مقدمه :
در این پروژه فرش های ماشینی اکریلیکی ٠٠۵ شانه تراکن ١٠٠٠ بافت ١/١ که دارای نخهای پود از جنس جوت و نخهای تار از جنس پنبه پلی استر بوده بوسیله ماده ضدآتش منوآمونیوم دی هیدروژن فسفات به فرمول استفاده شده است به دلیل استفاده وسیع از فرشهای ماشینی اکریلیکی در منازل و مکاای عمومی و با توجه به اینکه الیاف اکریلیک هنگام سوختن گاز سمی سیاند هیدروژن تولید نموده لذا در این پروژه تولید فرش ماشینی مقاوم به آتش مورد بررسی قرار گرفته .١٧ نمونه فرش ماشینی اکریلیکی در ابعاد cm ٣٠ ×٣٠ تهیه شده و محلول ضد آتش با درصدهای مختلف ۵ ،١٠،۵١،٢٠ % تهیه شده و به سطح پشت نمونه آغشته نموده سپس نمونه ها را خشک نموده و به پشت آا آهارهای ضد آتش که در درصدهای مختلف ٠ ،۵،١٠،۵١ % تهیه شده پشت نمونه ها آغشته نموده و نمونه ها را خشک نموده و آزمایشات مریوط به خواص فیزیکی و مکانیکی و مقاوم به آتش را که شامل آزمون ضد آتش قرص مخصوص فرش ، آزمون ضد آتش شرلی ، آزمون استحکام خاب و آزمون تغییر ضخامت تحت تاثیر بار مکانیکی برروی نمونه ها انجام گرفته .نتایج حاصله از آزمون استحکام خاب نشان میدهد که با افزایش درصد مواد ضد آتش در آهار و پشت فرش استحکام کاهش پیدا کرده به طوری که در نمونه شامل آهار حاوی ۵١% ضد آتش استحکام از حد استاندارد خارج شده .و همچنین در آزموای ضد آتش قرص و شرلی مشاهده میشود که با افزایش مواد ضد آتش در پشت و در آهار نمونه ها خواص ضد آتش بهتری از خود نشان داده و به آتش مقاومتر میگردند به طوری درصد های مواد ضد آتش بیشتر از ۵% در آهار و بیشتر از ۵% در پشت نمونه خواص ضد آتش مطلوبی داشته با توجه به خواص ظاهزی و کاربردی فرش میتوان نتیجه گرفت که نمونه شامل ١٠ % مواد ضدآتش در آهار و در پشت فرش خواص ضدآتش مطلوب و استانداردی داشته باشد

فهرست مطالب

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : مقدمه

ز خصوصیات مهم الیاف پنبه ای، استحکام زیاد، قابلیت انعطاف در مقابل هـر گونـه عملیـات ریسندگی و بافندگی و تمایل جذب رنگهای متفاوت است. [١]
1-2 خصوصیات گیاهی:
پنبه گیاهی علفی که ارتفاع آن به 6/0 تا 2 متر می رسد. میوه پنبه کپسولی است بـه انـدازه یـکگردو به نام غوزه پنبه . الیاف پنبه به صورت تودهای متراکم در سـطح تخمهـا رشـد مـی کننـد . مـوا د تشکیل دهنده الیاف سلولزی صرف نظر از سلولز که تقریباً 94-88% از وزن پنبه را تشکیل مـی دهنـدمواد دیگری نظیر پکتین، واکس، پروتئین و مواد کانی در الیاف وجود دارد.[1] 1-3ویژگی های نخ مخلوط پنبه- پلی استر مورد استفاده در فرشهای ماشینی:این نخها معمولاً شامل نخهایی از جنس پنبه پلی استر با درصد اخـتلاط 35% پنبـه – 65% پلـیاستر- تا 50% پنبه- 50% پلی استر می باشند.جدول (1-1) نمره نخ مصرفی در فرشهای ماشینینمره در سیستم تکس (Tex) بر حسب لا (Nm) نمــره در سیــستم متریــکبرحسب لا نمره در سیستم انگلیسی (Ne) بر حداقل مقاومت نخ تا حد پارگی 18 گرم برتکس(سانتی نیوتن برتکس) می باشـد . و درصـد افـزایشنسبی طول نخ تا حد پارگی حداقل میزان افزایش نسبی طول نخ تا حد پارگی 16 درصد مـی باشـد وتعداد تاب در متر نخ یک لا و چند لا و جهت آن طبق پیشنهاد تعیین می گردد. ولی میـانگین تـاب درمتر نخ آزمون شده نباید 5±% تاب در متر نخ اظهار شده تجاوز کند. و حداکثر تعداد گره قابـل قبـولدر هر کیلوگرم نخ چند لا بطور متوسط یک عدد می باشد و ضخامت گره نباید از سه برابـر قطـر نـخبیشتر می باشد.[2]1-4 کنف:کنف از الیاف ساقه ای است که از گیاه شاهدانه استخراج می شود، طول ساقه این گیاه به سـهمتر و قطر آن تا 2 سانتی متر می رسد و برای استخراج آن مانند کتان چتایی از عمل رتینگ استفاده بـهعمل میآید. نوع متدوال رتینگ که روی کنف انجام میشود، رتینگ شبنم، و یا مجـاورت در کنـار جویبـاراست.جدا کردن الیاف کنف از چوب ساقه آن آسانتر از کتان صورت میگیرد الیاف کنف نـسبت بـه کتان ضخیمتر و رنگ آن تیره تر است. الیاف کنف اغلب از نوع اسـتوانه ای شـکل و در برخـی نقـاطدارای نایکنواختی است. سلولهای کنف مانند کتان دارای دیوارهای کلفـت و مقطـع مرکـزی آن چنـدضلعی و کانال مرکزی داخل لیف وسیعتر از کتان است. این نوع الیاف دارای رنگ روشن و شفاف هستند و قدرت مقاومت آنها در برابر کشش، ماننـدسایر الیاف سلولزی طبیعی در حالت مرطوب بیشتر از حالت خشک آن است.[1]

1-1 الیاف پنبه………………………………………………………………………………………………………………………1
1-2 خصوصیات گیاهی…………………………………………………………………………………………………………….1
1-3 ویژگیهای نخ مخلوط پنبه پلی استر مورد استفاده در فرش ماشینی………………………………………………….1
1-4 کنف …………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-5 ویژگیهای نخ کنف مورد استفاده در فرش ماشینی……………………………………………………………………….3
1-6 اکریلونیتریل………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-7 ریسیدن الیاف اکریلیک………………………………………………………………………………………………………….4
1-8 الیاف ارلون ………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-8-1 روش ساخت …………………………………………………………………………………………………………………6
1-8-2 خصوصیات ارلون …………………………………………………………………………………………………………..7
1-9 اکریلان ………………………………………………………………………………………………………………………….8
1-9-1 روش تهیه الیاف اکریلان …………………………………………………………………………………………………..8
1-9-2 خصوصیات الیاف اکریلان………………………………………………………………………………………………….8
1-10 ویژگیهای نخ اکریلیک مورد مصرف در فرش ماشینی…………………………………………………………………9
1-10-1 ثبات رنگ …………………………………………………………………………………………………………………….9
1-10-2 طول لیف …………………………………………………………………………………………………………………….9
1-11 اجزاء فرش ماشینی …………………………………………………………………………………………………………..11
1-11-1 نخ خاب …………………………………………………………………………………………………………………….11
1-11-2 نخ پود ……………………………………………………………………………………………………………………….11
1-11-3 نخ چله سفت بافت ……………………………………………………………………………………………………….12
1-11-4 نخ چله شل بافت ………………………………………………………………………………………………………….12
1-12 تراکم تاری فرش ………………………………………………………………………………………………………………12
1-13 تراکم خاب ……………………………………………………………………………………………………………………..13
1-14 تراکم پودی ……………………………………………………………………………………………………………………..13
1-15 گره در متر مربع ………………………………………………………………………………………………………………..13
1-16 تعداد رنگ ……………………………………………………………………………………………………………………….13
1-17 بافت زمینه ……………………………………………………………………………………………………………………….13
1-18 مواد اولیه تولید فرش …………………………………………………………………………………………………………14
1-19 الیاف نایلون………………………………………………………………………………………………………………………15
1-20 الیاف پلی پروپیلن …………………………………………………………………………………………………………….16
1-21 الیاف پلی استر …………………………………………………………………………………………………………………16
1-22 بافت تک پودی ……………………………………………………………………………………………………………….16
1-24 دستگاههای بافندگی فرش در سیستم face to face………ا………………………………………………………18

1-24-1 انواع ماشینهای بافندگی ………………………………………………………………………………………………18
1-24-2 دستگاه بافندگی تک راپیری…………………………………………………………………………………………….19
1-25 تکمیل فرش ماشینی ………………………………………………………………………………………………………21
1-25-1 آماده سازی جهت بررسی ……………………………………………………………………………………………21
1-25-2 رفو …………………………………………………………………………………………………………………………22
1-25-4 لاتکس …………………………………………………………………………………………………………………….23
1-25-5 برس زنی و برش ……………………………………………………………………………………………………….27
1-26-6 بازرسی نهایی و انبار کردن …………………………………………………………………………………………..29
1-27 ضد آتش نمودن منسوجات……………………………………………………………………………………………..30
1-28 عوامل موثر در اشتعال ……………………………………………………………………………………………………30
1-29 رفتار حرارتی الیاف…………………………………………………………………………………………………………31
1-30 انتخاب الیاف مناسب برای مقاوم به شعله و حرارت نمودن ………………………………………………………..36
1-31 الیاف ذاتا مقاوم به آتش ………………………………………………………………………………………………….36
1-32 الیاف پلی اکریلات …………………………………………………………………………………………………………37
1-33 الیاف مد اکریلیک …………………………………………………………………………………………………………..37
1-34 مقاومت شعله الیاف نساجی معمول ……………………………………………………………………………………37
1-35 مقاومت شعله الیاف اکریلیک …………………………………………………………………………………………….37
1-37 روشهای جلوگیری از آتش ………………………………………………………………………………………………41
1-38 برخی مواد تکمیل ضد آتش با ثبات ………………………………………………………………………………….42

نمای کلی یک دستگاه بافندگی [8]face

نمای کلی یک دستگاه بافندگی [8]face

فصل دوم : تجربیات و بیان نتایج

21 مواد اولیه:

 • فرش ماشینی (اکریلیک) 500 شانه تراکم 1200 کارخانه فرش نگین مشهد (نـخ پـود جـوتدو لا نمره 8 لی ، نخ تار پنبه-پلی استر 40/60 نمره 6 لا نمره 20 انگلیسی و نخ خاب اکریلیک نمرهدو لا 5/10 متریک )
 • منو آمونیوم دی هیدروژن فسفات (ماده ضد آتش)
 • دستگاه آون (50-300) درجه سانتی گراد
 • آهار پلی ونیل استات ساخت شرکت سیزال
 • غلطک معمولی جهت آغشته نمودن پشت فرش
 • اسپری فشار هوا
 • خشک کن فرش ماشینی ( 150 درجه سانتی گراد همراه با جریان هوا ) Seller’s
 • دستگاه تست استحکام خاب lutron
 • محفظه آزمون ضد آتش فرش
 • دستگاه آزمون تعیین ضخامت فرش تحت تاثیر بار مکانیکی Sheirly
 • دستگاه تعیین ضخامت Sheirly
 • دستگاه تست آتش Sheirly

تهیه محلول ضد آتش:

ابتدا درصدهای مختلف 5 ،10،15،20 % جهت تهیه محلول انتخـاب شـد و مـواد ضـد آتـشجامد را در 100 میلی لیتر آب در حال جوش ریخته تا ماده ضد آتش به طور کامل حل شود لازم بـهذکر است که بیش از 20% ماده ضد آتش بـصورت رسـوب در محلـول بـاقی مانـده و درصـد بـالاترانتخاب نگردید و جهت بدست آوردن کمترین درصد محلول پـیش آزمـون بـر روی نمونـه هـایی ازنخهای اکریلیک و پنبه پلی استر و جوت انجام شد که در نمونه هـایی کـه حـاوی محلـول 5% بـودهخواص ضد آتش را تا حدی نشان می دهد .

تهیه آهار ضد آتش :

به منظور بدست آوردن خصوصیات ذیل درصدهای مختلف مـواد ضـد آتـش در آهـار مـورداستفاده قرار گرفته است

 • حفظ سیالیت لازم برای نفوذ آهار و ایجاد استحکام لازم در خاب فرش.
 • حفظ خواص ظاهری و فیزیکی آهار.
 • انعطاف پذیری و شفافیت آهار.

آهارضد آتش با درصدهای 5،10،15% تهیه شد که مواد ضد آتش مطابق جدول ذیـل در آهـار20% پلی ونیل استات حل شده

با توجه نمود که افزایش درصد مواد ضد آتش در آهـار باعـث افـزایش غلظـت آهـار شـده وخواص آهار را تحت تاثیر قرار داده و آهار غیر قابل مصرف 241 اسپری نمودن محلول روی سطح فرش:

در این روش محلول ضد آتش با درصدهای مختلف اشـاره شـده بـه صـورت اسـپری رویسطح فرش اعمال شده .باید توجه داشت جهت افزایش نفوذ ماده ضد آتش در الیاف بهتر است نمونـه قبـل از اعمـالمحلول ضد آتش در آون قرار گرفته تاحرارت آن حدود 50-40 درجه برسد و محلول ضد آتـش درحالت گرم بلافاصله بعد از حل نمودن در آب جوش محلول ضـد آتـش را بـه روش اسـپری رویسطح فرش اعمال می کنیم.باید توجه داشت که مقدار محلول روی فرش نباید زیاد باشد به طوری که نمونه کـاملاً خـیسو مرطوب شود زیرا زمان خشک شدن بالا رفته و شکل ظاهری نمونه بعد از خشک شدن مانند فرش کهنه شده.بهترین مقدار مواد ضد آتش به صورت اسپری روی فرش می توانـد بـین 15- 10 cc در یـکنمونه cm10×10 باشد .جهت خشک کردن نمونه از شرایط حقیقتی خط تولید استفاده شده به طوریکه نمونه برای مدت 3-4 دقیقه در خشک کن همراه با جریان هوا در دمـای 150- 160 درجـه قـرارگرفته.بعد از اعمال مواد به صورت اسپری بر روی فرش اکریلیک و خشک شدن آن بر روی نخهـایخاب بلورهای سفیدی مشاهده شد که احتمالا به علت درشت بودن اندازه مواد ضد آتـش و جـذبنشدن آن ها بر روی نخهای اکریلیک بوده که باعث می شود به صـورت بلورهـای سـفید رنـگ رویسطح نخهای نمونه قرار گرفته که بعد از اعمال بار مکانیکی ملا حظه شد کـه روی سـطح فـرش نیـزمواد ضد آتش به صورت نایکنوخت مواد بر روی سطح پخش میگردد.نکته: با توجه به اینکه سطح فرش ماشینی یکی از مهم ترین و اصلی ترین قسمتهای فرش مـیباشد و نسبت به رنگهای موجود در فرش و همانندی رنگهـا و شـید آنهـا حـساسیت بـسیار زیـادیاعمال می شود.  کوچکترین اختلاف و تغییر رنگ در سطح فرش یک ایراد می باشد.و بررسی های انجام شـدهنشان داد که از این مواد نمی توان در سطح فرش استفاده شود .

242 روش استفاده مواد ضد آتش به سطح پشت فرش :

در این روش محلول ضد آتش که در درصدهای مختلف تهیه شده را بوسیله غلطک به پـشتفرش آغشته کرده که در اثر نفوذ این مواد به خاب باعث ضد آتش شدن سطح پشت فرش و نخهـایخاب می گردد. میزان درصد جذب مواد ضد آتش که به پشت نمونه آغـشته مـی شـود بوسـیله وزننمونه بعـد و قبـل از اعمـال مـواد انـدازه گیـری شـده. بـدین ترتیـب کـه در ابتـدا یـک نمونـه در ابعادcm١٠×١٠ تهیه شده و وزن نمونه اندازه گرفته شده و سپس وزن نمونه را بعد از یـک و دو وسه و چهار بار آغشته نمودن با محلول ضد آتش اندازه گرفته . که جدول زیر وزن نمونه ها در ابعـادcm 10×10 و وزن آنها بعد از اعمال مواد را نشان می دهد.

2-1 مواد اولیه ………………………………………………………………………………………………………………………44
2-2 تهیه محلول ضد آتش ………………………………………………………………………………………………………44
2-3 تهیه آهار ضد آتش…………………………………………………………………………………………………………..45
2-4 طریقه اعمال مواد ضد آتش بر روی فرش ماشینی …………………………………………………………………46
2-4-1 اسپری نمودن محلول روی سطح فرش …………………………………………………………………………..46
2-4-2 روش استفاده مواد ضد آتش به سطح پشت به نمونه ………………………………………………………….48
2-5 آزمایشات انجام شده بر روی نمونه های ضد آتش…………………………………………………………………51
2-5-1 آزمایش اندازه گیری نیروی لازم برای بیرون گشیدن پرز …………………………………………………………51
2-5-1-1 شرح دستگاه ………………………………………………………………………………………………………….51
2-5-1-2 روش آزمون …………………………………………………………………………………………………………..52
2-5-1-3 نتایج آزمون استحکام پرز ………………………………………………………………………………………….53
2-5-2 آزمون تعیین ضخامت فرش تحت فشار بار متحرک ……………………………………………………………58
2-5-2-1 وسایل لازم ……………………………………………………………………………………………………………58
2-5-2-2 دستگاه آزمون بار متحرک …………………………………………………………………………………………58
2-5-2-3 وسیله اندازه گیری ضخامت ………………………………………………………………………………………59
2-5-2-4 روش آزمون …………………………………………………………………………………………………………..59
2-5-3 آزمون قابلیت احتراق کفپوشهای نساجی تکمیل شده…………………………………………………………..66
2-5-3-1 شرح دستگاه……………………………………………………………………………………………………………66

-5-3-2 روش انجام آزمون ……………………………………………………………………………………………………66
2-5-4 آزمون اشتعالی پذیری شرلی ………………………………………………………………………………………….69
2-5-4-1 وسایل لازم ……………………………………………………………………………………………………………69
2-5-4-2 طریقه انجام آزمون ………………………………………………………………………………………………….69

بافت v 1/1با خاب مرده شناور )تراکم خاب پایین (

بافت v 1/1با خاب مرده شناور )تراکم خاب پایین (

فصل سوم:تجزیه و تحلیل

موارد مهم در کیفیت ، خواص ظاهری و مکانیکی رو و پشت فرش بستگی به نخ مصرفی جهتخاب و آهار پشت فرش داشته که عامل بسیار مهمی در کیفیت فـرش تولیـدی مـی باشـد بایـد. نکات حا ئز اهمیت در مرغوبیت فرش مراحل تکمیل خشک و تر بوده و در تکمیـل تـر میـزان ونوع مواد تکمیلی مورد مصرف بسیار مهم بوده. این موضوع سبب شده تـا هنگـام مـصرف مـواد تکمیلی کمترین اثرممکن را روی فرش داشته باشد و بتوان با کمتـرین مقـدار نتیجـه مطلـوب رابدست آورد . در این پروژه از مواد تکمیل ضد آتش موقت استفاده شده و درصد های بالا از این مواد ممکـناست خواص نامطلوبی روی فرش ایجاد کند و چون از این مواد در آهار فرش نیز اسـتفاده شـدهاست در درصد های بالا ایجاد ایراداتی چون شکنندگی و کاهش انعطاف پذیری و همچنین ایجادذرات ریز بلوری شکل در آهار نماید که بعد از خشک شدن از آهار جدا شده. نتایج آزمونهای ضد آتش فرش ، آزمون استحکام پایل ، درصد تغیی رات ضخامت تحت تاثیر بـارمتحرک و آزمون آتش پذیری شرلی می توان مشاهده نمود مـواد ضـد آتـش کـه در درصـدهایمختلف به فرش وآهار اعمال شده است باعث بوجود آمدن برخی مزایا و معایب بـر روی فـرششده همانطور که در نتایج حاصله از آزمون استحکام خاب فرش نمودار(1-3)که بر روی نمونـهها آغشته شده با 5،10،15،20 % و نمونه بدون مواد ضد آتش و آهار معمول انجام شده مشاهدهمی گردد با افزایش مقدار مواد ضد آتش برروی نمونه استحکام خاب کم شـده در نمونـه بـدونمواد ضد آتش استحکام 58/9 نیوتن و در نمونه آغشته شده بـا 20 % مـ واد ضـد آتـش اسـتحکام06/9 نیوتن بوده که دلیل این کاهش استحکام به علت وجود مواد ضد آتش در پشت فرش بوده که باعث می شود که نفوذ آهار به نخهای تار و پود کم شده در نتیجه میـزان چـسبندگی نخهـای خاب کم شود و استحکام کاهش پیدا کند . نمودار(3-2) نتایج استحکام خـاب نمونـه هـا بـاآهار 5% ضد آتش نشان داده که با افزایش درصد محلول ضد آتش روی نمونه اسـتحکام کـاهشپیدا کرده واستفاده از آهار ضد آتش 5% باعث شده تا نسبت به نمونـه هـایی کـه آهـار معمـولیاستفاده شده استحکام کمتر باشد که این کاهش استحکام به علت ناسازگاری مواد ضد آتـش بـاآهار می باشد و مقدار کمتر آهار جامد در آهار5% ضد آتش باعث چسبندگی کمتر شده .

3-1 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………..73
3-2 بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….82
3-3 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………..84

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………….85

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

جدول ها

جدول (1-1) نمره نخ مصرفی در فرشهای ماشینی…………………………………………………………………………… 1

جدول(1-2).نمره نخ مصرفی در فرشهای ماشینی……………………………………………………………………………… 3

جدول (1-3) حداقل تعداد تاب در متر نخ یک لا و دولا……………………………………………………………………………… 3

جدول (1-4) تغییرات رنگ و درجه لکه گذاری نخ های رنگی اکریلیک در برابر عوامل فیزیکی و شیمیایی …………………..9

جدول (1-5) حداقل تعداد تاب در متر نخ یک لا و چند لا و جهت تاب آنها………………………………………………………. 10

جدول (1-6) مشخصات و نوع نخهای مورد استفاده در فرش ماشینی…………………………………………………………. 15

جدول(1-7) خصوصیات حرارتی الیاف نساجی…………………………………………………………………………………….. 35

جدول (1-8)میزان دوپ اضافه شده برای تهیه الیاف اکریلیک FR مقاوم به آتش……………………………………………….. 38

جدول (1-9) ماده مقاوم به آتش انتخاب شده……………………………………………………………………………………… 39

جدول(1-10) میزان LOI و ذغال حاصله از پلیمرهای اکریلیک با مواد مقاوم آتش متفاوت…………………………………….. 40

جدول (1-11)مواد تکمیلی ضد آتش………………………………………………………………………………………………… 42

جدول (1-2) میزان مواد موجود در آهارپلی ونیل استات 20% ……………………………………………………………………45

جدول (2-2) تعیین درصد جذب بهینه مواد ضد آتش توسط نمونه بوسیله روش وزنی…………………………………………. 48

جدول (2-3) درصدهای مواد ضد آتش اعمال شده روی نمونه ها و آهار مورد مصرف …………………………………………50

جدول ( 2-4 ) نتایج آزمون استحکام پرز نمونه ها همراه آهار بدون مواد ضد آتش…………………………………………….. 53

جدول ( 2-5 ) نتایج آزمون استحکام پرز نمونه ها همراه آهار حاوی 5% مواد ضد آتش……………………………………… 54

جدول ( 2-6 ) نتایج آزمون استحکام پرز نمونه ها همراه آهار حاوی 10% مواد ضد آتش…………………………………….. 55

جدول ( 2-7 ) نتایج آزمون استحکام پرز نمونه ها همراه آهار حاوی 15% مواد ضد آتش…………………………………….. 56

جدول ( 2-8 ) نتایج آزمون استحکام پرز نمونه بدون مواد ضد آتش………………………………………………………………. 57

جدول (2-9 ) نتایج آزمون تغییر ضخامت تحت تاثیر بار مکانیکی نمونه بدون مواد ضد آتش……………………………………. 61

جدول (2-10 ) نتایج آزمون تغییر ضخامت تحت تاثیر بار مکانیکی نمونه شامل 5% محلول ضد آتش………………………… 62

جدول (2-11 ) نتایج آزمون تغییر ضخامت تحت تاثیر بار مکانیکی نمونه شامل 10% محلول ضد آتش…………………….. 63

جدول (2-12 ) نتایج آزمون تغییر ضخامت تحت تاثیر بار مکانیکی نمونه شامل 15% محلول ضد آتش…………………….. 64

جدول (2-13 ) نتایج آزمون تغییر ضخامت تحت تاثیر بار مکانیکی نمونه شامل 20% محلول ضد آتش…………………….. 65

جدول(2-14 )نتابج آزمون قابلیت احتراق کفپوشهای نساجی…………………………………………………………………… 68

جدول (2-15 ) نتایج آزمون اشتعال پذیری شرلی………………………………………………………………………………… 71

نمودارها

نمودار (3-1) نتایج آزمون استحکام خاب نمونه های با آهار معمولی………………………………………………………… 74

نمودار(3-2) نتایج آزمون استحکام خاب نمونه های با آهار 5%………………………………………………………………… ۴٧

نمودار (3-3 ) نتایج آزمون استحکام خاب نمونه های با آهار 10%……………………………………………………………… ۵٧

نمودار ( 3-4) نتایج آزمون استحکام خاب نمونه های با آهار 15%……………………………………………………………… 75

نمودار (3-5 ) نتایج آزمون ضد آتش قرص برروی نمونه حاوی آهار معمولی……………………………………………………. 75

نمودار (3-6 ) نتایج آزمون ضد آتش قرص برروی نمونه شامل آهار حاوی 5% مواد ضد آتش……………………………….. 77

نمودار (3-7 ) نتایج آزمون ضد آتش قرص برروی نمونه شامل آهار حاوی 10% مواد ضد آتش………………………………. 77 ن

مودار (3-8 ) نتایج آزمون ضد آتش قرص برروی نمونه شامل آهار حاوی 15% مواد ضد آتش……………………………… 78

نمودار (3-9) نتایج حاصل از آزمون تغییرات ضخامت تحت تاثیر بار مکانیکی…………………………………………………….. 79

نمودار (3-10 ) نتایج حاصل از آزمون اشتعال پذیری شرلی نمونه با آهار معمولی…………………………………………… 79

نمودار (3-11) نتایج حاصل از آزمون اشتعال پذیری شرلی نمونه حاوی 5% مواد ضد آتش در آهار………………………… 80

نمودار (3-12) نتایج حاصل از آزمون اشتعال پذیری شرلی نمونه حاوی 10% مواد ضد آتش در آهار ……………………….81

نمودار (3-13) نتایج حاصل از آزمون اشتعال پذیری شرلی نمونه حاوی 15% مواد ضد آتش در آهار………………………. 81

  شکلها

شکل (1-1) اسپینرت جهت ریسندگی الیاف اکریلیک………………………………………………………………………………… 4

شکل (1-2) تر ریسی الیاف اکریلیک 5 شکل (1-3) ناحیه کشش در خشک ریسی الیاف اکریلیک…………………………….. 5

شکل (1-4) سطح مقطع الیاف اکریلیک خشک ریسی و تر ریسی……………………………………………………………….. 11

شکل (1-5) ساختار فرش ماشینی………………………………………………………………………………………………….. 12

شکل (1-6) ساختار بافت 1/1………………………………………………………………………………………………………… 14

شکل (1-7) ساختار بافت 2/1 v زمینه فرش با نخ چله سفت باف……………………………………………………………….. 14

شکل (1-8) ساختار بافت زمینه فرش با 3 نخ چله 2 چله شل باف و 1 چله سفت باف……………………………………….. 17

شکل (1-9 ) ساختار بافت 1/1 v همراه با نخهای dead pile بین نخهای چله………………………………………………….. 18

شکل (1-11) قسمتهای مختلف ماشین بافندگی فرش…………………………………………………………………………… 20

شکل (1- 12 ) بافت 1/1 v با خاب مرده شناور (تراکم خاب پایین……………………………………………………………….. 20

شکل(1-13) بافت 1/1 v با خاب مرده شناور (تراکم خاب بالا )…………………………………………………………………. 21

شکل (1-14) بافت 1/1 v با خاب مرده اینکورپورتید و بافت زمینه 1/…………………………………………………………… 24

شکل( 1-15 ) نمای شماتیک ماشین پیشرفته تکمیل فرشهای ماشینی……………………………………………………… 24

شکل(1-16) بخار دهنده عمودی 25 شکل(1-17) غلطک برداشت برای اعمال لاتکس در پشت فرش…………………….. 27

شکل(1-18 ) ماشین لاتکس زنی و خشک کن فرش ماشینی………………………………………………………………….. 28

شکل ( 1-19 ) عنصری اصلی در ماشین تراش فرش ماشینی………………………………………………………………….. 29

شکل ( 1-20 ) طرح اولیه از ماشین دارای دو تحت تراش مجزاء بر پایه کنترل کشش………………………………………… 29

شکل (1-21)احتراق در الیاف ………………………………………………………………………………………………………..32

شکل (1-22)نمودارهای ثبات احتراق a)دیاگرام ثبات شعله b)سه درجه اشتعال پذیری c)چهار محیط……………………. 32

شکل (1-23)مکانیسم اشتعال پذیری……………………………………………………………………………………………….

32 شکل (2-1)مسیر حرکت اسپری روی سطح نمونه……………………………………………………………………………….. 34

شکل(2-2) نمونه با برفک های ایجاد شده در سطح آن………………………………………………………………………….. 47

شکل (2-3) دستگاه استحکام سنج پرز…………………………………………………………………………………………… 51
شکل(2-4)دستگاه آزمون تغییر ضخامت فرش تحت تاثیر بار متحرک……………………………………………………………..59

شکل (2-5)دستگاه تعیین ضخامت…………………………………………………………………………………………………. 59

شکل(2-6)دستگاه آزمون قابلیت احتراق کفپوشها 66 شکل(3-1)نمونه شماره 2 شامل 5% ضد آتش و آهار معمول….. 76
شکل (3-2)نمونه شماره 7 شامل 10%ضد آتش و آهار 5% ضد آتش………………………………………………………… 77

شکل (3-3)شماره 11 حاوی 10% ضدآتش و آهار 10% ضد آتش ………………………………………………………………77

شکل (3-4)نمونه شماره16 حاوی 15%ضد آتش وآهار15%ضدآتش…………………………………………………………… 78

 

Abstract

With the wide range of using acrylic machinery carpet in public places in this project we decide to research of produce of fire retardant of acrylic machinery carpet with 1000 density and 500reeds/meter and weave 1/1 v by fire resistant agent mono ammonium dihydrogen phosphate that solved with different percentage For cutting the back part of the carpet and we use this agent in latex for fire retardant of background of carpet and then we test some of the physical and mechanical properties such as pile strong and differentpercentage of thickness and ignition property مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان