعاعی (تغذیه غیر مستقیم)  2-72

شکل ‏2‑3شبکه شعاعی    2-73

شکل ‏2‑4شبکه حلقه ای    2-75

شکل ‏2‑5شبکه غربالی    2-75

شکل ‏2‑6 شبکه دو سو تغذیه   2-76

شکل ‏2‑7 پارامترهای پایه   2-79

شکل ‏3‑1 ترانسCT  3-101

شکل ‏3‑2 ترانسCT  3-102

شکل ‏3‑3 ترانسCT هسته بالا   3-103

شکل ‏3‑4 ترانس CTهسته پایین    3-104

شکل ‏3‑5 ترانس PT  3-105

شکل ‏3‑6 ترانس PT  3-106

شکل ‏3‑7 ترانس PT  3-107

شکل ‏3‑8 ترانس اندازه گیری ولتاژ CVT  3-108

شکل ‏3‑9 سکسیونر تیغه ای    3-111

شکل ‏3‑10 سکسیونر تیغه ای یک پل با هوای فشرده همراه با سکسیونر ارت    3-112

شکل ‏3‑11 سکسیونر تیغه ای یک پل با هوای فشرده همراه با سکسیونر ارت    3-112

شکل ‏3‑12 سکسیونر تیغه ای دستی توسط اهرم   3-113

شکل ‏3‑13 سکسیونر تیغه ای از نوع موتوری    3-113

شکل ‏3‑14 سکسیونر تیغه ای سه پل با فرمان کمپرسی    3-114

شکل ‏3‑15 سکسیونر کشویی    3-114

شکل ‏3‑16 سکسیونر دورانی    3-115

شکل ‏3‑17 سکسیونر قیچی ای    3-116

شکل ‏3‑18 سکسیونر قیچی ای    3-117

شکل ‏3‑19 سکسیونر قیچی ای    3-117

شکل ‏3‑20 سکسیونر قیچی ای    3-118

شکل ‏4‑1 پایه میانی 20 کیلو ولت     4-133

شکل ‏4‑2 پایه انتهائی (یا ابتدائی) 20 کیلو ولتی    4-134

شکل ‏4‑3 پایه زاویه خط 20 کیلو ولت     4-134

شکل ‏4‑4 مقره سوزنی    4-139

شکل ‏4‑5 مقره بشقابی    4-140

شکل ‏4‑6 مقره و کلمپ     4-141

شکل ‏4‑7 مقره و کلمپ در پایه   4-142

شکل ‏4‑8 مقره چرخی    4-144

شکل ‏4‑9 پایه مقره چرخی    4-144

شکل ‏4‑10 اتریه   4-144

شکل ‏4‑11 راک     4-145

شکل ‏4‑12 کلمپ آویزی    4-146

شکل ‏4‑13 انواع کنسول   4-148

شکل ‏4‑14متعلقات کنسول   4-149

شکل ‏4‑15پایه مقره بازو، پایه مقره رأس     4-150

شکل ‏4‑16نحوه اتصال تیر  4-151

شکل ‏6‑1 نمودار کاهش چشم زدگی نسبت به ارتفاع نصب     6-168

شکل ‏6‑2 منحنی ضریب بهره  6-169

شکل ‏6‑3 منحنی ضریب کاهش نور بر اثر کثیف شدن سطح چراغ   6-171

شکل ‏6‑4 ترتیب چراغ های خیابانی    6-174

فهرست جداول

جدول ‏1‑1 ترکیب سنی جمعیت شهر جدید پردیس در سال ١395   1-26

جدول ‏1‑2 سرانه ها و سطوح کاربری شهر جدید پردیس      1-29

جدول ‏1‑3 مشخصات ایستگاه های هواشناسی مورد استفاده در شناسایی اقلیم شهر جدید پردیس      1-34

جدول ‏1‑4 مولفه های عددی ماه و دمای مطلق روزانه در شهر جدید پردیس      1-35

جدول ‏1‑5 میزان رطوبت نسبی شهرجدیدپردیس در ماه های مختلف     1-37

جدول ‏1‑6 میزان یخبندان درشهرجدیدپردیس در ماه های مختلف     1-38

جدول ‏1‑7 میانگین تعداد ساعات آفتابی شهر پردیس در ماه های مختلف سال   1-40

جدول ‏1‑8 تراکم ناخالص و خالص جمعیتی به تفکیک فازهای مختلف شهر  1-51

جدول ‏1‑9 توزیع واحدهای مسکونی در اراضی فاز 4 شهر جدید پردیس      1-61

جدول‏1‑10کاربری اراضی در آماده سازی فاز4پردیس(جمعیت طرح آماده سازی47هزار نفر)  1-66

جدول ‏5‑1 مشخصات کابلهای سه سیمی یا چهار سیمی بدون زره استاندارد ایران   5-156

جدول ‏5‑2 مشخصات کابلهای چهارسیمی زره دار استاندارد ایران   5-157

جدول ‏5‑3 جریان مجاز سیم های عایق دار  5-160

جدول ‏5‑4 جریان مجاز کابلها 5-161

جدول ‏6‑1 شدت روشنایی لازم جهت معابر (توصیه انجمن مهندسان روشنایی آمریکا)  6-166

جدول ‏6‑2 ضرایب شدت روشنایی متوسط برای آسفالت های مختلف     6-167

جدول ‏6‑3 نسبت یک نواختی حداقل جهت معابر  6-167

جدول ‏6‑4 ارتفاع نصب چراغ بر اساس شار نوری    6-168

جدول ‏6‑5 مقایسه لامپ های مورد استفاده در معابر  6-173

جدول ‏7‑1توان مصرفی وسایل برقی خانگی    7-198

جدول ‏7‑2 توان مصرفی مسکونی –آپارتمانی    7-199

جدول ‏7‑3 توان مصرفی مجتمع مسکونی    7-200

جدول ‏7‑4 برآورد کلی بار شهرک     7-201

جدول ‏7‑5 P1  7-209

جدول ‏7‑6 P2  7-219

جدول ‏7‑7 P3  7-222

جدول ‏7‑8 P4  7-227

جدول ‏7‑9 P5  7-230

جدول ‏7‑10 P6  7-234

جدول ‏7‑11 P7  7-238

جدول ‏7‑12 P8  7-241

جدول ‏7‑13 P9  7-246

جدول ‏7‑14 P10  7-250

جدول ‏7‑15 P11  7-254

جدول ‏7‑16 P12  7-258

جدول ‏7‑17 P13  7-262

جدول ‏7‑18  P14  7-266

جدول ‏7‑19 P15  7-270

جدول ‏7‑20 P16  7-274

جدول ‏7‑21 P17  7-278

جدول ‏7‑22 P18  7-282

جدول ‏7‑23 P19  7-286

جدول ‏7‑24P20  7-290

جدول ‏7‑25P21  7-294

جدول ‏7‑26 P22  7-299

جدول ‏7‑27 P23  7-303

جدول ‏7‑28P24  7-307

جدول ‏7‑29 P25  7-311

جدول ‏7‑30 P26  7-315

جدول ‏7‑31P27  7-319

جدول ‏7‑32P28  7-323

جدول ‏7‑33 P29  7-327

جدول ‏7‑34 مشخصات پست ها 7-332

1                        فصل اول

آشنایی با شهر جدید پردیس

چکیده

در این فصل به معرفی شهر جدید پردیس  ، موقعیت جغرافیایی ، مسائل جمعیت شناسی ، مسائل هواشناسی و دمایی ، شبکه ی معابر ، تراکم ها و الگوهای ساختمانی و کاربری اراضی می پردازیم.در پایان این فصل در مورد تامین برق شهر جدید پردیس صحبت خواهیم کرد.

1.1      بررسی طرح جامع شهر

مطالعات طرح جامع شهر جدید پردیس در سه زمینه کلی شامل مطالعات محیطی ، اقتصادی و جمعیتی انجام شده و بر اساس مطالعات مذکور ، تجزیه و تحلیل وضع موجود و محاسبه نیازهای عمرانی در بخش های مختلف توسعه صورت گرفته ، و در خاتمه کلیات ضوابط و مقررات طرح جامع و سازمان و تشکیلات مورد نیاز اجرای طرح جامع پیشنهاد شده است

1.2      اهداف و سیاست های طرح جامع

در این بخش از گزارش اهداف ، سیاست ها ، برنامه ها و پیشنهادات طرح جامع در سه زمینه جمعیتی ، اقتصادی و کالبدی بررسی میشود

1.2.1      اهداف جمعیتی

به دلیل وجود نگرش های مختلف نسبت به آینده شهر جدید پردیس و نقش های مختلفی که برای این شهر در نظر گرف ته شده است ، اهداف جمعیتی این شهر متفاوت می باشد . در یک نگرش کلی به حوزه شهری پردیس جمعیت حوزه شهری بدون در نظرگرفتن جمعیت شهر جدید برای سال1400 معادل ٢۵٧ هزار نفر محاسبه شده و از طرف دیگر جمعیت حوزه شهری در اراضی اختصاص یافته به شهر پردیس بدون در نظرگرفتن جمعیت سکونت گاه های اطراف ازجمله بومهن و ولیعصر حدود180هزار نفر برآورد شده است . هدف طرح جامع ، اسکان جمعیت در شهر جدید پردیس مشابه با ترکیب گروه های درآمدی جمعیت تهران بوده تا شهر به گروه های خاص جمعیتی اختصاص نیابد

1.2.2      اهداف اقتصادی

هدف طرح جامع در زمینه اقتصادی در سال افق برنامه یعنی سال ١٣٩۵ ایجاد ۵٠ هزار شغل برای جمعیت ٢٠٠ هزار نفری شهر جدید پردیس تعیین شده است . در ای ن صورت ٢٨۵٠٠ نفر در مشاغل پایه مشغول به کار خواهندشد . یکی دیگر از اهداف اقتصادی شهر جدید پردیس کاهش ضریب خوابگاهی شهر به ٢٣ درصد در سال افق طرح می باشد . در سال ١٣٩۵ ، شاغلان اصلی شهر راکارکنان دولت ، کارکنان فعالیت های حمل و نقل ، کارکنان صنایع سامان دهی شده ،کارکنان و احدهای علمی و تحقیقاتی و کارکنان مشاغل تفریحی و توریستی تشکیل خواهند داد ، شهر پردیس عمدتًا یک شهر کارمندی فرض شده که بیش از ۴۵ درصد ساختار شغلی آن را مشاغل مرتبط با خدمات عمومی و خدمات اجتماعی تشکیل می دهد ، به عبارتی این شهر به طور عمده محل زندگی اقشار اجتماعی متوسط خواهد بود .

1.2.3      اهداف کالبدی

هدف کالبدی شهر جدید پردیس در طرح جامع تامین عملکردهای مورد نیاز شهر در سه سطح فضایی کلان ، میانه و شهر می باشد . این شهر در سطح کلان باید بتواند نیازهای منطقه شرق تهران و محدوده راهبردی و در سطح میانه الزام ات ناشی از پیوستگی حتمی شهر رودهن و آبادی های بومهن و ولیعصر و روستاهای همجوار را تامین نماید . بر این اساس ضرورت احداث فضاهای مورد نیاز برای ایجاد کاربری های مسکونی و خدماتی برای آبادی های اطراف شهر پردیس به شدت اهداف کالبدی این شهر را تحت تاثیر قرار می دهد . در سطح شهری احداث شهر جدید پردیس با ملحوظ داشتن نیازمندی های عملکردی آن مدنظر می باشد .

به دلیل قرارگیری اراضی شهر جدید پردیس در ناحیه پرشیب کوهستانی و کوهپایه ای با پستی و بلندی های متعدد و فراوان و وجود رودخانه ها و مسیل های متعدد و همچنین اشغال برخی اراضی شهر توسط کاربری های صنعتی ، مسکونی و کشاورزی و نامناسب بودن دسترسی ها ، استفاده از تمامی اراضی مناسب توسعه ، ضروری می باشد .

با توجه به عملکردهای اصلی شهر جدید پردیس که شامل عملکردهای مسکونی ) برای سرریز جمعیت تهران ( ، تحقیقاتی و آموزشی ، خدمات مقیاس کلان) عمدتًا مرتبط با شهر تهران( خدمات مقیاس میانه ) در ارتباط با رودهن و روستاهای اطراف (، خدمات مقیاس شهری ، فضاهای سبز طبیعی و حریم ها و همچنین کاربری های موجود شامل صنایع ، کشاورزی ، مسکونی و فضاهای حفاظت شده می باشد ، ایجاد ارتباط منطقی بین عملکردهای مذکور از عمده ترین اهداف طرح کالبدی شهر جدید پردیس است . بررسی های اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی نشان می دهند که شهرهای رودهن و پردیس در آینده به یکدیگر متصل شده تشکیل یک شهر ، خطی به طول ٢٠ کیلومتر را خواهند داد که از این دیدگاه هدف اصلی از احد اث شهر جدید پردیس ساماندهی مجموعه شهری مورد نظر نیز خواهد بود .

1.3       برنامه ها و پیشنهادات طرح جامع

برنامه ها و پیشنهادات طرح جامع در سه زمینه پیش بینی جمعیت ، اوضاع اقتصادی آتی شهر و طرح کالبدی بررسی می شود .

1.3.1      پیش بینی جمعیت

پیش بینی جمعیت شهر جدید پردیس با دو نگرش متفاوت صورت گرفته است . در نگرش اول بدون در نظرگیری اثرات ایجاد شهر جدید پردیس بخش کوچکی از محدوده مطالعاتی به عنوان محدوده فعال جمعیتی مد نظر قرارگرفته که بیش از ٧٠ روستای کوچک و بزرگ را شامل می شود و در صورت ثابت ماندن نرخ رشد محدوده مذکور ، جمعیت ٣۵ هزار نفری سال ١٣٧٠ آن به ٢۵٧ هزار نفر در سال ١۴٠٠ افزایش خواهد یافت . از این میزان افزایش ، ٧۵ هزار نفر ناشی از رشد طبیعی جمعیت و ١٨٢ هزار نفر در اثر مهاجرت خواهد بود . در نگرش دیگر برآورد جمعیت تنها برای پردیس و در اراضی اختصاص یاف ته به این شهر می باشد . با چنین تفکری مجموع جمعیت شهر پردیس بدون دخالت دادن جمعیت بومهن و شهر ک ولیعصر ، در شمال و جنوب جاده تهران – مازندران ١٨٠ هزار نفر پیش بینی شده است که در چهار مرحله آماده سازی در سطحی بالغ بر ١١٠٠ هکتار اسکان خواهندیافت . در همین دو ره مراکز خدماتی بزرگ مقیاس شهری ، در حد فاصل جاده کنونی تهران –مازندران و مس یر آتی آن شکل خواهد گرفت . زمان بندی استقرار جمعیت نیز در سه مرحله پیش بینی شده است . ترکیب سنی جمعیت شهر جدید پردیس در سال افق طرح یعنی سال ١٣٩۵ درسه گروه عمده سنی به شرح جدول 1-1خواهد بود .

ردیف گروه سنی درصد
1 کمتر از 15 سال 5/30 درصد
2 15  تا  64  سال 2/67 درصد
3 65 سال و بیشتر 3/2 درصد

بر اساس مطالعات طرح جامع بعد خانوار از65/4نفر در سال 1370به 4نفر در سال1390 کاهش یافته و در سال ١٣٩۵ از عدد ۴ نیزکمتر شده و به 79/3 نفر در سال ١۴٠٠ خواهد رسید.

در طرح جامع پیش بینی شده که برخلاف شهرهای جدید اطراف تهران که پذیرش جمعیت درآنها با قشربندی اجتماعی خاصی صورت گرفته و طبقات خاصی در آنها ساکن شده اند ، انجام عملبرنامه ریزی و هدایت و مداخله دولت در شکل گیری شهر جدید پردیس از قشری شدن جمعیت شهرجلوگیری کرده و به طرق مختلف از جمله استانداردکردن زندگی شهری بویژه نحوه سکونت ، اقشار مختلفی در این شهر اسکان یافته و افرادی از تمام گ روه های درآمدی در این شهر ساکن خواهند شد .در همین حال در این طرح چنین پیش بینی شده که ترکیب اجتماعی شهر جدید پردیس عمدتًا کارمندی خواهد بود .

1.3.2      پیش بینی اوضاع اقتصادی آتی شهر

بر اساس طرح جامع اگر اهداف کمی تعیین شده برای شهر جدید پردیس تحقق یابند درسال ١٣٩۵ یعنی سال افق طرح ، شهر ٢٠٠ هزار نفری پردیس دارای ۵٠ هزار نفر شاغل خواهد بود . بدین ترتیب شهر پردیس از ویژگی خود اتکایی و عدم تبدیل شهر به خوابگاهی برای تهران برخوردارخواهد شد . در این صور ت شاغلان خدمات اجتماعی بویژه کارکنان مراکز تحقیقاتی و آموزش عالی و کارکنان مراکز توریستی و تفریحی نقش اقتصادی بارزی در شهر ایفا خواهند کرد . در این سال مشاغل پایه شهر ٢٨۵٠٠ شغل برآورد شده که فعالیت های دولتی ، حمل و نقل ، صنایع سامان دهی شده ، خدمات اجتماعی و تفریحی و توریستی منشاء حیات اقتصادی و مشاغل پایه شهر خواهند بود .

ضریب خوابگاهی پردیس در سال ١٣٩۵ به حدود ٢٣ درصد محدود شده و از مجموع ۵٠هزارنفر شاغل ساکن در این شهر ٣۴٢٠٠ نفر در شهر پردیس ، ۴٣٠٠ نفر در پیرامون شهر و ١١۵٠٠ نفرنیز در تهران فعالیت خواهند کرد .تحقق اهداف شهر جدید پردیس در گرو محقق شدن اهداف ایجاد اشتغال و احداث مسکن بنابراین بطور متوسط در دوره پنج ساله 75-1370 بایستی سالانه ۵٢٠ شغل و در دوره 1395-1376 سالانه به طور متوسط ٢١٢۵ شغل در شهر ایجاد شود . در این طرح چنین پیش بینی شده که کسب موفقیت نسبی و محدود برای سرمایه گذاری های جاذب و حصول به اهداف تعدیل شده اولیه شهر در انتقال بخشی از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی همراه با عرضه زمین به متقاضیان آزاد و انبوه سازان مسکن و آماده شدن شرایط سکونتی در سال ١٣٧٨ منجر به جذب خانوارهای همطر از دهک های درآمدی ۶ و ٧ شهر تهران در واگذاری های فازهای ٣ و ۴ گردیده و ترکیب اجتماعی شهر راترکیبی از خانوارهای همطراز دهک های درآمدی ۴ تا ٧ شهر تهران تشکیل خواهد داد .

بنابراین محتمل ترین فرض برای اسکان خانوارها در شهر جدید پردیس جذب طبقات متوسط درآمدی به این شهر می باشد . با توجه به وضع درآمدی جمعیت مذکور مساحت قابل تملک مسکن در مراحل اول و دوم واگذاری ٨۴ مترمربع و در مراحل سوم و چهارم واگذاری ١٠٩ مترمربع و میانگین کل شهر ٩٢ مترمربع محاسبه شده است .

1.3.3      طرح کالبدی پیشنهادی ( سرانه ها ، محدوده ها ، شبکه های ارتباطی ، ضوابط و …)

برنامه توسعه کالبدی شهر جدید پردیس بطور عمده برای حدود ١٢٠٠ هکتار زمین در شمال جاده تهران ‐ مازندران تهیه شده است . این جاده اراضی مناسب توسعه شهر را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کرده که مانعی برای توسعه پیوسته می باشد . سازمان فضایی شهر شامل ۴ ناحیه اصلی است که تمامی آنها به صورت شمالی و جنوبی شکل گرفته و به صورت خطی در راستای شرقی ‐ غربی در کنار یکدیگر استقرار یافته و عملکردهای خدماتی در داخل نواحی و محله ها قرار خواهندگرفت و بر حسب کوچکی و بزرگی نواحی در هر ناح یه ۴ تا ٧ محله در نظر گرفته شده است. در توزیع کاربری اراضی شهر پردیس همانند طرح راهبردی عمل شده و ٣٠ درصد اراضی شهر برای توسعه مسکونی ، ٣٠ درصد برای شبکه های معابر ، ٣٠ درصد برای خدمات شهر ی و10 درصد نیز برای سایر کاربری ها اختصاص یافته است که در جدول زیر قابل مشاهده است.(جدول2-1)


مقطع : کارشناسی

بلا فاصاه بعد از خرید به ایمیلی که در مرحله بعد وارد می کنید ارسال می شود.