انتخاب صفحه

مقدمه

کامپوزیت به موادی اطلاق میشود که در ساختار آن بیش از یک جزء استفاده شده باشد که در این مواد اجزاء مختلف خواص فیزیکی و شیمیایی خود را در ترکیب حفظ کرده و در نهایت مادهای حاصل میشود که دارای خواص بهینهای میباشد، که در تک تک مواد مشارکت کننده به صورت مجزا در همه حالت ها وجود ندارد[1].
کامپوزیت خود از دو جزء اصلی تشکیل شده که شامل فاز تقویت کننده و دیگری زمینه یا فاز پیوسته است. دومین جزء اصلی کامپوزیت، رزین میباشد که منظور از رزین هر نوع پلیمری است که به عنوان زمینه یا فاز پیوسته کامپوزیت استفاده میشود نقش رزینها در کامپوزیتهای لیفی عبارت است از:
ـ نگهداری الیاف در کنار یکدیگر ـ انتقال تنش به الیاف
ـ محافظت از الیاف در مقابل عوامل محیطی (نظیر رطوبت) ـ حفاظت سطح الیاف از سایش
زمینه نقش اساسی در بعضی از خواص کامپوزیت نظیر استحکام و مدول عرضی (Transverse)، خواص برشی و خواص در حالت فشاری دارد اما نقش کمی در تحمل نیروهای کششی ایفا مینماید. همچنین زمینه تأثیر مهمی بر استحکام برشی بین لایه ای(Interlaminar shear strength, ISS) و استحکام برشی صفحهای (In plane shear) کامپوزیت دارد. استحکام برشی بین لایهای در طراحی سازههایی که تحت بار خمشی قرار میگیرند و نیز استحکام برشی صفحهای به هنگام اعمال بارهای پیچشی (Tortional) حائز اهمیتاند. هنگام اعمال نیروهای فشاری، زمینه از کمانش (Buckling) احتمالی الیاف نیز ممانعت مینماید. لذا تا حدودی در استحکام فشاری ماده کامپوزیت نقش دارد. سهل و یا دشوار بودن فرآیندپذیری و وجود نقص (defect) در یک کامپوزیت، وابستگی زیادی به خصوصیات فیزیکی زمینه مانند گرانروی، نقطه ذوب و دمای پخت آن دارد[2]. در ضمن رزینی که به عنوان زمینه در یک کامپوزیت استفاده میشود باید پلیمری باشد که در زیر Tg خود قرار میگیرد[3]. انواع زمینههای پلیمری مورد استفاده در صنعت کامپوزیت بر دو دسته گرمانرم و گرماسخت تقسیم بندی میشوند. رزینهای پلاستیکی از پلیمرهای شامل زنجیرههای طولانی مولکولها ساخته میشوند. پسوند مر یک واحد تنهای مولکولی است و کلمه پلیمر به چندین مر یا تکرار واحدهای مولکولی به صورت زنجیروار اطلاق میشود. زمانی که این پلیمرها به یکدیگر متصل میشوند این فرآیند را اتصال متقاطع مینامند. رزینهای گرمانرم و گرما سخت بصورت اتصال غیر متقاطع میباشند.

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………1

مقدمه…………………………………………………………………….. 2

فصل اول

گرمانرم در اثر حرارت ذوب شده و شکل داده میشوند و میتوانند مجدداً ذوب شده و شکل داده شوند. این فرآیند بازگشت پذیر است. در واقع میتوان رزین گرمانرم را مانند شکلات تصور کرد که وقتی سرد میشوند به شکل جامد در میآیند و میتوانند دوباره با حرارت دادن ذوب شوند، اغلب پلاستیک های خانگی از این نوع هستند[4]. پلی الفینها و پلیوینیل کلراید به عنوان پرمصرف ترین پلیمرها و پلیآمیدها، پلیکربناتها، پلی استایرنها، سلولزهای استر و پلی متیل متاکریلات و … با قابلیت جایگزینی به جای فلزات در کاربردهای فنی به نام پلیمرهای مهندسی شناخته میشوند[5].
:(Thermoset) ـ2ـ گرماسخت ها1
رزین های گرماسخت رزینهایی هستند که به کمک یک شروع کننده یا حرارت، از شکل مایع به حالت جامد تبدیل میشوند این فرآیند بازگشت ناپذیر است. درست مانند کیک که یک بار پخته می- شود و پف میکند و به شکل جامد در میآید ولی دیگر نمیتوان آن را به حالت مایع برگرداند[4].
مهمترین پلیمرهای گرماسخت عبارتند از: رزینهای پلیاستر غیراشباع، رزینهای وینیل استر، رزین- های اپوکسی، رزینهای فنولیک، رزینهای اپوکسی نووالاک، رزینهای پلی ایماید (PMR- 15 , Polybismaleimide) رزینهای سیلیکون و رزینهای اوره و ملامین فرمالدئید و پرمصرف ترین رزین ها در صنعت کامپوزیت، رزینهای پلیاستر غیر اشباع و اپوکسی میباشند [2].
1ـ3ـ رزینهای پلی استر غیر اشباع (Unsaturated Polyester Resins) رزین پلیاستر غیراشباع پرمصرفترین رزین در صنعت کامپوزیت میباشد برای اولین بار Berzelius در سال 1847 پلیاستر را از واکنش تار تاریک اسید با گلیسرول تولید نمود [9].
اولین کار شیمیایی با پلیاسترهای غیراشباع با مطالعه مالئات گلایکول توسط ورلندر (Vorlander) در سال 1894 انجام شد. شیمی پلیمر به عنوان یک علم تا اوایل قرن بیستم به درستی توسعه پیدا نکرده بود. در سال 1920 والاک کاروتر (Wallace Carother) با مطالعه بر روی پلی استرهای از نوع غیراشباع که از اتیلن گلایکول و اسیدهای غیراشباع و انیدریدهایی همچون فوماریک اسید و مالئیک انیدرید تهیه شده بود به مشاهدات درخشانی دست یافت. در سال 1937 کارلتون الیس (Carlton Ellis) اثر مونومر غیراشباع استایرن را بر سرعت پخت پلیاسترها مورد بررسی قرار داد که دریافت سرعت کوپلیمرایزسیون بیست تا سی برابر سریعتر از سرعت هموپلیمریزاسیون برای پلیاسترهای غیراشباع با خودشان میباشد و به عنوان پدر پلیاستر غیر اشباع شناخته شد [10].
این رزینها از واکنش تراکمی بین یک یا چند الکل دو یا چند عاملی (مانند اتیلن گلایکول HO- CH2-CH2-OH ، پروپیلن گلایکول) با اسید یک یا چند عاملی (مانند فتالیک اسید یا انیدرید، مالئیک و فوماریک اسید) تهیه میشوند [13].
بطور کلی رزینهای پلیاستر یعنی رزینهایی که حاوی گروه استریاند، شامل انواع ذیل میباشند:
1ـ رزینهای آلکیدی (پلیاستر حاوی روغن خشک شونده)
2ـ رزینهای پلی استر اشباع عاری از روغن خشک شونده
3ـ رزینهای پلی استر گرمانرم، مثل پلیاتیلن ترفتالات
4ـ رزینهای پلی استر غیراشباع، شامل پلیاسترهای غیراشباع ایزو و ارتو، رزینهای بیسفنلی و رزین های وینیل استر.
دو دسته اول در صنایع رنگ و پوششهای سطح استفاده میشوند و از پرمصرف ترین این رزینها دراین صنعت میباشند. دسته سوم در صنعت پلاستیک و الیاف و دسته چهارم رزینهایی هستند که در صنعت کامپوزیت مصرف میشوند به جهت اختصار به آنها رزینهای پلیاستر گویند[2].
1ـ پلی استر نوع اورتو با ویژگیهای:
– قیمت پایین و کاربرد عمومی تا 85%
2ـ پلی استر نوع ایزو با ویژگیهای:
ـ مقاومت مناسب در شرایط محیطی و مواد شیمیایی ـ استفاده در لایههای ژلی
3ـ رزین بیسفنلیک (پلی استر با کارایی بالا) با ویژگیهای :
ـ مقاومت بالا در مقابل خوردگی
ـ مورد استفاده در لولههای انتقال مواد شیمیایی
4ـ رزین وینیل استر (پلی استر با کارایی بالا) با ویژگیهای:
ـ چقرمگی بالا ـ مقاومت ضربه بالا ـ مقاومت شیمیایی عالی [6].
از این رو به بررسی رزین های وینیل استر به عنوان یکی از پرکاربردترین انواع رزینهای پلی استر غیراشباع که دارای خواص مکانیکی و مقاومت به خوردگی بسیار بالایی است می پردازیم.

1- 1- گرما نرم ها…………………………………………………………… 5
1- 2- گرما سخت……………………………………………………………. 5
1- 3- رزین ها ی پل ی استر غیر اشباع………………………………….. 6
1- 3- 1- انواع رزین های پل ی استر………………………………………. 6
1- 4- تاریخجه رزین های وینیل استر……………………………………….. 7

فصل دوم

  رزینهای وینیل استر رزینهای گرماسختی هستند که در انتهای زنجیر اصلی دارای یک گروه آکریلاتی (R=H) و یا متاکریلاتی (3(R=CH میباشند. رزینهای وینیل استر عمدتاً در گروه پلی -استرها طبقهبندی میشوند. آنها بطور نمونه دی استرهایی هستند ( به پلیمر در زنجیر اصلی بستگی دارد) که اتصال های اتری دوبار ظاهر شدهاند.
جزء سازنده زنجیر اصلی رزینهای وینیل استر از یک رزین اپوکسی، رزین پلیاستر، رزین پلی یورتان و رزینهایی از این جزء میتواند مشتق شود، اما از این بین رزینهای اپوکسی از نظر اقتصادی دارای اهمیت ویژهاند [11].
رزینهای وینیل استر از واکنش یک کربوکسیلیک اسید غیر اشباع (نظیر آکریلیک یا متاکریلیک اسید) و یک واحد رزین اپوکسی تهیه میگردند. رایجترین رزینهای وینیل استر غالباً از واکنش متاکریلیک اسید و دی گلیسیدیل اتر بیسفنل A تهیه میشوند.
رزین وینیل استر (121 140 C) دی گلیسیدیل اتر بیسنفل A+ متاکریلیک اسید
شکل 2- ساختار شیمیایی رزین وینیل استر بر پایه بیسفنلA [10].
واکنش فوق در دمای(℃149ـ 121) و با سرعت انجام میشود معمولاً از نمکهای آمونیوم (نظیر بنزیل تری متیل آمونیوم کلراید)، آمینهای نوع سوم و فسفیتها به عنوان کاتالیزور استفاده می -شود[10]. واکنش افزایشی اسید و حلقههای اپوکساید (استریفیکاسیون) گرمازا است و گروه هیدروکسیل ایجاد میشود و هیچگونه محصول جانبی به وجود نمیآید و در طی استری شدن و یا بعد از آن رقیق کنندههای مناسب یا بازدارندههای پلیمریزاسیون را اضافه میکنند[11].
2ـ2ـ مشخصات
رزینهای وینیل استر میتوانند به شکل خالص (به عبارتی بدون رقیق کننده) استفاده شوند یا آنها میتوانند شامل هر دو نوع کومونومر فعال وینیلی (نظیر استایرن، وینیل تولوئن و تری متیلول پروپان تری آکریلات) یا یک رقیق کننده غیرفعال (نظیر متیل اتیل کتون و تولوئن) باشند. به طور نمونه، اسید متاکریلیک بیشترین کاربرد را در تهیه رزینهای وینیل استری دارد که در صنعت کامپوزیت و در واقع در پلاستیک های تقویت شده با الیاف (FRP) مقاوم در برابر مواد شیمیایی به کار برده شدهاند، در حالیکه رزینهای آکریلات وینیل استر که به صورت غیر رقیق تهیه شدهاند، با افزودن هم واکنش دهندههای مناسب در طی فرمولبندی پخت UV میتوان در پوشش های (Coatings) و رنگ ها استفاده نمود.
خواص فیزیکی رزینهای وینیل استر به گروه انتهای وینیل (متاکریلات و آکریلات)، مقدار و نوع هم واکنش دهنده و نوع و وزن مولکولی پیکره رزین بستگی دارند.
به محض پخت، رزینهای متاکریلات وینیل استر استایرنی شده، مقاومت عالی در مقابل اسیدها، بازها و حلالها از خود نشان میدهند. رزینهای آکریلات وینیل استر نسبت به رزینهای متاکریلات وینیل استر، به آبکافت حساستر هستند. پس به طور کلی در کاربردهایی که به مقاومت شیمیایی بالا نیاز است کاربرد ندارند، اما برعکس، رزین های آکریلات وینیل استر در سیستم های پخت تشعشعی بخاطر فعالیت بیشتر آنها ترجیح داده میشوند. رزینهای وینیل استر رقیق نشده از حالت نیمه جامد تا جامد تغییر میکنند و جهت رسیدن به سطح ویسکوزیته مورد نظر و بالا بردن فعالیت هر دو رقیق کننده فعال و غیر فعال مورد استفاده قرار میگیرند.
در رزین های وینیل استر بر پایه اپوکسی، اپوکسی با وزن مولکولی های مختلف مورد استفاده قرار میگیرند، وزن مولکولیهای بالای آن باعث افزایش حالت ارتجاعی و جهندگی و چقرمگی و کاهش مقاومت در برابر حلال ها و حرارت میشود.
برخلاف پلیاسترها، رزین های وینیل استری که شامل استرکم و عوامل وینیلی کم تهیه میشوند، مقاومت بالاتری را در مقابل آبکافت، دماهای اگزوترم در پائینترین پیک و جمعشدگی کمی را بعد از پخت خواهند داشت.
همچون پلی استرها، رزینهای وینیل استر نیز زمان عمر انبارداری محدودی را نشان میدهند که این مدت زمان نیز از طریق افزایش بازدارندههایی که در طی ساخت از طریق پلیمریزاسیون افزایشی (رادیکال آزاد) بکار برده میشود کنترل میگردد [11].
رزین های وینیل استر بطور نمونه در انتها دارای عوامل غیر اشباعیت هستند مگر برای موارد خاصی همچون آنهایی که برای غلیظ سازی با اکسیدهای فلزی گروه IIو هیدروکسیدها برای تولید آمیزههای قالبگیری صفحهای (SMC) طراحی شدهاند. این باندهای دوگانه در انتهای زنجیره وینیل استر میتواند اتصالات عرضی را از طریق هموپلیمریزاسیون با مونومرهای دیگری از خودشان و یا با کوپلیمریزاسیون با مونومرهای غیر اشباع نظیر استایرن به وجود آورند. استفاده از اسیدهای دیگری چون کروتونیک و سینامیک اسید نیز گزارش شده است[10].

2- 1- تعاریف شیمیایی……………………………………………………… 12
2- 2- مشخصا ت……………………………………………………………… 13

فصل سوم 

رزینهای وینیل استر شامل چهار خانواده رزین های وینیل استر بر پایه بیسفنل A، اپوکسی نووالاک، اپوکسی برومه شده و نوع اصلاح شده میباشد. در واقع بر اساس نوع رزینهای اپوکسایدی که در تولید رزین های وینیل استر استفاده میشوند تقسیم بندی شدهاند. بطور کلی اپوکسی بیسفنل A با وزن مولکولی کم در ترکیب زنجیر اصلی استفاده میشود (در شکل 3 نشان داده شده است) [11].

دمای انتقال شیشهای (Tg) رزینهای وینیل استر بر پایه اپوکسی نووالاک معمولاً 30 تا ℃50 از رزین های وینیل استر معمولی بیشتر است. این رزین ها از نظر HDT (℃149 تا 132)، خواص مکانیکی، مقاومت در برابر اسیدها و بازها و نیز حلال ها، بهترین کارایی را دارند و در کاربردهایی که دوام خوب در دمای بالا مورد انتظار است، استفاده میشوند.
دسته دیگر رزین های وینیل استر، بر پایه اپوکسی برومه شده است که در برابر آتش مقاومند و سرعت گسترش آتش در آنها کمتر از سایر رزین هاست [2].
3ـ1ـ طبقه بندی رزین از نظر نوع مواد این رزین های وینیل استر ریختهگری از نظر نوع مواد هم به سه دسته تقسیم میشوند که عبارتند از:
ـ رزین منعطف Derakane 411 (صنایع شیمیایی Dow).
.Derakane 470- ـ رزین دما بالا
ـ رزین اصلاح شده با لاستیک Derakane 510.
3ـ1ـ1ـ اثر نوع رزین
یک مقایسه بین خواص کششی و فشاری کامپوزیت های پلی استری و وینیل استر در جدول 2 برای یک ترکیب پارچهای و در جدول 3 و 4 برای نمدها و منسوجات دیگر آمده است[12].

مونومرهای دی آلیل فتالات یا ایزوفتالات واکنش خوبی با سیستم پخت محیطی نمیدهند و فقط در کاربردهای ترکیبات قالبگیری و از پیش ساخته شده از روش پخت حرارتی استفاده می-گردند[10]. از آنجائی که رزین وینیل استر دارای باندهای دوگانه است و رادیکال های آزاد که در مرحله شروع از روش های حرارتی یا تشعشعی یا شیمیایی به وجود میآیند با این پیوندهای دوگانه وارد واکنش شده و شبکهای میشود (شکل 4).
پخت از طریق مکانیزم رادیکال آزاد که دارای 3 مرحله آغاز ، انتشار، و اختتام است، پیش میرود مرحله آغاز تعیین کننده سرعت واکنش است[11] .
شروع کنندهها
شروع کننده، اصطلاح فنی صحیح برای این فرآورده است که به صورت عوامانه در صنعت کامپوزیت به آن کاتالیست گفته میشود در اصطلاحات فنی یک کاتالیست باعث یک واکنش شیمیایی میشود اما خود آن وارد واکنش نمیشود در حالت پلیمریزاسیون رزینهای وینیل استر، در حین واکنش از بین میرود.
رزین، توسط فرآیندی که پلیمریزاسیون رادیکال آزاد نامیده میشود عملآوری میگردد. شروع کنندههای مولکول های رادیکال آزاد را متلاشی میکند که باعث میشود فرآیند اتصال عرضی مولکول های پلیاستر با مولکول های استایرن در رزین آغاز گردد. با افزودن بیشتر مقدار شروع کننده به رزین، سرعت عملآوری افزایش مییابد. عمل آوری در دمای اتاق با شروع کنندههای معمولی نیاز به افزودن یک پیش برنده در فرمولبندی رزین دارند تا سرعت عملآوری افزایش یابد. بدون پیش -برنده، شروع کننده با سرعت کافی آن را تجزیه نخواهد کرد تا عملآوری را در یک مدت زمانی مفید ایجاد کند.
یک فاکتور اساسی در کنترل فرآیند عملآوری، انتخاب صحیح شروع کننده میباشد. چندین نوع شروع کننده، برای عملآوری رزینهای وینیل استر و پلی استر به کار برده میشوند. پراکسیدهای کتن، پراکسیدهای استیل استن، هیدروپراکسیدهای کومن، گاهی اوقات، شروع کنندههای مختلف میتوانند با یکدیگر مخلوط شوند تا مخلوطی را ایجاد کنند که مشخصههای هر دو را بهبود بخشد. هرچند این کار، باید فقط با پیشنهاد سازنده رزین و شروع کننده انجام شود.
3- 2-1-2- پراکسید کتن
متیل اتیل کتن پراکسید (MEKP) بیشترین شروع کننده مورد استفاده میباشد. به شکل مایعی شفاف است که با رزین، با مقداری در حدود 25/1% تا 3% وزنی ترکیب میشود. به عنوان یک انتخاب از شروع کنندهها MEKP ارزانترین و دارای آسانترین روش استفاده میباشد. MEKP بر طبق میزان اکسیژن فعالش مشخص میشود معمولاً مقادیر اکسیژن فعال، در محدوده 5 % ، تا 9 % می-باشد، MEKP 9% بیشترین غلظت را دارد که میتواند مطابق با مقررات US- DOT ارسال شود.
MEKP با اکسیژن فعال کمتر از 5 % گاهی در کاربردهای پاشش توسط پیستوله استفاده میشود به دلیل عبور بیشتر و راحت تر از تجهیزات، بکار برده می شود. زمانی که از یک شروع کننده با درصد کمتر از 5 % استفاده میشود، نیاز هست مقدار به کار رفته را افزایش دهیم تا به یک عمل آوری مناسب رزین برسیم .
3- 2-1-3- پراکسید استیل استن (AAP) AAP کمی گرانتر از MEKP میباشد مزیت عمده AAP اینست که زمان های عملآوری سریعی داشته و نسبت به تغییر شکل در مقابل حرارت، مقاوم میباشد. این مطلب به لایهگذاری های نازک، این اجازه را میدهد که سریعاً عملآوری شوند. AAPها معمولاً نصف زمان بیشتر از شروع کنندههای MEKP را تولید میکنند در هر صورت، ژل کت های معمولی با این شروع کنندهها کار نخواهند کرد. فایده اصلی AAP در حمل و نقل و کارکردن با آن است که ناشی از خطرات کمتر آن نسبت به MEKP میباشد هرجا که ایمنی یک عامل با اهمیت است، MEKP به عنوان عامل مضر برای چشم در نظر گرفته میشود ولی بیشتر AAPها فقط یک محرک و تحریک کننده چشم محسوب میشوند.
3- 2-1-4- هیدروپراکسید کومن (CHP) CHP دماهای اگزوترم پائینتری را ایجاد میکند که انقباض رزین را کاهش میدهد. CHPها معمولاً با رزین های وینیل استر به جای MEKP های سنتی به کار برده میشوند. جایی که MEKP بتواند باعث پف کردن در رزین های وینیل استر شود، مقادیر کمی از پراکسید هیدروژن در CHP ها این مسئله را کاهش میدهد. CHP میتواند با لایهگذاری های ضخیم استفاده شود، جاهایی که اگزوترم زیادی، مسئله مهمی باشد، ترکیب های شروع کننده CHP و MEKP برای طولانیکردن زمان ژل شدن و زمانهای ژل تا عملآوری به کار میروند.
3- 2-2- پیش برندهها یا شتاب دهندهها (Promoters)
شروع کنندهها با سرعت کافی در رزین عمل نمیکنند تا یک زمان ژل شدن قابل کار کردن را در دمای اتاق فراهم کنند. یک پیش برنده باید به رزین اضافه شود تا متقابلاً با شروع کننده در واکنش شروع کرده و یک زمان عملآوری قابل قبول را ایجاد کند . پیشبرندهها، نمکهای فلزی یا از ترکیبات آمین هستند که مستقیماً با شروع کننده واکنش میکنند و باعث میشوند تا رادیکالهای آزاد را تولید نمایند. آنگاه رادیکالهای آزاد شروع به پیش برد فرآیند پلیمریزاسیون میکنند که اتصالات عرضی پلیمر و مونومر شکل میگیرد. متداولترین پیشبرنده به کار رفته با شروع کننده MEKP، نفتنات کبالت یا اکتئات کبالت میباشد. پیش برندههای آمینی نظیر دی متیل آنیلین DMA ، دی اتیل آنیلین DEA و دی متیل استو استامید DMAA بیشتر با شروع کننده BPO به کار برده میشوند. پیش برندههای آمینی همچنین میتوانند در اتصال با پیشبرندههای کبالتی در سیستم MEKP برای تولید یک عملآوری سریع متعاقب ژل شدن، استفاده شوند [4].
سیستم های پخت محیطی بطور معمول با استفاده از انتقال صابون های فلزی به عنوان پیش برندههای اولیه و پراکسید کتون هم به عنوان شروع کننده هستند. صابون های کبالت نظیر نفتنات کبالت، اکتئات کبالت یا نئودکانوئات پخت محیطی رزینها را بهبود داده و عمر بستهبندی خوب و رفتار خوبی را در حین پخت نشان میدهند. از جمله پیش برندههای فلزی اولیه دیگری که در ترکیبات استفاده میشوند عبارتند از: منگنز، وانادیوم، تین، کلسیم و باریم هستند. وانادیوم با شروع کننده کتون پراکساید سرعت پخت محیطی را افزایش داده اما باعث ایجاد رنگ زرد میشود اما افزایش این مواد به رزین در حین پخت مشکلات در مدت زمان نگهداری رزین توسعه مییابد مگر از روشهای پایدار سازی خاصی استفاده شود.
منگنز اصولاً با هیدروپراکساید کومن مفید است در حالیکه یک شروع کننده ارزان میباشد کلسیم و باریم توانایی تسریع پخت سیستمهای پیش برده شده را با بکار بردن غلظت بسیار کم کبالت که کمترین
12
3- 1- طبقه بند ی رزین از نظر نوع مواد……………………………………. 16
3- 1- 1- اثر نوع رزین………………………………………………………….. 17
3- 2- سیستم پخت در دما ی محیط (RT) ا…………………………………20
3- 2- 1- شروع کننده ها……………………………………………………. 20
3- 2- 1-1- پراکسید کتن……………………………………………………. 20
3- 2- 1-2- پر اکسید استیل استن(AAP)ا………………………………….. 21
3- 2- 1-3- هیدرو پراکسید کومن (CHP) ا……………………………………..21
3- 2- 2- پیش برنده ها یا شتابدهنده ها (Promoters) ا…………………….22
3- 3- سیستمها ی پخت حرارتی…………………………………………….. 23

فصل چهارم 26

خواص رزین وینیل استر به گروه انتهایی وینیل (متاکریلات یا آکریلات), مقدار و نوع هم واکنش دهنده, ویسکوزیته، مقدار رقیق کننده، واکنشپذیری , نوع و وزن مولکولی پیکره رزین بستگی دارد. ویسکوزیته رزین های وینیل استر تابعی از وزن مولکولی، مقدار رقیقکننده، دما و مقدار و نوع هم واکنش دهنده است که در شکل 5 نشان داده شده است زمان و دمای واکنشپذیری بصورت تابعی از نوع کاتالیزور و غلظت برای یک رزین وینیل استر تجاری در شکل 6 نشان داده شده است خواص
محلول رزین وینیل استر نمونه دیگری در جدول6 آوردهشدهاست.
4ـ1ـ2ـ خواص مکانیکی
به جز دمای تغییر شکل حرارتی، خواص مقاومت مکانیکی قالبگیری رزین وینیل استر پخت شده، بطور مستقیم تابعی از وزن مولکولی و نوع اپوکسی در زنجیر اصلی آن است، تغییرات در نوع و مقدار هم واکنش دهنده تغییرهای مناسبی را در خواص مقاومت مکانیکی به وجود میآورد.

4- 1- خواص رزین وینیل استر…………………………………………………… 21
4- 1- 1- خواص مکا نیکی………………………………………………………… 21
4- 1- 2- خواص ا لکتریکی………………………………………………………. 29
4- 1- 3- مقاومت شیمیایی……………………………………………………….. 29
4- 1- 4- جمع شدگی………………………………………………………………. 33
4- 1- 5- چسبندگی………………………………………………………………… 34
4- 2- پخت تشعشعی…………………………………………………………….. 35
4- 3- پلاستیک ها ی تقویت شده با الیاف شیشه………………………………… 36
4- 4- قالبگیری………………………………………………………………………… 37
4- 5- رزین وینیل استر جدید……………………………………………………….. 39
4- 5- 1- بهبود ویژگ ی ها…………………………………………………………. 40
4- 5- 2- طول عمربیشتر………………………………………………………….. 41
4- 5- 3- فرمولاسیون ساده تر…………………………………………………….. 42
4- 5- 4-کاهشهزینهها ……………………………………………………………….43
4- 5- 5- لایه ها ی کمتر…………………………………………………………….. 43
4- 6- مدلساز ی سینتیک واکنش تولید رزین وینیل ا ستر : بدست آوردن معادله سرعت واکنش ……………………………………………………………………………………49

فصل پنجم 50

نتیجه گیری………………………………………………………………………….. 51

منابع فارسی………………………………………………………………………… 52

منابع لاتین……………………………………………………………………………. 53
چکیده لاتین……………………………………………………………………………. 54

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول

جدول 1- خواص و کاربرد تعدادی از رزین های وینیل استر تجاری……………… 6

جدول 2- خواص کامپوزیت های وینیل استر و پلی استر. ………………………..12

جدول 3- خواص چند لایه های CSM با رزین های مختلف……………………… 13

جدول 4- خواص نمونه ای از پارچه ای ساخته شده لایه ای…………………… 14

جدول5- پیش برنده کمکی……………………………………………………….. 17

جدول6- نمونه ای از خواص محلول رزین های وینیل استر……………………… 21

جدول7- خواص مقاومت مکانیکی رزین وینیل استر ریخته گری تقویت نشده… 22

جدول8- خواص مقاومت مکانیکی رزین های تقویت شده با الیاف شیشه…….. 26

جدول9- خواص مکانیکی رزین وینیل استر غیر تقویت شده………………………. 27

جدول10- خواص مکانیکی رزین وینیل استر تقویت شده…………………………. 27

جدول11- سنتز رزین وینیل استر اصلاح شده با لاستیک……………………………. 28 جدول12- خواص الکتریکی رزین وینیل استر ریخته گری تقویت شده……………… 30 جدول13- میزان جمع شدگی حجمی رزین وینیل استر……………………………… 33 جدول14- نمونه ای از فرمولبندی چسب وینیل استر………………………………… 34 جدول15- نمونه ای از خواص و پخت uv رزین وینیل استر…………………………… 35 جدول16-فرمولبندی آمیزه قالبگیری رزین وینیل استر…………………………………. 37 جدول17- خواص مقاومت مکانیکی آمیزه های قالبگیری رزین وینیل استر……….. 37

فهرست اشکال

شکل 1- رزین های وینیل استر بر پایه اپوکسی بیسفنل A. ا…………………………….7

شکل 2- ساختار شیمیایی رزین وینیل استر بر پایه بیسفنل A .ا……………………….. 8 شکل 3- واکنش تولید رزین وینیل استر…………………………………………………….. 11 شکل 4-سینتیک پخت رزین وینیل استر……………………………………………………. 14 شکل 5- خصوصیات ویسکوزیته رزین وینیل استر…………………………………………. 24 شکل 6- مقایسه فعالیت دو رزین وینیل استر پخت شده………………………………… 25 شکل7- خواص الکتریکی رزین وینیل استر تقویت شده…………………………………… 29
شکل8- مقاومت شیمیایی رزین وینیل استر……………………………………………….. 31 شکل9- منحنی های تنش- کرنش سه نوع رزین وینیل پلی استر……………………… 32

Abstrac
Vinyl ester resins prepare from reaction between an unsaturated carboxylic acid (such as acrylic or metacrylic acid) and an epoxy resin unit. This resins are consist of four category vinyl ester resin base of bisphenol A, novolac epoxy, bromide and toughnessed epoxy.This resins in view of HDT(High Deformation Temprature), mechanical properties, resistance against acids and bases and solvents have best performance. Whit attention to vinyl ester resins chemical stracture, it can say that this resins have most of epoxies properties but they process like poly esters. Whereas similar to stracture epoxy resins and lower esteric group the main chain is cause to toughness, moer elongation, excellent corrsion resistance and because of having mechanical properties and excellent chemical resistance, in various industry such as oil, chemical, marine, agriculture and… have many applications  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان