چکیده

مجموعه بيش رو گزارش وتحقيقي است از نحوه عملكردو ساخت قسمتي از سيستم تلوزيون بنام تقويتكننده سيكنال ويدئو كه در جهار فصل كلي تدوين شده است . فصل اول با عنوان سيكنال مركب ويدئوبه شناسايي اجزاء تشكيل دهنده سيكنال مركب ويدئو مي بردازد . فصل دوم با عنوان ارسال و دريافتامواج تلوزيون به جكونكي ارسال سيكنال ويدئو و سيكنال صوت ازمركز و وضعيت انها در هنكام رسيدنبه كيرنده و مدارات تقويت كننده ويدئو مي بردازد . فصل سوم با عنوان انواع كيرنده هاي تلوزيوني به توضيح نحوه عملكرد انواع گيرنده هاي تلوزيوني كه تقويت كننده ويدئو نيز بخشي ازان است مي بردازددر نهايت بخش حهارم با عنوان تقويت كننده سيكنال ويدئو به بررسي نقشه يك تقويت كننده ويدئو و نحوه عملكرد اجزاء ان مي بردازد .

مقدمه

تلوزيون بدون ترديد نقش مهمي در زندكي امروزي دارد، مردم بيشتر تلوزيون را بعنوان وسيله سركرميمي شناسند ،درصورتيكه درعصر صنعتي جديدوسيله اي است كه بدون ان امكان تصميم كيري وكنترلوجود ندارد . مثلا در راكتورهاي اتمي دسترسي به بعضي قسمت ها بعلت الوده بودن به مواد راديواكتيوامكان بذير نيست ، جنين قسمت هايي بايستي از راه دور كنترل شوند و مركز كنترل نيز بخاطر اهميتموضوع هميشه بايد از جريانات داخلي اين قسمت ها اكاه باشد . فراهم اوردن اين اطلاعات تنها بوسيلهدستكاه تلوزيون امكان بذير است . تلوزيون درفروشكاه ها جهت كنترل مشتريان ، در موسسات اموزشيبراي تدريس ، در اشاعه فرهنك ها وتاثير بر افكار عمومي وموارد بسيار ديكر مورد استفاده قرارمي كيرد.
همه عوامل بيان شده ضرورت هرجه بيشتر شناخت مدارات قسنت هاي مختلف تلوزيون رابمنظور ارتقاءو نكهداري وتعميرات ان مشخص مي سازد . مجموعه بيش روكزارشي از نحوه عملكرد وساخت ومدارات قسمت تقويت كننده سيكنال ويدئو 1 مي باشد . البته ساخت اين قسمت بيشتر به علت ارتباط نزديك ان با دروس رشته الكترونيك و اشنايي با اساس كار مد نطر بوده است ، زيرا امروزه تمام قسمت هاي تلوزيون بصورت مدارات مجتمع با صرف هزينه و و قت كمتر در دسترس است1 .قطعا هيج كاري بدون اشكال نخواهد بود و ما نيز از اين موضوع مستثنا نيستيم ، لذا از تمامي كساني كه اين نوشتار را مطالعه مي كنند ، خواهشمندم اشكالات ، نظرات و بيشنهادات خود را از طريق بست الكترونيكي smmalaee20 @ yahoo . com با بنده در ميان بكدارند . در بايان لازم مي دانم از استاد كرانقدر جناتب اقاي مهندس رضازاده كه در انجام اين بروزه بنده را ياري كردند، تشكر وقدر داني نموده و از خداوند منان براي ايشان سلامت وتوفيق روز افزون مسئلت نمايم .

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

مقدمه

\فصل اول سيكنال مركب ويدئو

1 ـ بالس همزماني 1 : بين فرستنده و دستكاه كيرنده برنامه هاي تلوزيوني هميشه بايد يك هماهنكي و همزماني وجود داشته باشد. اين هماهنكي و همزماني بوسيله فرمان هاييكه از طرف ايستكاه فرستندهبصورت بالس همراه با سيكنال تصويرفرستاده مي شود ،انجام مي كردد. اين بالسها را كه سبب همزماني فرستنده وكيرنده مي شود ،كالس هاي همزماني مي نامند .
2 ـ بالس محو 2 : براي رسم تصويرروي صفحه تلوزيوني ،لازم است اشعه الكتروني خطوط تصوير را خطبه خط جاروب نمايد ، ولي در ضمن جاروب ، موقعي كه اشعه الكتروني به انتهاي هر خط مي رسد ، به دستور ايستكاه فرستنده ، اشعه الكتروني در موقع بركشت تا زمانيكه به ابتداي سطر بعدي نرسيده است
بي اثر مي ماند (خاموش است) ، زيرا اكراشعه الكتروني در موقع بركشت روشن باشد ، اثر اشعه بركشت روي صفحه مي ماند . اين دستورات (فرمان بازكشت) ، كه بصورت بالس بوده و انتهاي هرخط را براي دستكاه كيرنده معين مي نمايد ، بالس هاي محو ناميده مي شوند .
اكنون با توجه به تعاريف فوق مي توان سيكنال مركب را بصورت زير بيان كرد :
بالس محو + بالس همزماني + سيكنال تصوير = سيكنال مركب ويدئو

1sync pulse 2blank pulse
1- 1 ويدئو با بار منفي (ويدئو منفي ) :
جريان خروجي از دوربين تلوزيوني در هر لحظه متفاوت بوده و بستكي به تاريك يا روشن بودن نقاطتصوير ارسالي دارد .در بعضي سيستمها قسمت هاي سفيد تصويركمترين دامنه را دارا بوده در صورتيكه قسمت هاي سياه داراي سيكنال با دامنه بزركتر است . جنين سيستمي كه سفيد را با كمترين دامنه و سياه را با بزركترين دامنه معين مي كند ، سيستم استاندارد ارسال منفي مي نامند . در اين سيستم اكر حداكثر دامنه را 100% فرض نماييم ، سطح سياه برابر 75% و سطح سفيد برابر 10% تا 12% مي باشد . سطح سياه يا 75% سطح سيكنال ويدئو ، برابر ولتاز شبكه لامب تصويراست كه در انولتاز ، كار لامب متوقف شده و در اثر نبودن روشنايي سياهي ايجاد مي كردد .هر سطحي بالاتر از سطح سياه را سطح سياهتر از سياه نامند

- ساختمان بالس هاي انحراف عمودي الف- نيم تصوير فرد ب- نيم تصوير زوج

– ساختمان بالس هاي انحراف عمودي الف- نيم تصوير فرد ب- نيم تصوير زوج

1- 1 ويدئو با بار منفي (ويدئو منفي )
2- 1 ساختمان سيكنال مركب ويدئو
3- 1 ساختمان بالس هاي محو عمودي ( انحراف عمودي )
4- 1 جريان هاي بيوسته (DC) سيكنال ويدئو

فصل دوم ارسال ودريافت امواج تلوزيون

هدف از علم مخابرات ارسال اطلاعات از فرستنده به دستكاه كيرنده و دريافت و استفاده از اين اطلاعات مي باشد . اين اطلاعات مي تواند بصورت علائم ساده مثل سيكنال صدا وتصوير ويا مجموعه اي از علائم بصورت بالس باشد . اين علائم بس از ايجاد شدن بنا بدلايلي كه بعدا شرح داده مي شود ، نمي توانند در فضا برد كافي داشته و توسط دستكاه كيرنده دريافت شوند ، لذا براي ارسال انها ابتدا لازم است اين علائم با امواج راديويي كه داراي برد نفوذ بيشتري در فضا هستند تركيب شوند . عمل تركيب موج صداويا تصوير با موج راديويي2را مدولاسيون نامند . بعبارت ساده تر عمل سوار كردن موج صدا وتصوير روي موج راديويي را مدولاسيون كويند .
براي انجام مدولاسيون بايستي از موج سينوسي3 با فركانس زياد استفاده نمود . اين موج سينوسي بافركانس زيادراكه توسط ان صدا، تصوير وياعلائم ديكر فرستاده مي شود موج حامل نامند .جون فركانسموج حامل در حدود فركانس هاي راديويي ، يعني فركانس هاي قابل تششع ازانتن است لذا انها را امواجراديويي مي نامند .
شايد اين سوال بيش بيايد كه اصولا جه نيازي به استفاده از موج حامل براي ارسال اطلاعات بوده وعلت فني استفاده از مدولاسيون جيست .
در جواب اين سوال ، مي توان با استفاده از دلايل زير ، لزوم استفاده از موج سينوسي با فركانس زياد را روشن ساخت :
1 – امواج الكترومغناطيس بافركانس بالا كه بطوركلي انهارا امواج راديويي مي نامند، مطابق تئوري امواج در فضا داراي برد زيادي بوده و ميزان تلفات انها در فضاي ازاد كم است .
2 _ براي بخش امواج الكترومغناطيس ، طول انتن فرستنده بايستي متناسب با اندازه طول موج باشد .
بعنوان مثال طول موج صدايي با فركانس يك كيلوهرتز برابر با 300 كيلومتر است وبراي بخش اين موجبا جنين طول موج بزركي نمي توان انتني بربا كرد ، در صورتيكه براي بخش موجي با فركانس يك مكاهرتز انتني به ارتفاع 100 متر كافي خواهد بود .
3 _ اكر امر مدولاسيون صورت نكيرد ، يعني علائم مختلف روي موج با حامل هاي متفاوت سوار نشود،در اينصورت در هر لحظه استفاده بيش از يك فرستنده در يك منطقه امكانبذير نخواهد بود ، زيرا اكر فرستنده ديكري در همان لحظه علائمي ارسال دارد با علائم ارسالي فرستنده اول تداخل كرده ودريافت اطلاعات را غير ممكن مي سازد .
دلايل فوق لزوم استفاده از عمل مدولاسيون را در ارتباطات راديويي اشكار مي سازد ، لذا در ارتباطات راديويي به روش هاي مختلف كه در زير شرح داده مي شود ، عمل مدولاسيون انجام مي شود .

انواع مدولاسيون
فرض كنيد موج حامل بصورت v = ac.coswct باشد . جنانجه اين حامل تنها تقويت و فرستاده شود ، هيج نوع اطلاعاتي منتقل نخواهدكرديد ، بنابراين در فرستنده بايد موج حامل را مطابق اطلاعات تغيير داد تا اين اطلاعات را در كيرنده از موج حامل جدا كرده ومورد استفاده قرار داد . تغيير موج حامل را كهعمل مدولاسيون ناميده مي شود ، مي توان بطرق مختلف انجام داد ، كنانكه دامنه موج حامل بوسيلهاطلاعات تغيير كند مدولاسيون دامنه و اكر فركانس ان تغيير كند ، مدولاسيون فركانس مي نامند .

1 – 2 مدولاسيون
1 – 1- 2 مدولاسيون دامنه
2 – 1- 2 مدولاسيون فركانس
2 – 2 ارسال بصورت VSB
3 – 2 باند مورد لزوم براي ارسال برنامه هاي تلوزيون

فصل سوم دياكرام كيرنده تلوزيون

مطابق شكل 1 – 3 كيرنده تلوزيون دستكاهي است كه سيكنال صدا وتصويردريافتي ازانتن را اشكار و برروي صفحه منعكس مي كند . اين دستكاه سيكنال تصوير را كه بصورت مدولاسيون دامنه است بوسيلهمدار اشكار ساز از موج حامل جدا كرده و سبس با تقويت كننده ويدئو سطح سيكنال ورودي را به 70 تا100 ولت مي رساند . در قسمت همزماني اين دستكاه ، بالس هاي همزماني و محو كه همراه با سيكنالتصوير بوسيله بست فرستنده جهت ايجاد هماهنكي بين كيرنده وفرستنده ارسال مي شود،از هم تفكيكشده و بعد از تقويت به الكترودهاي مربوط به قسمت جاروب عمودي و افقي داده مي شود . عمل توامجاروب افقي و عمودي ، سبب ترسيم تصوير در صفحه تلوزيون مي شود . ولتاز خيلي زياد كه براي انددر دستكاه كيرنده تلوزيون ، صدا از سيكنال تصوير جدا شده و سبس تقويت مي شود . براي تغذيه مدارهاي دستكاه كيرنده با استفاده از مدار يكسو كننده1 ، جريان بيوسته توليد مي شود .در بعضي از دستكاه هاي كيرنده تلوزيون مطابق شكل 1-4 سيكنال تصوير و سيكنال صداكه از انتن ميرسد ، تواما تقويت شده و تفكيك انها بعد از خروج از تقويت كننده ويدئو انجام مي كيرد . بعبارت ديكرهم سيكنال صدا و هم سيكنال تصوير در يك تقويت كننده با هم تقويت شده و سبس وارد مدار اشكار ساز مي كردد . خروجي مدار اشكارساز ويدئو ، سيكنالي متشكل از دو جزء ، با دو مدولاسيون متفاوتاست . اين دو جزء بعد از يك طبقه تقويت از هم تفكيك شده و قسمتFM ان به بخش صدا و قسمتتصوير ان كه بصورت AM مي باشد ، به الكترود كنترل لامب تصوير و قسمت همزماني داده مي شود .در قسمت همزماني ، ابتدا بالس هاي همزماني و بالس هاي محو از سيكنال مركب تصوير جدا شده و بهسيم بيج هايي كه در كردن لامب تصوير تعبيه شده است ، داده مي شود . قسمت صدا در تمام تلوزيون
ها تقريبا يكسان بوده و مشابه راديو هاي FM مي باشد و از جهار قسمت محدود كننده1 ، اشكار ساز2 ،تقويت كننده صوتي3 و بلندكو4 تشكيل يافته است .

1- 3 – دياكرام كيرنده تلوزيون TRF
2 – 3 – دياكرام كيرنده سوبرهترودين
3 – 3 – دياكرام كيرنده سوبرهترودين با حامل مركب صدا

فصل جهارم تقويت كننده ويدئو

سیگنال مدوله شده ویدئو پس از عبور از طبقه تقویت IF وارد اشکار ساز ویدئو میشودو سپس سیگنال اشکار شده ویدئو وارد تقویت کننده ویدئو می شود و پس از تقویت، وقتی پیک تاپیک ولتاژ ان به حدود 100 ولت رسید به لامپ تصویر تلوزین اعمال میشود، این فرایند در شکل 1 – 4 به نمایش درامده استشکل 1 – 4 – مسير رسيدن سيكنال ويدئو به لامب تصوير1 – 4 – اشكارساز1 ويدئو : سيكنال ورودي به اشكارساز ، سيكنال مدوله شده صدا و تصوير است كه در طبقه IF تقويت شده است. قرار است توسط اشكار ساز شكل 2 – 4 ، سيكنال تصوير كه بصورت مدولاسيون AM مدوله شده است،استخراج شود ، البته سيكنال IF صوت نيز وارد اشكارساز مي شود ، اما جون بصورت مدولاسيون 1detector
مدوله شده است ، در اين اشكار ساز ،كه اشكارساز مدولاسيون دامنه است ، اشكار نمي كردد .سیگنال مدوله شده از طريق ترانس ، وارد اشکار مي شود ، درمدار اشکارساز دیود بطور سری بسته شدهاست . اين ديود یک ديود كريستالي زرمانيم است كه وسيله ساده واززان براي اشكار سازي است .فیلتر پایین گذرکه شامل L6 و C3 است ، جریان هارمونیکهای IF را جدا میسازد ، زیرااحتمال دارد جریان ایجاد شده توسط این هارمونیکها زیاد بوده و برای تقویت کننده ایجاد خطر نماید . بار1 اشکارساز شامل مقاومت R12و سلف L5 میباشد که هردو بصورت موازی به امپلی فایر متصل می شوند . یک عامل مهم
که باید در نظر گرفته شود بار وارد شده ازطرف امپلی فایر ویدئو به اشکارساز میباشد ، اگر امپدانس بار کم باشد ، ولتاژخروجی کاهش می یابد وکاهش بازده و افزایش اختلالات نیز از اثار ان میباشد. بنابراین برای افزایش امپدانس باراشکارساز نیاز به تقویت کننده ای داریم که امپدانس ورودی بالایی داشته باشدبرای این شرط بنظر می اید تقویت کننده کلکتور مشترک مناسب باشد.
2 – 4– تقويت كننده ويدئو
سیگنال اشکارشده در ورودی امپلی فایر ، به یکی ازدوصورت مثبت1 و منفی2 به شکلهای زیر میتواندباشد :

سیگنال تصویر منفی بدین معنی است که اجزا روشن تصویر حداقل جریان و اجزا تاریک حداکثر جریان رادر مقاومت بار ایجاد مینماید . درصورتیکه در سیگنال تصویر مثبت برعکس این است . سیگنال تصویررادر مقاومت بار ایجاد مینماید . درصورتیکه در سیگنال تصویر مثبت برعکس این است . سیگنال تصویر منفی را نمیتوان مستقیما به شبکه لامپ تصویر داد ، زیرا اگر چنین کاری کنیم ، تصویر منفی مشابهنگاتیو یک فیلم عکاسی بر صفحه تلوزیون ظاهرمیشود،چون سیگنال خروجی این اشکارساز منفی است برای انکه چنین وضعی پیش نیاید ، برای اعمال سیگنال به لامپ تصویر ، باید سیگنال معکوس شود ، بنابراین به تقویت کننده ای احتیاج داریم که اختلاف فاز 180 درجه بین ورودی و خروجی ایجاد کند .
اولین وظیفه امپلی فایر ویدئو تهیه ولتاژ راه اندازی جهت لامپ تصویر می باشد. ولتاژ ورودی امپلی فایر ویدئو بین 1 تا3 ولت است وولتاز خروجی ان باید بین 50 تا 100 ولت باشد ،بنابراین به یک طبقه امپلی فایر ولتاژ نیاز داریم . ای امپلی فایر باید طوری طراحی شود که در امپدانس زیادی که توسط مدارهای کنترل لامپ تصویر ایجاد میشود کار کند . علاوه بر بهره ولتاژ ، امپلی فایر باید ولتاژ خروجی یکنواختیتهیه کند که فرکانس ان 60 هرتز تا 4 مگاهرتز باشد . با توجه به همه شرایط ما نیاز به یک امپلی فایر داریم که امپدانس ورودی وخروجی بالایی داشته باشد ، بهره ولتاز زیادی داشته باشد ، پهنای باند مناسبی داشته باشد و یکبار نیز سیگنال ورودی را معکوسکند، که همه این شرایط رانمی توان در یک تقویت کننده یک طبقه جمع کرد ، بنابراین از یک تقویت کننده دو طبقه که طبقه اول ان کلکتور مشترک1 و طبقه دوم ان امیترمشترک2 است استفاده میکنیم

1 – 4 – اشكارساز ويدئو
2 – 4– تقويت كننده ويدئو

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست اشكال

شكل 1- 1- نحوه ايجاد ويدئو با بار منفي
شكل 2 – 1- تشكيل سيكنال مركب ويدئو
شكل 3 – 1- ساختمان سيكنال مركب ويدئو
شكل 4 – 1- بالس انحراف عمودي
شكل5 – 1 -ساختمان بالس هاي انحراف عمودي
شكل6 – 1 – رابطه جريان بيوسته با متن تصوير
شكل 1 – 2 – دياكرام دامنه بر حسب فركانس در مدولاسيون دامنه
شكل 2 – 2 – دياكرام دامنه بر حسب فركانس در مدولاسيون فركانس
شكل 3 – 2 مدولاسيون دامنه و روش ارسال VSB
شكل 1 – 3 – دياكرام ساده دستكاه كيرنده تلوزيون
شكل 2 – 3 – دياكرام دستكاه كيرنده تلوزيون TRF
شكل 3 – 3 – دياكرام كيرنده سوبرهترودين
شكل 4 – 3 – دياكرام كيرنده سوبرهترودين با حامل مركب صدا
شکل 1 – 4 – مسير رسيدن سيكنال ويدئو به لامب تصوير

شكل 2 – 4 – مدار اشكارساز ويدئو
شكل 3 – 4– سيكنال ورودي تقويت كننده
شكل 4 -4- مدارات تقويت كننده ويدئو

   مقطع کارشناسی

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان