فهرست مطالب

فصل اول: كليات

كانسار سنگآهن جلاآباد در موقعيت جغرافيائي با طول ٠٠ ٢٥ ٥٦ تا ٤٢ ٥٢ ٥٦ و عرض ١٢ ٠٠ ٣١ تا ١٨ ٠١ ٣١ قرار دارد. اين كانسار در ٣٨ كيلومتري شمالشرق شهرستان زرند در استان كرمان واقع شده است و روستاهاي جلالآباد و نجفآباد و پابدانا و كوهبان در اطراف آن قرار دارد. يك جاده شوسه اين كانسار را به شهرستان زرند متصل مينمايد و راهآهن زرند- تهران تا ١٥ كيلومتري آن كشيده شده است.شكل ١-١ موقعيت كانسارهاي آهن بلوك مركزي ايران را نشان ميدهد.ميدان مغناطيسي در ميان يك رشتهكوه بهم پيوسته و متراكم ق رار دارد و حـد فـاصل درههـا و دشـتهاي وسيع ميان اين رشتهكوه كه امتداد شمالغربي دارد بوسيله نمك، رس و شن كه مخصوص مناطق كويري است پوشيده شده است.از نظر ارتفاعي محدوده سطحي كانسار در ترازهاي ١٨٠٠ تا ٢٣٠٠ متر بالاتر از سطح دريــا قـرار دارد كـه اختلاف ارتفاع نسبي كوهها و نقاط پست از ١٥ تا ٤٠٠ متر متغير است. رودشور با جريانات فصلي به طول ٥/١ كيلومتر از جنوب به جنوبغ رب امتـداد داشـته و تـا غـرب كانسـار ادامـه دارد. آب و هـواي ناحيـه، كويري است و اختلاف درجــه حـرارت در روز و شـب زيـاد اسـت. تغيـيرات سـاليانه درجـه حـرارت در شهرستان زرند ٤/١٧+ و در دهكده پابدانا ٧/١١+ درجه سانتيگراد ميباشد. رطوبت هوا در فصل تابستان ٣ تا ٥ درصد و بارندگي ساليانه در زرند ١٦٤ ميليمتر و در پابدانا ٣٦٢ ميليمتر است. پوشش گيــاهي منطقـه ناچيز است و درختچههاي مخصوص مناطق بياباني رشد دارنــد. در حـال حـاضر اغلـب مـردم ايـن منطقـه معدنكاري را پيشه خود گرفتهاند.
١-١-٢ تاريخچه فعاليتهاي معدني انجام گرفته در منطقه جلالآباد
مطالعه ايران مركزي از سال ١٩٣٠ شروع گرديد كه نتيجه آن ارائه اولين اطلاعات در م ورد سـاختار زمينشناسـي و همچنيـن سـرمايهگذاري معـدن در سـال ١٩٣٢ ميباشـد. بعدهـا در ســـال ١٩٣٨ تــا ١٩٤٥ مطالعات كانسارهاي آهن آغاز شد و نقشههاي مقدماتي زمينشناســي ايـران مركـزي در سـال ١٩٥٥ تهيـه گرديد. طي سالهاي ١٩٢٩ تا ١٩٦٩ بررسيهاي زمينشناسي در نواحي مرتفع منطقه مورد بحث انجام شد و طي اين عمليات مناطق آهندار جلالاباد – قلعهكافر و نجفآباد كشف و ذخاير قطعي سنگآهن از ٤٥ تا ٤٠٠ هزار تن برآوردگرديد.در سال ١٩٧٤ طي عمليات منيتو متري هوائي تمركز آنوماليها در اين منطقه كشف و بر اســاس آن ذخـيره ممكن را حدود ٤٠ ميليون تن تخمين زدند. طي اولين نتايج عمليات مقدم اتي اكتشـافي در سـال ١٩٧٠ تـا ١٩٧٢ با حفر ١٥ حلقه گمانه ذخيره حدود ١٠٣ ميليون تن با كاتگوري C2 را بــراي ايـن كانسـار بـرآورد نمودند كه بعدها با انجام كارهاي اكتشافي بيشتر ذخيره اين كانسار تا ٢٠٠ ميليون تن ترقي يافت.١-٢- زمينشناسي ناحيهساختار زمينشناسي ناحيه سنگهاي رسوبي- ولكانيك و سنگهاي تودهاي آهك اينفرا كامبرين و پالئوزوئيك وجود دارد. تشريح چينهشناسي و تعيين س ن سـنگهاي تـودهاي ناحيـه بـه علـت نبـود فسـيل جانوري و كم بودن رخنمونهاي س نگهاي قديمـي در مركـز دره زرنـد مشـكل ميباشـد. برداشـتهاي زمينشناسـي در سـطحي بـه وسـعت ٥٠ كيلومـتر مربـع از ناحيـه انجـام شـده اسـت كـه ميتوانـد معـــرف زمينشناسي ناحيه باشد. شكل ١-٢ زمينشناسي منطقه و سنگهاي دربرگيرنده آنرا نشان ميدهد.

1- كليات…………………………………………………………………………………………………..……..١
1-1- اطلاعات عمومي………….……………………………………………………………………..………١
1-1-1- جغرافياي منطقه……………………………………………………………………………..………..١
1-1-2- تاريخچه فعاليتهاي معدني انجام گرفته در منطقه جلالآباد……………………………………٣
1-2- زمينشناسي ناحيه………………………………………………………………………………………٣
1-2-1- چينهشناسي………………………………………………………………………………….……….٣
1-2-2- ژنز كانسار…………………………………………………………………………………………..…..٥
1-2-3- زمينشناسي ساختماني ناحيه………………………………………………………..…………..٥
1-3- زمينشناسي كانسار………………………………………….………………………………….………٦
1-3-1- روباره…….………………………………………………………………………………………..…….. ٦
1-3-2- زمينشناسي ساختماني منطقه كانسار……………………………………………………………٦
1-4- زمينشناسي مهندسي منطقه…………………………………………………………………………..٧

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: سنگآهن و مشخصات آن

آهن بعد از اكسيژن،سيليسم و آلومينيوم چ هارمين عنصـر فـراوان در پوسـته زميـن ميباشـد. ايـن عنصر به علت ميل تركيبي شديدآن با اكسيژن در طبيعت بصورت خ الص يـافت نميشـود و بـه شـكلهاي تركيبي مانند اكسيد، سولفور، كربنات و سيليكات و … وجود دارد[٢].كانيهاي آهندار در طبيعت فراوان بوده وتعداد آنها بالغ بر ٣٠٠ كاني ميباشد كــه اكـثر آنـها از نظـر متالورژي به علت عيار كم و همراهي با كانيهاي نامطلوب كه تصفيه و جداسازي آنها مشكل يا غ يرممكن است غيرقابل كاربرد بوده و تنها تعداد محدودي از آنها مورد اســتفاده قـرار مـيگيرنـد. فراوانـي آهـن در طبيعت و قيمت نسبتﹰا پايين آن نسبت به ساير عن اصر فلـزي بـاعث شـده اسـت كـه كانيـهاي آهـن تنـها در عيارهاي بالا به عنوان سنگ معدن مورد استفاده قرار گيرند. ســنگ آهـن حداقـل بـايد حـدود ٤٠% آهـن داشته باشد اما در شرايط خاص سنگهاي با عيار كمتر نيز به علت ذخاير زياد آهن يا خاصيت پرعيار شـدن با هزينه كم (سنگ تاكونيت درياچه سوپريور آمريكا) در صنعت مورد استفاده قرار ميگيرند[٢].مصرف اصلي سنگهاي آهن در توليد آهن و فولاد ميباشد و ٩٨ درصد سنگ آهن توليدي به اين امر اختصاص مييابد. البته از سنگ آهن در مواردي بعنوان خاك سرخ در رنگســازي، صنـايع سـيمان و بـه عنوان ماده گدازآور در متالورژي فلزات غيرآهني استفاده ميشود. كاربرد سنگ آهن براي توليد آه ن و فولاد معمو ﹰلا به يكي از سه شكل زير ميباشد[٢].١ـ سنگ آهن دانهبندي شده ٢ـ سنگ آهن بصورت كلوخه ٣ـ سنگ آهن بصورت گندله سنگ آهن دانهبندي شده امروزه كمتر مورد مصرف است. كلوخه متداولتري ن روش كـاربرد سـنگ آهن ميباشد و حدود ٧٠ـ٠٦% از سنگ آهن توليدي به اين صورت ميباشد. توليد گندله در حال حــاضر حدود ٣٠ تا ٣٥% از سنگ آهن توليدي در ســال را بـه خـود اختصـاص ميدهـد كـه ايـن مـيزان در حـال افزايش است[٢].
٢ـ٢ـ سنگهاي معدني آهن در طبيعتسنگهاي معدني آهن و خواص كانيهاي متشكله آن از نظر فيزيكي و شــيمايي (پرعيـار كـردن،كلوخـه كردن و … ) بستگي به تش كيل و تغيـير آن در دورانـهاي زمينشناسـي دارد[٢]. كانسـارهاي آهـن از نظـر زمينشناسي به چهار دسته تقسيم شدهاند:
٢ـ٢ـ١ـ كانسارهاي رسوبيمنشاء رسوبي دارند و معمو ﹰلا به صورت لايهاي هستند. عيار آهن آنها بستگي به رسوب همزمان كاني آهندار با ساير ناخالصيها دارد و معمو ﹰلا همراه بــا كانيـهاي رسـي و سيليسـي ميباشـد مشـخصه عمومـي سنگهاي رسوبي، تراكم و سختي نسبتﹰا زياد آنهاست. مهمترين اين كانس ارها عبـارتند از: تـاكونيت و نيمـه تاكونيتها، ژاسپيليتها، ايتابريتها، لاتريتها، اُاليتها، معادن سيدريتي و معادن شني[٢].٢ـ٢ـ٢ـ كانسارهاي آتشفشاني يا هيدروترمالاگر منشاء آتشفشاني داشته باشند بصورت عدسي يا تودههاي ب زرگ در طبيعـت مشـاهده ميشـوند و اگر منشاء هيدروترمال داشته باشند به صورت رگهاي ديده ميشوند. كاني آهندار معمو ﹰلا مگنتيت اســت. غلظت كاني تيتان در اين كانسارها بالاتر از ساير كانسارها ميباشد[٢].

٢-١- سنگآهن و مشخصات آن……………………………………………………..………………………….١٠
٢-١-١- مقدمه……………………………………………………………………………………………………..١٠
٢-٢- سنگهاي معدني آهن در طبيعت………………………………………………………………………..١١
2-2-1- كانسارهاي رسوبي ……………………………………………………………………………………١١
2-2-2- كانسارهاي آتشفشاني و هيدروترمال……………………………………………..……………… ١١
2-2-3- كانسارهاي پرعيارشده در اثر خروج ناخالصيها از سنگ…………………………………………١٢
2-2-4- كانسار با منشاء سولفور…………………………………………………………………….………..١٢
٢-٣- كانيشناسي سنگهاي آهن……………………………………………………………………….……..١٢
2-3-1- مگنتيت..………………………………………………………………………………………………… ١٣
2-3-2- هماتيت..………………………………………………………………………………………………… ١٣
2-3-3- ليمونيت….……………………………………………………………………………….………………١٤
2-3-4- سيدريت…………………………………………………………………………………….……………١٤
2-4- تركيب شيميايي كانيهاي آهندار …………………………………………………….…………………١٦
2-5- بررسي تركيب شيميايي سنگآهن….………………………….………………….…………………١٦
2-5-1- عيار آهن………..……………………………………………………………………………..……….. ١٦
2-5-2- سيليس و آهك….……………………………………………………….……………………….……..١٦
2-5-3- آلومين و اكسيد منيزيم…………………………………………………….……………….…………١٦
٢-٦- خواص فيزيكي سنگآهن…..……….……………………………………………………………………١٧
2-6-1- سختي آهن….…………………………………………………………………….……….….……… ١٧
2-6-2- وزن مخصوص ظاهري…………………………………………………………….……………………١٧
٢-٧- ناخالصهاي سنگآهن……………………………………………………………….…..………….…… ١٨

الف) ناخالصيهاي مطلوب….…………………………………………………………….……………………١٨

٢-٧-١- آهك…………………………………………………………………………….………………………..18
2-7-2- منگنز………………………………………………………………….………….……………….……..١٨
2-7-3- برخي عناصر فلزي…….………………………………………………….….…………………………١٩

ب) ناخالصهاي نامطلوب……………………………………………………….…….……………….…………٢٠

٢-٧-١- فسفر…………………………………………………………………….…………………..……………٢٠
2-7-2- گوگرد……………………………………………………………………………..……………..…………٢٠
2-7-3- سرب…….……………………………………………………………………………………..………….٢١
2-7-4- روي…….…………………………………………………………………………………………………..٢١
2-7-5- اكسيدهاي قليايي ….………………………………………………………………………………….٢٢
2-7-6- آرسنيك…..……………………………………………………………………………………….……… ٢٢
2-7-7- كلروفلوئور ….………………………………………………………………………………….………….٢٢
٢-٨- ارزشيابي سنگآهن………………………………………………………………………….……………..٢٣
2-8-1- رطوبت و آبتبلور ………………………………………………………………………………………….٢٣
2-8-2- عيار آهن ………………………………………………………………………………………………….٢٣
2-8-3- انديس بازي ….……………………………………………………………………………..……………٢٣
2-8-4- ناخالصيها ….……………………………………………………………………………………………..٢٣
2-8-5- ابعاد …..……………………………………………………………………………………………………٢٣
2-8-6- قابليت پرعيار شدن ……………………………………………………………………….……………..٢٤
2-8-7- قابليت خردايش……………………………………………………………………………………………٢٤
2-8-8- عملياتهاي انجام شده براي آمادهسازي….………………………………………..…………………٢٤

نسبت باطلهبرداري گسترشي

نسبت باطلهبرداري گسترشي

فصل سوم: طراحي محدوده معادن روباز

3-1- طراحي محدوده معدن روباز در حالت كلي…..………………………………………………….…….٢٥
3-2- مدل قطعهاي براي طراحي كاواك …………………………………………….……………….…………٢٥
3-3- ارزش اقتصادي يك قطعه……………………………………………………….………………….………..٢٧
3-4- طراحي محدوده كاواك .……………….…………………………………….….…………..…..…………٢٨
3-5- روش دستي طراحي معادن روباز …..………………………………………….……….………………٢٩
3-6- نسبت باطلهبرداري .…………………….……………………………………………………………… ..٣٠
3-6-1- نسبت باطلهبرداري كلي …………………………………………………….…………………………٣٠
3-6-2- نسبت باطلهبرداري گسترشي ……………………………………………….……….………………٣١
3-6-3- نسبت باطلهبرداري دورهاي ………………………………………………….………………………..٣١
3-7- نسبت باطلهبرداري سربهسري……………………………………………………………….……….….٣٢
3-8- منحنيهاي باطلهبرداري براي طراحي دستي معادن روباز..……………………….…….…….…… ..٣٣
3-9- محدوده كاواك در مقاطع مختلف ……………………………………………….……………….…………..٣٤
3-10- ويژگيهاي روش دستي ..……………………………………………………….………………………… ..٣٥

فصل چهارم: روشهاي كامپيوتري طراحي معادن

4-1- استفاده از كامپيوتر در طراحي معادن ……………………………….…………………….…..……………٣٧
4-2- كامپيوتري كردن تحليل BESR ……………………………………………….…………………………..…….٣٧
4-3- روش مخروط متحرك……………………………..……………………………..………………………..………٣٧
4-4- مباني روش مخروط متحرك ….…………………………………………………….……………………………٣٨

٤-٥- روش مخروط متحرك مثبت………………………………………….………………………………….………..٣٩
٤-٦- معايب استفاده از روش مخروط متحرك مثبت .……………………………………………………………….٤٢
4-6-1- ناتواني در طراحي كاواك بهينه واقعي………………………………………………………….…….……. ٤٢
4-6-2- ناتوني در تشخيص كاوك با ارزش واقعي اقتصادي مثبت ……………………………………….………٤٣
4-7- ويژگيهاي روش مخروط متحرك.…………………………………………………………………………….……٤٤
4-8- برنامهريزي ديناميك در طراحي معادن روباز ……………………………………….……………..………….٤٥
٤-٨-١- فرمول طراحي معادن روباز بر اساس روش لرچ و گروسمان……………………………..……….…….٤٥
٤-٩- يژگيهاي روش برنامهريزي ديناميك…….………………………………….…………………………….………٤٧

فصل پنجم: طراحي كاواك سهبعدي به روش مخروط متحرك

براي بدست آوردن يك طرح كاواك عملي از محدودههاي كاواك كه در مقاطع مش خص شـده اسـت، بايد اين محدوده را بايد در مقاطع متوالي به اصطــلاح »صـاف كـرد« تـا از مجموعـه آنـها طـرح سـهبعدي كاواك بدست آيد[٣]. از سوي ديگر، استفاده از روش مخروط متحرك مستلزم صاف كــردن مقـاطع دو بعدي نيست زيرا اين برنامه، خود يك الگوريتم ســهبعدي اسـت. در ايـن فصـل برنامـه سـهبعدي مخـروط متحرك و رو تين صاف كردن مورد بحث قرار گرفته است[٣].

5-1- طراحي كاواك سهبعدي به روش مخروط متحرك و روتين صافكردن..………………………….…………٤٨
5-2- برنامه مخروط متحرك سهبعدي……………………………………………………………………..…………..٤٨
5-3- تشريح مثال…………………………………………………………………………………………….……………٤٩
5-4- صافكردن طرحهاي مقاطع.…………………………………………………………………………..……………٤٩
٥-٤-١- الگوريتم جانسن و شارپ…………………………………………………………………..………………….٥٢
٥-٤-٢-روش مسير ديناميك …………………………………………………………………………….……………….٥٣
5-4- ويژگي روتينهاي صافكردن……………………………………………………………………………..…………..٥٣
5-5- طراحي كاواك سهبعدي بهينه به روش برنامهريزي ديناميك.………………………………………………..٥٤
5-6- الگوريتم كونيگسبرگ براي طراحي كاواك……………………..…………………………………….………….٥٤
5-7- الگوريتم سهبعدي ويلكه و رايت…………..…………………………………………………….…………………٥٦
٥-٨-فرمول بازگشتي براي طراحي سهبعدي كاواك….……………………………………………….………………٥٦
5- ٩-تشريح اساسي……………………………………..……………………………………………..…………………٥٧
5-10- تشريح طراحي يك كاواك بهينه سهبعدي…….…………………………………………………………………٥٨
5-11- ويژگيهاي طراحي سهبعدي كاواك با استفاده از برنامهريزي ديناميك……………………….……………..٥٨
٥-١٢- طراحي كاواك با روش مسير ديناميك در افقها.…………………..…………………………..………………..٥٩
٥-١٣- طراحي كاواك با روش مسير ديناميك در مقاطع…………………………………………….………………….٥٩
٥-١٤- ويژگيهاي طراحي كاواك با روش مسير ديناميك در افقها……………………………………………………..٦٠

فصل ششم: مقدمه اي بر زمينآمار

در آماركلاسيك نمونههايي از كل جامعه كه به منظور شناخت آن برداشت ميشوند فاقد اطلاعــات موقعيتي در فضا بوده لذا مقــدار انـدازهگيـري شـده يـك كميـت معيـن در يـك نمونـه خـاص هيچگونـه اطلاعاتي در مورد مقدار آن كميت در نمونه ديگر با فاصله مشخص در بر نخواهد داشت. و نتايج مســتقل از موقعيت فضايي آنها مورد بررسي قرار ميگيرند [٨و٩]. ولي در زمينآمار علاوه بر مقدار كميت، موقعيت فضايي نمونه نيز مورد بررسي قرار گرفته و در تحليله ا نيز اين نتايج بكار ميرود. در اين علم بايد بت وان بيـن مقـادير مختلـف يـك كميـت در جامعـه نمونـهها و فواصل و جهت قرار گرفتن آنها ارتباطي ايجاد كرد كه اغلب قالبهـاي ريـاضي داشـته و بـه سـاختارهاي فضايي معروفند[٨و٩]. در زمينامار به بررسي وجود يا عدم وجود ساختارهاي فضايي بيــن دادههـا پرداختـه ميشـود.اگر سـاختار فضايي بين دادهها موجود باشد آنگاه به تحليل دادهها ميپردازيم. از ديدگاه زمينآماري هر نمونه تا يــك حداكثر فاصله معين با نمونههاي اطراف خود ارتباط فضايي دارد اين فاصله حداكثر را دامنه تاثير مينامند كه نشان دهنده فاصلهاي است كه در آن ميتوان از تخمينگرهاي زمينآماري استفاده كرد. و در فواص ل بيش از اين مقدار تخمينگرهاي زمين آماري كارايي ندارند. چون دادههاي مربوط به ي ك كميـت معيـن در جامعه نمونههاي برداشت شده مستقل از موقعيت فضايي خود تغيير مي كنند. پس ميتوان نتيجهگيــري كرد كه با اســتفاده از دادههـاي يـك كميـت در مختصـات معلـوم مقـدار همـان كميـت را در نقطـهاي بـا مختصـات معلـوم ديـگر واقـع در درون دامنـهاي كـه سـاختار فضـايي بـر دادههـا حـاكم اســـت، تخميــن زد.گسترش فضايي كه درون آن چنين وابستگي وجود دارد واريوگرام ناميده ميشود[ ٨و٩]. نكته ديگر اينكه تشابه ارتفاع دو نقطه روي يك نقشه توپوگرافي تابع فاصله آنها است و هر چق در فاصلـه بين دو نقطه بيشتر باشد احتمال نزديك بودن ارتفاع آن دو نقطه كمتر ميشود يا بيشترين تشابه ارتف اعي را هر نقطه با نقطههاي مجاور نزديك به خود دارد. ولي اين تشابه ارتفــاعي تـابع دقـت و مقيـاس كنتورهـاي توپوگرافي ميباشد[٨و٩].

٦-١- فراشمولي زمينآمار نسبت به آمار كلاسيك..…………………………………………………………………… ٦١
٦-٢- واريوگرام……………………………………………………………………………………………………….………… ٦٢
٦-٢-١- اثر قطعهاي….………………………………………………………………………………………..………………..٦٣
٦-٢-٢- دامنهتاثير ……………………………………………………………………………………………….….………….٦٣
٦-٢-٣- سقف واريوگرام …………………………………………………………………………………………….…………٦٣
٦-٣- انواع مدلهاي سقفدار واريوگرام…..…………………………………..……………………………………………..٦٤
٦-٣-١- مدلكروي………………………………………………………………..……………………………………………..٦٤
٦-٣-٢- مدل نمايي..………………………………………………………….…………………………………..…………… ٦٤
٦-٣-٣- مدل گوسي…………………………………………………………………………………………………….………٦٥
٦-٤- كريجينگ..…………………………………………………………………………………………………….…..……… ٦٦
٦-٥- ويژگيهاي كريجينگ ……………………………………………………………………………………………………….٦٦
٦-٦- انواع كريجينگ بر اساس حجم پايه….……………………………………………………………..……………..…..٦٧
٦-٦-١- كريجينگ نقطهاي..………………………………………………………………………………………………….… ٦٧
٦-٦-٢- كريجينگ بلوكي………………………………………………………………………………………………….….…٦٧
٦-٦-٣- لاگ كريجينگ……………………………………………………………………………………………………….…..٦٧
٦-٧- واريانس تخمين.……………………………………………………………………………………………………………٦٧
٦-٨- تاثير پارامترهاي ساختار فضايي بر واريانس تخمين..……………………………………….…………………… ..٦٧
٦-٨-١- دامنه تاثير……………………………………………………………………………………………….…………….….٦٧
٦-٨-٢- حد آستانهاي..…………………………………………………………………………………………..…………..… ٦٨
٦-٨-٣- مدل واريوگرام…………………………………………………………………………………………..………….……٦٨
٦-٨-٤- اثر قطعهاي………………………………………………………………………………………………………..……..٦٨
٦-٨-٥- محاسبه واريانس تخمين..………………………………………………………………………..….…………….. .٦٨

فصل هفتم: بررسي اقتصادي و برآورد مالي معدن سنگآهن جلالآباد

٧-١- كليات..………………………………………………………………………………………..……..…………………… .٦٩
٧-٢- برآورد قيمت فروش كنسانتره…………………………………………………………………….……………………٦٩
٧-٣- برآورد هزينههاي بخش معدن..……………………………………………………………………..………………… ٦٩
٧-٣-١- هزينههاي سرمايهگذاري مستقيم…………………………………………….…………………….……………..٧٠
٧-٣-٢- هزينههاي سرمايهاي غيرمستقيم………………………………………………………………………………….٧٠
٧-٣-٢-١- وسايل نقليه سبك و پشتيباني..…………………………………………………………………..……..…… .٧٢
٧-٣-٢-٢- ماشينآلات جنبي..……………………………………………………………………………………..………… ..٧٢
٧-٣-٢-٣- تجهيزات مربوط به تعميرگاه………………………………………………………………………………..……….٧٣
٧-٣-٢-٤- برآورد مساحت ساختمانسازي مورد نياز معدن………………………………………………………………….٧٣
٧-٣-٢-٥- ساختمانهاي پشتيباني..…………………………………………………………………………………..…… …٧٣
٧-٣-٢-٦- ساختمانهاي اداري و خدماتي..…………………………………………….……………………………..……… .٧٣
٧-٣-٢-٧- ساختمانهاي مسكوني..……………………………………………………….………………………..………… ..٧٣
٧-٣-٢-٨- راهسازي….………………………………………………………………….………………………………..…………٧٥
٧-٣-٢-٩- روبارهبرداري..………………………………………………………………..……………………………..………… ..٧٦
٧-٣-٢-١٠- محوطهسازي..………………………………………………………………..…………………………….………… .٧٦
٧-٣-٢-١١- آمادهسازي………………………………………………………………………………………………….……………٧٦
٧-٣-٢-١٢- مخابرات………………………………………………………………….……………………………………..…………٧٦
٧-٣-٢-١٣- برقرساني………………………………………………………………….…………………………………..………….٧٦
٧-٣-٢-١٤- تجهيزات آزمايشگاهي..……………………………………………………..………………………………………… ٧٧
٧-٣-٢-١٥- تجهيزات اداري ..……………………………………………………….………………………………………..……… ٧٧
٧-٤- هزينههاي جاري مستقيم..…………………………………………………………………………………………………… ٧٧
٧-٤-١-لوازم مصرفي دستگاه حفاري..…………………………………………………………………………………..………….٧٨
٧-٤-٢- تجهيزات استخراجي…..…………………………………………………………………………………………….………..٧٩
٧-٤-٢-١- هزينههاي قطعات يدكي………………………………………………………………………………………..……… ..٧٩
٧-٤-٢-٢- هزينهمصرف لاستيك…………………………………………………………………………………………….……… .79

٩٧-٤-٢-٣- هزينه انرژي الكتريكي..………………………………………………..….………………………………..………… ..٨٠
٧-٤-٢-٤- هزينه سوخت و روغنكاري..………………………………………………………………………………….………… ..٨٠
٧-٤-٢-٥- هزينه پرسنلي..…………………………………………………………………………………………………………… ٨٠
٧-٥- هزينههاي جاري غير مستقيم…………………………………………………………………………………….………….. ٨٣
٧-٥-١- هزينه نيروي انساني………………………………………………………………………………………………..…..…….٨٣
٧-٥-٢- هزينه سوخت و روغنماشينآلات…………………………………………………………………………………………….٨٤
٧-٥-٣- هزينه لاستيك………………………………………………………………………………………………………….……….٨٤
٧-٥-٤- هزينههاي قطعات يدكي و لوازم مصرفي…………………………………….……………………………….……………٨٤
٧-٥-٥- انرژي الكتريكي مصرفي……………………………………………………………………………………………….………٨٤
٧-٥-٦- تعمير و نگهداري ساختمانها و تاسيسات……………………………………………………………..…….……………٨٤
٧-٥-٧- هزينههاي پيشبينينشده..…………………………………………………………………………………….…………… ..٨٤
٧-٥-٨- حقوق دولتي..……………………………………………….………………………………………………………………… ٨٤
٧-٦- هزينههاي سرمايهاي كارخانه فرآوري….……………………………………………….……………………………..………٩٠
٧-٨- برآورد هزينههاي سرمايهاي مجموعه سنگشكني، فيلتراسيون، نوار نقاله…………….…………………….……….٩٠
٧-٩- برآورد هزينههاي مجموعه همگنسازي، آسياي خودشكن، آسياي گلولهاي، جداكننده
مغناطيسي……………………………………………………………………………………….………………………………………٩١
٧-١٠- برآورد هزينههاي ساختمانسازي ماشينآلات دوران ساخت، مجموعه تيكنر و احداث سد
باطله…..…………………………………………………………………….……………………………………………………..……..٩١

٧-١١- هزينه شبكه برقرساني كارخانه.…………………………………….…………………………………………….………٩٢
٧-١٢- هزينه شبكه تامين و انتقال آب………………………………………………………………………………….…………٩٢
٧-١٣- هزينه بارگيري و حمل كنسانتره.………………………………………………………………………………..…………٩٢
٧-١٤- هزينههاي جاري كارخانه فرآوري…………………………………………………………………………………….…….٩٢
٧-١٥- هزينههاي جاري بارگيري و حمل و نقل…………………………………………………………………………….………٩٣

فصل هشتم: تحليل دادهها

دادههاي ورودي به نرمافزارCSMine ، شامل فايل توپوگرافي و فايل عياري ميباشند اين دادهها بايد طوري تنظيم گردند كه قابل خوانده شدن براي نرمافزار باشد. اين فرمت بــراي دادههـاي عيـاري در سـطر اول شامل مختصات، ( طول و عرض و ارتفاع ) آزيموت، شيب، طول گمانه يــا آزيمـوت و طـول ترانشـه ميباشد. در زير اين سطر اطلاعات عياري گمانهها شامل نقطه ش روع كانيسـازي تـا نقطـه انتـهايي آنـاليز شده و ميزان عيار آهن در اين طول از گمانه يا ترانشه ثبت گرديده است. بــا اجـراي نرمافـزار CSMine، از منوي Data، گزينه Read، و مشخص كردن مسير خواندن فايل عياري، اطلاعات فايل ذخــيره شـده توسـط نرمافزار خوانده ميشود و بر روي صفحه نمايش نشان دادهميشوند. فايل توپوگرافي شامل مختصات كليدي و ابعاد بلوكها، تعداد بلوكهــا در سـه امتـداد X,Y,Z، در سـطر اول و در سطرهاي زير آن شامل درايههاي I,J,K و ارتفاع مركز آن بلــوك ميباشـد. بـا اسـتفاده از منـوي ترسيم مقاطع و پلان ميتوان گمانهها و ترانشهها را بر روي پلان و مقطع نمايش داد و از آن يك خروجي گرفت.

٨-٢- ساختن فايل كمپوزيت…………………………………………………………………………………………..……..…..١٠

٢٨-٣- واريوگرافي دادهها……….………….………………………………………………………………………..………..….١٠٤
٨-٤- نرمالسازي دادهها..………………………………..………………………………………………………….………..… ١٠٤
٨-٦- رسم واريوگرام در امتدادهاي مختلف..……………………………………………………………………….………….١٠٥
٨-٧- محاسبه كريجينگ..………………………………………………………………………………………………………… .١١٢
٨-٨- ساختن مدل اقتصادي بلوكها….……………………………………………………………………………………….……١١٣
٨-٩- اعمال شيب پايدار جهت برداشت بلوكها………………………………………………………………………………….١١٤
٨-١٠- اعمال ساير محدوديتها……………………………………………………………………………………………….…… ١١٤
٨-١١- ترسيم شكل سهبعدي كاواك…………….………………..………………..…………………………………..……… .١١٥
٨-١٢- رسم مقاطع و پلان عياري از گمانه ها…….………………..………………..……………………………..……… .١١٨

نتيجهگيري و پيشنهادات …………………………………………………………………..……………………………………..١١٩

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………..١٢٠

 

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول

١-١- كلاسهاي مقاومتي سنگهاي منطقه.……………………………………………………………………….……………..٧
١-٢- ستون چينهشناسي كانسار ………………………………………………………………………….……………………٨
١-٣- مراحل جدايش كانيها در فازهاي مختلف…………………………………………………………………….…………….٩
٣-٢- مشخصات روشهاي طراحي معادن روباز ……………………………………………………………………………..… ٢٩
٥-١- ترتيب بررسي قطعهها با روش مخروط متحرك سهبعدي …………………………………………………….………..٥١
٧-١- قيمت تمام شده كنسانتره آهن ………………………………………….……………………….……………..…………٦٩
٧-٢- برآورد سرمايهگذاري ماشينآلات و تجهيزات وارداتي…………………………………………………………………….٧٠
٧-٣- هزينه ارزي استهلاك مستقيم………………………………………………………………………………….……………٧١
٧-٤- هزينه ريالي استهلاك مستقيم معدن …………………………………………………………………………..…………٧١
٧-٥- برآورد ميزان سرمايهگذاري غيرمستقيم معدن…………………………………………………………………………….٧١
٧-٦- برآورد هزينههاي سرمايهاي اوليه وسايل نقليه سبك و پشتيباني معدن ……………………………….…………..٧٢
٧-٧- برآورد هزينههاي سرمايهاي اوليه ماشينآلات جنبي و تجهيزات مورد نياز معدن…………………………..……….٧٣
٧-٨- هزينههاي سرمايهاي انبار مواد منفجره معدن…………………………………………………………………..…………٧٤
٧-٩- هزينههاي سرمايهاي ساختمانهاي پشتيباني و نيمهصنغتي…………………………………………………………..٧٤
٧-١٠- هزينههاي سرمايهاي ساختمانهاي اداري و خدماتي معدن………………………………………………..………….٧٥
٧-١١- هزينههاي سرمايهاي ساختمانهاي مسكوني و رفاهي…………………………………………………..…………….٧٥
٧-١٢- هزينههاي راهسازي ………………………………………………………….…….……………………………….…………٧٦
٧-١٣- هزينههاي سرمايهاي تهيه و انتقال نيروي الكتريسيته به معدن………………………………….…….………………٧٧
٧-١٤- هزينههاي جاري مستقيم معدن……………………………………………………………………………….……………..٧٨
٧-١٥- هزينههاي حفاري…………………………………………………………….………………………………………..………..٧٨
٧-١٦- هزينههاي جاري مواد منفجره……………………………………………….…………………………………………………٧٩
٧-١٧- هزينههاي جاري تجهيزات استخراجي به ازاي يك دستگاه………………………………………………..……………٨٠
٧-١٨- هزينههاي جاري تجهيزات…………………………………………………………….…………………………………………٨١
7- ١٩-هزينههاي پرسنلي تجهيزات براي هر دستگاه…………………..……………………………………….……….………..٨١
7-20- برآورد نيروي انساني تجهيزات استخراجي به ازاي دستگاه…………………………………….………..……..………..٨٢
7-21- جزئيات هزينههاي جاري غيرمستقيم ساليانه معدن……………………….……………………………….………………٨٣
7-22- برآورد هزينه حقوق و دستمزد نيروي انساني…………………………………………………………………….…………..٨٥
7-23- هزينههاي ساليانه نيروي انساني معدن..……………………………………………………………………..………………٨٧
7-24- هزينههاي ساليانه سوخت مصرفي ماشينآلات بنزيني و گازوئيلي……………………………………..………….……٨٧
7-25- هزينه لاستيك مصرفي ماشينآلات …………………………………………………………………………………..………..٨٨
7-26- هزينه تعمير و نگهداري ساليانه ساختمانها و تاسيسات معدن..……………………………………..……….…………٨٩
7-27- كليات هزينههاي واحد كارخانه..…………………………………………………………………………………………………٩٣
7-28- برآورد هزينههاي سرمايهاي ثابت كارخانه فرآوري…………………………………..……………………………….………٩٣
7-29- هزينههاي سرمايهاي مورد نياز جهت بارگيري و حمل كنسانتره……………………………………………..…..……….٩٥
7-30- برآورد هزينههاي جاري ساليانه كارخانه فرآوري……………………………………………………………………………..٩٦
7-31- هزينههاي جاري تعمير و نگهداري ساختمانها و تاسيسات كارخانه فرآوري …………………………..………..……٩٧
7-32- هزينههاي جاري تعمير و نگهداري ساختمانها و تاسيسات كارخانه فرآوري.……………………………..……..……٩٧
7- ٣٣-هزينههاي جاري قطعات يدكي و مواد فرسايشي……………………………………………………………….…..…….٩٨
٧-٣٤- هزينههاي واحد استخراج سنگآهن و باطله………………………………………………………………………….……..٩٩

فهرست اشكال
1-1- موقعيت كانسارهاي آهن بلوك ايران مركزي……………………………………………………………..……….….……..٢
1-2- نقشه زمينشناسي منطقه………….……………………………………………………………….……….……….……….٤
3-1- تشريح يك مدل قطعهاي سهبعدي………………………………………………………………………..………….………٢٦
3-2- وضعيت يك مدل قطعهاي و كاواك استخراج شده آن……………………………………………………..……….………..٢٧
3-3- نسبت باطلهبرداري گسترشي……………………………………………………………………………………….………..٣١
3-4- تغييرات نسبت باطلهبرداري نسبت به تغييرات عيار……………………………………………………..……….……….٣٤
3-5- تعيين محدوده كاواك با استفاده از نسبت باطلهبرداري سربهسري…………………………………….………………٣٥
3-6- كاهش BESR با عمق……………………………………………………………….……………………………….…………..٣٦
4-1- منحنيهاي تغييرات ارزش كلي و ارزش واحد نسبت به ابعاد كاواك……………………………………….……………..٣٨
4-2- نمودار جريان كار در روش مخروط متحرك مثبت………………….…………….………………………………..………….٤٠
4-3- تشريح روش مخروط متحرك مثبت………………………………………………..……………………………………………٤١
4-4- ناتواني روش مخروط متحرك مثبت در يافتن كاواك بهينه……………………………………………………….………….٤٣
4-5- مخروط متحرك و مساله همپوشي باطله……………………………………………………………………….…………….٤٤
4-6- تشريح نحوه استفاده از برنامهريزي ديناميك در طراحي معادن روباز……………………………………….……………٤٧
5-1- مخروط مينيمم باطلهبرداري قطعه(٣،٥،٤) با شيب مجاز يكبهيك…………………………………………………………٤٨
5-2- ارزش اقتصادي قطعه mijk در ٥ مقطع از مدل قطعهاي مخروط متحرك……………………………………………………٥٠
5-3- توپوگرافي كاواك در پايان تكميل شدن طبقات اول و دوم مخروط متحرك سهبعدي………………………………..……٥٠
6-1- واريوگرام………………………………………………………………………………………………………………………..……..٦٢
6-2- نمونه اي از مدل واريوگرام كروي..…………………………………………………………………………………………………٦٤
6-3- نمونهاي از مدل واريوگرام نمايي …………………………………………………………………………………………………٦٥
6-4- نمونهاي از مدل واريوگرام گوسي……………………………………………………………………………………….………..٦٥
8-1- منوي تنظيمات براي تهيه پلان از چاههاي اكتشافي..……………………………………………………….………………١٠٠
8-2- تهيه پلان از گمانهها و ترانشههاي اكتشافي منطقه…………………………………………………………….……………١٠١
8-3- منوي تنظيمات براي تهيه مقطع از گمانههاي اكتشافي………………………………………………………….………….١٠١

٨-٤- مقطعي از گمانهها و ترانشه هاي حفر شده در منطقه جلالآباد……………………………………………………………١٠٢
8-5- نحوه ورود به مد كمپوزيت و ساختن مدل كمپوزيتي نمونهها.………………..…………………………………………….١٠٣
8-6- هيستوگرام عياري دادهها قبل از نرمال كردن ……………………………..……………………………………….…………١٠٤
8-7- هيستوگرام دادهها بعد از اعمال ضريب ß ………………………..……..……………………………………………..………١٠٥
8-8- واريوگرام در جهت صفر درجه…………….………………………………………………………………………………………..١٠٦
8- ٩-واريوگرام در جهت ٥/٢٢ درجه……………………………………………………………………………………….……………١٠٧
8-10- واريوگرام در جهت٥٤ درجه.……………………………………………………………………………………………..………١٠٧
8-11- واريوگرام در جهت ٥/٦٧ درجه………………………………………………………………………………….………………١٠٨
8-12- واريوگرام در جهت ٩٠ درجه……………………………………………………………………………………….……………١٠٩
8-13- واريوگرام در جهت ٥/١١٢ درجه..………………………………………………………………………………………………١٠٩
8-14- واريوگرام در جهت ١٣٥ درجه………………………………………………………………………………….……………….١١٠
٨-١٥واريوگرام در جهت ٥/١٥٧ درجه………………………………………………………………………………………………….١١١
8- ١٦-دياگرام واريوگرامهاي ترسيم شده در امتدادهاي مختلف ….……………………………………………………………١١١
8-17- منوي كريجينگ و تنظيمات آن..……………………………………………………………………………………….………١١٢
8-18- منوي تنظيمات اقتصادي و ساخت مدل اقتصادي بلوكها…………………………………………………………………١١٣
8- ١٩-شيب مجاز براي برداشت بلوكها………………………………………………………………………………….………….١١٤
8-20- تنظيمات براي اعمال ساير محدوديتها……………………………………………………………………………….……..١١٥
8-21- توپوگرافي معدن قبل از اعمال روش مخروط شناور سهبعدي..…………………………………………………………١١٦
8-22- مدل مربعي توپوگرافي قبل از اعمال روش مخروط شناور سهبعدي………………………………………..….………١١٦
8-23- مدل سهبعدي كاواك پس از اعمال روش مخروط شناور سهبعدي……….…………………………………….………١١٧
8-24- مدل مربعي كاواك پس از اعمال روش مخروط شناور سه بعدي ………..……………………………………….………١١٧

 

 Abstract
“JalalAbad” iron ore mine located in kerman province is one of the deposite of kerman iron zone. The deposite has been estimated around 200 Milion Tons with the average assay of 45% . The general Exploration and expanded Exploration,Geotechnique studies,floation of this region had been carried out from 1344 to 1354. The detailed exploration of the region was complemented from 1379 to 1381 by Iranian National Steel CompanyThe number of drill holes drilled in this region is 81 with total length of 23757.1 meters and average depth of 300 metersIn this study, the final pit limit of JalalAbad Iron ore mine has been determined by the CSMine software. In this software the final pit limit has been specified by moving floating cone method. To do so,assay analysis of 71 drill hole,has been given to CSMine software.In order to create blocking model, the average assay is of each drill hole must be determined.In CSMine software the average assay is calculated by weighted average method. To use these assays and determining the anisotropy ratio of deposite, the output resulted from CSMine software analysis is transferred to VarioC software,including the range and nugget effect and anisotropy ratio and direction with economic data having costs and incomes. Using CSMine,block model is created. After that, by using the block model and applying the restriction such as slope angle, the final pit limit is determinedمقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25000 تومان

خرید فایل word

قیمت 35000تومان