چکيده
با بزرگ شدن اندازه تابلو هاي روان مشکل محدوديت زمان روشن شدن led ها با عث مي شود که نور دريافتي از LED انقدر کم شود که ديگر چشم قادر به تشخيص آن نباشد براي رفع اين مشکل سه راه وجود دارد :
١‐ افزايش ولتاژ اعمالي به LED ها که معمولا اين کار خطر سوختن LED ها در اثر هنگ کردن تابلو افزايش داده و همچنين از عمر مفيد آن نيز خواهد کاست.
٢‐ جاروب يک در ميان، اين روش راه حل مناسبي در بر طرف نمودن مشکل فوق است. در عين حال که به پيچيدگي مدار منجر نخواهد شد.
٣‐تقسيم تابلو به سگمنت هاي جداگانه و يا ماژولار کردن نمايشگر  در فصول اول ابتدا راجع به کليت موضوع و روش ها صحبت مي کنيم و سپس درباره نحوه ماژولار کردن نمايشگرصحبت مي کنيم و در پايان نيز درباره اتصال اين طرح به کامپيوترصحبت هايي مي کنيم

فهرست مطالب :
مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. ۱

همان طور که در چکيده بيان شد سه راه براي برطرف کردن مشکل کم نوري led در تابلو هاي روان بااندازه هاي بزرک وجود دارد .
١‐ افزايش ولتاژ اعمالي به LED ها که معمولا اين کار خطر سوختن LED ها در اثر هنگ کردن تابلو افزايش داده و همچنين از عمر مفيد آن نيز خواهد کاست.
٢‐ جاروب يک در ميان، اين روش راه حل مناسبي در بر طرف نمودن مشکل فوق است. در عين حال که به پيچيدگي مدار منجر نخواهد شد.
٣‐تقسيم تابلو به سگمنت هاي جداگانه و يا ماژولار کردن نمايشگر در ايران بر روي موارد يک و دو کار شده و به جواب هايي رسيده اند يعني در مواردي با استفاده از درايور هاي پر توان اين تابلو ها را درايو کرده اند . و در مواردي نيز با استفاده از جاروب يک در ميان اين مشکل را برطرف کرده اند .اما اگر اگر اندازه تابلو روان بزرگتري مد نظر باشد باز به مشکل بر مي خورند .پس ناگزير پيچيدگي نرم افزاري روش سوم را مي پذيريم و به سراغ اين روش مي رويم .  در فصول اول ابتدا راجع به کليت موضوع و روش ها صحبت مي کنيم و سپس درباره نحوه ماژولار کردن نمايشگرصحبت مي کنيم . همان طور که در ايامه بيان مي شود به دليل استفاده از هشت بيت اين برنامه قابليت پشتيباني ٨^٢ ماژول را دارد و در پايان نيز درباره اتصال اين طرح به کامپيوترصحبت هايي داريم.

فصل اول

مطالبي اين فصل خواهيد آموخت عبارتند از :
1-1 ‐ سيستم تابلوهاي نمايشگر ديجيتالي
1-2‐ اجزاء تصوير
1-3‐ جاروب ساده
1-4 ‐ اثر فليکر
1-5‐ جاروب يک در ميان
1-6 ‐ جدول گلايف
1-1 ‐ سيستم تابلوهاي نمايشگر ديجيتالي ………………………………………………………٣
1-2 ‐ اجزاء تصوير ……………………………………………………………………………………..٤
3-3 ‐ جاروب ساده ……………………………………………………………………………………٧
1-4 ‐ اثر فليکر …………………………………………………………………………………………٨
1-5 ‐ جاروب يک در ميان …………………………………………………………………………….٩
1-6 ‐ جدول گلايف …………………………………………………………………………………. ١١
فصل دوم
2-1‐ ارتباط ميکرو با display …………………………………..ا…………………………………..۱۶
2-2‐ ارتباط دو ميکرو …………………………………………………………………………………۱۸
2-2-1‐برنامه ميکرو main ………………………….ا………………………………………………۱۸
2-2-2‐ برنامه ميکرو ماژول …………………………………………………………………………۲۷
2-3‐ارتباط يک ماژول به به صورت وقفه ………………………………………………………….۳۲
2-3-1‐برنامه ميکرو main ………………..ا……………………………………………………….۳۷
2-3-2‐برنامه ميکرو ماژول ………………………………………………………………………….۴۳

سخت افزار اصلی

سخت افزار اصلی

فصل سوم

در اين فصل درباره نحوه اتصال به کامپيوتر و انتفال اطلاعات از طريق pc مي پردازيم . تا اين جا پيش رفتيم که با استفاده از يک سري دستورات توانستيم نمايشگر ها را از هم مستقل کنيم وبه طوري که زمان نمايش هيچ يک در کار ديگري خلالي ايجاد نکند . حال در اين جا مي خواهيم به طور تئوري تغيراتي در برنامه داده و اطلاعات موجود براي هر نمايشگر را از طريق کامپيوتر بدان ارسال کنيم .اين جا فقط راجع به سخت افزار کلي صحبت هايي مي کنيم و در پايان درباره برنامه
ميکرو MAIN که مسلما تغيير مي کند بحث مي کنيم .  فرض اوليه بر اين بوده است که با استفاده از کامپيوتر اطلاعات مربوط به داده و ماژول جدا شده و در ابتدا آدرس ماژول و سپس هشت بايت ديتاي آن از طريق پورت سريال ارسال مي شود . همان طور که در ادهمه بيان مي شود در اين جا از يک EEROM ،WIRE_2 استفاده مي شود تا تعداد O/I هاي ميکرو را کاهش دهد .  شماره IC که به عنوان EEPROM از آن استفاده مي شود 24LC512مي باشد . توضياتي که راجع به اين IC مي توان داد بدين شر است

3-1‐ حافظه هاي eeprom سريال wire_2 ……………………………..ا…………………….. ۵۰
3-2‐ روند کلي برنامه …………………………………………………………………………….. ۶۰
3-3‐برنامه نهايي …………………………………………………………………………………. ۶۱
فصل چهارم
4-1‐ نکات کاربردي ………………………………………………………………………………… ۸۱

dot_matrix
اولين نکته اي که در مورد آن صحبت مي کنيم پايه هاي matrix_dot است . سکل ان بدين صورت است . براي شناسايي پايه ها بدين صورت عمل مي کنيم که ، با استفاده از يک ولتاژdc حدود 3 ولت روي پايه ها مي کشيم تا ببينيم که کدام شطر يا ستون روشن مي شود . فقط توجه کنيد که با توجه به نوع matrix_dot جهت مثبت و منفي ولتاژ را رعايت کنيم .من همين کار را براي اين matrix_dot انجام داده ام که نتايج بدين صورت شده است

پيشنهادات …………………………………………………………………………………………۸۲

همان طور که در طول پروژه مشاهده کرديد هدف اصلي اين پروژه ماژولار کردن نمايشگر بوده و براي  قسمت pc آن راه کار ارائه داده ايم . پيشنهادي که به نظرم مفيد مي آيد اين است که اگر بتوان ارتباط با pc را نيز انجام داد . اين روش به راحتي جايگزين تلوزيون هاي بزرگ مي شود که مطئنا به صرفه تر نيز مي باشد .  چرا که دير نيازي بع درايور هاي پر توان ( روشي که هم اکنون وجود دارد ) نيست . بعلاوه حجم کار نيز پايين مي آيد . و کار سبک تر است

منابع ………………………………………………………………………………………………..۸۳
پيوست ها
DATASHEET MAX232
DATASHEET 74HC573
DATASHEET AT240XX

بلوک دياگرام تابلو هاي ديجيتال

بلوک دياگرام تابلو هاي ديجيتال

فهرست جداول:

۳‐۱‐جدول انواع حافظه هاي سريال wire-2 ……………..ا………………………………….. ۵۱
۳‐۲‐ جدول عملکرد پايه هاي حافظه ……………………………………………………………۵۳

نتایج شبیه سازی

نتایج شبیه سازی

فهرست اشکال:

۱‐۱‐بلوک دياگرام تابلو هاي ديجيتال ……………………………………………………………..۳
۱‐۲‐ بزرگ نمايي تصوير …………………………………………………………………………..۵

3-1-محاسبه dot_matrix……………………………………….ا………………………………..6

۱‐۴‐نمايش حرف A …………………ا…………………………………………………………….۹
۱‐۵‐جدول گلايف نمونه براي آدمک خندان و کارکتر A ………ا……………………………….۱۲
۱‐۶‐جدول گلايف ………………………………………………………………………………….۱۳
۲‐۱‐نتايج شبيه سازي بخش ۲‐۱ ……………………………………………………………..۱۸
۲‐۲‐ نتايج شبيه سازي بخش ۲‐۲ …………………………………………………………….۳۲
۲‐۳‐ نتايج شبيه سازي بخش ۲‐۳ …………………………………………………………….۳۶
۲‐۴‐ نتايج شبيه سازي براي در ماژول …………………………………………………………۴۸
۲‐۵‐شماي واقعي سخت افزار …………………………………………………………………۴۸
۳‐۱‐ترکيب پايه هاي حافظه ……………………………………………………………………..۵۲
۳‐۲‐پايه هاي حافظه ……………………………………………………………………………..۵۴
۳‐۳‐سيگنال شناسايي ………………………………………………………………………….۵۵
۳‐۴‐بيت آدرس …………………………………………………………………………………….۵۶
۳‐۵‐نوشتن بايتي ………………………………………………………………………………….۵۷
۳‐۶‐دياگرام زماني نوشتن صفحه اي ……………………………………………………………۵۸
۳‐۷‐دياگرام زماني خواندن آدرس اخير …………………………………………………………..۵۹
۳‐۸‐ دياگرام زماني خواندن آدرس دلخواه ………………………………………………………. ۶۰
۳‐۹‐سخت افزار اصلي ……………………………………………………………………………..60

Abstract
by enlarging the size of flow chart , the problem of time limitation for lightening the LEDes causes as much as reduction in recieved light of LED that our eyes can’t recognize that. we can solve this problem through three methods: 1)by increasing the using voltage to LEDes which this method increases the risk (danger) of burning the LEDes by hanging and will reduce the useful lifetime of that , too. 2) by sweeping alternately , this method is suitable for solving the previous problem. although , this method will not cause any intricasy in circle. 3) by dividing the board into separate segments or by mazhularizing the monitor . at the first chapters , we speak about the generality of topic and methods and then we speak about the manner of monitor mazhularizing . at last , we will consider the connection of this project to computerبلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word  

قیمت35000تومان