چکیده

تولید انبوه خودروهای الکتریکی و تقاضا برای قابلیت سفر به مسافت های طولانی نیازمند ایجاد ایستگاههای شارژ سریع است که بتواند شرایط لازم برای ارائه مقدار قابل توجهی از انرژی الکتریکی را در مدت زمانی مشابه زمان سوختگیری یک خودروی متداول فراهم کند. طراحی ایستگاه شارژ سریع مستلزم در نظر گرفتن روش مند مسائل مرتبط با آن، از جمله تقاضای شارژ، محدودیتهای شبکه الکتریکی و محدودیتهای فناوری است. هدف از پروژه حاضر، طراحی ایستگاه شارژ سریع میباشد. در ابتدا، نسبت به مدلسازی تقاضای روزانه برای شارژ خودرو با توجه به تعداد و نوع خودروهای الکتریکی و نیز میزان و الگوی پیمایش روزانه خودروها اقدام شده است. عدم قطعیت در میزان پیمایش روزانه و وضعیت شارژ خودرو بهنگام مراجعه به ایستگاه در مدلسازی تقاضای شارژ لحاظ شده است. سپس، رویکردی برای طراحی بهینه ایستگاه شارژ سریع ارائه شده است که در ان نسبت به تعیین اندازه بهینه سیستم ذخیره ساز انرژی بمنظور کمینه سازی هزینه ایستگاه اقدام شده است. در این رویکرد، ابعاد فتی – اقتصادی حاکم بر مساله، از جمله تلفات انرژی و هزینه عمر سیستم ذخیره ساز، لحاظ شده و تقاضای ساعتی شارژ الکتریکی بعنوان ورودی اساسی مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از مدلهای توسعه یافته، مجموعه ای از مطالعات بمنظور ارزیابی فناوریهای مختلف ذخیره سازی و تاثیر عوامل مختلف بر تقاضای شارژ و اندازه سیستم ذخیره ساز صورت گرفته است.

کلمات کلیدی:خودرو الکتریکی، ایستگاه شارژ سریع، تقاضای شارژ، ذخیره سازی انرژی

فهرست مطالب

فصل اول:پیشگفتار

توزیع احتمال مسافت روزانه پیموده شده بوسیله خودروها

توزیع احتمال مسافت روزانه پیموده شده بوسیله خودروها

فصل دوم:ایستگاه های شارژ خودرو هیبریدی:معرفی وبررسی

۱-۲. مقدمه

در این فصل سعی شده است تا مروری هر چند اجمالی بر مسائل مرتبط با شارژ خودروهای هیبریدی و نیز طراحی ایستگاه شارژ صورت پذیرد. در ادامه و در بخش دوم، به معرفی خودروهای الکتریکی پرداخته می شود. در بخش بعد نیز در ابتدا تعریفی ساده از یک ایستگاه شارژ خودروی هیبریدی ارائه شده و در ادامه به بررسی سطوح شارژ مورد استفاده در یک ایستگاه شارژ پرداخته می شود. در بخش سوم نیز به بیان اهمیت استانداردسازی و همچنین معرفی برخی از نهادهای متولی توسعه استاندارد در زمینه خودروهای هیبریدی پرداخته و در ادامه اشارهای به برخی از استانداردهای موجود خواهد شد. در بخش چهارم نیز نگاهی گذرا به برخی از فن آوری های ذخیرهسازی انرژی الکتریکی موجود انداخته خواهد شد.

۲- ۲-۵. ابرخازن

ابرخازن ها در واقع خازنهای الکتروشیمیایی با چگالی انرژی نسبتا بالا هستند. چگالی انرژی آنها به طور معمول صدها برابر بیشتر از خازن های الکترولیتی معمولی است. اساس کار ابرخازنها بر پایه تکنولوژی کربن استوار است. تکنولوژی کربن استفاده شده در این خازن ها، یک سطح تماس بسیار بزرگ با فاصله بسیار کوچک را ایجاد می کند. ابرخازنها برخلاف خازن های معمولی یک ماده عایق مانند سرامیک، پلیمر و یا اکسید آلومینیوم به عنوان ماده دی الکتریک ندارند. اما در عوض دارای یک مانع فیزیکی ساخته شده از کربن فعال هستند که زمانی که یک میدان الکتریکی به مواد اعمال می شود میدان الکتریکی دو برابری تولید می کند که به مانند یک دی الکتریک عمل می نماید. سطح تماس لایه کربن فعال بسیار بزرگ در حدود چند هزار مترمربع در هر گرم است. این تماس سطح بزرگ، اجازه میدهد تا تعداد زیادی از یونها یونیزه شوند[40]. این نوع سیستمهای ذخیره سازی دارای بازدهی در حدود ۰.۹۵ بوده و زمان دشارژی در حدود چند ثانیه دارند. تعداد سیکلهای عمیق شارژ و دشارژ آنها در حدود یک میلیون سیکل است.

2-5-3- باتریهای قابل شارژ

باتریهای قابل شارژ از گروه سلولی های الکتروشیمیایی ذخیره کننده انرژی الکتریکی هستند. به این نوع سلول ها، سلولهای ثانویه گفته میشود. زیرا واکنش های الکتروشیمیایی به صورت برگشت پذیر در آنها اتفاق میافتد. باتریهای قابل شارژ در اندازه ها و انواع مختلف (برای استفاده در کاربردها و دستگاههای مختلف) وجود دارند و شامل باتری های دکمه ای کوچک تا باتریهای مگاواتی در شبکه توزیع می شوند. باتریهای قابل شارژ نسبت به سایر باتریها که برای یک بار استفاده می شوند، هزینه کمتری دارند و تاثیرات زیست محیطی کمتری نیز برجا می گذارند

2-1-مقدمه 9

2-2-معرفی خودرو هیبریدی 9

2-3-ایستگاه شارژ خودرو هیبریدی 14

2-4-استانداردهای بین المللی درزمینه ایستگاه شارژ 17

2-5-فن آوری های ذخیره سازی انرژی الکتریکی 19

2-5-1-چرخ طیار 20

2-5-2-ابرخازن 22

2-5-3-باتری های قابل شارژ 22

2-5-4-سیستم ذخیره سازی هوای فشرده 24

2-5-5-سیستم ذخیره سازی پمپ آبی 25

دو نمونه از چرخ طیارهای صنعتی

دو نمونه از چرخ طیارهای صنعتی

فصل سوم:مدل سازی تقاضای شارژ خودرو پلاگین دریک ایستگاه شارژ سریع

۳- ۱. مقدمه

در این فصل، به مدلسازی و شبیه سازی تقاضای شارژ خودروهای پلاگین در یک ایستگاه شارژ سریع پرداخته می شود که در آن محدودیتهایی که در یک ایستگاه شارژ می تواند وجود داشته باشد (از قبیل محدودیت در تعداد جایگاهها و یا میزان تجهیزات شارژ موجود) و یا محدودیتهای شبکه برای تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز (از قبیل افت ولتاژ و محدودیتهای توان ظاهری شبکه) در نظر گرفته نشده است. تعیین چنین پروفیلی برای یک ایستگاه شارژ سریع، میتواند به تعیین حداکثر ظرفیت سیستم ذخیرهسازی انرژی به منظور استفاده از انرژی آن در ساعات اوج مصرف کمک نماید و نیز سبب تعیین حداکثر میزان و نوع تجهیزات لازم در یک ایستگاه شارژ سریع گردد. در ادامه و در بخش دوم از این فصلی، با توصیف انواع خودروهای پلاگین، مدل پیمایش ساعتی، پیمایش روزانه خودروها و سطوح شارژ در یک ایستگاه شارژ سریع به بیان جزئیات در نظر گرفته شده در مدلسازی تقاضای شارژ خودروهای پلاگین در یک ایستگاه شارژ سریع پرداخته و سپس در بخش سوم مدل تقاضای شارژ خودروهای پلاگین ارائه شده است. بخشهای چهارم و پنجم نیز به ترتیب به ارائه نتایج حاصل از شبیه سازی تقاضای شارژ خودروهای پلاگین بر اساسی مدل تدوین شده و بررسی نتایج بدست آمده و بحث در مورد آنها اختصاصی یافته است. در نهایت در بخشهای ششم و هفتم به بیان مزایا و معایب استفاده از روشی پیشنهادی برای تخمین تقاضای شارژ خودروهای الکتریکی و نیز مقایسه آن با مطالعات پیشین و همچنین بیان نوآوریهای روش پیشنهادی پرداخته شده است.

3-6- مزایا و معایب استفاده

 روشی پیشنهادی برای تخمین تقاضای شارژ از جمله مزایای استفاده از این روشی، امکان مطالعه حالتهای متفاوتی است که حالت شارژ باتری خودرو در ابتدای روز و نیز در هنگام شارژ مجدد میتواند داشته باشد. همچنین این روش بغیر از مد تمام – الکتریک خودروهای هیبریدی الکتریکی امکان در نظر گرفتن حالتهای دیگر این خودرو از جمله مد مختلط با هر درصد ترکیبی از سوختها را دارا می باشد. همچنین این روش به سادگی امکان مطالعه پارامترهایی غیر از مشخصات فنی خودرو بر روی منحنی بار شبکه را ممکن میسازد که از جمله این پارامترها میتوان به مطالعه اثر تغییر انحراف معیار پیمایش روزانه خودروها بر روی میزان تقاضای شارژ و یا به امکان تعیین مؤثرترین و کم اثر ترین پارامترها اشاره نمود. اما با این حال این روش همانند بسیاری از روشهای دیگر دارای معایبی نیز می باشد که از جمله آنها میتوان به توانایی بسیار پایین این روش در شناسایی حالتهای شارژ محتملتر اشاره تمود۔

3-7-نوآوری 9 مقایسه

با توجه به مطالعاتی که تاکنون در زمینه تقاضای شارژ خودروهای الکتریکی انجام شده است به جرأت میتوان گفت که این پژوهش به مراتب کاملتر از سایر مطالعات است. چرا که بسیاری از عوامل مؤثر بر روی میزان تقاضای شارژ که در مطالعات قبلی در نظر گرفته نشده بود را تحت پوشش قرار میدهد که از جمله این موارد می توان به لحاظ کردن حالتهای شارژ متفاوتی که باتریها در هنگام شارژ مجدد و پس از آن و همینطور در ابتدای روز میتوانند داشته باشند اشاره کرد. علاوه بر این در بیشتر مطالعات انجام شده، برای شارژ خودروها یک یا چند زمان مشخص در نظر گرفته شده و چنین فرض گردیده که خودروها در زمانهای دیگر برای شارژ مجدد به شبکه متصل نمی شوند. در حالیکه در این پژوهشی هیچ گونه محدودیت زمانی برای شارژ مجدد خودروها در نظر گرفته نشده است

7-3-نوآوری و مقایسه

با توجه به مطالعاتی که تاکنون در زمینه تقاضای شارژ خودروهای الکتریکی انجام شده است به جرأت میتوان گفت که این پژوهشی به مراتب کامل تر از سایر مطالعات است. چرا که بسیاری از عوامل مؤثر بر روی میزان تقاضای شارژ که در مطالعات قبلی در نظر گرفته نشده بود را تحت پوشش قرار میدهد که از جمله این موارد میتوان به لحاظ کردن حالتهای شارژ متفاوتی که باتریها در هنگام شارژ مجدد و پس از آن و همینطور در ابتدای روز میتوانند داشته باشند اشاره کرد. علاوه بر این در بیشتر مطالعات انجام شده، برای شارژ خودروها یک یا چند زمان مشخص در نظر گرفته شده و چنین فرض گردیده که خودروها در زمانهای دیگر برای شارژ مجدد به شبکه متصل نمی شوند. در حالیکه در این پژوهشی هیچ گونه محدودیت زمانی برای شارژ مجدد خودروها در نظر گرفته نشده است و آنها هر زمان که لازم باشد می توانند برای شارژ مجدد به شبکه متصل شوند. ضمن آنکه در بیشتر مطالعات پیشین چنین فرض شده است که خودروها در تمام روز به صورت تمام الکتریک حرکت می کنند. در حالیکه خودروهای هیبریدی قابلیت حرکت به صورت مد مختلط و یا کاملا احتراقی را نیز دارا میباشند. در این پژوهشی میزان تقاضای خودروهای هیبریدی الکتریکی با در نظر گرفتن این قابلیت آنها نیز قابل تعیین است.

3-1-مقدمه 28

3-2-مدلسازی تقاضای شارژ خودروهای پلاگین 29

3-2-1-انواع خودروهای پلاگین 29

3-2-2-پیمایش روزانه خودروها 30

3-2-3-مدل پیمایشی ساعتی 31

3-2-4-سطوح شارژ دریک ایستگاه شارژ سریع 32

3-3-مدلسازی بارخودروهای پلاگین 33

3-4-نتایج حاصل از شبیه سازی تقاضای شارژ خودروهای پلاگین 36

3-5-بررسی عوامل موثر برمیزان تقاضای شارژ 38

3-6-مزایا ومعایب استفاده از روش پیشنهادی برای تخمین تقاضای شارژ  46

3-7-نو آوری ومقایسه 46

ساختار خودروی هیبرید ترکیبی

ساختار خودروی هیبرید ترکیبی

فصل چهارم:شارژ بهینه خودورهای پلاگین

۱-۴. مقدمه

پس از بدست آوردن مدل تقاضای انرژی، به طراحی و مدلسازی ایستگاه شارژ سریع بهینه و همچنین برر لسعی عملکرد آن  شبکه قدرت پرداخته می شود. یک ایستگاه شارژ سریع ہیپیٹا به گونهای است که آن نه تنها استرس وارد بر شبکه مینیمم می شود بلکه هزینه های تأسیس چنین ایستگاهی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد و در این پژوهش به طراحی چنین ایستگاهی پرداخته شده است. بعبارت دیگر، اهداف طراحی این ایستگاه، “ماکزیمم کردن تأمین تقاضای شارژ در هر ساعت از شبانه روز “بهبود پروفیل بار شبکه” و “مینیمم کردن هزینه عملکرد” می باشد. در ادامه و در بخش دوم، پس از بررسی عملکردهای گوناگون ذخیره سازی انرژی الکتریکی، روش محاسبه هزینه ذخیره انرژی الکتریکی تشریح گردیده است. در بخش سوم قیمت محاسبه شده چند نمونه از سیستمهای ذخیره سازی آورده شده و با هم مقایسه شده است. در بخش چهارم از این فصل، به طراحی و مدلسازی ایستگاه شارژ سریع بهینه پرداخته شده و در بخش پنجم نتایج حاصل از این مدلسازی آورده شده است. در بخش ششم نیز تأثیر عملکرد ایستگاه شارژ طراحی شده بر شبکه قدرت مدلسازی شده است. در بخش هفتم به تحلیل حساسیت نتایج بدست آمده پرداخته شده و در نهایت در بخشهای هشتم و نهم به بیان مزایا و معایب استفاده از روش پیشنهادی جهت مدلسازی ایستگاه شارژ بهینه و نیزمقایسه این پژوهش با مطالعات وپژوهش های پیشین پرداخته شده است.

۸-۴. مزایا و معایب

 استفاده از روش پیشنهادی جهت طراحی ایستگاه شارژ بهینه از جمله مزایای استفاده از این روش می توان به این نکته اشاره نمود که علاوه بر آنکه ایستگاه شارژ طراحی شده هزینه عملکرد و همچنین هزینه ذخیره انرژی الکتریکی را به حداقل مقدار ممکن می رساند و نیز جنبههای مختلف فنی طراحی یک ایستگاه را نیز در نظر می گیرد، پروفیل بار شبکه را نیز بهبود بخشیده و تا حدودی نیز هزینه تولید انرژی الکتریکی را کاهش خواهد داد. اما از آنجایی که هزینه های گوناگون سیستم های ذخیرهسازی تا حد بسیار زیادی به ظرفیت آن سیستم ذخیره سازی وابسته می باشند، لذا برای استفاده از این روش بایستی از قبل دید کافی، در مورد میزان ظرفیت مورد نیاز برای سیستم ذخیرهسازی وجود داشته باشد و اگر این دید وجود نداشته باشد تنها می توان  روش سعی و خطا برای تعیین سیستم ذخیرہ سازی مناسب ظرفیت آن استفاده نمود.

4-1-مقدمه    49

4-2-ذخیره سازی انرژی الکتریکی  50

4-2-1-هزینه سرمایه گذاری 51

4-2-2-هزینه تعمیر و نگهداری 53

4-2-3-هزینه تعویض   53

4-2-4-هزینه ذخیره انرژی الکتریکی 54

4-3-مقایسه سیستم های ذخیره از نظر قیمت 55

4-4-طراحی ومدلسازی ایستگاه شارژ سریع بهینه 58

4-5-نتایج حاصل از بهینه سازی 62

4-6-مدلسازی تاثیر عملکرد ایستگاهی شارژ برشبکه قدرت 63

4-7-بررسی عوامل تاثیرگذار برمیزان ظرفیت بهینه سیستم ذخیره سازی 65

4-8-مزایا ومعایب استفاده از روش پیشنهادی جهت طراحی ایستگاه شارژ بهینه 70

4-9-نوآوری ومقایسه 70

ساختار خودروی هیبرید سری

ساختار خودروی هیبرید سری

فصل پنجم:نتیجه گیری

5-1-نتیجه گیری

در این مطالعه تقاضای شارژ خودروهای پلاگین در یک ایستگاه شارژ سریع مدلسازی و شبیه سازی شد. همچنین به بررسی پارامترهای اثر گذار بر روی میزان تقاضا پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی تغییر پارامترهای مختلف بر روی منحنی تقاضا نشان می دهد که کمترین پارامتر تأثیر گذار روی مجموع و میانگین تقاضا “انحراف معیار پیمایش روزانه” بوده و بیشترین پارامتر تأثیر گذار “مد” و سپس “میانگین پیمایش روزانه” است. انحراف معیار منحنی تقاضا نیز همانند مجموع و میانگین تقاضا، بیشتر از پارامترهای “مد” و همچنین “میانگین پیمایش روزانه” تأثیر می پذیرد. اما در مورد ماکزیمم نمودار به سختی میتوان مؤثرترین و کم اثر ترین پارامتر را مشخص کرد. به طور کلی پارامترهای که منجر به نزدیک تر شدن زمان شارژ خودروها به هم شود باعث افزایش قابل توجه در میزان ماکزیمم نمودار تقاضا می شود که از جمله این پارامترها می توان به “افزایش پیمایش روزانه”، ” کاهش انحراف معیار پیمایش روزانه ” و “افزایش SOCx” خودروها اشاره کرد. همچنین در این پژوهشی به طراحی و مدلسازی یک ایستگاه شارژ سریع بهینه پرداخته شد که در آن علاوه بر آنکه پروفیل بار شبکه بهبود پیدا می کند، هزینه های سرمایه گذاری، تعمیر و نگهداری، تعویض و همچنین هزینه عملکرد ایستگاه شارژ به حداقل مقدار ممکن کاهش مییابد. در طراحی ایستگاه شارژ مورد نظر، یک سیستم ذخیرهسازی در نظر گرفته شده است که انرژی الکتریکی را در ساعات اوج خاموشی ذخیره کرده و از این انرژی برای شارژ خودروهای پلاگین در ساعات اوج مصرف استفاده می کند و بدین ترتیب روزانه در حدود ۵٫۱۲ دلار و سالیانه به میزان ۱۸۷۲ دلار در هزینه خرید انرژی الکتریکی برای شارژ خودروهای پلاگین صرفهجویی خواهد گردید. هزینه ذخیره انرژی الکتریکی در سیستم ذخیرهسازی با ظرفیت ۲۴۰ کیلووات ساعت در حدود ۷۳, ۳۶۰ دلار خواهد بود که با توجه به آنکه برای بازگشت سرمایه دوره ۵ ساله در نظر گرفته شده است، در هر سال بایستی نزدیک به ۷۲٫۱ دلار برای سیستم ذخیرهسازی هزینه شود.

5-2- پیشنهادات

از آنجایی که در این مطالعه مدلسازی و شبیهسازی تقاضای شارژ خودروهای پلاگین، بدون در نظر گرفتن محدودیتهای موجود در خود ایستگاه شارژ و همینطور محدودیتهای شبکه انجام گردیده است، بنابراین پیشنهاد میگردد این مدلسازی و شبیه سازی با در نظر گرفتن همه یا بخشی از محدودیتهای موجود انجام گردد. همچنین از آنجایی که ایستگاه شارژ سریع مجهز به یک سیستم ذخیرهسازی میباشد که میتواند انرژی الکتریکی را در ساعات اوج خاموشی ذخیره نماید و از انرژی ذخیره شده در ساعات اوج مصرف استفاده نماید، لذا چنین به نظر می رسد که با سایزینگ درست سیستم ذخیره سازی، ایستگاه شارژ می تواند تأمین کننده مقداری از بار مورد نیاز شبکه نیز باشد. به عبارت دیگر ایستگاه شارژ سریع می تواند در ساعات اوج مصرف به کاهش استرس روی شبکه کمک نماید. بنابراین پیشنهاد میگردد که مدلسازی ایستگاه شارژ سریعی که قابلیت انتقال انرژی الکتریکی به شبکه را دارا میباشد انجام گردد. همچنین پیشنهاد می شود که تأثیرات بالقوه شارژ خودروهای الکتریکی بر شبکه توزیع مورد مطالعه قرار گیرد که از جمله این تأثیرات می توان به اعوجاج هارمونیکی که ممکن است در شبکه ایجاد شود اشاره کرد. سطح اعوجاج هارمونیکی بالا میتواند هارمونیک جریان بیش از حد که منجر به سطوح بالاتری از اعوجاج ولتاژ می شود را سبب شود. همچنین مطالعه تأثیر شارژ خودروهای الکتریکی بر روی فرکانس شبکه نیز توصیه میگردد.

5-1-نتیجه گیری 73

5-2-پیشنهادات 74

پیوست 75

ساختار خودروی هیبرید موازی

ساختار خودروی هیبرید موازی

فصل ششم:مراجع   

شارژ متاوب سطح 1 خودروهای هیبریدی-الکتریکی

شارژ متاوب سطح 1 خودروهای هیبریدی-الکتریکی

فهرست شکلها

2-1-ساختار خودروهای الکتریکی خالص تک موتوره 10

2-2-ساختار خودورهای الکتریکی خالص دویاچهار موتوره 11

2-3-ساختار خودروی هیبرید سری 12

2-4-ساختار خودروی هیبرید موازی 12

2-5-ساختار خودروی هیبرید ترکیبی 13

2-6-شارژ متناوب سطح 1 خودروهای هیبریدی-الکتریکی 16

2-7-شارژ مستقیم خودروهای هیبریدی-الکتریکی 16

2-8-دو نمونه از چرخ طیارهای صنعتی 21

3-1-توزیع احتمال مسافت روزانه پیموده شده بوسیله خودروها 31

3-2-توزیع سفرها درمقابل زمان درایالات متحده آمریکا 32

3-3-منحنی بار شارژ خودروهای پلاگین 37

3-4-پروفیل بارشارژ خودروهای پلاگین بامد مختلط در ساعات اوج مصرف 39

3-5-پروفیل بار شارژ خودروهای پلاگین بامقادیر تصادفی درهر بار شارژ کردن 41

3-6-پروفیل بار شارژ خودروهای پلاگین درحالت های برابر با 2،5،7 و 10  43

3-7-توزیع سفرها به منظورهای رفت و آمد به محل کار وتجارت به صورت مجزا 45

3-8-منحنی بار شارژ خودروهای پلاگین به منظورهای رفت وآمد به محل کار و تجارت  45

4-1-طرح ایستگاه شارژ پیشنهادی 58

4-2-بلوک دیاگرام ایستگاه شارژ پیشنهادی 59

4-3-قیمت برق شبکه درطی 24 ساعت شبانه روز برحسب دلار برکیلووات ساعت 61

4-4-مقادیر وهمچنین مجموع انرژی ذخیره شده درسیستم ذخیره سازی درطی شبانه روز 63

4-5-منحنی بار شبکه که بعلاوه تقاضای شارژ خودروها 64

4-6-منحنی بار شبکه بعلاوه شارژ بهینه خودروها 65

4-7-سناریوهای مختلف درنظرگرفته شده برای تعرفه های برق درطول شبانه روز 66

4-8-منحنی تقاضای شارژ خودروها درحالت دوم 69

طرح ایستگاه شارژ پیشنهادی

طرح ایستگاه شارژ پیشنهادی

فهرست جداول

2-1-برخی از استانداردهای مربوط به زیرساخت ها 19

2-2-مشخصات سه نوع از چرخ طیار 21

3-1-انواع مختلف خودروهای پلاگین 29

3-2-برخی از اطلاعات ورودی به برنامه جهت شبیه سازی تقاضای شارژ دریک ایستگاه شارژ سریع 37

3-3-نتایج حاصل از شبیه سازی تقاضای شارژ 100 خودرو دریک ایستگاه شارژ سریع درطول 24 ساعت 38

3-4-نتایج حاصل ازمطالعه مدخودورهای برروی تقاضای شارژ 40

3-5-نتایج حاصل از مطالعه وضعیت درهربار شارژ کردن برروی تقاضای شارژ 42

3-6-نتایج حاصل از مطالعه متوسط پیمایش روزانه خودورها برروی تقاضای شارژ 44

3-7-نتایج حاصل از مطالعه انحراف معیار پیمایش روزانه خودروها برروی تقاضای شارژ 44

4-1-شرایط ذخیره انرژی درعملکردهای درنظرگرفته شده 50

4-2-برخی از مفروضات محاسبه هزینه ذخیره انرژی الکتریکی 55

4-3-مشخصات مورد استفاده سیستم های ذخیره سازی درمحاسبه هزینه ذخیره انرژی الکتریکی 55

4-4-هزین ههای سیستم های مختلفس ذخیره سازی انرژی الکتریکی به ازای ذخیره یک کیلووات ساعت 57

4-5-مقدار رابرای چهار فن آوری ذخیره سازی درنظرگرفته شده 57

4-6-نتایج حاصل از بهینه سازی هزینه های شارژ خودروهای الکتریکی دریک شبانه روز 62


Abstract

Mass production of Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) and requests for long trip capability necessisated development of fast charging station that can charge PHEV in a feuling time of a conventional vehicle. Fast charging station design requires a systematic approach to consider various related issues. The aim of this thesis is to design a fast charging station. First, the daly demand for PHEV charging is modeled considering number and type of PHEV as well as level and pattern of daily driving of PHEV. Uncertainty in daily driving and in PHEV state of charge in the start of charging are also considered in modeling charging demand. An approach, then, is proposed for optimal design of fast charging station in which the optimal size of electricity storage is determined to minimize the station cost. The proposed approach considers various technical and economic issues, such as loss and life cycle cost of storage system, and the hourly charging demand has been used as the fundemental input. Using the proposed models, a set of studies has been conducted to evaluate various storage technologies and to assess the impact of various factors on charging demand and storage Sl ZC.

Keywords:electric vehicle, fast Charging station, charging demand, energy storage


تعداد صفحات فایل : 85

مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید