انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

کانسار سنگآهن جلاآباد در موقعیت جغرافیائی با طول ٠٠ ٢۵ ۵۶ تا ۴٢ ۵٢ ۵۶ و عرض ١٢ ٠٠ ٣١ تا ١٨ ٠١ ٣١ قرار دارد. این کانسار در ٣٨ کیلومتری شمالشرق شهرستان زرند در استان کرمان واقع شده است و روستاهای جلالآباد و نجفآباد و پابدانا و کوهبان در اطراف آن قرار دارد. یک جاده شوسه این کانسار را به شهرستان زرند متصل مینماید و راهآهن زرند- تهران تا ١۵ کیلومتری آن کشیده شده است.شکل ١-١ موقعیت کانسارهای آهن بلوک مرکزی ایران را نشان میدهد.میدان مغناطیسی در میان یک رشتهکوه بهم پیوسته و متراکم ق رار دارد و حـد فـاصل درههـا و دشـتهای وسیع میان این رشتهکوه که امتداد شمالغربی دارد بوسیله نمک، رس و شن که مخصوص مناطق کویری است پوشیده شده است.از نظر ارتفاعی محدوده سطحی کانسار در ترازهای ١٨٠٠ تا ٢٣٠٠ متر بالاتر از سطح دریــا قـرار دارد کـه اختلاف ارتفاع نسبی کوهها و نقاط پست از ١۵ تا ۴٠٠ متر متغیر است. رودشور با جریانات فصلی به طول ۵/١ کیلومتر از جنوب به جنوبغ رب امتـداد داشـته و تـا غـرب کانسـار ادامـه دارد. آب و هـوای ناحیـه، کویری است و اختلاف درجــه حـرارت در روز و شـب زیـاد اسـت. تغیـیرات سـالیانه درجـه حـرارت در شهرستان زرند ۴/١٧+ و در دهکده پابدانا ٧/١١+ درجه سانتیگراد میباشد. رطوبت هوا در فصل تابستان ٣ تا ۵ درصد و بارندگی سالیانه در زرند ١۶۴ میلیمتر و در پابدانا ٣۶٢ میلیمتر است. پوشش گیــاهی منطقـه ناچیز است و درختچههای مخصوص مناطق بیابانی رشد دارنــد. در حـال حـاضر اغلـب مـردم ایـن منطقـه معدنکاری را پیشه خود گرفتهاند.
١-١-٢ تاریخچه فعالیتهای معدنی انجام گرفته در منطقه جلالآباد
مطالعه ایران مرکزی از سال ١٩٣٠ شروع گردید که نتیجه آن ارائه اولین اطلاعات در م ورد سـاختار زمینشناسـی و همچنیـن سـرمایهگذاری معـدن در سـال ١٩٣٢ میباشـد. بعدهـا در ســـال ١٩٣٨ تــا ١٩۴۵ مطالعات کانسارهای آهن آغاز شد و نقشههای مقدماتی زمینشناســی ایـران مرکـزی در سـال ١٩۵۵ تهیـه گردید. طی سالهای ١٩٢٩ تا ١٩۶٩ بررسیهای زمینشناسی در نواحی مرتفع منطقه مورد بحث انجام شد و طی این عملیات مناطق آهندار جلالاباد – قلعهکافر و نجفآباد کشف و ذخایر قطعی سنگآهن از ۴۵ تا ۴٠٠ هزار تن برآوردگردید.در سال ١٩٧۴ طی عملیات منیتو متری هوائی تمرکز آنومالیها در این منطقه کشف و بر اســاس آن ذخـیره ممکن را حدود ۴٠ میلیون تن تخمین زدند. طی اولین نتایج عملیات مقدم اتی اکتشـافی در سـال ١٩٧٠ تـا ١٩٧٢ با حفر ١۵ حلقه گمانه ذخیره حدود ١٠٣ میلیون تن با کاتگوری C2 را بــرای ایـن کانسـار بـرآورد نمودند که بعدها با انجام کارهای اکتشافی بیشتر ذخیره این کانسار تا ٢٠٠ میلیون تن ترقی یافت.١-٢- زمینشناسی ناحیهساختار زمینشناسی ناحیه سنگهای رسوبی- ولکانیک و سنگهای تودهای آهک اینفرا کامبرین و پالئوزوئیک وجود دارد. تشریح چینهشناسی و تعیین س ن سـنگهای تـودهای ناحیـه بـه علـت نبـود فسـیل جانوری و کم بودن رخنمونهای س نگهای قدیمـی در مرکـز دره زرنـد مشـکل میباشـد. برداشـتهای زمینشناسـی در سـطحی بـه وسـعت ۵٠ کیلومـتر مربـع از ناحیـه انجـام شـده اسـت کـه میتوانـد معـــرف زمینشناسی ناحیه باشد. شکل ١-٢ زمینشناسی منطقه و سنگهای دربرگیرنده آنرا نشان میدهد.

1- کلیات…………………………………………………………………………………………………..……..١
1-1- اطلاعات عمومی………….……………………………………………………………………..………١
1-1-1- جغرافیای منطقه……………………………………………………………………………..………..١
1-1-2- تاریخچه فعالیتهای معدنی انجام گرفته در منطقه جلالآباد……………………………………٣
1-2- زمینشناسی ناحیه………………………………………………………………………………………٣
1-2-1- چینهشناسی………………………………………………………………………………….……….٣
1-2-2- ژنز کانسار…………………………………………………………………………………………..…..۵
1-2-3- زمینشناسی ساختمانی ناحیه………………………………………………………..…………..۵
1-3- زمینشناسی کانسار………………………………………….………………………………….………۶
1-3-1- روباره…….………………………………………………………………………………………..…….. ۶
1-3-2- زمینشناسی ساختمانی منطقه کانسار……………………………………………………………۶
1-4- زمینشناسی مهندسی منطقه…………………………………………………………………………..٧

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: سنگآهن و مشخصات آن

آهن بعد از اکسیژن،سیلیسم و آلومینیوم چ هارمین عنصـر فـراوان در پوسـته زمیـن میباشـد. ایـن عنصر به علت میل ترکیبی شدیدآن با اکسیژن در طبیعت بصورت خ الص یـافت نمیشـود و بـه شـکلهای ترکیبی مانند اکسید، سولفور، کربنات و سیلیکات و … وجود دارد[٢].کانیهای آهندار در طبیعت فراوان بوده وتعداد آنها بالغ بر ٣٠٠ کانی میباشد کــه اکـثر آنـها از نظـر متالورژی به علت عیار کم و همراهی با کانیهای نامطلوب که تصفیه و جداسازی آنها مشکل یا غ یرممکن است غیرقابل کاربرد بوده و تنها تعداد محدودی از آنها مورد اســتفاده قـرار مـیگیرنـد. فراوانـی آهـن در طبیعت و قیمت نسبتﹰا پایین آن نسبت به سایر عن اصر فلـزی بـاعث شـده اسـت کـه کانیـهای آهـن تنـها در عیارهای بالا به عنوان سنگ معدن مورد استفاده قرار گیرند. ســنگ آهـن حداقـل بـاید حـدود ۴٠% آهـن داشته باشد اما در شرایط خاص سنگهای با عیار کمتر نیز به علت ذخایر زیاد آهن یا خاصیت پرعیار شـدن با هزینه کم (سنگ تاکونیت دریاچه سوپریور آمریکا) در صنعت مورد استفاده قرار میگیرند[٢].مصرف اصلی سنگهای آهن در تولید آهن و فولاد میباشد و ٩٨ درصد سنگ آهن تولیدی به این امر اختصاص مییابد. البته از سنگ آهن در مواردی بعنوان خاک سرخ در رنگســازی، صنـایع سـیمان و بـه عنوان ماده گدازآور در متالورژی فلزات غیرآهنی استفاده میشود. کاربرد سنگ آهن برای تولید آه ن و فولاد معمو ﹰلا به یکی از سه شکل زیر میباشد[٢].١ـ سنگ آهن دانهبندی شده ٢ـ سنگ آهن بصورت کلوخه ٣ـ سنگ آهن بصورت گندله سنگ آهن دانهبندی شده امروزه کمتر مورد مصرف است. کلوخه متداولتری ن روش کـاربرد سـنگ آهن میباشد و حدود ٧٠ـ٠۶% از سنگ آهن تولیدی به این صورت میباشد. تولید گندله در حال حــاضر حدود ٣٠ تا ٣۵% از سنگ آهن تولیدی در ســال را بـه خـود اختصـاص میدهـد کـه ایـن مـیزان در حـال افزایش است[٢].
٢ـ٢ـ سنگهای معدنی آهن در طبیعتسنگهای معدنی آهن و خواص کانیهای متشکله آن از نظر فیزیکی و شــیمایی (پرعیـار کـردن،کلوخـه کردن و … ) بستگی به تش کیل و تغیـیر آن در دورانـهای زمینشناسـی دارد[٢]. کانسـارهای آهـن از نظـر زمینشناسی به چهار دسته تقسیم شدهاند:
٢ـ٢ـ١ـ کانسارهای رسوبیمنشاء رسوبی دارند و معمو ﹰلا به صورت لایهای هستند. عیار آهن آنها بستگی به رسوب همزمان کانی آهندار با سایر ناخالصیها دارد و معمو ﹰلا همراه بــا کانیـهای رسـی و سیلیسـی میباشـد مشـخصه عمومـی سنگهای رسوبی، تراکم و سختی نسبتﹰا زیاد آنهاست. مهمترین این کانس ارها عبـارتند از: تـاکونیت و نیمـه تاکونیتها، ژاسپیلیتها، ایتابریتها، لاتریتها، اُالیتها، معادن سیدریتی و معادن شنی[٢].٢ـ٢ـ٢ـ کانسارهای آتشفشانی یا هیدروترمالاگر منشاء آتشفشانی داشته باشند بصورت عدسی یا تودههای ب زرگ در طبیعـت مشـاهده میشـوند و اگر منشاء هیدروترمال داشته باشند به صورت رگهای دیده میشوند. کانی آهندار معمو ﹰلا مگنتیت اســت. غلظت کانی تیتان در این کانسارها بالاتر از سایر کانسارها میباشد[٢].

٢-١- سنگآهن و مشخصات آن……………………………………………………..………………………….١٠
٢-١-١- مقدمه……………………………………………………………………………………………………..١٠
٢-٢- سنگهای معدنی آهن در طبیعت………………………………………………………………………..١١
2-2-1- کانسارهای رسوبی ……………………………………………………………………………………١١
2-2-2- کانسارهای آتشفشانی و هیدروترمال……………………………………………..……………… ١١
2-2-3- کانسارهای پرعیارشده در اثر خروج ناخالصیها از سنگ…………………………………………١٢
2-2-4- کانسار با منشاء سولفور…………………………………………………………………….………..١٢
٢-٣- کانیشناسی سنگهای آهن……………………………………………………………………….……..١٢
2-3-1- مگنتیت..………………………………………………………………………………………………… ١٣
2-3-2- هماتیت..………………………………………………………………………………………………… ١٣
2-3-3- لیمونیت….……………………………………………………………………………….………………١۴
2-3-4- سیدریت…………………………………………………………………………………….……………١۴
2-4- ترکیب شیمیایی کانیهای آهندار …………………………………………………….…………………١۶
2-5- بررسی ترکیب شیمیایی سنگآهن….………………………….………………….…………………١۶
2-5-1- عیار آهن………..……………………………………………………………………………..……….. ١۶
2-5-2- سیلیس و آهک….……………………………………………………….……………………….……..١۶
2-5-3- آلومین و اکسید منیزیم…………………………………………………….……………….…………١۶
٢-۶- خواص فیزیکی سنگآهن…..……….……………………………………………………………………١٧
2-6-1- سختی آهن….…………………………………………………………………….……….….……… ١٧
2-6-2- وزن مخصوص ظاهری…………………………………………………………….……………………١٧
٢-٧- ناخالصهای سنگآهن……………………………………………………………….…..………….…… ١٨

الف) ناخالصیهای مطلوب….…………………………………………………………….……………………١٨

٢-٧-١- آهک…………………………………………………………………………….………………………..18
2-7-2- منگنز………………………………………………………………….………….……………….……..١٨
2-7-3- برخی عناصر فلزی…….………………………………………………….….…………………………١٩

ب) ناخالصهای نامطلوب……………………………………………………….…….……………….…………٢٠

٢-٧-١- فسفر…………………………………………………………………….…………………..……………٢٠
2-7-2- گوگرد……………………………………………………………………………..……………..…………٢٠
2-7-3- سرب…….……………………………………………………………………………………..………….٢١
2-7-4- روی…….…………………………………………………………………………………………………..٢١
2-7-5- اکسیدهای قلیایی ….………………………………………………………………………………….٢٢
2-7-6- آرسنیک…..……………………………………………………………………………………….……… ٢٢
2-7-7- کلروفلوئور ….………………………………………………………………………………….………….٢٢
٢-٨- ارزشیابی سنگآهن………………………………………………………………………….……………..٢٣
2-8-1- رطوبت و آبتبلور ………………………………………………………………………………………….٢٣
2-8-2- عیار آهن ………………………………………………………………………………………………….٢٣
2-8-3- اندیس بازی ….……………………………………………………………………………..……………٢٣
2-8-4- ناخالصیها ….……………………………………………………………………………………………..٢٣
2-8-5- ابعاد …..……………………………………………………………………………………………………٢٣
2-8-6- قابلیت پرعیار شدن ……………………………………………………………………….……………..٢۴
2-8-7- قابلیت خردایش……………………………………………………………………………………………٢۴
2-8-8- عملیاتهای انجام شده برای آمادهسازی….………………………………………..…………………٢۴

نسبت باطلهبرداری گسترشی

نسبت باطلهبرداری گسترشی

فصل سوم: طراحی محدوده معادن روباز

3-1- طراحی محدوده معدن روباز در حالت کلی…..………………………………………………….…….٢۵
3-2- مدل قطعهای برای طراحی کاواک …………………………………………….……………….…………٢۵
3-3- ارزش اقتصادی یک قطعه……………………………………………………….………………….………..٢٧
3-4- طراحی محدوده کاواک .……………….…………………………………….….…………..…..…………٢٨
3-5- روش دستی طراحی معادن روباز …..………………………………………….……….………………٢٩
3-6- نسبت باطلهبرداری .…………………….……………………………………………………………… ..٣٠
3-6-1- نسبت باطلهبرداری کلی …………………………………………………….…………………………٣٠
3-6-2- نسبت باطلهبرداری گسترشی ……………………………………………….……….………………٣١
3-6-3- نسبت باطلهبرداری دورهای ………………………………………………….………………………..٣١
3-7- نسبت باطلهبرداری سربهسری……………………………………………………………….……….….٣٢
3-8- منحنیهای باطلهبرداری برای طراحی دستی معادن روباز..……………………….…….…….…… ..٣٣
3-9- محدوده کاواک در مقاطع مختلف ……………………………………………….……………….…………..٣۴
3-10- ویژگیهای روش دستی ..……………………………………………………….………………………… ..٣۵

فصل چهارم: روشهای کامپیوتری طراحی معادن

4-1- استفاده از کامپیوتر در طراحی معادن ……………………………….…………………….…..……………٣٧
4-2- کامپیوتری کردن تحلیل BESR ……………………………………………….…………………………..…….٣٧
4-3- روش مخروط متحرک……………………………..……………………………..………………………..………٣٧
4-4- مبانی روش مخروط متحرک ….…………………………………………………….……………………………٣٨

۴-۵- روش مخروط متحرک مثبت………………………………………….………………………………….………..٣٩
۴-۶- معایب استفاده از روش مخروط متحرک مثبت .……………………………………………………………….۴٢
4-6-1- ناتوانی در طراحی کاواک بهینه واقعی………………………………………………………….…….……. ۴٢
4-6-2- ناتونی در تشخیص کاوک با ارزش واقعی اقتصادی مثبت ……………………………………….………۴٣
4-7- ویژگیهای روش مخروط متحرک.…………………………………………………………………………….……۴۴
4-8- برنامهریزی دینامیک در طراحی معادن روباز ……………………………………….……………..………….۴۵
۴-٨-١- فرمول طراحی معادن روباز بر اساس روش لرچ و گروسمان……………………………..……….…….۴۵
۴-٩- یژگیهای روش برنامهریزی دینامیک…….………………………………….…………………………….………۴٧

فصل پنجم: طراحی کاواک سهبعدی به روش مخروط متحرک

برای بدست آوردن یک طرح کاواک عملی از محدودههای کاواک که در مقاطع مش خص شـده اسـت، باید این محدوده را باید در مقاطع متوالی به اصطــلاح »صـاف کـرد« تـا از مجموعـه آنـها طـرح سـهبعدی کاواک بدست آید[٣]. از سوی دیگر، استفاده از روش مخروط متحرک مستلزم صاف کــردن مقـاطع دو بعدی نیست زیرا این برنامه، خود یک الگوریتم ســهبعدی اسـت. در ایـن فصـل برنامـه سـهبعدی مخـروط متحرک و رو تین صاف کردن مورد بحث قرار گرفته است[٣].

5-1- طراحی کاواک سهبعدی به روش مخروط متحرک و روتین صافکردن..………………………….…………۴٨
5-2- برنامه مخروط متحرک سهبعدی……………………………………………………………………..…………..۴٨
5-3- تشریح مثال…………………………………………………………………………………………….……………۴٩
5-4- صافکردن طرحهای مقاطع.…………………………………………………………………………..……………۴٩
۵-۴-١- الگوریتم جانسن و شارپ…………………………………………………………………..………………….۵٢
۵-۴-٢-روش مسیر دینامیک …………………………………………………………………………….……………….۵٣
5-4- ویژگی روتینهای صافکردن……………………………………………………………………………..…………..۵٣
5-5- طراحی کاواک سهبعدی بهینه به روش برنامهریزی دینامیک.………………………………………………..۵۴
5-6- الگوریتم کونیگسبرگ برای طراحی کاواک……………………..…………………………………….………….۵۴
5-7- الگوریتم سهبعدی ویلکه و رایت…………..…………………………………………………….…………………۵۶
۵-٨-فرمول بازگشتی برای طراحی سهبعدی کاواک….……………………………………………….………………۵۶
5- ٩-تشریح اساسی……………………………………..……………………………………………..…………………۵٧
5-10- تشریح طراحی یک کاواک بهینه سهبعدی…….…………………………………………………………………۵٨
5-11- ویژگیهای طراحی سهبعدی کاواک با استفاده از برنامهریزی دینامیک……………………….……………..۵٨
۵-١٢- طراحی کاواک با روش مسیر دینامیک در افقها.…………………..…………………………..………………..۵٩
۵-١٣- طراحی کاواک با روش مسیر دینامیک در مقاطع…………………………………………….………………….۵٩
۵-١۴- ویژگیهای طراحی کاواک با روش مسیر دینامیک در افقها……………………………………………………..۶٠

فصل ششم: مقدمه ای بر زمینآمار

در آمارکلاسیک نمونههایی از کل جامعه که به منظور شناخت آن برداشت میشوند فاقد اطلاعــات موقعیتی در فضا بوده لذا مقــدار انـدازهگیـری شـده یـک کمیـت معیـن در یـک نمونـه خـاص هیچگونـه اطلاعاتی در مورد مقدار آن کمیت در نمونه دیگر با فاصله مشخص در بر نخواهد داشت. و نتایج مســتقل از موقعیت فضایی آنها مورد بررسی قرار میگیرند [٨و٩]. ولی در زمینآمار علاوه بر مقدار کمیت، موقعیت فضایی نمونه نیز مورد بررسی قرار گرفته و در تحلیله ا نیز این نتایج بکار میرود. در این علم باید بت وان بیـن مقـادیر مختلـف یـک کمیـت در جامعـه نمونـهها و فواصل و جهت قرار گرفتن آنها ارتباطی ایجاد کرد که اغلب قالبهـای ریـاضی داشـته و بـه سـاختارهای فضایی معروفند[٨و٩]. در زمینامار به بررسی وجود یا عدم وجود ساختارهای فضایی بیــن دادههـا پرداختـه میشـود.اگر سـاختار فضایی بین دادهها موجود باشد آنگاه به تحلیل دادهها میپردازیم. از دیدگاه زمینآماری هر نمونه تا یــک حداکثر فاصله معین با نمونههای اطراف خود ارتباط فضایی دارد این فاصله حداکثر را دامنه تاثیر مینامند که نشان دهنده فاصلهای است که در آن میتوان از تخمینگرهای زمینآماری استفاده کرد. و در فواص ل بیش از این مقدار تخمینگرهای زمین آماری کارایی ندارند. چون دادههای مربوط به ی ک کمیـت معیـن در جامعه نمونههای برداشت شده مستقل از موقعیت فضایی خود تغییر می کنند. پس میتوان نتیجهگیــری کرد که با اســتفاده از دادههـای یـک کمیـت در مختصـات معلـوم مقـدار همـان کمیـت را در نقطـهای بـا مختصـات معلـوم دیـگر واقـع در درون دامنـهای کـه سـاختار فضـایی بـر دادههـا حـاکم اســـت، تخمیــن زد.گسترش فضایی که درون آن چنین وابستگی وجود دارد واریوگرام نامیده میشود[ ٨و٩]. نکته دیگر اینکه تشابه ارتفاع دو نقطه روی یک نقشه توپوگرافی تابع فاصله آنها است و هر چق در فاصلـه بین دو نقطه بیشتر باشد احتمال نزدیک بودن ارتفاع آن دو نقطه کمتر میشود یا بیشترین تشابه ارتف اعی را هر نقطه با نقطههای مجاور نزدیک به خود دارد. ولی این تشابه ارتفــاعی تـابع دقـت و مقیـاس کنتورهـای توپوگرافی میباشد[٨و٩].

۶-١- فراشمولی زمینآمار نسبت به آمار کلاسیک..…………………………………………………………………… ۶١
۶-٢- واریوگرام……………………………………………………………………………………………………….………… ۶٢
۶-٢-١- اثر قطعهای….………………………………………………………………………………………..………………..۶٣
۶-٢-٢- دامنهتاثیر ……………………………………………………………………………………………….….………….۶٣
۶-٢-٣- سقف واریوگرام …………………………………………………………………………………………….…………۶٣
۶-٣- انواع مدلهای سقفدار واریوگرام…..…………………………………..……………………………………………..۶۴
۶-٣-١- مدلکروی………………………………………………………………..……………………………………………..۶۴
۶-٣-٢- مدل نمایی..………………………………………………………….…………………………………..…………… ۶۴
۶-٣-٣- مدل گوسی…………………………………………………………………………………………………….………۶۵
۶-۴- کریجینگ..…………………………………………………………………………………………………….…..……… ۶۶
۶-۵- ویژگیهای کریجینگ ……………………………………………………………………………………………………….۶۶
۶-۶- انواع کریجینگ بر اساس حجم پایه….……………………………………………………………..……………..…..۶٧
۶-۶-١- کریجینگ نقطهای..………………………………………………………………………………………………….… ۶٧
۶-۶-٢- کریجینگ بلوکی………………………………………………………………………………………………….….…۶٧
۶-۶-٣- لاگ کریجینگ……………………………………………………………………………………………………….…..۶٧
۶-٧- واریانس تخمین.……………………………………………………………………………………………………………۶٧
۶-٨- تاثیر پارامترهای ساختار فضایی بر واریانس تخمین..……………………………………….…………………… ..۶٧
۶-٨-١- دامنه تاثیر……………………………………………………………………………………………….…………….….۶٧
۶-٨-٢- حد آستانهای..…………………………………………………………………………………………..…………..… ۶٨
۶-٨-٣- مدل واریوگرام…………………………………………………………………………………………..………….……۶٨
۶-٨-۴- اثر قطعهای………………………………………………………………………………………………………..……..۶٨
۶-٨-۵- محاسبه واریانس تخمین..………………………………………………………………………..….…………….. .۶٨

فصل هفتم: بررسی اقتصادی و برآورد مالی معدن سنگآهن جلالآباد

٧-١- کلیات..………………………………………………………………………………………..……..…………………… .۶٩
٧-٢- برآورد قیمت فروش کنسانتره…………………………………………………………………….……………………۶٩
٧-٣- برآورد هزینههای بخش معدن..……………………………………………………………………..………………… ۶٩
٧-٣-١- هزینههای سرمایهگذاری مستقیم…………………………………………….…………………….……………..٧٠
٧-٣-٢- هزینههای سرمایهای غیرمستقیم………………………………………………………………………………….٧٠
٧-٣-٢-١- وسایل نقلیه سبک و پشتیبانی..…………………………………………………………………..……..…… .٧٢
٧-٣-٢-٢- ماشینآلات جنبی..……………………………………………………………………………………..………… ..٧٢
٧-٣-٢-٣- تجهیزات مربوط به تعمیرگاه………………………………………………………………………………..……….٧٣
٧-٣-٢-۴- برآورد مساحت ساختمانسازی مورد نیاز معدن………………………………………………………………….٧٣
٧-٣-٢-۵- ساختمانهای پشتیبانی..…………………………………………………………………………………..…… …٧٣
٧-٣-٢-۶- ساختمانهای اداری و خدماتی..…………………………………………….……………………………..……… .٧٣
٧-٣-٢-٧- ساختمانهای مسکونی..……………………………………………………….………………………..………… ..٧٣
٧-٣-٢-٨- راهسازی….………………………………………………………………….………………………………..…………٧۵
٧-٣-٢-٩- روبارهبرداری..………………………………………………………………..……………………………..………… ..٧۶
٧-٣-٢-١٠- محوطهسازی..………………………………………………………………..…………………………….………… .٧۶
٧-٣-٢-١١- آمادهسازی………………………………………………………………………………………………….……………٧۶
٧-٣-٢-١٢- مخابرات………………………………………………………………….……………………………………..…………٧۶
٧-٣-٢-١٣- برقرسانی………………………………………………………………….…………………………………..………….٧۶
٧-٣-٢-١۴- تجهیزات آزمایشگاهی..……………………………………………………..………………………………………… ٧٧
٧-٣-٢-١۵- تجهیزات اداری ..……………………………………………………….………………………………………..……… ٧٧
٧-۴- هزینههای جاری مستقیم..…………………………………………………………………………………………………… ٧٧
٧-۴-١-لوازم مصرفی دستگاه حفاری..…………………………………………………………………………………..………….٧٨
٧-۴-٢- تجهیزات استخراجی…..…………………………………………………………………………………………….………..٧٩
٧-۴-٢-١- هزینههای قطعات یدکی………………………………………………………………………………………..……… ..٧٩
٧-۴-٢-٢- هزینهمصرف لاستیک…………………………………………………………………………………………….……… .79

٩٧-۴-٢-٣- هزینه انرژی الکتریکی..………………………………………………..….………………………………..………… ..٨٠
٧-۴-٢-۴- هزینه سوخت و روغنکاری..………………………………………………………………………………….………… ..٨٠
٧-۴-٢-۵- هزینه پرسنلی..…………………………………………………………………………………………………………… ٨٠
٧-۵- هزینههای جاری غیر مستقیم…………………………………………………………………………………….………….. ٨٣
٧-۵-١- هزینه نیروی انسانی………………………………………………………………………………………………..…..…….٨٣
٧-۵-٢- هزینه سوخت و روغنماشینآلات…………………………………………………………………………………………….٨۴
٧-۵-٣- هزینه لاستیک………………………………………………………………………………………………………….……….٨۴
٧-۵-۴- هزینههای قطعات یدکی و لوازم مصرفی…………………………………….……………………………….……………٨۴
٧-۵-۵- انرژی الکتریکی مصرفی……………………………………………………………………………………………….………٨۴
٧-۵-۶- تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات……………………………………………………………..…….……………٨۴
٧-۵-٧- هزینههای پیشبینینشده..…………………………………………………………………………………….…………… ..٨۴
٧-۵-٨- حقوق دولتی..……………………………………………….………………………………………………………………… ٨۴
٧-۶- هزینههای سرمایهای کارخانه فرآوری….……………………………………………….……………………………..………٩٠
٧-٨- برآورد هزینههای سرمایهای مجموعه سنگشکنی، فیلتراسیون، نوار نقاله…………….…………………….……….٩٠
٧-٩- برآورد هزینههای مجموعه همگنسازی، آسیای خودشکن، آسیای گلولهای، جداکننده
مغناطیسی……………………………………………………………………………………….………………………………………٩١
٧-١٠- برآورد هزینههای ساختمانسازی ماشینآلات دوران ساخت، مجموعه تیکنر و احداث سد
باطله…..…………………………………………………………………….……………………………………………………..……..٩١

٧-١١- هزینه شبکه برقرسانی کارخانه.…………………………………….…………………………………………….………٩٢
٧-١٢- هزینه شبکه تامین و انتقال آب………………………………………………………………………………….…………٩٢
٧-١٣- هزینه بارگیری و حمل کنسانتره.………………………………………………………………………………..…………٩٢
٧-١۴- هزینههای جاری کارخانه فرآوری…………………………………………………………………………………….…….٩٢
٧-١۵- هزینههای جاری بارگیری و حمل و نقل…………………………………………………………………………….………٩٣

فصل هشتم: تحلیل دادهها

دادههای ورودی به نرمافزارCSMine ، شامل فایل توپوگرافی و فایل عیاری میباشند این دادهها باید طوری تنظیم گردند که قابل خوانده شدن برای نرمافزار باشد. این فرمت بــرای دادههـای عیـاری در سـطر اول شامل مختصات، ( طول و عرض و ارتفاع ) آزیموت، شیب، طول گمانه یــا آزیمـوت و طـول ترانشـه میباشد. در زیر این سطر اطلاعات عیاری گمانهها شامل نقطه ش روع کانیسـازی تـا نقطـه انتـهایی آنـالیز شده و میزان عیار آهن در این طول از گمانه یا ترانشه ثبت گردیده است. بــا اجـرای نرمافـزار CSMine، از منوی Data، گزینه Read، و مشخص کردن مسیر خواندن فایل عیاری، اطلاعات فایل ذخــیره شـده توسـط نرمافزار خوانده میشود و بر روی صفحه نمایش نشان دادهمیشوند. فایل توپوگرافی شامل مختصات کلیدی و ابعاد بلوکها، تعداد بلوکهــا در سـه امتـداد X,Y,Z، در سـطر اول و در سطرهای زیر آن شامل درایههای I,J,K و ارتفاع مرکز آن بلــوک میباشـد. بـا اسـتفاده از منـوی ترسیم مقاطع و پلان میتوان گمانهها و ترانشهها را بر روی پلان و مقطع نمایش داد و از آن یک خروجی گرفت.

٨-٢- ساختن فایل کمپوزیت…………………………………………………………………………………………..……..…..١٠

٢٨-٣- واریوگرافی دادهها……….………….………………………………………………………………………..………..….١٠۴
٨-۴- نرمالسازی دادهها..………………………………..………………………………………………………….………..… ١٠۴
٨-۶- رسم واریوگرام در امتدادهای مختلف..……………………………………………………………………….………….١٠۵
٨-٧- محاسبه کریجینگ..………………………………………………………………………………………………………… .١١٢
٨-٨- ساختن مدل اقتصادی بلوکها….……………………………………………………………………………………….……١١٣
٨-٩- اعمال شیب پایدار جهت برداشت بلوکها………………………………………………………………………………….١١۴
٨-١٠- اعمال سایر محدودیتها……………………………………………………………………………………………….…… ١١۴
٨-١١- ترسیم شکل سهبعدی کاواک…………….………………..………………..…………………………………..……… .١١۵
٨-١٢- رسم مقاطع و پلان عیاری از گمانه ها…….………………..………………..……………………………..……… .١١٨

نتیجهگیری و پیشنهادات …………………………………………………………………..……………………………………..١١٩

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………..١٢٠

 

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول

١-١- کلاسهای مقاومتی سنگهای منطقه.……………………………………………………………………….……………..٧
١-٢- ستون چینهشناسی کانسار ………………………………………………………………………….……………………٨
١-٣- مراحل جدایش کانیها در فازهای مختلف…………………………………………………………………….…………….٩
٣-٢- مشخصات روشهای طراحی معادن روباز ……………………………………………………………………………..… ٢٩
۵-١- ترتیب بررسی قطعهها با روش مخروط متحرک سهبعدی …………………………………………………….………..۵١
٧-١- قیمت تمام شده کنسانتره آهن ………………………………………….……………………….……………..…………۶٩
٧-٢- برآورد سرمایهگذاری ماشینآلات و تجهیزات وارداتی…………………………………………………………………….٧٠
٧-٣- هزینه ارزی استهلاک مستقیم………………………………………………………………………………….……………٧١
٧-۴- هزینه ریالی استهلاک مستقیم معدن …………………………………………………………………………..…………٧١
٧-۵- برآورد میزان سرمایهگذاری غیرمستقیم معدن…………………………………………………………………………….٧١
٧-۶- برآورد هزینههای سرمایهای اولیه وسایل نقلیه سبک و پشتیبانی معدن ……………………………….…………..٧٢
٧-٧- برآورد هزینههای سرمایهای اولیه ماشینآلات جنبی و تجهیزات مورد نیاز معدن…………………………..……….٧٣
٧-٨- هزینههای سرمایهای انبار مواد منفجره معدن…………………………………………………………………..…………٧۴
٧-٩- هزینههای سرمایهای ساختمانهای پشتیبانی و نیمهصنغتی…………………………………………………………..٧۴
٧-١٠- هزینههای سرمایهای ساختمانهای اداری و خدماتی معدن………………………………………………..………….٧۵
٧-١١- هزینههای سرمایهای ساختمانهای مسکونی و رفاهی…………………………………………………..…………….٧۵
٧-١٢- هزینههای راهسازی ………………………………………………………….…….……………………………….…………٧۶
٧-١٣- هزینههای سرمایهای تهیه و انتقال نیروی الکتریسیته به معدن………………………………….…….………………٧٧
٧-١۴- هزینههای جاری مستقیم معدن……………………………………………………………………………….……………..٧٨
٧-١۵- هزینههای حفاری…………………………………………………………….………………………………………..………..٧٨
٧-١۶- هزینههای جاری مواد منفجره……………………………………………….…………………………………………………٧٩
٧-١٧- هزینههای جاری تجهیزات استخراجی به ازای یک دستگاه………………………………………………..……………٨٠
٧-١٨- هزینههای جاری تجهیزات…………………………………………………………….…………………………………………٨١
7- ١٩-هزینههای پرسنلی تجهیزات برای هر دستگاه…………………..……………………………………….……….………..٨١
7-20- برآورد نیروی انسانی تجهیزات استخراجی به ازای دستگاه…………………………………….………..……..………..٨٢
7-21- جزئیات هزینههای جاری غیرمستقیم سالیانه معدن……………………….……………………………….………………٨٣
7-22- برآورد هزینه حقوق و دستمزد نیروی انسانی…………………………………………………………………….…………..٨۵
7-23- هزینههای سالیانه نیروی انسانی معدن..……………………………………………………………………..………………٨٧
7-24- هزینههای سالیانه سوخت مصرفی ماشینآلات بنزینی و گازوئیلی……………………………………..………….……٨٧
7-25- هزینه لاستیک مصرفی ماشینآلات …………………………………………………………………………………..………..٨٨
7-26- هزینه تعمیر و نگهداری سالیانه ساختمانها و تاسیسات معدن..……………………………………..……….…………٨٩
7-27- کلیات هزینههای واحد کارخانه..…………………………………………………………………………………………………٩٣
7-28- برآورد هزینههای سرمایهای ثابت کارخانه فرآوری…………………………………..……………………………….………٩٣
7-29- هزینههای سرمایهای مورد نیاز جهت بارگیری و حمل کنسانتره……………………………………………..…..……….٩۵
7-30- برآورد هزینههای جاری سالیانه کارخانه فرآوری……………………………………………………………………………..٩۶
7-31- هزینههای جاری تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات کارخانه فرآوری …………………………..………..……٩٧
7-32- هزینههای جاری تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات کارخانه فرآوری.……………………………..……..……٩٧
7- ٣٣-هزینههای جاری قطعات یدکی و مواد فرسایشی……………………………………………………………….…..…….٩٨
٧-٣۴- هزینههای واحد استخراج سنگآهن و باطله………………………………………………………………………….……..٩٩

فهرست اشکال
1-1- موقعیت کانسارهای آهن بلوک ایران مرکزی……………………………………………………………..……….….……..٢
1-2- نقشه زمینشناسی منطقه………….……………………………………………………………….……….……….……….۴
3-1- تشریح یک مدل قطعهای سهبعدی………………………………………………………………………..………….………٢۶
3-2- وضعیت یک مدل قطعهای و کاواک استخراج شده آن……………………………………………………..……….………..٢٧
3-3- نسبت باطلهبرداری گسترشی……………………………………………………………………………………….………..٣١
3-4- تغییرات نسبت باطلهبرداری نسبت به تغییرات عیار……………………………………………………..……….……….٣۴
3-5- تعیین محدوده کاواک با استفاده از نسبت باطلهبرداری سربهسری…………………………………….………………٣۵
3-6- کاهش BESR با عمق……………………………………………………………….……………………………….…………..٣۶
4-1- منحنیهای تغییرات ارزش کلی و ارزش واحد نسبت به ابعاد کاواک……………………………………….……………..٣٨
4-2- نمودار جریان کار در روش مخروط متحرک مثبت………………….…………….………………………………..………….۴٠
4-3- تشریح روش مخروط متحرک مثبت………………………………………………..……………………………………………۴١
4-4- ناتوانی روش مخروط متحرک مثبت در یافتن کاواک بهینه……………………………………………………….………….۴٣
4-5- مخروط متحرک و مساله همپوشی باطله……………………………………………………………………….…………….۴۴
4-6- تشریح نحوه استفاده از برنامهریزی دینامیک در طراحی معادن روباز……………………………………….……………۴٧
5-1- مخروط مینیمم باطلهبرداری قطعه(٣،۵،۴) با شیب مجاز یکبهیک…………………………………………………………۴٨
5-2- ارزش اقتصادی قطعه mijk در ۵ مقطع از مدل قطعهای مخروط متحرک……………………………………………………۵٠
5-3- توپوگرافی کاواک در پایان تکمیل شدن طبقات اول و دوم مخروط متحرک سهبعدی………………………………..……۵٠
6-1- واریوگرام………………………………………………………………………………………………………………………..……..۶٢
6-2- نمونه ای از مدل واریوگرام کروی..…………………………………………………………………………………………………۶۴
6-3- نمونهای از مدل واریوگرام نمایی …………………………………………………………………………………………………۶۵
6-4- نمونهای از مدل واریوگرام گوسی……………………………………………………………………………………….………..۶۵
8-1- منوی تنظیمات برای تهیه پلان از چاههای اکتشافی..……………………………………………………….………………١٠٠
8-2- تهیه پلان از گمانهها و ترانشههای اکتشافی منطقه…………………………………………………………….……………١٠١
8-3- منوی تنظیمات برای تهیه مقطع از گمانههای اکتشافی………………………………………………………….………….١٠١

٨-۴- مقطعی از گمانهها و ترانشه های حفر شده در منطقه جلالآباد……………………………………………………………١٠٢
8-5- نحوه ورود به مد کمپوزیت و ساختن مدل کمپوزیتی نمونهها.………………..…………………………………………….١٠٣
8-6- هیستوگرام عیاری دادهها قبل از نرمال کردن ……………………………..……………………………………….…………١٠۴
8-7- هیستوگرام دادهها بعد از اعمال ضریب ß ………………………..……..……………………………………………..………١٠۵
8-8- واریوگرام در جهت صفر درجه…………….………………………………………………………………………………………..١٠۶
8- ٩-واریوگرام در جهت ۵/٢٢ درجه……………………………………………………………………………………….……………١٠٧
8-10- واریوگرام در جهت۵۴ درجه.……………………………………………………………………………………………..………١٠٧
8-11- واریوگرام در جهت ۵/۶٧ درجه………………………………………………………………………………….………………١٠٨
8-12- واریوگرام در جهت ٩٠ درجه……………………………………………………………………………………….……………١٠٩
8-13- واریوگرام در جهت ۵/١١٢ درجه..………………………………………………………………………………………………١٠٩
8-14- واریوگرام در جهت ١٣۵ درجه………………………………………………………………………………….……………….١١٠
٨-١۵واریوگرام در جهت ۵/١۵٧ درجه………………………………………………………………………………………………….١١١
8- ١۶-دیاگرام واریوگرامهای ترسیم شده در امتدادهای مختلف ….……………………………………………………………١١١
8-17- منوی کریجینگ و تنظیمات آن..……………………………………………………………………………………….………١١٢
8-18- منوی تنظیمات اقتصادی و ساخت مدل اقتصادی بلوکها…………………………………………………………………١١٣
8- ١٩-شیب مجاز برای برداشت بلوکها………………………………………………………………………………….………….١١۴
8-20- تنظیمات برای اعمال سایر محدودیتها……………………………………………………………………………….……..١١۵
8-21- توپوگرافی معدن قبل از اعمال روش مخروط شناور سهبعدی..…………………………………………………………١١۶
8-22- مدل مربعی توپوگرافی قبل از اعمال روش مخروط شناور سهبعدی………………………………………..….………١١۶
8-23- مدل سهبعدی کاواک پس از اعمال روش مخروط شناور سهبعدی……….…………………………………….………١١٧
8-24- مدل مربعی کاواک پس از اعمال روش مخروط شناور سه بعدی ………..……………………………………….………١١٧

 

 Abstract
“JalalAbad” iron ore mine located in kerman province is one of the deposite of kerman iron zone. The deposite has been estimated around 200 Milion Tons with the average assay of 45% . The general Exploration and expanded Exploration,Geotechnique studies,floation of this region had been carried out from 1344 to 1354. The detailed exploration of the region was complemented from 1379 to 1381 by Iranian National Steel CompanyThe number of drill holes drilled in this region is 81 with total length of 23757.1 meters and average depth of 300 metersIn this study, the final pit limit of JalalAbad Iron ore mine has been determined by the CSMine software. In this software the final pit limit has been specified by moving floating cone method. To do so,assay analysis of 71 drill hole,has been given to CSMine software.In order to create blocking model, the average assay is of each drill hole must be determined.In CSMine software the average assay is calculated by weighted average method. To use these assays and determining the anisotropy ratio of deposite, the output resulted from CSMine software analysis is transferred to VarioC software,including the range and nugget effect and anisotropy ratio and direction with economic data having costs and incomes. Using CSMine,block model is created. After that, by using the block model and applying the restriction such as slope angle, the final pit limit is determinedمقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25000 تومان

خرید فایل word

قیمت 35000تومان