مقدمه :

در روند نواوری های ایجاد شده در پایاگاه های محاسباتی،درهرپانزده سال یا بیشتر کلاس جدیدی ظهور می کند که موانع که موانع و مشکلات را کاهش داده و زمینه های کاربردی را گسترش دهد. در شصت سال اخیر ،این روند بااختراعاتی مثل کامپیوتر های بزرگ، کامپیوتر های شخصی، اینترنت وب، به چشم خورده است.سیستم گرید گسترش یافتهبر بستر اینترنت، زمانیکه کاربران گرید در شبکه هستند، یک محیط پردازشی با قابلیت مدیریت بالاو مقیاس پذیری و عملکرد فوق العاده ارائه می کند.گرید،باکمک اینترنت زمینه ای را فراهم آورده است که بتوان با استفاده از آن، از منابع سخت افزاری سیستم های دیگر نیز استفاده نماییم.گرید در واقع به شما اجازه میدهد با استفاده از منابع سیستم های متصل به شبکه،یک منبع بزرگ از سرویس ها وامکانات به وجود اورید که توانایی انجام عملیات بسیار پیچیده ای را دارا ست. به نحوی که از دید استفاده کنندگان این سیستم های بزرگ،این عملیات تنها از طریق یک سیستم انجام میشو د.گرید ، زیر بنای مدیریت محاسبات و داده ای است که اساس الکترونیکی یک جامعه جهانی در زمنه تجارت ، دانش ، پزوهش و هنر را فراهم خواهد ساخت . گرید ، شبکه بندی ، ارتباطات موجود در شبکه ، اطلاعات و پردازش را یکپارچه و مجتمع می کند تا یک سکوی مجازی برای مدیریت داده و محاسبات ان مهیا نماید . ساختار گرید این امکان را فراهم می سازد تا منابع به صورت پویا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به صورت یک مجموعه یکپارچه ، برنامه های بسیار بزرگ ، توزیع شده و نیازمند منابع فراوان را اجرا کنند .

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات رایانش مشبک

1-1: هدف                                                                                                                5

1-2: پیشینه گرید                                                                                                        6

1-3: روش کار گرید                                                                                                  7

1-4: تفاوت گرید ها با کلاستر ها                                                                                8

1-5: انواع گرید                                                                                                         8

1-5-1: گرید های داده ای                                                                                          8

1-5-2: گرید های جوینده منابع                                                                                   9

1-5-3: گرید های محاسباتی                                                                                       9

1-6: مزایای رایانش مشبک                                                                                          9

1-7: اصول هسته رایانش مشبک                                                                                   10

1-8: اجزای گرید                                                                                                       10

1-9: مدل عمومی گرید                                                                                               14

طراحی اینترفیسی برای سرویس ذخیره سازی در شبکه های توری کوچک1

فصل دوم : دیتا گرید و الزامات ان

2-1: تعریف دیتا گرید                                                                                                18

2-2: نمونه های دیتا گریدها                                                                                         18

2-3: ویژگی ها و کاربرد های دیتا گرید                                                                       20

2-4: طراحی دیتا گرید                                                                                                20

2-4-1: سرویس های اصلی دیتا گرید                                                                          22

2-5: چالش های موجود در دیتا گرید                                                                           23

2-6: دیدگاه های معماری در دیتا گرید                                                                        24

2-7: سرویس دسترسی به فایل gridftp                                                                       26

2-8: اتحادیه دیتا گرید                                                                                                27

طراحی اینترفیسی برای سرویس ذخیره سازی در شبکه های توری کوچک2

فصل سوم : گرید های خصوصی

3-1: گرید خصوصی                                                                                                  30

3-2: کامپیوتر های شخصی ، سرویس های شبکه و گرید های خصوصی                          30

3-3: نیاز مندی ها                                                                                                       34

3-3-1: نیاز های ارتباط داخلی فردی                                                                            34

3-3-2: نیازمندی های اشتراک منابع رومیزی                                                                 34

3-4: گرید خصوصی و سیستم های نظیر به نظیر ، مشابهت ها و تفاوت ها                          35

3-5 : چالش ها و فرصت ها                                                                                          36

3-6: معماری گرید خصوصی                                                                                       39

3-6-1: پایگاه گرید خصوصی                                                                                   39

3-6-2: پشته پروکتل گرید خصوصی                                                                           40

3-7: نمونه پیاده سازی شده گرید خصوصی                                                                  42

طراحی اینترفیسی برای سرویس ذخیره سازی در شبکه های توری کوچک3

فصل چهارم : مفاهیم و تکنیک های کپی برداری فایل در دیتا گرید

4-1: کپی برداری داده در دیتا گرید                                                                             44

4-2: مدیریت کپی                                                                                                     45

4-3: بهینه سازی کپی بر داری                                                                                      46

4-3-1: تکنیک های انتخابی کپی                                                                                47

4-3-2: تکنیک های اغاز نمودن کپی برداری                                                                47

4-5: الگوریتم های کپی برداری                                                                                   48

4-5-1-1-: مدل p-center                                              ا                                       49

4-5-1-2: مدل p-median                                                                                    ا  50

4-5-1-3: مدل چند هدفی                                                                                          51

4-5-1-4: خلاصه نتایج مقایسه مدل های p-median. P-centerو چند هدفی              52

4-5-2: الگوریتم های اغازین نمودن کپی برداری                                                          54

4-5-2-1: استراتژی های ارائه شده توسط رانگاناتان و فاستر                                           54

4-5-2-2: الگوریتم های فاستر و کویتا                                                                        56

4-5-2-3: الگوریتم های LALW               ا                                                                 56

4-5-2-4: استراتژی MIN DMR               ا                                                                60

طراحی اینترفیسی برای سرویس ذخیره سازی در شبکه های توری کوچک4

فصل پنجم : شبیه سازی و ارزیابی مکانیزم پیشنهادی

5-1 : مکانیزم پیشنهادی برای فرایند کپی برداری                                                            66

5-2: مدل سیتم                                                                                                           67

5-2-1: تعریف پارامتر های SFMR.SBMR                                  ا                               69

5-2-2: توابع پیش بینی برای تکثیر پویا                                                                         69

5-3: تعریف استراتژی کپی برداری                                                                              71

5-4: جزییات شبیه سازی                                                                                             72

5-4-1: معماری سیستم                                                                                               73

5-4-2: مقایسه مدل ارائه شده با مدل های  LALW. MINDMR                         ا           75

5-5: مقایسات انجام شده                                                                                             76

5-5-1: ارزیابی زمان اجرای کار سیستم                                                                        76

5-5-2: نرخ فقدان داده در سیتم برای الگو های دسترسی متفاوت                                   77

5-5-3: نرخ فقدان داده در سیستم برای زمانبندی های متفاوت                                         78

طراحی اینترفیسی برای سرویس ذخیره سازی در شبکه های توری کوچک5

فصل ششم: نتیجه گیری

نتیجه گیری                                                                                                                 82

پیشنهادات                                                                                                                   86

پیوست ها :

ضمیمه آ . راهنمای OPTORSIM                    ا                                                            88

منابع ماخذ

فهرست منابع لاتین                                                                                                      94

سایت های اطلاع رسانی                                                                                              96

چکیده انگلیسی                                                                                                          97

فهرست جدول ها

جدول 1-4: پارامتر های شبیه سازی MIN DMR                                                  ا         63

جدول 5-2: پارامتر های شبیه سازی                                                                              74

جدول 5-1: مقایسه مدل های جدید با الگو های LALW. MINDMR                  ا           75

فهرست نمودار ها

نمودار 1-5: نمودار زمان اجرای کل کار برای الگوی دسترسی ترتبیبی                              77

نمودار 5-2: نرخ فقدان داده سیستم برای الگو های دسترسی متفاوت                                 78

نمودار 5-3: نرخ فقدان داده سیستم برای زمانبند های متفاوت                                           79

فهرست شکل ها

شکل 1-1: سیستم های GIRD از دید استفاده کنندگان                                                   11

شکل 1-2: GSI در GIRD                                             ا                                             12

شکل 1-3: موقعیت سرویس های MDS در GIRD                                     ا                   13

شکل 1-4: موقعیت زمانبند ها در گرید                                                                          13

شکل 1-5: GASSدر GIRD              ا                                                                         14

شکل 1-6: بخش مدیریت منابع در گرید                                                                       14

شکل 1-7: معماری لایه ای مدل عمومی گرید                                                                15

شکل 2-1: نمودار تکامل گرید                                                                                     19

شکل 2-2 : مولفه های اصلی و ساختار معماری دیتا گرید                                                21

شکل 2-3: معماری دیتا گرید                                                                                       25

شکل 2-4: مقایسه مدل ها مناطق فدراسیون                                                                     27

شکل 3-1 : محیط پردازش شبکه ای خصوصی (PNC) با استفاده از گرید خصوصی          32

شکل 3-2: معماری گرید خصوصی                                                                              39

شکل 3-3: اشتراک منابع در گرید خصوصی                                                                 40

شکل 3-4: پشته پروتکل                                                                                              41

شکل 4-1: معماری استفاده شده برای شبیه سازی LALW       ا                                        57

شکل 4-2: الگوریتم تکثیر داده MIN DMR      ا                                                          61

شکل 4-3: توپولوژی گرید استفاده شده در شبیه سازی MIN DMR     ا                          62

شکل 5-1: نمودار نیمه عمر برای وزن در بازه های زمانی مختلف                                     70

شکل 5-2: معماری گرید در شبیه سازOPTORSIM  ا                                                    73

شکل 5-3: توپولوژی شبیه سازی                                                                                  74

شکل 1: تصویر محیط گرافیکی شبیه ساز در اغاز شبیه سازی                                            91

شکل 2: قاب سلسله مراتبی                                                                                          92

شکل 3: قاب اماری                                                                                                     92

شکل 4: سربرگ های قاب اماری                                                                                  93

روش کار گرید :

همانگونه که ذکر شد ، هدف گرید ، حل مشکلات متداول تکنولوژی اطلاعات در موسسات تجاری و سازمانهاست . نمونه هایی از این مشکلات عبارت اند از :

  • داشتن انباری از برنامه های کاربردی بلا استفاده
  • داشتن منابع سخت افزاری مستقل برای انها
  • مشکل یکپارچه سازی انها
  • سیستم های سنگینی که هم نگهداری انها گران است و هم اعمال تغییرات در انها در بعضی اوقات خیلی مشکل است .
  • مسئله تکه تکه شدن و از هم پاشیده شدن اطلاعات که موسسه نمی تواند اطلاعات جامع و کامل را بهره برداری کند .
  • تفاوت گرید با کلاستر ها :

با توجه به این که سیستم های گرید نیز از نود های توزیع شده تشکیل شده اند ممکن است با سیستم های خوشه ای اشتباه شوند . لازم به توضیح است که در سیستم های خوشه ای همه نودها با یکدیگر کار می کنند ولی در واقع عمل مدیریت هماهنگی نودها با یک نود مرکزی به نام مدیر منبع مرکزی انجام می شود . ولی می توان گفت که در گرید نود ها وجود ندارد . چرا که نود ها بر اساس تشریک مساعی با یکدیگر همکاری میکنند .خوشه ها غالبا یک شبکه منظم دارند که عملکرد ثابت و تنظیم شده ای دارد ولی شبکه گرید ، ذارای توپولوژی نامتقارن و نامنظم است و لینک های مختلف سرعت های متفاوت دارند کع حتی با زمان متغییر است . در واقع گرید ، بسیار بیشتر از تعدادی سایت همگن است که با شبکه LAN بهم متصل شوند . گرید می تواند شامل چندین کلاستر باشد .گرید با سیستم های توزیع شده نیز متفاوت است . زیرا کار گرید بسیار بیشتر از توزیع بار کاری روی دو یا چند پردازش است .گرید با پردازش موازی نیز متفاوت است . زیرا کار گرید بسیار بیشتر از انجام یک کار روی چند ماشین متفاوت است .به طور کلی گرید ، مجموعه سایت های مستقل ، ناهمگن و پراکنده از نظر جغرافیایی است .

انواع گرید :

سیستم های گرید با توجه به نیاز های کاربران می توانند در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار گیرند . اغلب این سیستم ها براساس نوع کاری که انجام می دهند ف طبقه بندی می شوند . از سه نوع اصلی این سیستم می توان سه نوع زیر را نام برد :

  • گرید های داده ای
  • گرید های جوینده منابع
  • گرید های محاسباتی

اصول هسته رایانش مشبک:

وجود دو اصل در هسته رایانش مشبک ، انرا به طور منحصر به فردی از دیگر روش های محاسباتی از قبیل mainframe ، مشتری ، کار گزای چند لایه ای متمایز می سازد : مجازی سازی و تامین*با مجازی سازی ، منابع خاص ( مانند رایانه ها ، دیسک ها ، اجزای نرم افزاری و منابع اطلاعاتی ) به عنوان منابع درهم ریخته و مشترک جهت دسترسی مصرف کنندگان ( از قبیل افراد و برنامه های نرم افزار ) در نظر گرفته می شود . مجازی سازی یعنی شکستن اتصا لاتی که به سختی بین ارائه کننده و مصرف کننده ( مشتری ) منابع برقرار شد است و مهیا ساختن منابع برای سرویس دهی به نیاز های خاص ، بدون اینکه مشتری نگران چگونگی انجام ان باشد .تامین یعنی اینکه ، وقتی مشتری از طریق لایه مجازی سازی نیاز به منبع خاصی دارد ، ئر پشت پرده ، جهت انجام در خواست مشتری ، ان منبع شناسایی شده و به وی تخصیص داده شود . تامین بعنوان بخشی از رایانش مشبک به این معنی است که سیستم تعیین می کند چگونه نیاز مشتری را براورده سازد بطوریکه کل عملیات به صورت بهینه انجام شود .


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

 

قیمت45000تومان