انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات توزیع سفر

3-1-نقش وجایگاه توزیع سفر درتحلیل تقاضای سفر

همانطور که درقسمت های قبلی باین شد،درمدل چهار مرحله ای حمل ونقل،توزیع سفر فرآیندی است که عموما پس ازمرحله تولید سفر وهمچنین قبل از مرحله انتخاب وسیله نقلیه صورت میگیرد.هدف کلی ازاین فرآیند،تعیین مقصد سفرهای تولید شده درنواحی مختلف میباشد.نقش واهمیت توزیع سفر ازآن جهت حائزاهمیت میباشد که دران ابعاد فضایی تقاضای سفرمشخص میشود.به عبارت دیگر مشخص میشود که ازهرناحیه معین i به هرناحیه معینj،بدون درنظرگرفتن شبکه هیا خیابانی موجود چه مقدار تقاضای سفر وجود دارد.براساس روشهای مختلف مدلسازی،مدلهای بسیاری درزمینه توزیع سفر ارائه شده اند که برخی از آنها ازپشتیبانی قوی تئوری برخوردار نبوده،ودرمطالعات برنامه ریزی حمل ونقل نیزنقش چندانی ندارند.همچنین بسیاری ازمدلهای کنونی توزیع سفر بایکدیگر مرتبط بوده واگر چه برمبنای فرض های رفتاری مختلفی ساخته شده اند،اما نتایج بدست آمده از آنها تفاوت آشکاری را نشان نمیدهند.برخی از این مدل ها برای مطلاعات کوتاه مدت وبرخی دیگربرای مطالعات بلند مدت مناسب میباشند.به طور معمول اطلاعات مربوط به سفرهای بین مبادی ومقاصد دریک منطقه مطالعاتی به صورت یک ماتریس سفر نشان داده میشود.دراین ماتریس سفر،سطرها وستونها نشان دهنده نواحی مختلفی مورد مطالعه میباشند.

3-4-1-روشهای جمع آوری اطلاعات جهت طراحی مدل

برای جمع آوری داده ها ازروشهای مختلف میتوان استفاده کرد که عبارتنداز:

الف-استفاده از اطلاعات موجود

بطور معمول دررابطه با هرموضوعی مقدار زیادی اطلاعات موجود میابشد که توسط دیگران جمع آوری شده است.مقدار زیادی ازاین اطلاعات منتشر شده ومقداری نیز منتشر نشده است.تعیین محل مابع وبازیابی اطلاعات می بایست درابتدا برای جمع آوری داده ها صورت گیرد.

ب-مشاهده

مشاهده فنی است شامل انتخاب،مشاهده وثبت منظم رفتارها وخصوصیات در خصوص موجودات زنده وغیرزنده.چنانچه مشاهده با استفاده از مقیاس معینی انجام پذیرد آنرا اندازه گیری می نامند.

ج- تکمیل پرسشضنامه کتبی به صورت حضوری

این روش باید ساده ترین وخلاصه ترین حالت باشد.معمولا چندسطر اول آن درمورد موضوع توضیح داده میشود وزیاد برروی آن تاکید نمیشود.حتی الامکان سوالات،تستی ومناسب است وسعی میشود که از درآمد اشخاص سوال نشود.چون جواب درستی نمیدهند.

د- روش تلفنی

دراین روش ابتدا نامه ای برای پرسش شونده ارسال میشود که درآن شخص سوال کننده معرفی شده وزمان تماس مشخص میشود.درزمان مشخص شده باشخص مورد نظطر تماس گرفته شده وفرم پرسشنامه باسوالاتی که ازطرف مقابل پرسیده میشود،تکمیل میشود.

ه-روش پستی

دراین روش سوالات مربوطه با پاکت تمبر خورده ارسال میشود.طرف سوال شونده باپرکردن پاسخ نامه آنرا درصندوق پست می اندازد.ازمعایب این روش میتوان به درصد پایین پاسخنامه ارسالی اشاره کرد.درجدول 1-1 مزایا ومعایب هریک از روشهای جمع آوری اطلاعات آورده شده است.

1-1-پیشگفتار 2

2-1-تحلیل توزیع سفر 5

3-1-نقش وجایگاه توزیع سفردرتحلیل تقاضای سفر 8

4-1-مدلها ورویکردهای مدلسازی 9

1-4-1-انوع مدلها   9

1-4-1-مدلهای توصیفی 10

1-4-1-مدلهای پیش بینی 11

1-4-1-مدلهای برنامه ریزی 12

2-4-1-مراحل ساخت مدل 13

2-4-1-گزینش متغیرهای که باید درمدل قرار گیرند 13

2-4-1-طبقه بندی وتجمیع اطلاعات 14

2-4-1-برخورد باافق زمانی 14

2-4-1-خصوصیات مدل 14

2-4-1-تنظیم مدل 15

2-4-1-کالیبره کردن مدل 16

2-4-1-اعبتار سنجی مدل 17

3-4-1-روشهیا جمع آوری اطلاعات جهت طراحی مدل 18

3-4-1-استفاده از اطلاعات موجود 18

3-4-1-مشاهده 19

3-4-1-تکمیل پرسشنامه کتبی به صورت حضوری 19

3-4-1-روش تلفنی 19

3-4-1-روش پستی 19

فصل دوم:رویکردهای مدلسازی توزیع سفر

1-1-2-مدلهای تقاضای مبدا-مقصد

معمولا مدلهای تقاضا براساس متغیرهای سیستم عرضه وعوامل اقتصادی واجتماعی بنا نهاده میشوند.اینگونه مدلها احتمالات مربوط به انتخاب های افراد را در نظر نمیگیرند وتنها کل جریانهای ترافیکی رامورد بررسی قرارمیدهند.دراین مدلها بااستفاده از یک مدل تقاضای سفر که مبتنی براصل به حداکثر رسانیدن مطلوبیت میباشد،تعداد سفرهای بین یک مبدا ویک مقصد خاس بدست می آید.این مدل تقاضا معمولا به صورت حاصلضرب متغیرهای اقتصادی-اجتماعی (Socie Economic) و متغیرهای عرضه سیستم حمل ونقل میباشد.این مدلهای حجم جریان تقاضا مبدا-مقصد رابدست می آورد.به علاوه برخلاف سایررویکردها،دراین رویکردها،اجباری برای مشخص نمودن تعداد مبدا ومقصد وجود ندارد.مدلهای توزیع سفرمرسوم به مدلهای مطلوبیت ومدلهای تولید-توزیع به این طبقه ازمدلهای تعلق دارند.

1-2-انواع مدلهای توزیع سفر 22

1-1-2-مدلهای تقاضای مبدا-مقصد 22

2-1-2-مدلهای فیزیکی تبادلات مکانی یااندرکنش فضایی 23

3-1-2-مدلهای انتخاب 24

2-2-اصطلاحات وعلائم اختصاری 24

3-2-ویژگی های اساسی مدلهای توزیع سفر 27

1-3-2-بقاء  27

2-3-2-نامنفی بودن 28

3-3-2-تجزیه پذیری وترکیب پذیری 28

4-2-ساختار عمومی مدلهای توزیع سفر 29

5-2-برسی انواع رویکردهای مدلسازی تویع سفر 30

1-5-2-مدلهای تقاضای مبدا-مقصد 30

2-5-2-مدلهای فیزیکی اندرکنش فضایی 33

2-5-2-مدلهای جاذبه یلامدلهای ثقلی 34

2-5-2-مدلهای آنتروپی بیشینه 38

3-5-2-مدلهای انتخاب 40

3-5-2-مدل پروبیت 43

3-5-2-مدل لوجیت 46

3-5-2-برخی از ویژگی های مدل لوجیت 47

فصل سوم:مروری برروشهای برآورد

1-3-پیشگفتار

منظور از پرداخت یک مدل برآورد پارامترهای مدل پیشنهادی،ارزیابی اهمیت آماری برآوردها،وبررسی درستی مدل ازطریق مقایسه رفتار مشاهده شده بامقدار برآورد شده توسط مدل میباشد.رویکرد این مطالعه،رویکرد آماری (Statistical Approach) در مقابل رویکرد عددی (Numerical Approach) میباشد.دررویکردعددی،که بیشتردر گذشته درمطالعات حمل ونقل بکارمیرفته است،مدلهای توزیع سفر بصورت عدید پرداخت میشوند،به این ترتیب که بااستفاده از دستور حلهای تکراری مجموعه ای از پارامترها به گونه ای تعیین مشود که مشاهدات خاصی دقیقا تولید شوند.ولی،دررویکرد آماری،هدف دستیابی به پارامترهای برای مدل است که ،باتوجه به ماهیت تصادفی بودن فرآیند،قادر به توضیح مشاهدات باشد.توضیحات زیرمروری کوتاه برروشهای مختلف پرداخت مدلهای موجود توزیع سفرخواهد داشت.

3-3-2-تجزیه پذیری وترکیبی پذیری (Divisibility and Compressibility)

اگر یک مبدا رابه دویا چندمبدا جدید تقسیم کنیم،جمع تعداد سفرهای خروجی ازاین مبدا که مدل بدست میدهد،باید به اندازه تعدا دسفرهای خروجی ازمبدا اولیه باشد که توسط مدل برآورد شده است.همچنین اگردویاچند مبدا درهم ادغام شوند ومبدا جدیدی ایجاد شود،تعداد سفرهای خروجی ازاین مبدا جدید که مدل به دست میدهد باید به اندازه تعداد سفرهای خروجی ازمبداهای اولیه باشد که توسط مدل براورد شده است.شایان ذکرالست که این قاعده درمدلهای ساده که از نظر ریاضی تابعی قابل تفکیک از متغیرها باشد برقراراست.ولی دراکثر مدلهای توزیع سفر که توابعی غیرخی هستند دقیقا برآورد نمیگردد.درعمل کافی است که این قاعده بطور تقریبی برقرار باشد.

1-3-ییشگفتار 50

2-3-مدلهای تقاضای سفر 50

3-3-مدل جاذبه 52

4-3-مدل انتخاب 54

فصل چهارم:مطالعه موردی شهراصفهان

1-4-مقدمه

یک مدل هیچگاه قادر به توصیف دقیق واقعیت(آنطور که هست) نمیباشد،یعنی برای توصیف واقعیت مجبور هستیم چنان مدل پیچیده ای را ارائه کنیم که فاقد کوچکترین ارزش عملی باشد.ازاینرو کارشناسان عموما به انتخاب مدلی همت میگمارند که ازواقعیت دور نبوده وقابل کنترل باشد.مسلما چنین مدلی باید دربرگیرنده عناصر اصلی پدیده های موجود باشد تابتواند واقعیت را نمایش دهد.بوجود آوردن یک مدل خوب مستلزم ذوق ودانش است.دراین فصل،باتوجه به هدف تحقیق،یک مدل توزیع برمعیار اقتصاد سنجی ارائه میشود.ابتدا نحوه جمع اوری اطلاعات،انتخاب متیغرها وارتباط بین متغیرها مورد برسی قرار میگیرد.

1-4-مقدمه  58

2-4-نحوه جمع اوری اطلاعات 59

3-4-سیاست مدلسازی درمدل توزیع سفر 66

4-4-انتخاب متغیرها درمدل توزیع سفرباهدف کاری 70

5-4-خلاصه   76

فصل پنجم:تعیین وبرآورد مدل

1-5-مقدمه

باتوجه به مطالب فته سشده درفصول قبل،ملاحظه گردید که تحقیقات صورت گرفته درزمینه ارائه مدلهای ترافیکی(ساخت مدل های توزیع) صرفا بحث مدلسازی بوده است.این مدلها هیچگاه از نظردارا بودن شرایط استاندارد مورد بررسی قرار نگرفته اند.وهمین مسئله موجب نگرانی وعدم اطمینان به مدلها رابوجود می آورد.چون یک مدل هنگامی که دارای نقض در فروض استاندارد باشد،نمیتواند تخمین دقیقی را ارائه دهد.دراین فصل باتوجه به مطالب فصل سوم ابتدا به ساخت ساختار مدل پرداخته وضمن برآورد آنها شرایط استاندارد رادرمورد مدلهای ارائه شده به بحث وبررسی میگذاریم.نهایتا مدلهای ارائه شده جهت پیش بینی حجم سفرهای بکارگرفته خواهدشد.

5-5-خلاصه

دراین فصل ضمن برآورد مدل توزیع سفرکاری درشهر اصفهان ملاحظه گردید که بادر نظرگرفتن متغیرهایی نظیر،اشتغال،جمعیت،مالکیتن وسیله نقلیه و… ضرایب ازنظر آماری وسطح اطمینان ومیزان مجموع مربعات خطا در وضعیت بهتری قرار میگیرند.همچنین پس از بررسی فروض استاندارد درمدل،ملاحظه میشود که مدلها دارای ناهمسانی واریانس نیست ومیتواند جهت پیش بینی ترافیکی مورد استفاده قرار گیرد.

1-5-مقدمه  78

2-5-شناسایی مدل توزیع سفرباهدف کار     78

2-5-معیار مقدار ضریب رگرسیون 78

2-5-معیارقدرت پیش بینی وبازسازی وضع موجود 79

2-5-برازش مدل 79

3-5-تفسیر متغیرها وپارامترها 85

4-5-مقایسه مدل برآورد شده بامدلهای برآورد شده قبلی درشهراصفهان وهمچنین بامدل برآورد شده درشهر مشهد 86

5-5-خلاصه 86

فصل ششم:نتیجه گیری وارائه پیشنهادات

2-6-نتیجه گیری

همانگونه که درفصل 5 مطرح گر دید،شکل کلی مدل،انتخاب متغیرها واستقلال آنها منطقی وصحیح میباشد.اما مشکلی که در طراحی این مدل وجود دارد.وجود برخی نواحی باحجم تردد صفر ودرمقابل برخی نواحی باحجم تردد بالاست.چنانچه درطراحی مدل،این نواحی ازهم تفکیک شده ودرمدل مختلف برای ان دودسته ناحیه طراحی شود،به نظر میرسد که بتوان مدل بهتری برای توزیع سفرکاری ارائه نمود.باتوجه به اینکه قدرت مدل درپیش بینی دقیق به پارامترهایی چون داشتن حداقل مربعات خطا بالابودن آماره های t  وضریب رگرسیون،پایین بودن آماره p وصحت فروض استاندارد مربوط میشود وچون مدلهای ارائه شده به نسبت دارای شرایط فوق میباشند،پس دقت مادرپیش بینی آینده باتوجه به مدل ارائه شده خوب میباشد.

3-6-پیشنهادات

باانجام مطالعات بیشتر ودقیق تر برروی پارامتر مالکیت وسیله نقلیه میتوان تاثیرآنرا برروی این مدلها محسوس تر نمود.همچنین میتوان باجمع آوری اطلاعات مربوط به کاربری زمین،این پارامتر رانیز درمدلهای تزویع سفرکاری وارد نمود.از طرف دیگر نمیتوان ازپارامتر مربوط به مساحت نواحی مختلف چشم پوشی کرد.باانجام مطالعاتی برروی این پارامتر وتاثیر آن برپارامترهای استفاده شده میتوان به منابع بهتری جهت پیش بینی ها دست یافت.همچنین با تفاوت های اجتماعی-اقتصادی زیادی که درشهراصفهان درطی این چندسال صورت گرفته است بایستی مطالعاتی دراین زمینه ایجاد پذیرد.

1-6-مقدمه  92

2-6-نتیجه گیری 94

3-6-پیشنهادات 94

فهرست جداول

1-1-مزایاو معایب روشهای جمع اوری اطلاعات 20

4-1-نتایج بدست آمده ازپرداخت مدلهای تقاضای مبدا-مقصد باهدف سفرکاری  74

5-1-ملدهای منتخب توزیع سفراصفهان به روش تقاضای مبدا-مقصد براساس اطلاعات سال1366   87

5-2-مدلهای منتخب توزیع سفر اصفهان به روش بیشینه تمایل براساس اطلاعات سال1366   87

5-3-مدلهای منتخب توزیع سفراصفهان به روش غیر بیشینه تمایل براساس اطلاعات سال1366   88

5-4-مدلهای منتخب توزیع سفر مشهد برای اهداف مختلف سفر 89

فهرست شکلها ونمودارها

1-1-فرم عمومی مدل چهار مرحله ای یامدل کلاسیک حمل ونقل 4

2-1-نمایش کلی نمونه ای ازیک ماتریس سفریاماتریس مبدا-مقصد 25

4-1-موقعیت دهستان جی درمنطقه 61

4-2-منطقه مورد مطالعه    62

4-3-ناحیه بندی شهراصفهان براساس تقسیم بندی قدیم 63

4-4-ناحیه بندی شهراصفهان براساس تقسیم بندی جدید  64

4-5-ناحیه بندی شهراصفهان براساس تقسیم بندی جدید وقدیم ونحوه انطباق آنها برهم 65

4-6-نمونه پرسشنامه آمارگیری مبدا-مقصد سفرهای مسافری خانواده همسایه 67

5-1-نمودار احتمال نرمال باقی مانده های برای مدل منتخب   81

5-2-نمودار باقی مانده ها درمقابل ترتیب داده ها برای مدل منتخب 82

5-3-نمودار هیستوگرام باقیمانده ها برای مدل منتخب  83

5-4-نمودار باقیمانده ها درمقابل داده های برازش شده برای مدل منتخب 84


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید