مقدمه:
ترکیبات معطر مواد فراری هستند که مشکل اصلی در استفاده از آنها، آماده سازی منسـ وجات معطـر بـازمان نگهداری طولانی تر عطرها می باشد. روش میکروکپسوله کردن یک تکنیـک مهـم بـرای حـل ایـنمشکل است. راه های زیادی برای میکروکپسـوله کـردن بـه منظـور افـزایش رهـایش عطـر وجـود دارد،سیکلودکسترین ها بهترین و مطمئن ترین راه برای بدن انسان است بـه دلیـل اینکـه پوسـت را تحریـکنکرده و بدون حساسیت برای پوست به کار گرفته خواهد شدساختار ویژه سایکلودکسترین و وجود حفره در ساختار آنها سبب شده تا این ترکیبات توانـایی قـراردادنمولکولهای مختلف در داخل حفره داخلی خود را داشته باشد. سه محصول اصلی از سایکلودکسترین که از 6 تا 8 واحد D- گلوکز تشکیل شده که با نامهای آلفا، بتا، گاما، سایکلودکسترین نامیده شده اند. در آلفا سایکلودکس ترین 18 گ روه هیدروکس یل و در بتاسایکلودکس ترین 21 گ روه هیدروکس یل و در گام ا سایکلودکسترین 24 گروه هیدروکسیل وجود داشته که گروه های مختلفـی مـی تواننـد جـایگزین آنهـاگردند. در سایکلودکسترین ها گروه های هیدروکسیل با عملکرد متفاوت وجود داشته که فعالیت متفاوتی از قبیل چربی دوستی و آبدوستی از خود نشان می دهند. از هزاران مشتق سایکلودکسترین که در صدها مقاله علمی عنوان شده است، تنها تعداد کمی از آنها در بررسی معیار صنعتی به کار گرفته می شوند. بـهدلیل مشـکلاتی چـون گـران بـودن، سـمی بـودن، آلـودگی محـیط زیسـت تنهـا در حـدود 12 مشـتقسایکلودکسترین معمولاً در آزمایشات مورد بررسی قرار می گیرند.سایکلودکسترین توانایی تشکیل کمپلکش مهمان – میزبان را دارا مـی باشـد و مولکـول را داخـل حفـرهمیزبان که سایکلودکسترین می باشد نگه دارد. این موضوع باعث کاربرد بیشتر سایکلودکسترین در صنایع گردیده و همچنین جهت برطرف نمودن سطح فعال ها از منسوجات شسته شده می تواند جانشین سطح فعال گردد و در تکمیل منسوجات در فرآیندهای آنتی باکتریال و دفع حشرات و فرآیندهای معطرسازی و در تهیه منسوجات پزشکی قابل استفاده می باشد.وجود سایکلودکسترین در تکمیل مقاوم در برابر چروک نشان می دهد که فرمالدئید زیـادی کـه در طـیپروسه ضد چروک کردن کالا توسط ماده DMDHEU آزاد می شود، مـی توانـد کـاهش یابـد. طیـف IR نشان می دهد که بین CD و DMDHEU کراسلینک اتفاق می افتد و شکل گیری ماده رزینی بین مـادهو لیف کاهش می یابد که در نهایت سبب کاهش در خاصیت ضد چروک شدن را سبب مـی شـود و نیـزمولکولهای فرمالدئید در پروسه کاهش می یابد.

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول: کلیات

مواد معطر، ترکیبات فراری هستند و آماده سازی منسوجات با زمان نگهداری طولانی کار دشواری اسـت .برای رفع مشکل می توان کمپلکس مهمان- میزبان به وسیله بتاسایکلودکسترین و عطر ایجاد کـرد ایـنکار باعث شده که ثبات عطر افزایش یافته و منسوج در مدت بیشتری معطر بـا قی بمانـد . از طـرف دیگـرپارچه های پنبه ای وقتی با رزین های ضد چروک خاصیت ضد چروکی می گیرند و جذب آب آنهـا کـممی شود. بتاسایکلودکسترین دارای حفره هیدروفوبیک می باشد که توانایی جـذب عـرق بـدن را دارد. در پروژه به بررسی چگونه قرار گیری lavender داخل بتا سایکلودکسترین پرداخته شد.
1-2- موارد کاربرد سایکلودکسترین ها:
در سالهای اخیر کاربرد عملی سایکلودکسترین ها اهمیت زیادی پیـدا کـرده اسـت. در دسـترس بـودنوقیمت مناسب، از دلایل توجه روز افزون به آنها می باشد. سایکلودکسترین ها در موارد متعـدد از جملـهصنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی، علوم دارویی، در آفت کش ها، شیمی تجزیه و … بکار می روند.[2] در سال 1983 استفاده ازCD برای پایدار کردن طعم دهنده ها پیشنهاد شده است. هـم اکنـون درژاپنCD ها در محصولات غذایی بکار می روند. در علم پزشکی CD به منظور جلوگیری از تشکیل توده و ابری شدن محلول های پروتئینی تزریقی بکار می روند. استرپیتوکیناز، اوروکیناز وهورمون رشد تمایـلبه تشکیل این توده ها طی حل کردن دوباره پودر، قبل از تزریق دارند. CD ها باعث حـل شـدن دوبـارهاین توده ها شده و از ابری شدن محلول تزریقی جلوگیری می کنند. سایکلودکسترین ها همچنین بـرایجلوگیری از کاهش فعالیت آنزیم ها که دراثر نگهداری، گرما، مواد اکسید کننده و دهیدراته کننده ایجاد می شود، بکار می روند. [3 و 4]
1-2-1- کاربرد سایکلودکسترین در داروسازی:
بیشترین مطالعات و زمینه کاربرد سایکلودکسترین در صنعت داروسازی بـوده و بـه خصـوص اسـتفاده ازسایکلودکسترین در فرمولاسیون داروها می باشد یک مـاده دارویـی بـه دلیـل داشـتن سـطح خاصـی ازحلالیت در آب به سرعت به غشاء سلولی می رسد اما برای عبور از غشاء نیاز به داشتن خاصـیت هیـدروفوبیک دارد. یک از خواص منحر به فـرد سایکلودکسـترین هـا قابلیـت آنهـا در افـزایش آزاد سـازی دارودرمجاورت غشاء بیولوژیکی است سایکلودکسترین ها مولکولهای با وزن مولکولی 1000 تا 1500 با سطح خارجی هیدراته شده می باشند و در شرایط نرمال به غشاء بیولوژیکی نفوذ خواهند کرد6[.و5] بر طبق گزارشات سایکلودکسترین ها به عنوان کریر عمل کرده و با نگـه داشـتن مولکـول هـای دارو درمحلول آنها را به سطح غشاء بیولوژیکی مثل پوست می رساند و در غشاء از دارو جدا می شوند. [5]غشــا چربــی دوســت افینیتــه کمــی نســبت بــه سایکلودکســترین هیــدروفیلیک دارد و بنــابراین سایکلودکسترین ها در غشا بیرونی مثل سیستم حمل کننده باقی می ماند. الکلها، اسـیدهای چـرب، بـهعنوان افزاینده های نفوذی معمولی لایه های چربی بیولوژیکی را تخریب می کند. اما سایکلودکسترین ها به عنوان افزایش دهنده نفوذ همراه با افزایش دسترسی بـه دارو در سـطح بیولـوژیکی عمـل مـی نمایـد.معمولاً عوامل فعال داروسازی در آب حل نمی گردند و سیستم فرمولاسیون مرسوم برای داروی نـامحلولشامل یک حلال آلی، سطح فعال ها و شرایط PH شدید است که باعـث تحریـک یـا واکـنش نـامطلوب می گردد. سایکلودکسترین ها پوست را تحریک نکرده و باعث پایداری ترکیبات فعال، کـاهش تبخیـر درمولکولهای دارو وپنهان کردن بوی بد و جایگزینی مزه های مطلوبتر را دارد. [5]

1-1- هدف ……………………………………………………………………………………………………… 5
1-2- موارد کاربرد سایکلودکسترین ها ……………………………………………………………………… 5
1-2-1- کاربرد سایکلودکسترین ها در داروسازی …………………………………………………………….. 5
1-2-2- کاربرد سایکلودکسترین ها در صنعت کشاورزی ……………………………………………………… 12
1-2-3- کاربرد سایکلودکسترین ها در صنعت آرایشی ………………………………………………………… 13
1-2-4- کاربرد سایکلودکسترین ها در صنایع غذایی………………………………………………………………13
1-2-5- کاربرد سایکلودکسترین ها در منسوجات پزشکی ……………………………………………………… 14
1-2-6- کاربرد سایکلودکسترین ها در صنایع رنگرزی …………………………………………………………… 14
1-2-7- کاربرد سایکلودکسترین ها به عنوان مواد تعاونی ……………………………………………………… 18
1-3- سایکلودکسترین ها …………………………………………………………………………………………. 19
1-3-1- سیر پیشرفت سایکلودکسترین……………………………………………………………………………. 19
1-3-2- ساختار و انواع سایکلودکسترین ………………………………………………………………………. 21
1-3-3- مشتقات و انواع سایکلودکسترین ………………………………………………………………………… 26
1-3-4- هدفهای کلی مشتق سازی…………………………………………………………………………………. 30
1-3-5- مزایای استفاده از سایکلودکسترین ها …………………………………………………………………… 30
1-3-5-1-اصلاح خواص فیزیکو شیمیایی مولکول مهمان …………………………………………………………. 30
1-3-5-2-اصلاح خواص شیمیایی مولکول مهمان ………………………………………………………………… 30
1-3-5-3-اصلاح خواص بیوشیمیایی مولکول مهمان ……………………………………………………………… 31
1-3-6- کمپلکس های حاوی سایکلودکسترین……………………………………………………………………… 31
1-3-7- بررسی مقدار سمی سایکلودکسترین …………………………………………………………………….. 33
1-3-8- بررسی حلالیت بتاسایکلودکسترین و مشتقات آن ……………………………………………………… 34
1-4- رزین های ضد چروک ………………………………………………………………………………………… 35
1-4-1- ضد چروک کردن کالای پنبه ای …………………………………………………………………………. 35
1-4-2- راه های مختلف از بین بردن چروک پنبه ………………………………………………………………… 35
1-4-3- معایب و مزایای پنبه ……………………………………………………………………………………. 36
1-4-4- ویژگی ماده به عنوان ضد چروک ………………………………………………………………………. 36
1-4-5- مواد ضد چروک …………………………………………………………………………………………… 37
1-4-5-1-فنول فرمالدئید …………………………………………………………………………………………. 37
1-4-5-2-اوره فرمالدئید ………………………………………………………………………………………….. 38
1-4-5-3- ملامین فرمالدئید ………………………………………………………………………………………. 39
1-4-5-4- دی متیلول اتیلن اوره (DMEU) .ا………………………………………………………………………. 40
1-4-5-5- دی متیلول دی هیدروکسی اتیلن اوره (DMDHEU) ا……………………………………………… 42
1-4-5-7- ترکیبات فسفره غیر آلی ……………………………………………………………………………… 44
1-4-5-8- ترکیبات پلی کربوکسیلیک اسید (PCA)……ا…………………………………………………………. 45
1-4-6- چگونگی قرارگیری مواد ضد چروک بر روی کالا ……………………………………………………… 46
1-4-7- تقسیم بندی مواد ضد چروک بر اساس رها شدن فرمالدئید ……………………………………… 47
1-4-8- خصوصیات ضد چروک ………………………………………………………………………………… 48
1-4-8-1- خصوصیات ضد چروک از نظر تکنولوژی ………………………………………………………….. 48
1-4-8-2- خصوصیات ضد چروک از نظر اقتصادی …………………………………………………………… 48
1-4-8-3- خصوصیات ضد چروک اکولوژی …………………………………………………………………… 49
1-4-9- عوامل موثر بر رهایی فرمالدئید ……………………………………………………………………….. 49
1-4-10- علت رهایی فرمالدئید ………………………………………………………………………………….. 49
1-4-11- روش های کاهش فرمالدئید رها شده ………………………………………………………………… 50
1-4-12- کاتالیزورهای مورد استفاده مواد ضد چروک…………………………………………………………….. 50
1-5- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 50
1-7- روش کار و تحقیق:…………………………………………………………………………………………. 57

نمای داخلی و خارجی و خاصیت آبدوستی و چربی دوستی سایکلودکسترین

نمای داخلی و خارجی و خاصیت آبدوستی و چربی دوستی سایکلودکسترین

فصل دوم: روش کار .

پارچه سلولزی تهیه شده پس از انجام تست نشاسته و آهارزدایی از آن و تعیین عدم وجود آهار بـر رویپارچه، شسته و خشک گردید و برای آزمایش مورد استفاده قرار گرفته شد.در ابتدا 4 حمام با محتویات مختلف در نظر گرفته شد که محتویات هریک از حمام های تهیـه شـده بـهشرح زیر می باشد:1- در حمام اول 40 گرم برلیتر DMDHEU و به مقدار 8 گرم بر لیتـر منیـزیم کلریـد کریسـتالی واردکرده و به آن 2 گرم بر لیتر بتاسایکلودکسترین اضافه گردید. پارچه وزن شد و سپس محلول فوق بر روی پارچه با Pick up ، 70 درصد اسپری شد.بعد از اسپری شدن پارچه پخت به مدت 4 دقیقه در دمای 150 درجه سانتیگراد در آون قرار داده شد.نمونه پس از خشک شدن وزن شد، سپس جهت معطر شدن در حمام دیگری حاوی 28/0 گرم بـر لیتـرLavender و الکل وارد شده و به مدت 5 دقیقه در دمای 80 درجه سانتیگراد غوطـه ور شـد پـس از آننمونه از حمام خارج شد و مجدداً وزن شد، با توجه به وزن اولیه و ثانویـه پارچـه مقـدار درصـدPick up پارچه اندازه گیری شد.2- در حمام دوم 40 گرم بر لیتر DMDHEU و 8 گرم بر لیتـر منیـزیم کلریـد کریسـتالی وارد کـرده وسپس این محلول روی پارچه با Pick up،70 درصد اسپری شد.پارچه به مدت 4 دقیقه و در دمای150درجه سانتیگراد پخت شد.برای تهیه حمام عطر کمپلکس بتاسایکلودکسترین با عطر به وسیله محلولی از آب و الکل به نسبت (1:3) تهیه شد محلول امولسیون با سرعت 4000 دور بر دقیقه به مدت 5 دقیقه مخلوط شد و سـپس مخلـوطاین دو به ظرفی در بسته منتقل گردید. محلول الکل معطر به محلول امولسیون طی 30 دقیقه افزوده می شود و در دمای 40 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت هم زده شد.پارچه پخت شده با DMDHEU وزن شد و جهت معطر شدن وارد حمام تهیه شده در بـالا گردیـد و بـهمدت 5 دقیقه و در دمای 80 درجه سانتیگراد غوطه ور شد. سپس نمونه از حمام خارج و مجدداً وزن آن یادداشت گردید با توجه به وزن اولیه و ثانویه پارچه مقدار درصد Pick up اندازه گیری گردید .3- در حمام سوم روش کار مانند حمام اول که در بالا گفته شده می باشد با این تفاوت که در این حمام از بتاسایکلودکسترین استفاده نشد.4- پارچه خام در حمامی حاوی 28/0 گرم بر لیتر Lavender و الکـل بـه مـدت5 دقیقـه در دمـای 80 درجه سانتیگراد گذاشته شد.یک حمام Lender با غلظت گفته شده تهیه گردید و سپس با اسـتفاده از دسـتگاه اسـپکتروفوتومتریجذبی مقدارmaxآن بدست آمد.با استفاده غلظت های مختلف max ،Lavenderبدست آمده منحنی کالیبراسیون خطی غلظـت – جـذببدست آمد و فرمول خطی جذب – غلظت محاسبه شد.غلظت اولیه 4 حمام را در ابتدا داشته، برای بدست آوردن غلظت های ثانویه پس از قـراردادن پارچـه درحم ام ب ه مـدت گفت ه ش ده و بی رون آوردن پارچ ه مق دار ج ذب حم ام را ب ا اس تفاده از دس تگاهاسپکتروفوتومتری اندازه گیری کرده و سپس مقدار جذب در فرمول گذاشته شد  مقـدار غلظـت ثانویـهبدست آمد.پارچه های معطر به مدت 14 روز در دمای اتاق نگهداری شد و پس از آن ارزیابی حسی توسط گروهی از افراد در آزمایشگاه انجام شد و سپس مرحله بعدی آزمایشات بر روی آن انجام شد.در این مرحله هر 4 نمونه وارد حمام الکل شد و به مدت 30 دقیقه در حمام الکل قرار گرفت.پس از آن غلظت Lavender موجود در حمام توسط دستگاه اسپکتروفوتومتری اندازه گیری شد و تسـتفنول فتالئین برای شناسایی بتاسایکلودکسترین به کار گرفته شد.

2-1- مواد و وسایل …………………………………………………………………………………………………… 59
2-2- روش شناسایی نشاسته ……………………………………………………………………………………… 61
2-2-1- طرز تهیه محلول شناسایی آهار…………………………………………………………………………… 62
2-3- روش کار ……………………………………………………………………………………………………….. 63
2-4- روش های شناسایی بتاسایکلودکسترین ………………………………………………………………… 65
2-4-1- روش فنول فتالئین ……………………………………………………………………………………… 66
2-5- قرارگیری Lavender در بتاسایکلودکسترین: ……………………………………………………………. 67
2-6- مقدار تئوری و عملی بدست آمده از بتاسایکلودکسترین ………………………………………………. 68

فصل سوم: نتایج

مواد ضد چروک DMDHEU به صورت رزین بر روی کالا قرار می گیرد و این ماده می تواند بـا سـلولزپیوند برقرار کند. چهار گروه هیدروکسیل در این ماده امکان برقراری پیوند را میسر مـی سـازد از سـویدیگر DMDHEU قادر است با بتاسایکلودکسترین پیوند برقرار کند. یک گروه متیلول در رزین ضد چروک با سلولز کراسلینک ایجاد می کند و متیلول دیگـر قـادر اسـت بـابتاسایکلودکسترین پیوند ایجاد کند در این ترکیب گروه های OH نیز علاوه بر گروه متیلول تمایل دارنـدکه با سلولز و همچنین بتاسایکلودکسترین پیوند هیـدروژنی برقـرار کننـد. ایـن یکـی از عوامـل انتخـابDMDHEU به عنوان رزین ضد چروک می باشد

مواد معطر مواد فراری هستند. یکی از اهداف پروژه در بکارگیری بتاسایکلودکسترین و استفاده از آن برای جذب عرق بدن می باشد. عرق بدن را می توان یک اسید چـرب در نظـر گرفـت. مولکـولLavender در داخل بتاسایکلودکسترین قرار می گیرد. بعد از پوشیدن لباس و با رطوبت عرق بدن (اسید چـرب )، عطـرجایگزین زنجیرهای کوتاه اسید چرب و آزاد می شود.

3-1- بررسی نمودار اسپکتروفوتومتری جذبی برای طول موج Lavender ا………………………………………. 70
3-2- بررسی منحنی کالیبراسیون Lavender …ا…………………………………………………………………….. 71
3-3- مقایسه نمونه های مورد آزمایش ……………………………………………………………………………… 72
3-4- بررسی منحنی کالیبراسیون بتاسایکلودکسترین …………………………………………………………….. 73
3-5- محاسبه مقدار بتاسایکلودکسترین بر روی کالا ……………………………………………………………… 74
3-6- بررسی نقش رزین ضد چروک ……………………………………………………………………………….. 75
3-7- نتایج چگونگی قرارگیری Lavender داخل بتاسایکلودکسترین …………………………………………… 76
3-8- بتاسایکلودکسترین و جذب عرق بدن ………………………………………………………………………. 76
3-9- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………….. 77
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………. 79
منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………….. 80

سایت های اطلاع رسانی ………………………………………………………………………………………… 84

 

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

قرارگیری اجزای  Lavenderداخل بتاسایکلودکسترین

قرارگیری اجزای Lavenderداخل بتاسایکلودکسترین

جداول
1-1- لیست داروهای کمپلکس شده با بتاسایکلودکسترین ……………………………………………………….. 7
1-2- خواص فیزیکی سایکلودکسترین ها ……………………………………………………………………………. 26
1-3- بررسی میزان حلالیت مشتقات سایکلودکسترین…………………………………………………………….. 34
1-4-مقایسه ترکیبات ضد چروک ……………………………………………………………………………………….. 46
1-.5-اثر اتر اصلاح شده DMDHEU ….ا……………………………………………………………………………….. 48
1-6- ارزیابی حسی عطرهای مختلف ……………………………………………………………………………… 54
2-1- حجم اجزاء تشکیل دهنده Lavender ..ا…………………………………………………………………….. 68
3-1- مقایسه جذب Lavender در طول موج های مختلف……………………………………………………… 70
3-2- مقدار جذب بدست آمده از منحنی کالیبراسیون …………………………………………………………… 71
3-3- مقایسه غلظت نمونه ها …………………………………………………………………………………. 72
3-4- مقایسه غلظت پساب نمونه ها پس از قرارگیری در الکل ……………………………………………….. 73
3-5- مقدار جذب بدست آمده از منحنی کالیبراسیون ………………………………………………………….. 74
3-6- مقدار بتاسایکلودکسترین اندازه گیری شده توسط اسپکتروفوتومتری …………………………………… 74

نمودارها

3-1- max بدست آمده از اسپکتروفوتومتری جذبی برای Lavender ..ا…………………………………….. 70
3-2- منحنی کالیبراسیون برای Lavender ..ا…………………………………………………………………….. 71
3-3- منحنی کالیبراسیون بتاسایکلودکسترین……………………………………………………………………. 73

اشکال

1-1- میزان رمق کشی با توجه به استفاده از سایکلودکسترین……………………………………………………. 15
1-2- میزان رمق کشی با توجه به استفاده از یکنواخت کننده Levegal ED …ا…………………………………. 16
1-3- واکنش بتا و گاما سایکلودکسترین و رنگزا …………………………………………………………………….. 18
1-4- ساختار بتاسایکلودکسترین ……………………………………………………………………………………… 21
1-5- ابعاد سایکلودکسترین بر حسب pm …ا………………………………………………………………………… 21
1-6- حجم حفره ها بر حسب آنگستروم و مقدار آن در یک مول و یک گرم ……………………………………….. 22
1-7- نمای داخلی و خارجی و خاصیت آبدوستی و چربی دوستی سایکلودکسترین ………………………….. 23
1-8- ساختار شیمیایی آلفا و بتا و گاما سایکلودکسترین ……………………………………………………………. 24
1-9- مشتقات سایکلودکسترین ………………………………………………………………………………………. 27
1-10- روش تهیه مشتقات سایکلودکسترین………………………………………………………………………… 28
1-11- طرح به اشتراک گذاری میزبان و مهمان (بنزن و بتاسایکلودکسترین) ………………و……………………. 31
1-12- طرح به اشتراک گذاری میزبان و مهمان ……………………………………………………………………… 32
1-13- نیروی افقی بین زنجیرهای سلولز …………………………………………………………………………… 35
1-14- واکنش تهیه اوره فرمالدئید ……………………………………………………………………………………. 38
1-15- واکنش تهیه ملامین فرمالدئید ……………………………………………………………………………….. 39
1-16- واکنش کاهش فرمالدئید توسط متانول ……………………………………………………………………… 40
1-17- واکنش تهیه DMEU .ا…………………………………………………………………………………………….. 41
1-18- واکنش تهیه DMDHEU .ا………………………………………………………………………………………… 42
1-19- واکنش ترکیب سلولز و DMDHEU ا…………………………………………………………………………….. 43
1-20- واکنش تهیه Carbamat .ا………………………………………………………………………………………… 44
1-21- شکل بوتان تتراکربوکسیلیک اسید ………………………………………………………………………….. 45
1-22- واکنش چگونگی رهایی فرمالدئید ……………………………………………………………………………. 49
1-23- پیوند بتاسایکلودکسترین با گروه هیدروکسیل سلولز به وسیله BTCA …ا………………………………… 52
1-24- سرعت رهایش عطر در عطرهای مختلف ……………………………………………………………………… 53
1-25- طول موج در حالت های مختلف با DMDHEU ..ا……………………………………………………………….. 55
2-2- ساختار شیمیایی Linalool ..ا………………………………………………………………………………………. 60
2-3- ساختار شیمیایی Geraniol ..ا……………………………………………………………………………………… 60
2-4- ساختار شیمیایی cineole -8,1 .ا…………………………………………………………………………………… 60
2-6- شکل پارچه قبل و بعد از آهارگیری………………………………………………………………………………….. 62
3-1- قرارگیری فنول فتالئین در بتاسایکلودکسترین …………………………………………………………………….. 75
3-2- برقراری پیوند بین DMDHEU با بتاسایکلودکسترین و سلولز …………………………………………………… 75
3-3- قرارگیری اجزای Lavender داخل بتاسایکلودکسترین …………………………………………………………. 76
3-4- تثبیت مولکول عطر در بتاسایکلودکسترین و جایگزینی عطر با عرق بدن……………………………………. 77

 

Abstract
Nowadays aromatic textiles have different applications in textile industry. Essential oils are the best choice to odorize the textile goods but also have their own medical properties. Although one of main difficulties regarding to aromatic materials is their volatility so preparing aromatic textile with long maintenance time is a difficult work. In this project, effect of Betacyclodentrin in fragrance finishing of cotton fabric by durable press finishing was investigatedurable press finishing is used as a glue to link microcapsule to the surface of the textile. Creation of Betacyclodentrin complex and aromatic material caused increase in release timeSpectrophotometer was applied to determine the concentration and calibration curves. Method of Phenol Phetalein was implemented to calculate the amount of Betacyclodentrin. Results showed that the prepared samples by Betacyclodentrin, sustain aromatic materials for longer period of times.


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

فایل word

خرید35000تومان