انتخاب صفحه

چکیده

هدف این تحقیق شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد تدریس استاد با تاکید بر اموزش مهندسی عمران و همچنین تعیین دیدگاههای دانشجویان واساتید نسبت به معیارهای ارزیابی عملکرد اساتید در نظام ارزیابی بوده است معیار های ارزیابی عملکرد شامل شاخص های معیار های بررسی طرح درس معیار رفتار حرفه ای معیارهاب سئوالات امتحانی معیارهای رفتار اجتماعی معیارهای بررسی مورد دانش اموختگان و معیار های  عملکرد استاد در دروس کارگاهی ازمایشگاهی پروژه و پایان نامه دانشجویی در ارزیابی تدریس استاد بود.تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است.جتمعه اماری شامل دانشجویان و اساتید دانشگاها و مراکز اموزش عالی در دسترس بود از بین دانشجویان 340 نفر از بین اساتید 106 نفر به طور تصادفی ساده به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند.برای جمع اوری اطلاعات از فرم نظر سنجی استفاده شد.تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 16 انجام شده است و با توجه به سئوالات تحقیق از امار توصیفی و ازمودن t استفاده شده است .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در حیطه ی معیار های درس از نظر دانشجویان ارائه جزوه درسی و از نظر اساتید برنامه زمان بندی برای تدریس در جلسات کلاسی و از نظر هر دو گروه میزان رعایت سر فصل دروس تعیین شده در طرح درس در حیطه معیارهای رفتار حرفه ای از نظر دانشجویان پاسخگویی صحیح به سئوالات و استفاده از مثال های مناسب  و از نظر اساتید استفاده بهینه از وقت کلاس و از نظر هر دو گروه مدیریت و توانایی برقراری نظم در کلاس در حیطه معیارهای عملکرد استاد در دروس عملی از نظر هر دو گروه میزان مهارت های عملی در دروس کارگاهی و ازمایشگاهی میزان شراکت و سر پرستی پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی در حیطه معیارهای رفتار اجتماعی از نظر هر دو گروه مراعات احترام متقابل و رفتار اجتماعی  با دانشجویان در حیطه ی معیارهای سئوالات امتحانی از نظر دو گروه ارتباط امتحان با مواد درسی ارائه شده پوشش دادن سوالات امتحانی به یر فصل های درس از مهمترین ویژگیهای  عملکرد استاد در تدریس بوده است .

کلمات کلیدی :ارزشیابی طرح درس رفتار حرفه ای عملکرد استاد روش تدریس

توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب رشته تحصیلی

توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب رشته تحصیلی

فهرست مطالب

فصل اول:مقدمه

1 – 1 مقدمه

ارزشیابی از دیرباز در امر آموزش و پرورش به خصوصی در حیطه ی آموزش عالی وجود داشته است و به عنوان یکی از کار کردهای مدیریت دانشگاهی نقش مهمی در برنامه ریزی صحیح، اجرای موفق برنامه های آموزشی و بهبود کیفیت دانشگاهی داشته است . اعضای هیات علمی یکی از کلیدی ترین عناصر عامل پیشرفت در رشد علمی دانشگاه ها می باشند. لذا عملکرد مثبت آن ها باعثبیوگرد منی آدم منجر به افت و بحران KVرشد اقتصادی و فناوری بازار صنعتی جامعه و بالعکس اقتصادی و صنعتی جامعه خواهد شد. دانشگاهها از باارزشترین نهاد هایی هستند که جامعهٔ برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد، آن ها از یک سو حافظ و انتقال دهنده میراث فرهنگی و ارزش های حاکم بر جامعه اند و از سوی دیگر ー — شمس. رانیا( پاسخگوی نیازهای اجتماعی برای کسب اشاعه و توسعه ی دانش و قناوری می باشند از این رو، برای دستیابی به چشم اندازی مناسب باید نظام آموزش عالی به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد و مولفه ها، عناصر و عوامل تاثیرگذار بر آن و سهم هر یک از آن ها در این عرصه مشخص شود . با تحولات اجتماعی، اقتصادی و فناوری در دو دهه اخیر در جهان، ارزیابی از کیفیت عملکرد کارکنان آموزشی یک ضرورت انکارناپذیر است، زیرا بدون سنجش کیفیت محیط آموزشی و عملکرد یادگیری، شش های گروه های آموزشی همانند رها کردن تیری در تاریکی خواهد بود وموجب آن می شود که دانش آموختگان بدون دستیابی به قابلیت های ضروری، دانشگاهها را ترک کنند، در حالی که از طریق تضمین کیفیت می توان به دانش آموختگان، سایر دانشگاهها و جامعه اطمینان داد که قابلیت آنان در راستای تحقق هدف های مورد نظر است . ارزیابی آموزشی فرآیندی است که می تواند بطور منظم، علمی و عینی اطلاعات مورد نیاز را از چرخه آموزش یعنی از مرحله تعیین نیازها و هدف گذاری تا برنامه ریزی، اجرای برنامه های آموزشی و نتایج آن در قالب رفتار عملکرد، در اختیار تصمیم گیرندگان قرار گیرد. از این رو بایستی هر یک از موسسات آموزش عالی برای رسیدن به هدفهای آموزشی، با رعایت عدل و انصاف بر اساس معیارهای تعیین شده در فرم های ارزیابی اقدام به بررسی عملکرد کارکنان خود نموده و در پی آن افراد برجسته و ضعیف را مشخص کنند تا بتوان با تصمیم گیری صحیح نواقص احتمالی را برطرف نمایند و با تشویق افراد برجسته، دیگر کارکنان را در جهت بهبود کیفیت آموزشی سوق دهند. پیرو اهمیت موارد ذکر شده این پژوهش در صدد شناسایی معیارهای مناسب ارزیابی تدریس اساتید بوده تا با در نظر گرفتن معیارهای موثر ارزیابی، به تعیین وزن هر یک از معیارها دست یابد.

1.1.مقدمه 2

2.1.بیان مسئله 3

3.1.اهمیت و ضرورت پژوهش 6

4.1.اهداف پزوهش 7

1.4.1.هدف کلی 7

2.4.1.اهداف ویژه 7

5.1.سئوالات پژوهش 8

1.5.1.سوالات اصلی 8

2.5.1.سوالات ویژه 9

6.1.تعاریف نظری و عملیتی متغیر ها و مفاهیم 10

1.6.1.تعاریف نظری 10

2.6.1.تعاریف عملیاتی 11

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

2 – 1 مقدمه

این فصل بخش هایی شامل: تعریف آموزشی، مدل های مختلف آموزشی، ضرورت، اهمیت و اهداف ارزیابی عملکرد اساتید، مدل های مختلف ارزیابی اساتید، آموزش مهندسی، تعریف مهندسی، تعریف مهندس، کیفیت در آموزش مهندسی، مفاهیم و مبانی دانش مهندسی عمران، ارتقاء کیفیت آموزشی مهندسی عمران، عوامل آموزش هدفمند و اثربخش در آموزش مهندسی عمران، ارزیابی روش تدریس در آموزش مهندسی عمران، رویکرد  معیارها در ارزیابی اساتید و پیشینه تحقیقاتی (مروری بر پژوهشهای انجام شده داخلی و خارجی)باشد.

2 – 2 تعریف آموزشی

آموزش فرایندی است که سبب یادگیری و پیرو آن تغییر در رفتار و تغییر در نوع تفکر خواهد شد، از این رو مسئولیت مراکز آموزشی و مربیان در امر آموزش انکارناپذیر می باشد. فعالیت های آموزشی هر کشور را می توان سرمایه گذاری یک نسل برای نسل دیگر دانست. بیکر (189) بیان می کند، یک دوره آموزشی زمانی با کیفیت قلمداد می شود که خروجیهایی نظیر ایجاد سطح خاصی از توانایی در حداقل زمان ممکن ارضای نیازهای مهارتی و برآورده کردن نیازهای توسعه مسیر شغلی را حاصل کرده باشد. آموزش موثر نیاز به انعطاف پذیری، خلاقیت و مسئولیت به منظور فراهم کردن محیط آموزشی جهت پاسخگویی به نیازهای فردی  یادگیرنده دارد

2-5-4-استفاده از نظرسنجی دانش آموختگان

یکی دیگر از روش های ارزیابی ازتدریس اعضای هیات علمی،ارزیابی از سطح علمی دانشجویانی است که درس خاصی را گذرانده اند.بدین صورت که به طور تصادفی از دانش آموختگان دعوت بعمل می آید تا دروسی را که قبلا گذرانده اند مجددا آزمون دهند وپس ازبررسی نتایج آزمون به این نتیجه برسند که تا چه اندازه ای محتوای درسی را از استاد مربوطه آموخته اند وهمچنین یک مقایسه ای بین دونمره فعلی وقبلی صورت پذیرد تا به واقعی بودن نمره قبلی پی ببرند.گفتنی است که در آیین نامه جدید ارتقاء اولویت اعضای هیات علمی به اهمیت این راهبرد ارزیابی پی برده شده وبه عنوان مکملی برای راهبرد ارزیابی تدریس دانشجویان مدنظرقرارگرفته است.

2-5-5-استفاده از یادگیری دانشجویان

در روش استفاده از مقدار یادگیری با میزان پیشرفت تحصیلی شاگردان به عنوان وسیله ای برای ارزشیابی از شایستگی آموزشی معلمان واساتید،معمولا نوعی معیار ازمیزان یادگیری یا پیشرفت تحصیلی آنان به عنوان ملاک شایستگی معلمان بکارمیرود لذا برای تعیین میزان یادگیری شاگردان میتوان از وسایل گوناگونی،مانند امتحانات کلاسی،تکالیف درسی وآزمون های استاندارد شده سود جست

1.2.مقدمه 15

2.2.تعریف امزش 15

3.2.مدل های مختلف اموزش 16

1.3.2.اموزش مادام العمر 16

2.3.2.اموزش رسمی 16

3.3.2.اموزش مداوم 16

4.3.2.اموزش غیر رسمی 16

5.3.2.اموزش عمومی 17

6.3.2.اموزش فنی حرفه ای 17

7.3.2.اموزش فنی مهندسی 17

4.2.ضرورت اهمیت و اهداف ارزیابی عملکرد اساتید 17

5.2.مدل های مختلف ارزیابی اساتید 19

1.5.2.مصاحبه 19

2.5.2.مشاهده از کلاس درس 20

3.5.2.استفاده از نظر سنجی دانجویان 20

4.5.2.استفاده از نظر سنجی دانش اموختگان 21

5.5.2.استفاده از یادگیری دانشجویان 21

6.5.2.خود سنجی یا ارزشیابی از خود 21

7.5.2.ارزشیابی به وسیله همکاران 22

8.5.2.بررسی اثار علمی 22

6.2.اموزش مهندسی 23

7.2.تعریف مهندسی 23

8.2.تعریف مهندس 23

9.2.کیفیت در اموزش مهندسی 26

10.2.مفاهیم و مبانی دانش مهندسی عمران 27

1.10.2.مهندس عمران 27

2.10.2.واحدهای درسی مهندسی عمران 28

1.2.10.2.واحدهای عمومی 28

2.2.10.2.واحدهای پایه 28

3.2.102.واحدهای اصلی الزلامی 28

4.2.10.2.واحدهای تخصصی 28

11.2.ارتقا کیفیت اموزشی مهندسی عمران 30

12.2.عوامل اموزش هدفمند و اثر بخش در اموزش مهندسی عمران 30

1.12.2.تهیه طرح درس استاد بر اساس مشکلات صنعتی عمران 30

2.12.2.ایجاد انگیزه و خلاقیت در دانشجویان جهت تاسیس شرکت خصوصی 31

3.12.2.روش های اثر بخش تدریس استاد 31

4.12.2.استفاده از مثال ها و مسئله های کاربردی دروس محاسباتی 32

5.12.2.برگزاری ازمون های مختلف از مباحث درسی در طول ترم 32

6.12.2.کاربردی بودن سوالات امتحانی 32

7.12.2.ارائه هماهنگ دروس مهندسی عمران زیر نظر اساتید گروه 32

13.2.ارزیابی روش تدریس در اموزش مهندسی عمران 33

14.2.رویکرد و جهت گیری معیارها در ارزیابی اساتید 34

1.14.2.بررسی طرح درس استاد 34

2.14.2.بررسی رفتار حرفه ای استاد 35

1.2.14.2.حضور به موقع استاد در سر کلاس 35

2.2.14.2.استفاده بهینه از وقت کلاس 36

3.2.14.2.پاسخگویی صحیح به سوالات دانشجویان 36

4.2.14.2.استفاده از مثال های مناسب 36

5.2.14.2.استفاده از امکانات و تجهیزات امزشی 37

6.2.14.2.پرسش مستمر و ایجاد مشارکت فعال دانشجویان در کلاس درس 38

3.14.2.بررسی سوالات امتحانی استاد 39

1.3.14.2.برگزاری امتحانات مستمر در طول ترم 40

2.3.14.2.پوشش دادن سوالات امتحانی به سر فصل های درس 40

3.3.14.2.اعلام به موقع نمرات 40

4.14.2.بررسی رفتار اجتماعی استاد 40

5.14.2.بررسی موردی از دانش اموختگان 41

6.14.2.بررسی عملکرد استاد در دروس کارگاهی ازمایشگاهی.پروژه و پایان نامه ی دانشجویی 42

1.6.14.2.میزانمشارکت و سرپرستی پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی 42

15.2.پیشینه تحقیقاتی 43

1.5.2.مروری برپژوهشهای انجام شده داخلی 43

2.15.2.مروری بر پژوهشهای انجام شده خارجی 46

16.2.جمع بندی پژوهش های داخلی و خارجی 48

فصل سوم:روش تحقیق

3 – 4 روایی

روایی فرم نظرسنجی براساس همان چیزی قابل سنجش است که این تحقیق در پی آن است. این فرم برگرفته از تحقیق رئوفی و همکارانش می باشد که با بررسی و همکاری اساتید محترم راهنما و مشاور به شکل موجود تنظیم شده است. معیارها همان معیارهایی است که در حوزه ی ارزیابی عملکرد استاد در روند تدریس مد نظر می باشد. قبل از اجرای شروع هر عملیات، فرم ارزیابی به تایید اساتید محترم راهنما و مشاور و اساتید دیگر در حوزه ی علوم تربیتی رسید.

1.3.مقدمه 51

2.3.روش تحقیق 51

3.3.جامعه اماری و روش نمونه گیری 51

1.3.3.جامعه اماری وروش نمونه گیری 51

1.3.3.جامعه اماری مورد پژوهش 51

2.3.3.نمونه و روش نمونه گیری 52

6.3.ابزار گرد اوری اطلاعات 52

4.3.روایی 53

فصل چهارم :تجزیه وتحلیل یافته ها

4 – 1 مقدمه

فصل چهارم شامل دو بخش: الف) یافته های توصیفی و ب) یافته های استنباطی می باشد.در این فصل به یافته های توصیفی مربوط به آزمودنی ها از قبیل جمعیت شناختی دانشجویان و اساتید و همچنین به یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش از دیدگاه دانشجویان و اساتید را مورد بحثو بررسی قرار داد.

4-4-4-تجزیه و تحلیل داده های مربوط به سوال پژوهشی شماره چهار وده

جدول 4-40 بیانگر میانگین وزنی(هارمونیک) پاسخ های آزمودنی های معیارهای رفتار اجتماعی استاد از دیدگاه دانشجویان واساتید بوده که به صورت 4و10 پژوهش مربوط میشود.

تعیین میزان اهمیت معیارهای مربوط به رفتار اجتماعی استاد در ارزیابی تدریس ازدیدگاه دانشجویان،باتوجه به اطلاعات جدول 4-40 آزمودنی ها،اهمیت معیارهای(امکان دستری به استاد درخارج از کلاس) را متوسط دانسته اند واهمیت معیارهای(مراعات احترام متقابل ورفتار اجتماعی با دانشجویان،علاقه ورغبت رفع مشکلات علمی دانشجویان) را زیاد دانسته اند.

تعیین میزان اهمیت معیارهای مربوط به رفتار اجتماعی استاد در ارزیابی تدریس استاد ازدیدگاه اساتید:با توجه به اطلاعات جدول 4-40 آزمودنی ها،اهمیت معیارهای(امکان دستری به استاد در خارج از کلاس) رامتوسط دانسته اند.واهمیت معیارهای(مراعات احترام متقابل ورفتار اجتماعی با دانشجویان،علاقه ورغبت رفع مشکلات علمی دانشجویان) را زیاد دانسته اند.

تعیین میزان اهمیت معیارهای مربوط به رفتار اجتماعی استاد در ارزیابی تدریس استاد ازدیدگاه کل افراد مورد نمونه(دانشجویان واساتید):با توجه به اطلاعات جدول 4-40 همه ی آزمودنی ها،اهمیت معیارهای(امکان دسترسی به استاد درخارج از کلاس) راکم دانسته اند.واهمیت معیارهای(مراعات احترام متقابل ورفتار اجتماعی با دانشجویان،علاقه ورغبت رفع مشکلات علمی دانشجویان) را زیاد دانسته اند

1.4.مقدمه 56

2.4.یافته های توصیفی مربوط به ازمودنی ها 56

1.2.4. یافته های توصیفی مربوط جمعیت شناختی دانشجویان 56

2.2.4. یافته های توصیفی مربوط جمعیت  شناختی اساتید 60

3.4. یافته های توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش 64

1.3.4.توزیع فراوانی پاسخهای ازمودنی ها (از دیدگاه دانشجویان) 645

2.3.4. توزیع فراوانی پاسخهای ازمودنی ها (از دیدگاه اساتید) 74

4.4.تجزیه و تحلیل داده های مربوط به اهداف و سوالت پژوهشی 101

4.4. تجزیه و تحلیل داده های مربوط به اهداف و سوالت پژوهشی شماره یک و هفت 101

2.4.4. تجزیه و تحلیل داده های مربوط به اهداف و سوالت پژوهشی شماره دو و هشت 102

3.4.4. تجزیه و تحلیل داده های مربوط به اهداف و سوالت پژوهشی شماره سه ونه 105

4.4.4. تجزیه و تحلیل داده های مربوط به اهداف و سوالت پژوهشی شماره چهار وده 106

5.4.4. تجزیه و تحلیل داده های مربوط به اهداف و سوالت پژوهشی شماره پنج ویازده 107

6.4.4. تجزیه و تحلیل داده های مربوط به اهداف و سوالت پژوهشی شماره شش و دوازده 108

5.4.مقایسه بین نظرات دانشجویان و اساتید براساس ازمونt معیارها 116

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

5 – 1 مقدمه

در این پژوهشی به بررسی روش های ارزیابی و تعیین اهمیت معیارهای ارزیابی اساتید پرداخته شد.در فصل اول به اهمیت و ضرورت ارزیابی تدریس اساتید اشاره شد. در فصل دوم به مدل های مختلف آموزش، مدل های مختلف ارزیابی اساتید و پیشینه تحقیقاتی پرداخته شد. در فصل سوم روش پژوهش را در خود جای داده که به ابزار گردآوری اطلاعات اشاره شده و روایی و پایایی فرم نظرسنجی را محقق ساخته است. در فصل چهارم په تجزیه و تحلیل وآزمېن اهداف و سوالات پژوهشی اشاره شد که جدول هر یک از این آزمونها آورده شاله است. و این . مل: خلاصه نتایج، بحث در نتایج شامل مقایسه نتایج با تحقیقات پیشین، نتیجه گیری، محدودیتهای تحقیق، پیشنهادات کاربردی و پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده می باشد.

1.5.مقدمه 120

2.5.خلاصه نتایج 120

3.5.بحث در نتایج 122

4.5.نتیجه گیری 127

5.5.محدودیت های پژوهش 130

6.5.پیشنهادات کاربردی 130

7.5..پیشنهاداتی برای پژوهش های اینده 131

منابع ومآخذ 132

فهرست جداول

1.4.توزیع فراوانی شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب گرایش تحصیلی (دانشجویان) 56

2.4. توزیع فراوانی شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب مقطع تحصیلی (دانشجویان) 57

3.4. توزیع فراوانی شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب جنسیت (دانشجویان) 58

4.4. توزیع فراوانی شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب رشته تحصیلی (دانشجویان) 59

5.4.جدول امار توصیفی مربوط به متغیر سن (دانشجویان) 60

6.4. توزیع فراوانی شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب گرایش تحصیلی (اساتید) 61

7.4. توزیع فراوانی شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب مقطع تحصیلی (اساتید) 62

8.4. توزیع فراوانی شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب جنسیت (اساتید) 63

9.4. توزیع فراوانی شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب رشته تحصیلی (اساتید) 63

10.4. جدول امار توصیفی مربوط به متغیر سن (اساتید) 64

11.4.توزیع فراوانی معیارهای مربوط به طرح درس استاد ازدیدگاه دانشجویان 65

12.4. توزیع فراوانی معیارهای مربوط به رفتار حرفه ای  استاد ازدیدگاه دانشجویان 66

13.4. توزیع فراوانی معیارهای مربوط به سوالات امتحانی  استاد ازدیدگاه دانشجویان 69

14.6. توزیع فراوانی معیارهای مربوط به رفتار اجتماعی  استاد ازدیدگاه دانشجویان 71

15.4. توزیع فراوانی معیارهای مربوط به بررسی موردی دانش اموختگان  ازدیدگاه دانشجویان 72

16.4. توزیع فراوانی معیارهای مربوط به عملکرد استاد در دروس کارگاهی ازمایشگاهی پروژه و پایان نامه ی دانشجویی ازدیدگاه دانشجویان 73

17.4. توزیع فراوانی معیارهای مربوط به طرح درس استاد ازدیدگاه اساتید 74

18.4. توزیع فراوانی معیارهای مربوط به قسمت بررسی رفتار حرفه ای  استاد ازدیدگاه اساتید 76

19.4. توزیع فراوانی معیارهای مربوط به سئالات امتحانی  استاد ازدیدگاه اساتید79

20.4. توزیع فراوانی معیارهای مربوط رفتار اجتماعی   استاد ازدیدگاه اساتید 82

21.4. توزیع فراوانی معیارهای مربوط به بررسی موردی دانش اموختگان ازدیدگاه اساتید 82

22.4. توزیع فراوانی معیارهای مربوط به عملکرد استاد در دروس کارگاهی ازمایشگاهی پروژه و پایان نامه ی دانشجویی ازدیدگاه اساتید 82

23.4.در صد وزنی بخش های ارزیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان 84

24.4. در صد وزنی بخش های ارزیابی اساتید از دیدگاه اساتید 85

25.4. در صد وزنی گویه های مربوط به بررسی طرح در س استاد از دیدگاه دانشجویان 86

26.4. در صد وزنی گویه های مربوط به بررسی طرح در س استاد از دیدگاه اساتید 87

27.4. در صد وزنی گویه های مربوط به بررسی رفتار حرفه ای  استاد از دیدگاه دانشجویان 89

28.4. در صد وزنی گویه های مربوط به بررسی رفتار حرفه ای  استاد از دیدگاه اساتید 90

29.4. در صد وزنی گویه های مربوط به عملکرد استاد در دروس کارگاهی ازمایشگاهی پروژه و پایان نامه ی دانشجویی ازدیدگاه دانشجویان 91

30.4. در صد وزنی گویه های مربوط به عملکرد استاد در دروس کارگاهی ازمایشگاهی پروژه و پایان نامه ی دانشجویی ازدیدگاه اساتید 92

31.4. در صد وزنی گویه های مربوط به رفتار اجتماعی  استاد از دیدگاه دانشجویان 94

32.4. در صد وزنی گویه های مربوط به رفتار اجتماعی  استاد از دیدگاه اساتید 95

33.4. در صد وزنی گویه های مربوط به سوالات امتحانی  استاد از دیدگاه دانشجویان 96

34.4. در صد وزنی گویه های مربوط به سوالات امتحانی  استاد از دیدگاه اساتید 97

35.4. در صد وزنی گویه های مربوط به بررسی موردی دانش اموختگان از دیدگاه دانشجویان 99

36.4. در صد وزنی گویه های مربوط به بررسی موردی دانش اموختگان از دیدگاه اساتید 100

37.4.میانگین وزنی (هارمونیک)معیارهای مربوط به طرح درس 101

38.4. میانگین وزنی (هارمونیک)معیارهای مربوط به رفتار حرفه ای استاد 103

39.4. میانگین وزنی (هارمونیک)معیارهای مربوط به سوالات امتحانی استاد 105

40.4. میانگین وزنی (هارمونیک)معیارهای مربوط به رفتار اجتماعی استاد 106

41.4. میانگین وزنی (هارمونیک)معیارهای مربوط به بررسی  موردی دانش اموختگان 107

42.4. میانگین وزنی (هارمونیک)معیارهای مربوط به عملکرد استاد در دروس کارگاهی . ازمایشگاهی . پروژه و پایان نامه ی دانشجویی 108

43.4. میانگین وزنی (هارمونیک)معیارهای مربوط به طرح درس 110

44.4. میانگین وزنی (هارمونیک)معیارهای مربوط به رفتار حرفه ای استاد 111

45.4. میانگین وزنی (هارمونیک)معیارهای مربوط به سوالات امتحانی  استاد 112

46.4. میانگین وزنی (هارمونیک)معیارهای مربوط به رفتار اجتماعی استاد 113

47.4. میانگین وزنی (هارمونیک)معیارهای مربوط به بررسی موردی دانش اموختگان 114

48.4. میانگین وزنی (هارمونیک)معیارهای مربوط به عملکرد استاد در دروس کارگاهی . ازمایشگاهی . پروزه و پایان نامه ی دانشجویی 115

49.4.جدول بررسی ازمون t معیارها بین دانشجویان و اساتید 16

50.4.جدول بررسی ازمون t معیارها بین دانشجویان و اساتید(فنی و غیر فنی )117

Abstract
The objectives of this research areidentifying criteria for evaluating teaching performances of academics with emphasizing teaching civil engineering and also specifying student& and academics’ viewpoints toward criteria for evaluating performances of academics in evaluation system.criteria for evaluating performance include following indexes :criteria for studying lesson plan, criteria for professional behavior, criteria for examination questions, criteria for social behavior, criteria for case study of the postgraduate and criteria for performances of academics in workshop and laboratory lessons:, students’ projects and theses in evaluating teaching performances of academics. This research is kind of descriptive and survey one. Statistic society includes students and academics of available universities and higher education centers. From students, 340 people and from academics, 106 people were selected randomly as sample groups. To collect information, polling form was used. Data were analyzed by version 16.0 SPSS software and descriptive statistic and T -test were used regarding research questions. The research results indicated that in criteria for lesson plan, for students, providing booklet and for academics, scheduling for teaching in class sessions and for both of them, level of observing topics of specified lessons in lesson plan, in criteria for professional behavior, for students, answering questions correctly, using suitable examples and for academics, using class time optimally and for both group, management and ability of keeping order in class, in criteria academic& performances in applied lessons, for both group, level of applied proficiencies in workshop and laboratory lessons, level of participating and supervising students’ projects and theses, in creeria for social behavior, for both group, observing mutual respect and social behavior against students, in criteria for examination questions, for both group, correlaltion between examination and presented lesson materials and posing examination questions, from lessons topics are the most important characteristics of academics’ teaching performances.
Keywords: evaluation, lesssaPiAin4rofessional behavior, academics’ performances, teaching method.


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از شناسايی معيارهای ارزيابی عملكرد تدريس اساتيد با تاكيد بر آموزش مهندسی عمران

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید