انتخاب صفحه

چکیده
هدف از این تحقیق مقایسه بین دو شیوه ی تمرین شدیدپلیومتریک وباوزنه برآنزیم های کراتین کینـاز و لاکتات دهیدروژناز پلاسمای خون دانش آموزان پسرفوتبالیست و غیرورزشکاردوره متوسـطه بـود . روش تحقیق از نوع نیمه تجربی و بر روی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه انجـام شـد . نمونـه آمـاری شـامل 20 نفر از دانش آموزان پسر دوره متوسطه منطقـه کهریـز ک بودکـه بـه دو گـروه ورزشـکار و غیـر ورزشـکار تقسـیم شـدند. میـانگین سـن ، وزن وقـدگروه ورزشـکاربه ترتیـب 6346/0 ± 7/16 سـال ، 78/8±53/72 کیلوگرم و18/5±2/ 174 سانتی متر و میـانگین سـن ، وزن و قـد گـروه غیرورزشـکار بـه ترتیـب 6292/0 ±3/17 سال ، 65/6±41/73 کیلوگرم و 59/3±6/173 سانتی متر بود. آزمودنی هاابتدا تمرینات باوزنـه را انجام دادند و پس از یک هفته تمرینات پلیومتریک را انجام دادند. تمرینات با70 درصـد قـدرت میـانگین در 3 ست 10 ، 15 و20 ثانیه ای انجام شدزمان اسـتراحت بـین سـت هـا 20 ثانیـه وزمـان اسـتراحت بـین هـر حرکت ( 10 حرکت ) 1 دقیقه منظور شد. از آزمودنی ها قبل از تمرینات ، بلافاصله پس از تمرینـات و 18 ساعت پس از تمرینات و در هر نوبت 3 سی سی خون در آزمایشگاه گرفته شد و بلافاصـله از سـرنگ بـه آرامی داخل شیشه های آزمایش منتقل شد تا لختـه شـده وبـا عمـل سـانتریفوژ سـرم آن جداشـده و سـپس فعالیت آنزیمهای کراتین کیناز ولاکتات دهیدروژنازمورد اندازه گیری قرار گرفـت . پـس از جمـع آوری اطلاعات با استفاده از آزمون t همبسته و t مستقل به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد.
نتـایج تحقیـق نشـان داد تـاثیر تمرینـات باوزنـه و پلیومتریـک برآنـزیم هـای کـراتین کینـاز و لاک تـات دهیدروژناز در هر دوگروه بطور جداگانه بلافاصله پس از تمرینات مثبت و معنی دار بوده اسـت امـا در 18 ساعت پس از تمرینات کاهش معنا دار داشته است.تنها در یک مورد و آنهم اثـر تمرینـات پلیومتریـک بـر کراتین کیناز فوتبالیست ها معنی دار نبوده است.

واژگان کلیدی : تمرینـات پلیومتریـک ، تمرینـات باوزنـه ، آنـزیم کـراتین کینـاز ، آنـزیم لاکتـات دهیدروژناز
د
فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: طرح مساله

1 – مقدمه………………………………………………………………………………………………… 2
2 –بیان مساله……………………………………………………………………………………………………….. 2
3 – اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………… 3
4 – اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 4
5 – فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4
6 – محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………. 5
7 – تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها………………………………………………………………………… 5

فصل دوم: مروری برادبیات موضوع
1 – مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 8
2 – بررسی نظریه های پیرامون موضوع…………………………………………………………………….. 8
3 – بررسی تحقیق های انجام شده…………………………………………………………………………… 30
4 – چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………. 39

فصل سوم: روش تحقیق
1 – مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 42
2 – روش و طرح تحقیق………………………………………………………………………………………… 42
3 – جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….. 42
4 – نمونه ، روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………. 42
5 – متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………… 43
6 – ابزارگرداوری داد ه ها……………………………………………………………………………………… 43
7 – گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………. 43
8 – روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………… 46

عنوان صفحه فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1 – مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 48
2 – توصیف متغیرها………………………………………………………………………………………………. 48
3 – بررسی فرضیه های تحقیق و ارایه نتایج………………………………………………………………… 53

فصل پنجم: نتیجه گیری،بحث وپیشنهادها
1 – مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 64
2 – تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق………………………………………………………………………………. 64
3 – بحث و بررسی……………………………………………………………………………………………….. 65
5 – پیشنهادهای برگرفته از تحقیق برای تحقیقات بعدی……………………………………………….. 69
6 – توصیه ها……………………………………………………………………………………………………….. 69

پیوست ها
ضمیمه 1- عضلات درگیر در تمرینات پلیومتریک و باوزنه……………………………………… 71
ضمیمه 2- پرسشنامه…………………………………………………………………………………………. 79

منابع و مراجع
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………… 84

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………….. 87

فهرست جداول عنوان صفحه

جدول شماره 2-1 : اضافه بار درتمرین پلیومتریک…………………………………………. 27

جدول شماره 4- 1:اطلاعات فردی آزمودنیها……………………………………………….. 48

جدول شماره 4- 2 : میانگین CK آزمودنیها درسه نوبت………………………………….. 49

جدول شماره 4- 3 : میانگین LDH آزمودنیها درسه نوبت……………………………….. 50

جدول شماره4- 4 : میانگین تفاضل CK آزمودنی ها………………………………………. 51

جدول شماره 4-5 : میانگین تفاضل LDH آزمودنیها………………………………………….. 52

جدول شماره 4- 6 : نتایج CK دوگروه پس از تمرینات باوزنه………………………………. 54

جدول شماره 4- 7 :تایج CK دوگروه پس از تمرینات پلیومتریک………………………… 55

جدول شماره 4-8 : نتایج LDH دوگروه پس از تمرین باوزنه………………………………. 56

جدول شماره 4-9 : نتایج LDH دوگروه پس از تمرین پلیومتریک………………………. 57

جدول شماره 4- 10: تفاضل CK گروه ورزشکار……………………………………………… 58

جدول شماره 4-11 : تفاضل LDH گروه ورزشکار…………………………………………. 59

جدول شماره4- 12: تفاضل CK گروه غیر ورزشکار………………………………………….. 60

جدول شماره 4-13 : تفاضلLDH گروه غیرورزشکار…………………………………….. 61
فهرست نمودارها

49 نمودارشماره 4 – 1 : میانگین CK آزمودنیها درسه نوبت……………………………………….
50 نمودارشماره 4 – 2 :میانگین LDH آزمودنیها درسه نوبت………………………………..

نمودارشماره 4 – 3 : میانگین تفاضل CK آزمودنیها……………………………………………. 52

نمودارشماره 4 – 4 :میانگین تفاضل LDH آزمودنیها…………………………………………. 53

فص لاول
طرح مساله

1 – مقدمه
دستیابی به رکوردهـای ورزشـی مسـتلزم کـارگروهی ورزشـکاران ، مربیـان و محققـان ورزشـی اسـت .
دراین بـی ن محققـان باتوجـه بـه ارائـه ی روشـهای جدیـد تمـرین ودرنظرگـرفتن عوامـل مـوثر برعملکـرد ورزشکاران نقش انکارناپذیری دارند،تاجائیکه می توان عصرکنونی را رقابت بـین فیزیولوژیسـتهاومحققان ورزشی دانست که آثارآن در میادین ورزشی پدیدار می گـردد .بعنـوان نمونـه مـی تـوان از ارائـه ی روش جدیدی از تمرین (پلیومتریک) نام برد که یکی از اجزای ضروری آمـادگی بـرای تمـام ورزشـهایی اسـت که به سرعت ، قدرت و توان نیاز دارند.انجام اینگونه تمرینات موجب توسـعه ی برنامـه هـای تمرینـی بلنـد مدت و کوتاه مدت در رشته های مختلف ورزشی می شود.مانند هر روش تمرینی جدید دیگـر ایـن روش نیز راز و رمزهای و ابهامات بسیار دارد.متخصصان ایـن روش تمـرین را بـا سـایر روشـهای توسـعه ی تـوان مانند کار با وزنه تلفیق کرده انـد تـا برنامـه ی تمرینـی کامـل شـود و ارتبـاط بـین حـداکثر قـدرت و تـوان انفجاری بهبود یابد زیرا، این صرفا یک روش تمرینی نیست که به تنهایی بکارگرفتـه شـود، بلکـه بـرای بـه حداکثر رساندن تاثیرش باید باسایر روشهای توسعه ی توان تلفیق شود ، از تکنیکهای اصولی و صـحیح در انجام آن بهره گیری شود ، بار کار بتدریج افزایش یابـد و سـرانجام اینکـه زمانبنـدی درسـت باشـد در غیـر اینصورت احتمال بروز صدمات وجود دارد که استفاده ی موثر از آن را به حداقل می رساند[ 1].
فعالیت بدنی غیرهـوازی موجـب افـزایش سـریع و ناپایـدار در فعالیـت لاکتـات دهیـدروژناز پلاسـما شـده ودرمیزان فعالیت کراتین کیناز افزایش طولانی تری ایجاد می کند.تمرینات با شدت بالا و بطـور مشـخص کار با وزنه با حداکثر شدت سبب صدمه به بافت عضلات اسکلتی می شود. [2]

2 – بیان مسئله تحقیق:
استفاده از تمرینـات پلیومتریـک بعنـوان روشـی جهـت توسـعه ی تـوان بیهـوازی خاصـه در دو دهـه ی اخیردر بین ورزشکاران رواج بسیار یافته است . پژوهشهای متعدد داخلی وخارجی برمفیـد بـودن ایـن نـو ع تمرینات صحه گذاشته است.همچنین استفاده ازوزنه بعنوان روشی مفید جهت توسـعه ی تـوان انفجـاری و بیهوازی از سالیان دور مورد استفاده ورزشکاران بـوده و پژوهشـهای بیشـماری را بـه خـود اختصـاص داده است[3و4].پژوهش حاضر به مقایسه این دو نـوع تمـرین در افـزایش آنزیمهـای کـراتین کینـازو لاکتـات دهیدروژناز پلاسمای خون می پردازد.
آنـزیم کـراتین کینـاز کـه در تبـدیل کـراتین بـه فسـفات و بـالعکس نقـش دارد در اثرانقبـاض هـای شدیدعضلانی در سرم افزایش می یابد. در واقع میزان بالای کراتین کینـاز عضـله ی خـون نشـانگر غلظـت بیشتر ADP می باشد .در حقیقت تراوش کراتین کیناز و سایر آنزیمهای گلیکولیتیک به خارج سـلول در اثر کارعضلانی نشان دهنده ی فشار زیاد تمـرین مـی باشـد کـه احتمـالا بـرای ایجـاد تعـادل و موازنـه بـین آنزیمهای آزاد و باند شده می باشد. این امر نشان می دهد که تخریب سلولی نیز بـا افـزایش CK درخـونهمراه است .همانگونه که CK با تخریب سلولهای عضله قلب نیز افزایش می یابـد .نتـایج پژوهشـهای ارائـه شده همگی موید آن هستند که اولا سـطح آنـزیم CK در خـون شاخصـی بـرای تعیـین میـزان ADP مـی باشد و ثانیا میزان LDH نشانگر حضـور اسـید لاکتیـک در خـون اسـت وتغییـرات ایـن دو آنـزیم ارتبـاط مستقیم ونزدیکی با آسیب عضلانی دارند بطوریکـه CKوLDH در فعالیتهـای سـبک کمتـر افـزایش مـی یابند. همچنین افزایش این آنزیمها بعد از فعالیت بدنی در افراد تمرین نکرده نسبت بـه افـراد تمـرین کـرده بیشتر است.[ 5]
دربرخی کانونها و یا اردوهای تیمهای دانش آموزی ،تمرینات باوزنـه و تمرینـات از انـواع دیگـر بـرای آماده سازی تیمها به اجرا در می آید این سوال مطرح است که آیا این تمرینات می توانـد تخریـب سـلولی ایجاد کند و اگر می تواند در ورزشکاران بیشتر است یا غیر ورزشکاران و اینکه کدام نوع تمرین ، باوزنـه یا روش نوین پلیومتریک.در صورتیکه این سوالها پاسخ داده شود معلمان تربیت بـدنی و مربیـان کانونهـا و تیمها می توانند به اثرات تمرینات مختلف بر تخریب سلولی آگاهی پیدا کنند و روشـهای خـود را اصـلاح کنند.

3 – ضرورت و اهمیت تحقیق
تمرینات مختلف ورزشی برای دستیابی به اهداف مورد نظر ورزشی طراحی و برنامه ریزی شـده انـد .در این راستا ورزشکاران و مربیان تمایل دارنـد بـاکمترین میـزان آسـیب دیـدگی وصـرف وقـت بـه بیشـترین سـودمندی مـوردنظر دسـت یابنـد بـه ایـن منظورورزشـکاران رشـته هـای مختلـف ورزشـی بـرای بهبـود عملکردتوان انفجاری و بی هوازی عمدتاً به تمرینات پلیومتریک و باوزنه روی می آورند[ 6].از آنجا کـه آنزیمهـا نقـش اصـلی در تسـریع فعـل وانفعـالات شـیمیایی دارنـد شـناخت ویژگیهـای برخـی از آنـان کـه درمسیرهای تولید انرژی هنگـام ورزش نقـش دارنـد بـه شـناخت بهتـر از دوره ی تمـرین و بازیافـت منجـر شود.آنزیمهـای CK , LDH دوشـاخص مهـم بیوشـیمیایی خـون ه سـتند کـه پـس از تمرینـات سـنگین افزایش می یابند.همچنین دربررسی تخریب سلول عضلانی از اندازه گیری میزان آنها درخون اسـتفاده مـی گردد[7].
بررسی میزان افزایش این دو آنزیم درنتیجه ی تمرینات پلیـو متریـک و بـا وزنـه و مقایسـه آنهـا بـا هـم منجر به شناخت بیشتر از ایـن دو نـوع تمـرین و آسـیب دیـدگیهای احتمـالی ناشـی از بکـاربردن آنهـا مـی گردد.گرچه عضلات اسکلتی قابلیت منحصر بفردی در تغییـر و حفاظـت در مقابـل فشـارهای وارده دارنـد لیکن عدم آگاهی از میزان ونوع آسیبهای احتمالی تمـرین ، صـدمات بیشـتری را متوجـه نوجوانـان خواهـد کرد[8] .
جلوگیری از این آسیب دیـدگیها در دانـش آمـوزان دوره متوسـطه کـه در دوران بلـوغ هسـتند از اهمیـتخاصی برخورداراست و بنظر میرسد هر تحقیقی که بتواند تغییرات متعدد بوجود آمـده در آسـیبهای وارده به عضلات ناشی از تمرین را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد گام موثری در شناخت بهترین نوع تمـر ین و همچنین حذف عوامل خطر ساز برداشته است زیرا فعالیتهای ورزشی که منجر بـه تخریـب عضـلانی مـی شود باعث معیوب شدن عملکرد سیستم تحریک درونی می گردد[9].
لذا این پژوهش می تواند با شناسایی روشهای موثر و کم خطر به مربیان ورزش و معلمان تربیـت بـدنی کمک کند تا در زنگ ورزش مـدارس وهمچنـین جهـت آمـاده سـازی تیمهـای ورزشـی مـدارس جهـت شرکت در مسابقات ورزشـی آمـوزش و پـرورش بهتـرین و کـم خطـر تـرین نـوع تمـرین را بـرای دانـش آموزان درنظر بگیرند.

4 – اهداف تحقیق :
الف -هدف عمومی
مقایسـه دو تمـرین پلیومتریـک وباوزنـه بـر افـزایش شاخصـهای آسـیب عضـ لانی دانـش آمـوزان پسـر فوتبالیست وغیر ورزشکار دوره متوسطه ب -اهداف فرعی
1- مقایسه تاثیرتمرین پلیومتریک و باوزنه بر آنزیم CK سرم خون دانش آموزان پسـر فوتبالیسـت و غیـر ورزشکار دوره متوسطه
2 – مقایسه تاثیرتمرین پلیومتریک و باوزنه بر آنزیمLDH سـرم خـون دانـش آمـو زان پسـر فوتبالیسـت و غیر ورزشکار دوره متوسطه

5 – فرضیه های تحقیق
فرضیه 1 -بین میزان CK پلاسمای خون دانش آموزان پسر فوتبالیست و غیـر ورزشـکار بلافاصـله و 18 ساعت پس از تمرینات باوزنه تفاوتی وجود ندارد.
فرضیه 2 – بین میزان CK پلاسمای خون دانش آموزان پسر فوتبالیست و غیر ورزشـکار بلافاصـله و 18 ساعت پس از تمرینات پلیومتریک تفاوتی وجود ندارد.
فرضیه 3 – بین میزان LDH پلاسمای خون دانش آموزان پسر فوتبالیست و غیـر ورزشـکار بلافاصـله و 18 ساعت پس از تمرینات باوزنه تفاوتی وجود ندارد.
فرضیه 4 – بین میزان LDH پلاسمای خون دانش آموزان پسر فوتبالیسـت و غیـر ورزشـکار بلافاصـله و
18 ساعت پس از تمرینات پلیومتریک تفاوتی وجود ندارد.
فرضیه 5 – بین اثرات دونوع تمرین باوزنه و پلیومتریک بر میـزان CK پلاسـمای خـون دانـش آمـوزانپسر فوتبالیست بلافاصله و 18 ساعت پس از تمرین تفاوتی وجود ندارد.
فرضیه6 – بین اثرات دونوع تمرین باوزنه و پلیومتریک بر میزانLDH پلاسـمای خـون دانـش آمـوزان پسر فوتبالیست بلافاصله و 18 ساعت پس از تمرین تفاوتی وجود ندارد.
فرضیه7 – بین اثرات دونوع تمرین باوزنه و پلیومتریک بر میـزان CK پلاسـمای خـون دانـش آمـوزان پسر غیرورزشکار بلافاصله و 18 ساعت پس از تمرین تفاوتی وجود ندارد.
فرضیه8 – بین اثرات دونوع تمرین باوزنه و پلیومتریک بر میزانLDH پلاسـمای خـون دانـش آمـوزان پسر غیرورزشکار بلافاصله و 18 ساعت پس از تمرین تفاوتی وجود ندارد.

محدودیت های تحقیق
دراجرای این تحقیق محدودیتهایی وجود داشته است که عبارتند از :
الف – محدودیت های اعمال شده
1- عدم انتخاب آزمودنیها بصورت تصادفی .
2 – عدم خون گیری از آزمودنیهادرساعات مختلف بعد از تمرین .
ب – محدودیت های غیر قابل کنترل
3- عدم کنترل تغذیه ی آزمودنیها قبل از فعالیت .
4- همکاری نسبی آزمودنیها در انجام فعالیت باحداکثرتوان .

6 – تعریف واژه ها ، مفاهیم و متغیرها
درتحقیق حاضر واژه هاواصطلاحاتی مورداستفاده قرارگرفته است که بشرح زیر تعریف می شوند :
تمرینات پلیومتریک : یکی از روشهای تمرینی جهت توسعه ی توان انفجاری که بر انقباضات برونگـرا پایه گذاری شده است[1].
تمرینات باوزنه : از روشهای توسعه ی قدرت و توان کـه بـا اسـتفاده از وزنـه هـای آزاد یـا دسـتگاههای بدنسازی انجام می شود[10].
آنزیم کراتین کیناز : آنزیمی که در تبدیل کراتین به کـراتین فسـفات یـا بـالعکس نقـش دارد [11]. در این تحقیق افزایش آن بعنوان یکی از نشانه های تخریب سلول عضلانی مطرح است.
آنزیم لاکتات دهیدروژناز : آنزیمی است که در انتقال هیدروژن دخالت داشته و باعث اکسـید نمـودن اسید لاکتیک و تبدیل آن به اسید پیروویک می گردد[11].
دانش آموز فوتبالیست :در این پژوهش دانش آموزانی که بطورمتوسط در2 سال اخیر عضـو یکـی ازتیم های فوتبال بوده اند و حداقل سه جلسه تمرین فوتبال در هفته داشتند.
دانش آموز غیر ورزشکار : دانش آموزانی که در هفته تمرینات منظم ورزشی نداشتند.
توان انفجاری : توانایی فرد برای جابجایی در کوتاهترین زمان[11] .
توان بیهوازی : توانایی فرد برای استفاده از دو دستگاه فسفاژن و اسـید لاکتیـک بـرای تولیـد انـرژی در واحد زمان[2].
سرعت حرکت :کوتاهترین فاصله زمانی که شخص بتواند بدن یا قسمتی از آنـرا یـک یـا چنـد مرتبـه در فضا به حرکت درآورد[11].
قدرت عضلانی: بیشترین مقدار نیروی تولید شده توسط یک یا گروهـی از عضـلات قـدرت نامیـده مـی شود[10].
توان عضلانی : ظرفیت عضلات برای تولید نیرو به هنگام انقباضهای سریع[11].
توان انفجاری : ظرفیت عضلات برای تولید نیرو در مدت زمان کوتاه (کمتر از 10 ثانیه)[ 11].

فصل دوم
مروری برادبیات موضوع

1 – مقدمه
پیشرفت روزافزون علوم ورزشی در شـاخه هـای مختلـف و رقابـت فشـرده ی ورزشـکاران در مسـابقات علاوه بر شکل گیری روش جدید تمرین، توجه محققان را به ریزترین واکنشـهای درون سـلولی معطـوف نموده است.متابولیسم انرژی مورد نیاز عضلات مستلزم همکاری اجزای مختلف سـلول، بافـت ، انـدام و در نهایت دستگاه مورد نیاز فعالیـت مـی باشـد . در ایـن بـین آنزیمهـا بعنـوان تنظـیم کننـده سـرعت واکنشـهای شیمیایی نقشی حیاتی را بعهده دارند. از اینرو در پژوهش حاضر به بررسـی میـزان تغییـرات دو آنـزیم مهـم پلاسما یعنی کراتین کیناز (CK) و لاکتات دهیدروژناز (LDH) در اثر تمرینات بـا وزنـه و پلایومتریـک می پردازیم.درفصل پیش با بیان مساله ی پژوهش به ضرورت و اهمیـت آن پـرداختیم و بـا تبیـین اهـداف و فرضیه های پژوهش به چگونگی شکل گیری آن اشـاره کـردیم و در پایـان نگـاهی اجمـالی بـه واژه هـای مورد استفاده در پژوهش داشتیم.در فصل حاضر با بررسی دقیق و علمی موارد مورد نظـر بـه نقـش آنهـا در پژوهش خواهیم پرداخت و با استفاده از پژوهشـهای پیشـین مـرتبط ، راهکارهـای عملـی پـژوهش را مـورد توجه قرار خواهیم داد.

2 – بررسی نظریه های پیرامون تحقیق
2 -1 آنزیم
سرعت واکنشهای شیمیایی درون سلولی بوسیله کاتالیزور هایی به نام آنزیمها تنظیم مـی شـوند . آنزیمهـا پروتئینهایی هستند که در تنظیم مسیرهای سوخت و ساز سلولی نقش مهمـی ایفـا مـی کننـد . آنزیمهـا علـت واکنشها نیستند بلکه شدت و سرعت واکنش را تنظیم می نمایند. افزون بر ایـن آنزیمهـا ماهیـت واکـنش یـا نتیجه ی نهایی واکنش را تغییر نمی دهند. این ترکیبات در حین واکنش، تغییر فیزیکی یافته اما بعـد از انجـام واکنش به شـکل خـود برمـی گردنـ د. گرچـه غالـب واکنشـهای شـیمیایی سـلولی بـدون آنـزیم هـم انجـام می پذیرند اما سرعت آنها بسـیار کـم اسـت . در مقایسـه بـا کاتالیزورهـای غیـر پروتئینـ ی( +OH- , H , یونهای فلزی) هر آنزیم تنها قادر به کاتالیز چند (غالباً یک) واکـنش اسـت و غالبـاً آنزیمهـا کاتالیزورهـای اختصاصی برای واکنشهای خود می باشند.
آنزیمها تنها در درون سلول فعالند از اینرو نـام Enzyme بـه معنـی »درمخمـ ر« بـه آن داده انـد امـا آنهـا را می توان بدون از بین رفتن فعالیت کاتالیتیکی ا شان استخراج و پس از خالص نمـودن سـاختمان و مکانیسـم عمل ،آنها را دقیقاً مطالعه نمود[12و13].
بدون وجود آنزیمها حیات به شـکلی کـه مـی شناسـیم، امکـان پـذیر نیسـت . آنزیمهـا بعنـوان کاتـالیزور زیستی سرعت انجام تمام فرایندهای فیزیولوژیک را تنظـیم مـی کننـد و نقـش بسـیار مهمـی در سـلامت و بیماری به عهده دارند.بارزترین ویژگـی یـک آنـزیم آن اسـت کـه مـی توانـد یـک واکـنش اختصاصـی را کاتالیز کند و اساساً در واکنشهای دیگر نقشی ندارد بنابراین سرعت و میزان انجام فراینـدهای متابولیـک بـا تغییر کارایی کاتالیتیک آنزیمهای خاص تنظیم می شود. البته اکثر آنزیمها می تواننـد یـک نـوع واکـنش را (انتقال فسفات، اکسیداسیون- احیا و غیره) با تعـداد کمـی از سوبسـتراها کـه از نظـر سـاختمانی بهـم شـبیه هستند و غالباً با سرعت بسیار کمتر انجام دهند. واکنش آنزیمی با سوبستراهای جایگزین در صورتی انجـام می شود که غلظت این سوبستراها در حد بالایی باشد. احتمـال انجـام یـک واکـنش خـاص از بـین حـالات ممکن در ارگانیسمهای زنده به غلظت نسبی سوبسـتراهای جـایگزین درسـلول و تمایـل پروتئینهـای متعـدد وتعداد ATP بستگی داشته و این واکنش تحت کنتـرل مسـتقیم عصـبی و هورمـونی اسـ ت.تنظـیم فعالیـت آنزیمها نقش عمده ای در حفظ وضعیت هومئوستاز دارد یعنی محیط داخـل سـلولی و داخـل ارگانیسـم در مقابل تغییرات وسیع محیط خارجی (از قبیل تغییرات درجه حرارت، وجود یا فقدان آب یـا انـواع خاصـی از مواد غذایی) به طور نسبی ثابت باقی می ماند. برای حفظ هومئوستاز سرعت واکنشهای متعـ دد و مختلـف بیوشیمیایی باید برحسب نیاز فیزیولوژیک تنظیم شود[14].

2 – 2 آنزی مهای پلاسمای خون
آنزیمهای خون در یاخته های گوناگون بدن ساخته می شـوند و جایگـاه فعالیـت بسـیاری از آنـان نیـز در یاخته هاست و تنها معدودی از آنزیمها همچون پروترومبین فعالیت حیاتی در خون دارند. نـابودی و تبـاهی تدریجی و طبیعی یاخته ها، آنزیمهای موجود در آنان را آزاد می کنـد کـه بـه جریـان خـون واردمـی شـوند . فعالیت آنزیمها در خون تنها مدتی کوتاه (60-30 ساعت) پایـدار اسـت و سـپس آنزیمهـای پلاسـما از راه مجاری صفراوی یا از کلیه ها دفع می شوند یا پس از تجزیـه شـدن فعالیـت خـود را از دسـت مـی دهنـد . در افراد سالم فعالیت آنزیمهای پلاسما در حد معینی ثابت است و به همـان میزانـی کـه بـه جریـان خـون وارد می شوند به یکی از راههای ایجاد شـده از محـیط پلاسـما خـارج مـی گرنـد .عوامـل زیـر موجبـات افـزایش فعالیت آنزیمهای پلاسما یا سرم خون را فراهم می سازند:
الف) فعالیت آنزیم سازی یاخته ها- یاخته های استئوبلاست استخوان در کودکان فعالیت بیشـتری دارنـد و فسفاتاز قلیایی زیادتری می سازند. همچنین در بیماری راشیتیسم و در کلین هـوزن ایـن یافتـه هـا بـه فعالیـت خود می افزایند. در تمام این موارد افزایش فعالیت فسفاتاز قلیایی در پلاسما مشاهده می شود.


مقطع : کارشناسی ارشد

دالود بخشی ازمقايسه بين دو شيوه‌ی تمرين شديد پليومتريک و با وزنه بر آنزيمهای CK , LDH پلاسمای خون(نمونه موردی دانش آموزان پسر)

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید