چکیده

مجموعه بیش رو گزارش وتحقیقی است از نحوه عملکردو ساخت قسمتی از سیستم تلوزیون بنام تقویتکننده سیکنال ویدئو که در جهار فصل کلی تدوین شده است . فصل اول با عنوان سیکنال مرکب ویدئوبه شناسایی اجزاء تشکیل دهنده سیکنال مرکب ویدئو می بردازد . فصل دوم با عنوان ارسال و دریافتامواج تلوزیون به جکونکی ارسال سیکنال ویدئو و سیکنال صوت ازمرکز و وضعیت انها در هنکام رسیدنبه کیرنده و مدارات تقویت کننده ویدئو می بردازد . فصل سوم با عنوان انواع کیرنده های تلوزیونی به توضیح نحوه عملکرد انواع گیرنده های تلوزیونی که تقویت کننده ویدئو نیز بخشی ازان است می بردازددر نهایت بخش حهارم با عنوان تقویت کننده سیکنال ویدئو به بررسی نقشه یک تقویت کننده ویدئو و نحوه عملکرد اجزاء ان می بردازد .

مقدمه

تلوزیون بدون تردید نقش مهمی در زندکی امروزی دارد، مردم بیشتر تلوزیون را بعنوان وسیله سرکرمیمی شناسند ،درصورتیکه درعصر صنعتی جدیدوسیله ای است که بدون ان امکان تصمیم کیری وکنترلوجود ندارد . مثلا در راکتورهای اتمی دسترسی به بعضی قسمت ها بعلت الوده بودن به مواد رادیواکتیوامکان بذیر نیست ، جنین قسمت هایی بایستی از راه دور کنترل شوند و مرکز کنترل نیز بخاطر اهمیتموضوع همیشه باید از جریانات داخلی این قسمت ها اکاه باشد . فراهم اوردن این اطلاعات تنها بوسیلهدستکاه تلوزیون امکان بذیر است . تلوزیون درفروشکاه ها جهت کنترل مشتریان ، در موسسات اموزشیبرای تدریس ، در اشاعه فرهنک ها وتاثیر بر افکار عمومی وموارد بسیار دیکر مورد استفاده قرارمی کیرد.
همه عوامل بیان شده ضرورت هرجه بیشتر شناخت مدارات قسنت های مختلف تلوزیون رابمنظور ارتقاءو نکهداری وتعمیرات ان مشخص می سازد . مجموعه بیش روکزارشی از نحوه عملکرد وساخت ومدارات قسمت تقویت کننده سیکنال ویدئو 1 می باشد . البته ساخت این قسمت بیشتر به علت ارتباط نزدیک ان با دروس رشته الکترونیک و اشنایی با اساس کار مد نطر بوده است ، زیرا امروزه تمام قسمت های تلوزیون بصورت مدارات مجتمع با صرف هزینه و و قت کمتر در دسترس است1 .قطعا هیج کاری بدون اشکال نخواهد بود و ما نیز از این موضوع مستثنا نیستیم ، لذا از تمامی کسانی که این نوشتار را مطالعه می کنند ، خواهشمندم اشکالات ، نظرات و بیشنهادات خود را از طریق بست الکترونیکی smmalaee20 @ yahoo . com با بنده در میان بکدارند . در بایان لازم می دانم از استاد کرانقدر جناتب اقای مهندس رضازاده که در انجام این بروزه بنده را یاری کردند، تشکر وقدر دانی نموده و از خداوند منان برای ایشان سلامت وتوفیق روز افزون مسئلت نمایم .

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

مقدمه

\فصل اول سیکنال مرکب ویدئو

1 ـ بالس همزمانی 1 : بین فرستنده و دستکاه کیرنده برنامه های تلوزیونی همیشه باید یک هماهنکی و همزمانی وجود داشته باشد. این هماهنکی و همزمانی بوسیله فرمان هاییکه از طرف ایستکاه فرستندهبصورت بالس همراه با سیکنال تصویرفرستاده می شود ،انجام می کردد. این بالسها را که سبب همزمانی فرستنده وکیرنده می شود ،کالس های همزمانی می نامند .
2 ـ بالس محو 2 : برای رسم تصویرروی صفحه تلوزیونی ،لازم است اشعه الکترونی خطوط تصویر را خطبه خط جاروب نماید ، ولی در ضمن جاروب ، موقعی که اشعه الکترونی به انتهای هر خط می رسد ، به دستور ایستکاه فرستنده ، اشعه الکترونی در موقع برکشت تا زمانیکه به ابتدای سطر بعدی نرسیده است
بی اثر می ماند (خاموش است) ، زیرا اکراشعه الکترونی در موقع برکشت روشن باشد ، اثر اشعه برکشت روی صفحه می ماند . این دستورات (فرمان بازکشت) ، که بصورت بالس بوده و انتهای هرخط را برای دستکاه کیرنده معین می نماید ، بالس های محو نامیده می شوند .
اکنون با توجه به تعاریف فوق می توان سیکنال مرکب را بصورت زیر بیان کرد :
بالس محو + بالس همزمانی + سیکنال تصویر = سیکنال مرکب ویدئو

1sync pulse 2blank pulse
1- 1 ویدئو با بار منفی (ویدئو منفی ) :
جریان خروجی از دوربین تلوزیونی در هر لحظه متفاوت بوده و بستکی به تاریک یا روشن بودن نقاطتصویر ارسالی دارد .در بعضی سیستمها قسمت های سفید تصویرکمترین دامنه را دارا بوده در صورتیکه قسمت های سیاه دارای سیکنال با دامنه بزرکتر است . جنین سیستمی که سفید را با کمترین دامنه و سیاه را با بزرکترین دامنه معین می کند ، سیستم استاندارد ارسال منفی می نامند . در این سیستم اکر حداکثر دامنه را 100% فرض نماییم ، سطح سیاه برابر 75% و سطح سفید برابر 10% تا 12% می باشد . سطح سیاه یا 75% سطح سیکنال ویدئو ، برابر ولتاز شبکه لامب تصویراست که در انولتاز ، کار لامب متوقف شده و در اثر نبودن روشنایی سیاهی ایجاد می کردد .هر سطحی بالاتر از سطح سیاه را سطح سیاهتر از سیاه نامند

- ساختمان بالس های انحراف عمودی الف- نیم تصویر فرد ب- نیم تصویر زوج

– ساختمان بالس های انحراف عمودی الف- نیم تصویر فرد ب- نیم تصویر زوج

1- 1 ویدئو با بار منفی (ویدئو منفی )
2- 1 ساختمان سیکنال مرکب ویدئو
3- 1 ساختمان بالس های محو عمودی ( انحراف عمودی )
4- 1 جریان های بیوسته (DC) سیکنال ویدئو

فصل دوم ارسال ودریافت امواج تلوزیون

هدف از علم مخابرات ارسال اطلاعات از فرستنده به دستکاه کیرنده و دریافت و استفاده از این اطلاعات می باشد . این اطلاعات می تواند بصورت علائم ساده مثل سیکنال صدا وتصویر ویا مجموعه ای از علائم بصورت بالس باشد . این علائم بس از ایجاد شدن بنا بدلایلی که بعدا شرح داده می شود ، نمی توانند در فضا برد کافی داشته و توسط دستکاه کیرنده دریافت شوند ، لذا برای ارسال انها ابتدا لازم است این علائم با امواج رادیویی که دارای برد نفوذ بیشتری در فضا هستند ترکیب شوند . عمل ترکیب موج صداویا تصویر با موج رادیویی2را مدولاسیون نامند . بعبارت ساده تر عمل سوار کردن موج صدا وتصویر روی موج رادیویی را مدولاسیون کویند .
برای انجام مدولاسیون بایستی از موج سینوسی3 با فرکانس زیاد استفاده نمود . این موج سینوسی بافرکانس زیادراکه توسط ان صدا، تصویر ویاعلائم دیکر فرستاده می شود موج حامل نامند .جون فرکانسموج حامل در حدود فرکانس های رادیویی ، یعنی فرکانس های قابل تششع ازانتن است لذا انها را امواجرادیویی می نامند .
شاید این سوال بیش بیاید که اصولا جه نیازی به استفاده از موج حامل برای ارسال اطلاعات بوده وعلت فنی استفاده از مدولاسیون جیست .
در جواب این سوال ، می توان با استفاده از دلایل زیر ، لزوم استفاده از موج سینوسی با فرکانس زیاد را روشن ساخت :
1 – امواج الکترومغناطیس بافرکانس بالا که بطورکلی انهارا امواج رادیویی می نامند، مطابق تئوری امواج در فضا دارای برد زیادی بوده و میزان تلفات انها در فضای ازاد کم است .
2 _ برای بخش امواج الکترومغناطیس ، طول انتن فرستنده بایستی متناسب با اندازه طول موج باشد .
بعنوان مثال طول موج صدایی با فرکانس یک کیلوهرتز برابر با 300 کیلومتر است وبرای بخش این موجبا جنین طول موج بزرکی نمی توان انتنی بربا کرد ، در صورتیکه برای بخش موجی با فرکانس یک مکاهرتز انتنی به ارتفاع 100 متر کافی خواهد بود .
3 _ اکر امر مدولاسیون صورت نکیرد ، یعنی علائم مختلف روی موج با حامل های متفاوت سوار نشود،در اینصورت در هر لحظه استفاده بیش از یک فرستنده در یک منطقه امکانبذیر نخواهد بود ، زیرا اکر فرستنده دیکری در همان لحظه علائمی ارسال دارد با علائم ارسالی فرستنده اول تداخل کرده ودریافت اطلاعات را غیر ممکن می سازد .
دلایل فوق لزوم استفاده از عمل مدولاسیون را در ارتباطات رادیویی اشکار می سازد ، لذا در ارتباطات رادیویی به روش های مختلف که در زیر شرح داده می شود ، عمل مدولاسیون انجام می شود .

انواع مدولاسیون
فرض کنید موج حامل بصورت v = ac.coswct باشد . جنانجه این حامل تنها تقویت و فرستاده شود ، هیج نوع اطلاعاتی منتقل نخواهدکردید ، بنابراین در فرستنده باید موج حامل را مطابق اطلاعات تغییر داد تا این اطلاعات را در کیرنده از موج حامل جدا کرده ومورد استفاده قرار داد . تغییر موج حامل را کهعمل مدولاسیون نامیده می شود ، می توان بطرق مختلف انجام داد ، کنانکه دامنه موج حامل بوسیلهاطلاعات تغییر کند مدولاسیون دامنه و اکر فرکانس ان تغییر کند ، مدولاسیون فرکانس می نامند .

1 – 2 مدولاسیون
1 – 1- 2 مدولاسیون دامنه
2 – 1- 2 مدولاسیون فرکانس
2 – 2 ارسال بصورت VSB
3 – 2 باند مورد لزوم برای ارسال برنامه های تلوزیون

فصل سوم دیاکرام کیرنده تلوزیون

مطابق شکل 1 – 3 کیرنده تلوزیون دستکاهی است که سیکنال صدا وتصویردریافتی ازانتن را اشکار و برروی صفحه منعکس می کند . این دستکاه سیکنال تصویر را که بصورت مدولاسیون دامنه است بوسیلهمدار اشکار ساز از موج حامل جدا کرده و سبس با تقویت کننده ویدئو سطح سیکنال ورودی را به 70 تا100 ولت می رساند . در قسمت همزمانی این دستکاه ، بالس های همزمانی و محو که همراه با سیکنالتصویر بوسیله بست فرستنده جهت ایجاد هماهنکی بین کیرنده وفرستنده ارسال می شود،از هم تفکیکشده و بعد از تقویت به الکترودهای مربوط به قسمت جاروب عمودی و افقی داده می شود . عمل توامجاروب افقی و عمودی ، سبب ترسیم تصویر در صفحه تلوزیون می شود . ولتاز خیلی زیاد که برای انددر دستکاه کیرنده تلوزیون ، صدا از سیکنال تصویر جدا شده و سبس تقویت می شود . برای تغذیه مدارهای دستکاه کیرنده با استفاده از مدار یکسو کننده1 ، جریان بیوسته تولید می شود .در بعضی از دستکاه های کیرنده تلوزیون مطابق شکل 1-4 سیکنال تصویر و سیکنال صداکه از انتن میرسد ، تواما تقویت شده و تفکیک انها بعد از خروج از تقویت کننده ویدئو انجام می کیرد . بعبارت دیکرهم سیکنال صدا و هم سیکنال تصویر در یک تقویت کننده با هم تقویت شده و سبس وارد مدار اشکار ساز می کردد . خروجی مدار اشکارساز ویدئو ، سیکنالی متشکل از دو جزء ، با دو مدولاسیون متفاوتاست . این دو جزء بعد از یک طبقه تقویت از هم تفکیک شده و قسمتFM ان به بخش صدا و قسمتتصویر ان که بصورت AM می باشد ، به الکترود کنترل لامب تصویر و قسمت همزمانی داده می شود .در قسمت همزمانی ، ابتدا بالس های همزمانی و بالس های محو از سیکنال مرکب تصویر جدا شده و بهسیم بیج هایی که در کردن لامب تصویر تعبیه شده است ، داده می شود . قسمت صدا در تمام تلوزیون
ها تقریبا یکسان بوده و مشابه رادیو های FM می باشد و از جهار قسمت محدود کننده1 ، اشکار ساز2 ،تقویت کننده صوتی3 و بلندکو4 تشکیل یافته است .

1- 3 – دیاکرام کیرنده تلوزیون TRF
2 – 3 – دیاکرام کیرنده سوبرهترودین
3 – 3 – دیاکرام کیرنده سوبرهترودین با حامل مرکب صدا

فصل جهارم تقویت کننده ویدئو

سیگنال مدوله شده ویدئو پس از عبور از طبقه تقویت IF وارد اشکار ساز ویدئو میشودو سپس سیگنال اشکار شده ویدئو وارد تقویت کننده ویدئو می شود و پس از تقویت، وقتی پیک تاپیک ولتاژ ان به حدود 100 ولت رسید به لامپ تصویر تلوزین اعمال میشود، این فرایند در شکل 1 – 4 به نمایش درامده استشکل 1 – 4 – مسیر رسیدن سیکنال ویدئو به لامب تصویر1 – 4 – اشکارساز1 ویدئو : سیکنال ورودی به اشکارساز ، سیکنال مدوله شده صدا و تصویر است که در طبقه IF تقویت شده است. قرار است توسط اشکار ساز شکل 2 – 4 ، سیکنال تصویر که بصورت مدولاسیون AM مدوله شده است،استخراج شود ، البته سیکنال IF صوت نیز وارد اشکارساز می شود ، اما جون بصورت مدولاسیون 1detector
مدوله شده است ، در این اشکار ساز ،که اشکارساز مدولاسیون دامنه است ، اشکار نمی کردد .سیگنال مدوله شده از طریق ترانس ، وارد اشکار می شود ، درمدار اشکارساز دیود بطور سری بسته شدهاست . این دیود یک دیود کریستالی زرمانیم است که وسیله ساده واززان برای اشکار سازی است .فیلتر پایین گذرکه شامل L6 و C3 است ، جریان هارمونیکهای IF را جدا میسازد ، زیرااحتمال دارد جریان ایجاد شده توسط این هارمونیکها زیاد بوده و برای تقویت کننده ایجاد خطر نماید . بار1 اشکارساز شامل مقاومت R12و سلف L5 میباشد که هردو بصورت موازی به امپلی فایر متصل می شوند . یک عامل مهم
که باید در نظر گرفته شود بار وارد شده ازطرف امپلی فایر ویدئو به اشکارساز میباشد ، اگر امپدانس بار کم باشد ، ولتاژخروجی کاهش می یابد وکاهش بازده و افزایش اختلالات نیز از اثار ان میباشد. بنابراین برای افزایش امپدانس باراشکارساز نیاز به تقویت کننده ای داریم که امپدانس ورودی بالایی داشته باشدبرای این شرط بنظر می اید تقویت کننده کلکتور مشترک مناسب باشد.
2 – 4– تقویت کننده ویدئو
سیگنال اشکارشده در ورودی امپلی فایر ، به یکی ازدوصورت مثبت1 و منفی2 به شکلهای زیر میتواندباشد :

سیگنال تصویر منفی بدین معنی است که اجزا روشن تصویر حداقل جریان و اجزا تاریک حداکثر جریان رادر مقاومت بار ایجاد مینماید . درصورتیکه در سیگنال تصویر مثبت برعکس این است . سیگنال تصویررادر مقاومت بار ایجاد مینماید . درصورتیکه در سیگنال تصویر مثبت برعکس این است . سیگنال تصویر منفی را نمیتوان مستقیما به شبکه لامپ تصویر داد ، زیرا اگر چنین کاری کنیم ، تصویر منفی مشابهنگاتیو یک فیلم عکاسی بر صفحه تلوزیون ظاهرمیشود،چون سیگنال خروجی این اشکارساز منفی است برای انکه چنین وضعی پیش نیاید ، برای اعمال سیگنال به لامپ تصویر ، باید سیگنال معکوس شود ، بنابراین به تقویت کننده ای احتیاج داریم که اختلاف فاز 180 درجه بین ورودی و خروجی ایجاد کند .
اولین وظیفه امپلی فایر ویدئو تهیه ولتاژ راه اندازی جهت لامپ تصویر می باشد. ولتاژ ورودی امپلی فایر ویدئو بین 1 تا3 ولت است وولتاز خروجی ان باید بین 50 تا 100 ولت باشد ،بنابراین به یک طبقه امپلی فایر ولتاژ نیاز داریم . ای امپلی فایر باید طوری طراحی شود که در امپدانس زیادی که توسط مدارهای کنترل لامپ تصویر ایجاد میشود کار کند . علاوه بر بهره ولتاژ ، امپلی فایر باید ولتاژ خروجی یکنواختیتهیه کند که فرکانس ان 60 هرتز تا 4 مگاهرتز باشد . با توجه به همه شرایط ما نیاز به یک امپلی فایر داریم که امپدانس ورودی وخروجی بالایی داشته باشد ، بهره ولتاز زیادی داشته باشد ، پهنای باند مناسبی داشته باشد و یکبار نیز سیگنال ورودی را معکوسکند، که همه این شرایط رانمی توان در یک تقویت کننده یک طبقه جمع کرد ، بنابراین از یک تقویت کننده دو طبقه که طبقه اول ان کلکتور مشترک1 و طبقه دوم ان امیترمشترک2 است استفاده میکنیم

1 – 4 – اشکارساز ویدئو
2 – 4– تقویت کننده ویدئو

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست اشکال

شکل 1- 1- نحوه ایجاد ویدئو با بار منفی
شکل 2 – 1- تشکیل سیکنال مرکب ویدئو
شکل 3 – 1- ساختمان سیکنال مرکب ویدئو
شکل 4 – 1- بالس انحراف عمودی
شکل5 – 1 -ساختمان بالس های انحراف عمودی
شکل6 – 1 – رابطه جریان بیوسته با متن تصویر
شکل 1 – 2 – دیاکرام دامنه بر حسب فرکانس در مدولاسیون دامنه
شکل 2 – 2 – دیاکرام دامنه بر حسب فرکانس در مدولاسیون فرکانس
شکل 3 – 2 مدولاسیون دامنه و روش ارسال VSB
شکل 1 – 3 – دیاکرام ساده دستکاه کیرنده تلوزیون
شکل 2 – 3 – دیاکرام دستکاه کیرنده تلوزیون TRF
شکل 3 – 3 – دیاکرام کیرنده سوبرهترودین
شکل 4 – 3 – دیاکرام کیرنده سوبرهترودین با حامل مرکب صدا
شکل 1 – 4 – مسیر رسیدن سیکنال ویدئو به لامب تصویر

شکل 2 – 4 – مدار اشکارساز ویدئو
شکل 3 – 4– سیکنال ورودی تقویت کننده
شکل 4 -4- مدارات تقویت کننده ویدئو

   مقطع کارشناسی

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان