فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : مقدمه و تحقیقات انجام شده قبلی

نخ به عنوان اصلی ترین جزء سـازنده در پارچـه هـای بافتـه شـده تـأثیر بـسیار زیـادی در خـواص مکـانیکی،فیزیکی وپوششی پارچه دارد. مطالعه در ساختمان نخ نیز یکی از ابتدایی ترین فاکتورها جهت بررسـی و کنتـرل خواص نخ بوده ، لذا بهبود خواص نخ از هر جهت سبب افزایش کیفیت محصول نهایی خواهد شد[2] .به غیر از مشکلات فنی ماشین رینگ که باعث کاهش سرعت تولیـد و بـالا بـودن هزینـه ریـسندگی در ایـنماشین شده است ، دیگر مزایای آن باعث گردیده که همچنان نخ رینگ به عنوان محصول مرجـع قـرار داشـته ونخ سیستم های ریسندگی دیگر با آن مقایسه گردند [3] .دراین ماشین رشته کشش دیده پس از خروج از نیپ جفت غلتک تولید ، بلافاصله در معرض تاب قرار مـی گیرد . حضور نیروی تاب در نخ وخروج لایه باریک الیاف کشش دیده منطقه ای به شکل مثلث بوجودمی آورد که الیاف باید از این محدوده ومسیرعبورکنندودرنهایت بااتحاد الیاف در نقطه تاب، نخ شکل می گیرد.این مثلثبا خود ویژگی هایی دارد که در ساختار و کیفیت نخ تولیدی بسیار موثر است .پهنای رشته ی خارج شده از سیستم کشش (عرض مثلث ریسندگی) ارتفاع مثلث ریسندگی الیاف به محض خروج ازمنطقه کشش بادونیرومواجه می شوند،نیروی کشش که آن هارابه طرف پایین می کشد ( تنش ریسندگی)ودیگ ری نیرویی که آنها رابه انسجام وگردهم جمع شدن وادارمی کند(نیروی تاب) . این پدیده باعث می شودتا الیافی که در دو ضلع مثلث قراردارند (C,A) (شکل1-1) تحـت بیـشترین کـشش قـرار گیرنـد.الیاف مرزی (منتهی الیه دو گوشه مثلث ) سعی برگریز از صحنه تولیـد دارنـد در نتیجـه همیـشه بخـش انـدکی ازالیاف به عنوان ضایعات از دو جانب مثلث از صحنه تولید خارج شده و مشکلات زیادی کـه حـداقل آن پـارگینخ است ایجادمی شودبخش دیگری ازالیاف که شانس گریز پیدا نمی کنند در سطح نخ قرار گرفته ، لایه بیرونینخ راتشکیل می دهندودرساختمان نخ نقش موثری بازی نمی کنند.درشکل (2-1) تصویری از نخ رینگ کـه درآن وضعیت الیاف لایه بیرونی نخ به خوبی نشان داده شده ملاحظه می گردد. الیاف فوق بـا حـداقل درگیـری درسطح نخ ظاهر شده اند و در تأمین استحکام نخ مفید واقع نمی شوند .جهت محدودکردن ضایعات الیاف فراری لازم است تاعرض مثلث تاب کم شود .این عمل در ماشین های رینگ متداول با قرار دادن کندانسور قبل ازرسیدن الیاف به غلتک تولید (شکل 3-1) صورت می گیرد .دو حالت از پخش شدن نیروهای واردبر الیاف در مثلث ریسندگی به صورت شماتیک در زیر آمده است:[7] حالت1:(شکل4-1 )الیاف کناری درمثلث ریسندگی به ازدیادطول تاحدپارگی رسیده اماالیاف مرکزی هنوز تحتتنش قرارنگرفته اند.این حالت درسیستم ریسندگی رینگ متداول زمـانی رخ مـی دهدکـه مقـدار تـاب زیـادبودهومثلث ریسندگی پهن و ازدیاد طول تا حد پارگی الیاف کم باشد(به عنوان مثال الیاف پنبه ). [7]حالت2: (شکل5-1) الیاف کناری درمثلث ریسندگی به ازدیادطول تاحد پارگی رسیده والیاف مرکزی نیـز تحـتتنش قرارمی گیرند. این حالت نیز در سیستم ریسندگی رینگ متداول زمانی نمایان می شودکه مقدار تاب کم ، مثلث ریسندگی باریک و ازدیاد طول تا حد پارگی الیاف زیاد باشد( الیاف مصنوعی) [7] .

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………3
2-1- معرفی سیستم Solospun ………………………..ا…………………………………………………………9
1-2-1- مشخصات تکنولوژیکی غلتک سولو ……………………………………………………………………….11
2-2-1- اصول مکانیزم تاب دیدن نخ سولو و رینگ متداول ………………………………………………………..19
3-1– برخی تحقیقات انجام شده پیرامون غلتک سولو ……………………………………………………………21
1-.3-1- پرزنخ ………………………………………………………………………………………………………….21
1-1-3-1- بررسی تئوری مقدارپرز در نخ سولو و رینگ ………………………………………………………………23
2-1-3-1- نتایج آزمایشگاهی از پرز نخ سولو و رینگ متداول………………………………………………………..25
2-3-1- استحکام………………………………………………………………………………………………………….30
.1-2-3-1- آنالیز دامنه تاب و استحکام تا حد پارگی به صورت تئوری……………………………………………….31
. 2-2-3-1- نتایج تجربی از اثر تاب بر استحکام نخ سولو و رینگ ……………………………………………………36
4-1 – هدف………………………………………………………………………………………………………………….37

فصل دوم : تجربیات

جزءاصلی درسیستم Solospun ،جفت غلتک سولو می باشدکه بر روی ماشین هـای رینـگ تـداول نـصبمی گردد ، بنابراین پروسه کشش درSolospun همانند ریسندگی رینگ متداول است اما اصول تابنـدگی آن بـهسبب تقسیمات ناشی از اعمال غلتک سولو فرق می کند.مکانیزم تابندگی در سیستم ریسندگی رینگ بدین قرار است[11]. در ابتدا یک لایه الیاف که ازناحیه کشش خارج می شود به صـورت تخـت مـی باشـد و تقریبـاً تمـام الیـافدرآن موازی محور این لایه هستند. در مرحله بعد زمانی که تاب اعمال می شود پهنای لایه بـه تـدریج شـروع بـهکاهش می کند ودر نتیجه یـک مثلـث ریـسندگی( Twist Triangle) تـش کیل مـی شـود ودر نهایـت لایـه بـهصورت یک نخ مدور تاب می خورد(شکل 14-1) . اما مکانیزم تاب در نخ سولو متفاوت است [1].اولاً رشته خارج شده از منطقه کشش وارد نیپ غلتک سولو می شـود کـه شـیارهای کوچـک زیـادی داردواین رشته را به 2 یا 3 و یاحتی 4 رشته کوچک تر تقسیم می کند.ثانیاً قبل از آنکه رشته های کوچک الیاف، غلتک سولو را کاملاً ترک کنند به هرکدام ازآنها مقداری تـاباولیه وارد می شود بنابراین چندین مثلث تاب (مثلث ریسندگی) به وجود می آید.درمرحله سوم،بعداز عبور از غلتک سولو تمام زیر رشته ها به وسیله یک تاب نهایی به صورت یک نخ سولوتاب می خورند بنابراین نخ سولو یک ساختمان ویژه شبیه به کابل دارد (شکل

پس از داف شدن ماشین رینگ وشروع به کارمجدد آن ، ابتدا به مدت 15 دقیقه انتظار کشیده تا سـرعت ماشـینرینگ به یک تعادل نسبی برسد سپس اولین غلتک را به ماشین وصل می کنیم و از آن جا که سـرعت تولیـد 26 متربردقیقه می باشد ، جهت نمونه گیری به مدت 30 دقیقه از این چشمه ها در حدود 780 متر نخ تولید می گردد که برای آزمایش های مورد نظر ما کافی است. پس از این مدت دو ماسوره ی هر جفت غلتک را از ماشین خارج کرده و هر ماسوره از غلتک مربوطه را بـا نـام چپ و راست مشخص می کنیم. این عمل به آن دلیل صورت می گیرد کـه از هـر غلتـک دو نمونـه ماسـوره ی جدا در اختیار داشته باشیم و هر سمت از غلتک ها را در گروه خود مقایسه کنیم. پس از این کار می بایست تا داف بعدی ماشین منتظر ماند و پس از شروع مجدد تولید در این ماشین مراحل بـالارا برای غلتک بعدی تکرار کرد.

1-2- مشخصات مواد اولیه مصرفی……………………………………………………………………………………….39
2-2- ماشین های مورد استفاده…………………………………………………………………………………………..39
1-2-2 – ماشین های مورد استفاده جهت تولید………………………………………………………………………….39
الف : ماشین رینگ ………………………………………………………………………………………………………….39
غلتک سولوی ساخته شده………………………………………………………………………………………………….40
-2-2- دستگاه ها و وسایل آزمایشگاهی….………………………………………………..……………………..………….44
3-2- مشخصات فنی تولید………………………………………………………………………………………………….44
-2- روش بررسی آماری نتایج…………………………………………………………..………………………………..………46
.5-2- آزمایش های انجام شده……………………………………………………………………………………………..47
1-5-2 – استحکام ، ازدیادطول در نقطه پارگی و کار تاحد پارگی………………………………………………………..47
-1-5-2- روش انجام آزمایش …………………………………………………………………………………………………47
-1-5-2- نتایج ازدیادطول در نقطه پارگی Strain @ peak (%)..ا………………………………………………………….49
-5-2- آزمایش مقاومت سایشی نخ ها Abrasion (Revs)…………ا…………………………………………………….52
1-2-5-2 – روش انجام آزمایش ………………………………………………………………………………………………52
2-2-5-2- نتایج آزمایش مقاومت سایشی …………………………………………………………………………………53
1-3-5-2- روش انجام آزمایش ……………………………………………………………………………………………….55
2-3-5-2- نتایج آزمایش پرز نخ……………………………………………………………………………………………….55
6-2- بحث وبررسی نتایج …………………………………………………………………………………………………..57

نمای جانبی ازغلتک سولوی استاندارد که بر روی ماشین رینگ متداول نصب شده است ]

نمای جانبی ازغلتک سولوی استاندارد که بر روی ماشین رینگ متداول نصب شده است ]

فصل سوم نتیجه گیری کلی و پیشنهادات

نکته قابل ذکر آن است که تا چه اندازه می توان تراکم شیارها را زیاد کرد، و در پاسخ به ایـن سـوال مـی تـوانگفت که مشکل اساسی در این بین تکنولوژی ساخت شیار غلتک ها است. بر این اساس می بایست جهت تولیـدنخ در سیستم مورد نظر از غلتکی که تراکم شیار های آن متناسب با نخ تولیدی باشد استفاده کرد. به عنوان مثـالدر سیستم فاستونی چون نخ ظریف تولید شده و مثلث ریسندگی در این سیستم پهنای کمی دارد پس حتمـا بایـداز غلتک سولو با تراکم شیاری زیاد بهره برد اما در سیستم نیمه فاستونی می تـوان از غلتـک سـولویی کـه تـراکمشیار در آن کمتر است استفاده کرد.
نکته دیگر در مورد پهنای رشته الیاف خارج شده از سیستم کشش است. تغییر پهنای این رشـته توسـط شـیپوریهایی که در دو ناحیه ی کشش قرار می گیرند، به خصوص شیپوری ناحیه کشش اصلی امکان پذیر است .

1-3 – نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………..59
2-3- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………60

پیوست …………………………………………………………………………………………………………………..61

1- پیوست : ریز جداول و مقایسه های آماری ……………………………………………………………………………61
.1-1-پیوست : استحکام نمونه های غلتک سمت راست……………………………………………………………………61
.2-1- پیوست : استحکام نمونه های غلتک سمت چپ………………………………………………………………………62
. 3-1- پیوست : ازدیاد طول نمونه های غلتک سمت راست………………………………………………………………..64
. 4-1- پیوست :ازدیاد طول نمونه های غلتک سمت چپ……………………………………………………………………65
. 5-1- پیوست : کار تا حدپارکی نمونه های غلتک سمت راست……………………………………………………………67
. 6-1- پیوست :کارتاحد پارگی نمونه های غلتک سمت چپ………………………………………………………………..68
.7-1- پیوست : مقاومت سایشی نمونه های غلتک سمت راست …………………………………………………………70
. 8-1- پیوست : مقاومت سایشی نمونه های غلتک سمت چپ……………………………………………………………71
. 9-1- پیوست : پرز نمونه های غلتک سمت راست………………………………………………………………………….73
. 10-1- پیوست : پرز نمونه های غلتک سمت چپ …………………………………………………………………………..74
2-.پیوست : مقایسه نموداری نتایج غلتک های سمت راست و چپ……………………………………………………….76
1-.2-پیوست : استحکام………………………………………………………………………………………………………….76
2-.2-پیوست : ازدیاد طول………………………………………………………………………………………………………..76
3-.2-پیوست : کار تا حد پارگی………………………………………………………………………………………………….77
4-.2-پیوست : مقاومت سایشی………………………………………………………………………………………………77
5-.2-پیوست : پرزنخ……………………………………………………………………………………………………………..78
3- پیوست : داده های بدست آمده از نتایج آزمایش در آزمایشگاه………………………………………………………….79
فهرست منابع غیر فارسی……………………………………………………………………………………………………107

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………108

 

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

 

نمایی از سطح شیارهای غلتک سولوی استاندارد

نمایی از سطح شیارهای غلتک سولوی استاندارد

فهرست جداول
جدول 1-1 : پرز نخ های سولو و رینگ متداول ………………………………………………………………………………..26

جدول 2-1 : تاب حقیقی در نخ سولو با انواع غلتک های مختلف و نخ رینگ متداول……………………………………….34

جدول 3-1 : مقاومت پارگی نخ سولو و رینگ متداول…………………………………………………………………………..36

جدول 1-2 – درصد و نوع الیاف مصرفی در نمونه نخ ها………………………………………………………………………..39
جدول 2-2- جدول ANOVA مربوط به استحکام نمونه های غلتک های سولوی سمت راست…………………………….47

جدول 3-2 – مقایسه دوبه دوی میانگین های استحکام و دسته بندی آن ها در گروه های مختلف ……………………..48

جدول 4-2- جدول ANOVA مربوط به ازدیاد طول نمونه های غلتک های سولوی سمت راست ………………………….49

جدول 5-2 – مقایسه دوبه دوی میانگین های ازدیاد طول و دسته بی آن ها در گروه های مختلف ………………………50

جدول 6-2- جدول ANOVA مربوط به کار تا حد پارگی نمونه های غلتک های سولوی سمت راست………………………51

جدول 7-2 – مقایسه دوبه دوی میانگین های کار تاحدپارگی و دسته بندی آن ها در گروه های مختلف ………………….51

جدول 8-2- جدول ANOVA مربوط به مقاومت سایشی نمونه های غلتک های سولوی سمت راست……………………..53

جدول 9-2 – مقایسه دوبه دوی میانگین های مقاومت سایشی و دسته بندی آن ها در گروه های مختلف……………….53

جدول 10-2- جدول ANOVA مربوط به پرز نخ غلتک های سولوی سمت راست ……………………………………………….55

جدول 11-2 – مقایسه دوبه دوی میانگین های پرزنخ و دسته بندی آن ها در گروه های مختلف ……………………………56

فهرست شکل ها

شکل 1-1 : مثلث ریسندگی در ماشین رینگ متداول ……………………………………………………………………………3

شکل 2-1: نخ رینگ با الیاف سطحی ………………………………………………………………………………………………..4
شکل 3-1 : نمونه ای از کندانسور (متراکم کننده ) جهت محدود ساختن عرض مثلث تاب درماشین رینگ متداول…………4

شکل 4-1 : الیاف کناری به ازدیاد طول تا حدپارگی رسیده اما الیاف مرکزی هنوز تحت تنش نیست ………………………..5

شکل 5-1 : الیاف کناری به ازدیاد طول تا حدپارگی رسیده الیاف مرکزی نیز تحت تنش قرار می گیرد ………………………5

شکل6-1 : مثلث ریسندگی …………………………………………………………………………………………………………..6
شکل 7-1 : نخ Compact (سمت راست) و نخ رینگ متداول (سمت چپ) در ناحیه نیپ غلتک تولید ………………………..7

شکل8-1: نمایی ازغلتک سولوی استاندارد که بر روی ماشین رینگ متداول نصب شده است ……………………………………………………………………………………………………………………………………………11

شکل 9- 1 : نمای جانبی ازغلتک سولوی استاندارد که بر روی ماشین رینگ متداول نصب شده است ……………………………………………………………………………………………………………………………………………11

شکل 10-1 : نمایی از غلتک سولوی نصب شده بر روی ماشین رینگ متداول ………………………………………………….12

شکل 11-1 : شیارهای سطح غلتک سولو …………………………………………………………………………………………..13

شکل 12-1 : نحوه عبور الیاف از شکاف های غلتک سولو …………………………………………………………………………13

شکل 13-1 : تقسیمات رشته الیاف به ازای یک دور غلتک سولو …………………………………………………………………14

شکل 14- 1: فضای مثلث ریسندگی در ریسندگی رینگ متداول ………………………………………………………………..19

شکل 15- 1 : فضای مثلث ریسندگی در ریسندگی سولو ………………………………………………………………………. 20

شکل 16- 1 : ساختاری ایده آل از نخ سولو ………………………………………………………………………………………. 23

شکل 17- 1 : ارتباط بین R و r ………………..ا………………………………………………………………………………………24

شکل ( 18-1 ) : مقایسه متوسط پرزدار بودن نخ سولو و رینگ متداول در گروه های مختلف طولی پرز………………………28

شکل ( 19-1 ) : اثر سرعت اسپیندل و تاب نخ برپارامترهای پرزدار بودن نخ سولو و رینگ متداول …………………………..29

شکل 20-1 : دامنه تاب در نخ رینگ……………………………………………………………………………………………………31
شکل 21-1 :دامنه تاب در نخ سولو……………………………………………………………………………………………………31

شکل 1-2- نمایی از سطح شیارهای غلتک سولوی استاندارد ………………………………………………………………….40

شکل 2-2- عرض شیارها و فواصل بین آنها…………………………………………………………………………………………41

شکل 3-2 – وا شرهایی که نقش ایجاد شیار را در غلتک سولو دارند…………………………………………………………….42

شکل 4-2- قرار گرفتن واشرها در کنار هم برای ایجاد شیار غلتک سولو………………………………………………………..42

42 شکل 5-2- غلتک سولوی مورد آزمایش……………………………………………………………………………………………..43

شکل 6- 2- نمودار میزان تغییرات استحکام در نخ ها………………………………………………………………………………49

شکل 7-2 – نمودار میزان تغییرات ازدیاد طول در نخ ها……………………………………………………………………………..50

شکل 8-2- نمودار میزان تغییرات کار تاحدپارگی در نخ ها………………………………………………………………………….52

شکل 9-2- نمودار میزان تغییرات مقاومت سایشی در نخ ها……………………………………………………………………..54

شکل 10-2- نمودار میزان تغییرات پرز در نخ ها……………………………………………………………………………………..56

شکل 1- پیوست : مقایسه نتایج استحکام نخ غلتک های راست و چپ………………………………………………………..76

شکل 2- پیوست : مقایسه نتایج ازدیاد طول نخ غلتک های راست و چپ ……………………………………………………..76

شکل 3- پیوست : مقایسه کار تاحدپارگی نخ غلتک های راست و چپ ………………………………………………………..77

شکل 4- پیوست : مقایسه مقاومت سایشی نخ غلتک های راست و چپ………………………………………………………77

شکل 5- پیوست : مقایسه پرز نخ غلتک های راست و چپ………………………………………………………………………78

 

ABSTRACT :

One of the important improvement in ring spinning system is invention ofSolospun spinning system.A single Solospun yarn without any size could be used an warp in weaving [1This system is composed of a grooved roller , which divides the fibre strand in to a number of substrands and simulates structure of a ply yarnIn this research , effect of groove density on yarn properties such as tenacity, strain ,work of rupture , hairiness and abrasion were studiedAccording to the test results , it was concluded that , decreasing the groove distance from 0.9 to 0.7 and 0.5 mm will increase tenacity , strain , work of rupture of the yarn significantly . But yarn hairiness and abrasion didn’t changesignificantly.


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان