انتخاب صفحه

چکیده

هدف از  پژوهش حاضر شناسایی رابطه میان سبک رهبری روسای اموزشکده های فنی استان تهران و رضایت شغلی کارکنان بر اساس الگوی رهبری تراز پنج کالینز می باشد که در ان 10 اموزشکده فنی حرفه ای استان تهران تعداد 10نفر مدیر و 290 نفر اغضای هیات علمی مورد بررسی قرار گرفتند با توجه به روش تحقیق توصیفی پیمایشی و همبستگی به منظور گرد اوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده است که پرسشنامه اول ویژگی های رهبری تراز پنج و پرسشنامه دوم میزان رضایت شغلی کارکنان روسای تراز پنج اموزشکده ها در مقایسه با روسای غیر تراز پنج را مورد بررسی قرار می داد میزان پایایی پرسشنامه اول با در نظر گرفتن رو الفای کرونباخ 0.95 و پرسشنامه دوم 0.891 بدست امد اطلعات بدست امده با بهره گیری از امار توصیفی و استنباطی از ازمون t استودنت برای گروههای مستقل و ضریب همبستگی پیرسون –ونرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج حاصل از این بررسی عبارتست از:

1.روسای اموزشکده های فنی حرفه ای دارای ویژگیهای شخصیتی رهبران تراز پنج هستند و بین میانگین نمره و ویژگیهای شخصیتی و میانگین فرضی تفاوت معناداری وجود ندارد.

  1. روسای اموزشکده های فنی حرفه ای دارای ویژگیهای شخصیتی رهبران تراز پنج نیستند و بین میانگین نمره و ویژگیهای شخصیتی و میانگین فرضی تفاوت معناداری وجود دارد.

3.بین ویژگی شخصیتی و حرفه ای روسای اموزشکده های فنی حرفه ای رابطه معنا داری وجود ندارد.

4.رضایت شغلی کارکنان روسای تراز پنج اموزشکده ها در مقایسه با روسای غیر تراز پنج بیشتر است.

بطور کلی می توان نتیجه گرفت که اگر چه روسای اموزشکده های فنی حرفه ای از ویژگیهای شخصیتی رهبران تراز پنج برخوردار هستند ولی میزان برخورداری انها از ویژگیهای حرفه ای بسیار پایین است و با توجه به بالا بودن رضایت شغلی کارکنان روسای تراز پنج اموزشکده ها در مقایسه با روسای غیر تراز پنج این الگو می تواند الگوی مناسبی جهت پیشبرد اهداف اموزشکده های فنی و حرفه ای باشد.

کلید واژه ها:رهبری تراز چنج .ویژگیهای شخصیتی رهبران تراز پنج . ویژگیهای حرفه ای رهبران تراز پنج اموزش فنی و حرفه ای رضایت شغلی .

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه 2

تعریف و بیان مساله 3

اهمیت وضرورت تحقیق 5

اهداف تحقیق 6

سئوالات تحقیق 6

فرضیه های تحقیق 7

تعریف نظری و عملیتی واژه ها و متغیرهای تحقیق 7

فصل دوم:ادبیات پزوهش

مقدمه 10

بخش اول الگوی رهبری تراز پنج کالینز 10

رهبری تراز پنج 12

ویژگیهای رهبری تراز پنج 15

ویژگیهای شخصیتی رهبری تراز پنج 15

ویژگیهای حرفه ای  رهبری تراز پنج 16

انطباق خصوصیات رهبری اموزش عالی با رهبری تراز پنج 19

بخش دوم رضایت شغلی 22

تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی 22

تعریف رضایت شغلی 23

روشهای تعیین رضایت شغلی 25

عوامل موثر بر رضایت شغلی 27

پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی 29

نظریه های رضایت شغلی 31

اندازه گیری رضایت شغلی 33

بخش سوم :تاریخچه اموزش فنی حرفه ای ایران 34

پیشینه تحقیق 35

تحقیقات داخلی 35

تحقیقات خارجی 38

جمع بندی نهایی 41

الگوی تحلیلی تحقیق 43

فصل سوم :روش تحقیق

مقدمه 45

روش تحقیق 45

جامعه اماری تحقیق 45

روش جمع اوری اطلاعات 46

ابزار اندازه گیری 46

مقوله بندی سوالات تحقیق 47

بررسی روایی و پایایی ابزار اندازه گیری و تحلیل سوالات 50

روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات 50

سوالها و فرضیه های اماری تحقیق 51

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه 53

بخش اول :اطلاعات توصیفی مربوط به ازمدنی ها و متغیرها پوهش 53

بخش دوم :تحلیل فرضیه ها و سوال تحقیق 69

فصل پنجم :نتیجه گیری بحث و پیشنهادها

مقدمه 75

تفسیر نتایج 75

نتیجه گیری نهایی 77

محدودیت ها 79

پیشنهادهای بر گرفته از تحقیق 79

پیشنهادهای پژوهشی 80

پیوستها

1.فرم اطلاعات جمعیت شناختی 81

2.پرسشنامه رهبری تراز پنج 82

3.پرسشنامه رضایت شغلی 84

فهرست منابع

منابع فرسی 86

منابع لاتین 88

فهرست جداول

1.2.عوامل موثر در رضایت شغلی  28

1.3.جدول هدف –محتوای ویژگیهای شخصیتی رهبران تراز پنج 47

2.3. جدول هدف –محتوای ویژگیهای حرفه ای 47

3.3. جدول هدف –محتوای رویارویی با واقعیت های تلخ 48

4.3. جدول هدف –محتوای تبدیل امور  پیچیده به انگاره ای ساده 48

5.3. جدول هدف –محتوای فرهنگ انضباط 49

6.3. جدول هدف –محتوای فناوری وسیله شتاب بخشیدن به پیشرفت 49

7.3. جدول هدف –محتوای تراکم نیرو و جهش 49

1.4.جدول توزیع فراوانی و در صد فراوانی افراد نمونه برحسب جنسیت 54

2.4. جدول توزیع فراوانی و در صد فراوانی افراد نمونه برحسب سن 54

3.4. جدول توزیع فراوانی و در صد فراوانی افراد نمونه برحسب سطح تحصیلات 55

4.4. جدول توزیع فراوانی و در صد فراوانی افراد نمونه برحسب سابقه مدیریت  56

5.4. جدول توزیع فراوانی و در صد فراوانی افراد نمونه مربوط به ویژگیهای شخصیتی 57

6.4. جدول توزیع فراوانی و در صد فراوانی افراد نمونه مربوط به ویژگیهای حرفه ای 59

7.4. جدول توزیع فراوانی و در صد فراوانی افراد نمونه مربوط به جستجوی واقعیت ها 60

8.4. جدول توزیع فراوانی و در صد فراوانی افراد نمونه مربوط به فرهنگ انضباط 61

9.4. جدول توزیع فراوانی و در صد فراوانی افراد نمونه مربوط به تبدیل امور پیچیده به انگاره ای ساده 62

10.4. جدول توزیع فراوانی و در صد فراوانی افراد نمونه مربوط به شتابدهنده های تکنولوژی 63

11.4. جدول توزیع فراوانی و در صد فراوانی افراد نمونه مربوط به تراکم نیرو و جهش 64

12.4.نمرات تراز زوسای اموزشکده های فنی حرفه ای استان تهران 65

13.4. جدول توزیع فراوانی و در صد فراوانی افراد نمونه برحسب جنسیت 66

14.4. جدول توزیع فراوانی و در صد فراوانی افراد نمونه برحسب سن 67

15.4. جدول توزیع فراوانی و در صد فراوانی افراد نمونه برحسب سطح تحصیلات 68

16.4. جدول توزیع فراوانی و در صد فراوانی افراد نمونه برحسب سابقه تدریس 68

فهرست نمودارها

2.1.مدل کالینز 11

2.2.ترازهای رهبری 13

3.2.حلقه سگانه 17

4.2.مدل رضایت شغلی 30

5.2.الگوی تحلیل تحقیق 43

1.4.نمودار توزیع فراوانی افراد بر حسب جنسیت 54

2.4. نمودار توزیع فراوانی افراد بر حسب سن 55

3.4. نمودار توزیع فراوانی افراد بر حسب سطح تحصیلات 56

4.4. نمودار توزیع فراوانی افراد بر حسب سابقه مدیریت 57

5.4. نمودار توزیع فراوانی افراد نمونه مربوط به ویژگی شخصیتی  58

6.4. نمودار توزیع فراوانی افراد نمونه مربوط به ویژگیهای حرفه ای 59

7.4. نمودار توزیع فراوانی افراد نمونه مربوط به جستجوی واقعیت ها 60

8.4. نمودار توزیع فراوانی افراد نمونه مربوط به فرهنگ انضباط 61

9.4. نمودار توزیع فراوانی افراد نمونه مربوط به تبدیل امور پیچیده به انگاره ای ساده 63

10.4. نمودار توزیع فراوانی افراد نمونه مربوط به شتابدهنده های تکنولوژی 64

11.4. نمودار توزیع فراوانی افراد نمونه مربوط به تراکم نیرو و جهش 65

12.4. .نمودار توزیع فراوانی افراد بر حسب جنسیت 66

13.4. نمودار توزیع فراوانی افراد بر حسب سن 67

14.4. نمودار توزیع فراوانی افراد بر حسب سطح تحصیلات 68

15.4. نمودار توزیع فراوانی افراد بر حسب سابقه تدریس69

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی ازشناسايی ويژگی های فردی مدير و عوامل سازمانی مرتبط با افت تحصيلی دانش آموزان پايه اول مدارس متوسطه ی نظری


قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید