مقدمه
سیکلودکسترین ها از خانواده الیگوساکاریدهای حلقوی هستند که از پیوند (4→1)α گلیکو پیرانوز تشکیل می شوند، ساختاری مخروطی شکل دارند و بسته به تعداد واحدهای گلیکوپیرانوز 6( ، 7 و 8) به صورت γ−CD,β−CD,α−CD موجود می باشند. در تحقیق انجام شده به دلیل فراوانی β−CDاز این نوع سیکلودکسترین استفاده شده است.نحوه قرارگیری گروههای هیدروکسیل موجود در سیکلودکسترین بگونه ای است که سطح بیرونی سیکلودکسترین هیدروفیلیک و سطح داخلی آن به دلیل حضور گروههای اکسیژن با جفت الکترون غیر پیوندی هیدروفوبیک خواهد بود. این خاصیت قابل توجه سیکلودکسترین ها امکان بکارگیری آنها را روی کالای نساجی فراهم می کند.با تولید مشتقات مختلفی از سیکلودکسترین چون N) CD-NMA متیلول اکریل آمید – سیکلودکسترین) و CD-MCT (سیکلودکسترین – منوکلروتری آزین) و… که دارای گروههای فعال هستند می توان به راحتی و در شرایط مناسب سیکلودکسترین را روی کالای نساجی فیکس کرد.از دیگر راههای موجود برای قرار دادن سیکلودکسترین روی کالای نساجی استفاده از عوامل کراس لینک کننده بین این دو ماده است. در مورد کالای پنبه ای عوامل کراس لینک کننده با توجه به گروههای عاملی خاص که امکان واکنش با گروههای هیدروکسیل خارجی سیکلودکسترین و گروههای هیدروکسیل سلولز را دارند انتخاب می شوند و در شرایط مناسب بین دو ماده قرار می گیرند .از مسائل قابل توجه ، ثبات و پایداری حضور سیکلودکسترین روی کالای سلولزی است. که این مسئله بین عوامل مختلف مورد قیاس قرار می گیرد .همانطور که اشاره شد سیکلودکسترین ها دارای ساختار دو گانه ای هستند که امکان حبس مولکولهای غیر قطبی با اندازه مناسب را در فضای داخلی خود دارند. با استفاده از این ویژگی منحصر به فرد آن ها ، برای اثبات حضور این ماده روی کالای سلولزی سعی بر بار گذاری مولکول دارو در سیکلودکسترین به روش غوطه وری شده است. با مقایسه نتایج حاصل از این روش می توان به اثر گذاری عوامل کراس لینک کننده پی برد.

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : کلیات

در تحقیقات انجام گرفته روی انواع سیکلودکسترین ها، همواره ماندگاری طولانی تر سیکلودکسترین روی کالای نساجی مدنظر بوده است. بدین منظور از مشتقات مختلف سیکلودکسترین با گروههای عاملی پایدار و متنوع استفاده گردیده است و یا از سیکلودکسترین ها در روش های کوپلیمریزاسیون استفاده شده است. بکار بردن عوامل لینک کننده بین سیکلودکسترین و کالای نساجی یکی دیگر از روشهای موجود می باشد. در این تحقیق ما به دنبال آن بودیم تا اثر عوامل کراس لینک کننده در شرایط مختلف و در انواع مختلف مورد بررسی قرار گیرد. پایداری سیکلودکسترین فیکس شده به کمک عوامل ضد چروک ، نرم کن های سیلیکونی راکتیو و یا رنگزای راکتیو چند عاملی از طریق بررسی ثبات شستشویی مورد قیاس قرار می گیرد .
2-1 : پیشینه تحقیق :
راههای فراوانی برای اتصال سیکلودکسترین ها به منسوجات وجود دارد که به دو دسته کلی فیزیکی و شیمیایی تقسیم بندی می شوند [1]. علاوه بر اتصال فیزیکی و شیمیایی سیکلودکسترین به منسوجات حضور سیکلودکسترین هنگام ریسیدن الیافی که امکان ذوب ریسی را دارند ( مانند پلی آمید ها) نیز قابل توجه بوده است .در هنگام سرد کردن الیاف در این روش به الیاف شوک وارد می شود که باعث مهاجرت سیکلودکسترین به سطح و دردسترس بودن حفره مولکول می شود [1]. دومین روش مورد توجه تولید مشتقات سیکلودکسترین حاوی گروههای خاص1 می باشد. گروههای خاص در مشتقات سیکلودکسترین این قابلیت را دارند که به الیاف در حالت آمورف نفوذ کنند. این گروهها معمولا گروههای هیدروفوبیک مانند آلکیل، آریل، کربوکسی متیل، فنوکسی دی هیدروکسی پرو پیل ، آلکوکسی دی هیدروکسی پرو پیل هستند [2]. گروههای عنوان شده در مشتقات سیکلودکسترین عموماً در محیط داخلی هیدرفوبیک الیاف فیکس می شوند. سطح خارجی هیدروفیلیک سیکلودکسترین از نفوذ کانال این ماده به داخل الیاف ممانعت می کند و حفره سیکلودکسترین قابل دسترس و در سطح الیاف خواهد بود . در زیر دمای شیشه ای الیاف ، پلیمرهای الیاف در حرکت محدودیت دارند و گروههای ذکر شده در دسترس و در سطح الیاف قرار می گیرند و سیکلودکسترین روی الیاف فیکس می شود [1].در صورتی که مشتقات سیکلودکسترین از دسته موادی باشند که در حالت طبیعی یونی هستند ، فیکس کردن سیکلودکسترین روی منسوجات براساس واکنش های الکترونی انجام می گیرد .نمونه خاص این مورد واکنش 2 β – HPTMAC سیکلودکسترین با الیاف پلی اکریلونیتریل است [1].
CD-NMAاز مشتقات قابل توجه سیکلودکسترین است که از واکنش شیمیایی سیکلودکسترین و N- متیلول اکریل آمید در حضور کاتالیزور اسیدی (اسید فرمیک، اسیدهیدروکلریک، فسفات آمونیوم) به دست می آید .مراحل واکنش در شکل1-1 مشخص شده است. با وجود کاتالیزور اسیدی منومر وینیل قابلیت اتصال به سلولز را خواهد داشت. واکنش N- متیلول اکریل آمید و سیکلودکسترین از نوع اسیدی- کاتالیزوری است که از یک آغازگر یون سریک استفاده می شود. باندهای دوگانه موجود در

1- 1)هدف……………………………………………………………………………………………………………… 4
1- 2)پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 4
1-.3)روش کار و تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 7

فصل دوم : شناخت سیکلودکسترین وپیوند دهنده های مورد استفاده

با احیا نشاسته به کمک باسیلوز آمیلوباکتر1 در 1891 تعدادی مواد کریستالی ناشناس در آن مشاهده گردید. ویلییرز2 می پنداشت که این مواد نوعی از سلولز هستند و آن را سلوزین3 نامید. این ترکیب بصورت 0 2C6 H10 03 .3 H نشان داده شد. حدود 15 سال بعد فرانس اشاردینگر4 اثر میکروارگانیسمی تحت عنوان باسیلوز ماسرانز5 را در محلول نشاسته مورد مطالعه قرار داد ، حضور دو ماده کریستالی متمایز با خواصی مشابه نشاسته تغییر یافته مشاهده گردید و آنها را تحت عنوان دکسترین α و β کریستالی نامگذاری کردند[10] . در دهه 1930 فریدنبرگ6 و همکارانش ساختار حلقوی برای این دو دکسترین در نظر گرفتند . حدود 12 سال بعد ساختار دقیقβ-CD وα-CD به وسیله X-ray مشخص شدبین سال های 1950- 1948 γ-CD نیز شناسایی شد. ساختار سه سیکلودکسترین مورد بحث در شکل 2- 1 مشخص شده است[11].در دهه 1950 دو گروه به رهبری فرنچ7 و کرامر8 روی تولید آنزیمی سیکلودکسترین ها و تفکیک آنها به ترکیبات خالص و تعیین خصوصیات شیمیایی و فیزیکی آنها کار کردند. این در حالی بود که کرامر توجه خود را به تولید کمپلکس های داخلی 9 حاصل از دکسترین های حلقوی مبذول می داشت و فرنچ نیز در این میان بیان کرد که سیکلودکسترین های بزرگتری هم وجود دارند و وجود δ و ζ و η-CD را مورد بررسی قرار داد[10].به کمک X-ray این طور مشخص گردید که در سیکلودکسترین ها گروههای هیدروکسیل ثانویه( 2c و 3c) در لبه پهن حلقه و گروههای هیدروکسیل اولیه 6c در طرف دیگر آن واقع شده اند و هیدروژن های غیر قطبی کربن شماره 3 و 5 و اکسیژن حاصل از پیوند اتری در داخل مولکولهای مخروط شکل 1 قرار گرفته اند. در نتیجه ساختار مولکولی با سطح داخلی هیدروفوبیک را ایجاد می کند. نحوه قرار گیری گروههای هیدروکسیل به گونه ای است که سطح خارجی سیکلودکسترین هیدروفیلیک خواهد بود و در نتیجه سیکلودکسترین به عنوان میکرو محیط نا متجانس شناخته می شود[10].2-1-2 :خواص سیکلودکسترین ها :
سیکلودکسترین ها خانواده ای با سه محصول اصلی صنعتی شناخته شده هستند. سه سیکلودکسترین اصلی موادی کریستالی ، یکنواخت و مولکولهایی بدون آب هستند که از واحدهای گلیکوپیرانوز ساخته شده اند. α− سیکلودکسترین( α دکسترین ، α-CDیا C6 A) شامل 6 واحد گلیکوپیرانوز و β-سیکلودکسترین( β – دکسترین ، C7 A ، β-CD) شامل 7 واحد و -γسیکلودکسترین (γ- دکسترین ،γ -CD و C8 A) شامل 8 واحد گلیکو پیرانوز با پیوند (4 −1)αهستند. خواص فیزیکی سه نوع سیکلودکسترین در جدول 1-2 آورده شده است[10].

2-.1: سیکلودکسترین…………………………………………………………………………………………………. 9
2- 1- 1:پیدایش سیکلودکسترین………………………………………………………………………………………. 9
2- 1- 2:خواص سیکلودکسترین ……………………………………………………………………………………… 10
2- 1- 3:مشتقات سیکلودکسترین………………………………………………………………………………………. 11
2- 1- 4:توانایی تشکیل کمپلکس داخلی……………………………………………………………………………….. 11
2- 1- 5:عوامل موثر بر تشکیل کمپلکس…………………………………………………………………………….. 13
2- 1- 5-1:دینامیک محلول ها …………………………………………………………………………………………..13
2- 1- 5-2:اثر حرارت…………………………………………………………………………………………………… 13
2- 1- 5-3:حلال های مورد استفاده…………………………………………………………………………………. 13
2- 1- 5-4:اثر آب ……………………………………………………………………………………………………… 13
2- 1- 6:خشک کردن کمپلکس ها …………………………………………………………………………………… 14
2- 1- 7:رهایش……………………………………………………………………………………………………….. 14
2- 2:سلولز……………………………………………………………………………………………………………. 14
2- 3:ترکیبات ضد چروک ……………………………………………………………………………………………… 16
2- 4:ترکیبات سیلیکونی………………………………………………………………………………………………. 18
2- 5:رنگزا راکتیو………………………………………………………………………………………………………… 19
2-.6:تشکیل کمپلکس بین سیکلودکسترین و بتامتازون……………………………………………………………. 20

شمات کی ی چگونگی کمپلکس بین مهمان )پارا یزا لن( یو م زبان لکیس) ودکستر نی (

شمات کی ی چگونگی کمپلکس بین مهمان )پارا یزا لن( یو م زبان لکیس) ودکستر نی (

فصل سوم: روش کار

برای شروع کار پارچه پنبه ای تهیه شده به ابعاد مورد نظر ( 2cm51 × 20) بریده می شود و به منظور برطرف کردن نا خالصی های احتمالی موجود روی پارچه شستشوی اولیه روی آنها انجام می شود بدین منظور هر قطعه وزن می شود، درحمامی حاوی1 گرم بر لیتر دترجنت نانیونیک در دمایC ْ 06 به مدت 30 دقیقه قرار می گیرد( . L.R. برابر 50:1 است). برای برطرف کردن نا خالصی ها و دترخبت اضافی کاملاً از روی پارچه شستشو با آب سرد انجام می گیرد .نمونه های مد نظر خشک می شود و بدین ترتیب برای شروع آزمایشات آماده خواهند بود .نمونه های خشک شده برای تعیین وزن دقیق اولیه دردسیکاتور قرار می گیرند. در این سری از آزمایشات از شش ماده پیوند دهنده بین سیکلودکسترین و پارچه پنبه ای استفاده می شود. در آزمایشات مقدار سیکلودکسترین و کراس لینک کننده ها متغیر در نظر گرفته می شود ، به گونه ای که دو مقدار 50 و 100 گرم بر لیتر برای سیکلودکسترین و نیز برای کراس لینک کننده ها مورد آزمایش قرار می گیرد .برای بررسی اثر کراس لینک کننده ها به تنهایی نیز تعدادی از آزمایشات بدون حضور سیکلودکسترین و تنها با حضور کراس لینک کننده ها روی نمونه های پنبه ای انجام می گیرد .اثر سیکلودکسترین به تنهایی و بدون حضور هیچ عاملی پیوندی نیز روی نمونه های پنبه ای مورد ارزیابی قرار می گیرد .با توجه به حضور مواد کراس لینک کننده متنوع شرایط کارکرد آنها به دلیل خصوصیات شیمیایی و فیزیکی مختلف ، متفاوت خواهد بود. که این شرایط عبارت از استفاده از کاتالیزورهای مختلف با توجه به نوع کراس لینک کننده و دمای خشک شدن و دما و زمان پخت خواهد بود. در جدول 3-11و 12 -3 شرایط عملکرد و مقادیر مورد استفاده به ترتیب در نمونه های حاوی سیکلودکسترین و نمونه های بدون سیکلودکسترین جمع آوری شده است. بر اساس شرایط مندرج در جدول محلول آغشته سازی آماده می شود. بدین ترتیب که در ابتدا ماده کراس لینک دهنده به همراه کاتالیزور به میزان آب مقطر محاسبه شده افزوده می شود. بعد از حل شدن

3-.1:مواد مورد استفاده………………………………………………………………………………………………… 24
3- 2:دستگاه های مورد استفاده………………………………………………………………………………………… 28
3- 3:روش انجام آزمایشات ………………………………………………………………………………………………. 28
3- 4:روش بررسی ثبات شستشویی…………………………………………………………………………………… 31
3- 5:بکار بردن رنگزای کاتیونیک روی نمونه های حاوی سیکلودکسترین……………………………………………… 31
3- 6:تهیه طیفRITF از نمونه های حاوی سیکلودکسترین…………………………………………………………….. 32
3- 7: :تهیه تصاویرMES از نمونه های حاوی سیکلودکسترین………………………………………………………… 32
3-.8:تهیه کمپلکس بتامتازون – سیکلودکسترین………………………………………………………………………. 32

فصل چهارم: ارزیابی نمونه ها

از پارامترهای مورد بررسی جهت قیاس بین کراس لینک های مورد استفاده ارزیابی افزایش جرم بعد از مرحله پخت نمونه ها بوده است. همانطور که در بخش قبلی عنوان گردید، آغشته سازی نمونه ها برای هر کراس لینک کننده و سیکلودکسترین در سه غلظت متفاوت انجام گرفته است. بنابراین مقایسه بین کراس لینک کننده در دو غلظت 50 و 100 گرم بر لیتر انجام می گیرد .در کل برای هر عامل کراس لینک دهنده پنج سری در نظر گرفته می شود. دو سری بدون حضور سیکلودکسترین و سه سری در حضور سیکلودکسترین، تا افزایش وزن در حضور و در غیاب سیکلودکسترین مشخص گردد. علاوه بر افزایش وزن بعد از مرحله pad-dry-cure برای هر نمونه ، در بررسی ثبات شستشوی عوامل کار شده ، بعد از هر مرحله شستشو نیز تغییر وزن نمونه ها مشخص می شود و در نهایت این تغییرات در جدول 1-4 ثبت شده است. همانطور که عنوان شد برای هر ماده کراس لینک کننده پنج بخش در نظر گرفته شده است و با توجه به مراحل شستشو نیز پنج سری برای هر بخش طراحی می شود. اولین سری مربوط به افزایش وزن حاصل بعد از مرحله پخت بدون هیچ گونه عملیات شستشو می باشد، سری دوم یک مرحله شستشوی خانگی و سری سوم و چهارم و سری نهایی هر کدام معادل سه سری شستشوی خانگی می باشد. (در نهایت شستشویی معادل ده بار شستشوی خانگی انجام گرفته است ) نمودارهای1 -4 ، 4- 2 ، 3-4 ، 4-4 ، 4- 5 تغییر در وزن حاصل شده را برای هر کراس لینک کننده به طور مجزا نشان می دهند.

4-.1:ارزیابی جرمی……………………………………………………………………………………………………… 34
4- 2:بررسی اثر رنگزای بازیک…………………………………………………………………………………………… 39
4- 3:بررسی حضور سیکلودکسترین از طریق RITF….ا……………………………………………………………… 40
4- 4:بررسی حضور سیکلودکسترین به کمک MES….ا………………………………………………………………. 43
4- 5:بررسی حضور سیکلودکسترین به کمک رهایش بتامتازون…………………………………………………….. 47

نمای داخلی و خارجی ی س کلودکسترین ها و قرار گ ری ی گروههای ی ه دروکسیل

نمای داخلی و خارجی ی س کلودکسترین ها و قرار گ ری ی گروههای ی ه دروکسیل

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

. نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………..65
. پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………66
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………….67
فهرست منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………68
. چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………….69

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول ها

جدول 1-2 : خواص فیزیکی سیکلودکسترین ها………………………………………………………………………….. 10
.جدول 1-3 : خواص فیزیکی و شیمیایی بتا- سیکلودکسترین مورد استفاده…………………………………………..24
.جدول2-3 : خصوصیات پارچه پنبه ای مورد استفاده……………………………………………………………………….25
جدول 3-3 : خواص فیزیکی و شیمیاییUEHDMD مورد استفاده………………………………………………………. 25
جدول 4-3 خواص اسید سیتریک …………………………………………………………………………………………… 25
. جدول 5-3 : خواصACTB….ا……………………………………………………………………………………………….25
. جدول 6-3 : خواص نر مکنT.۶…………………………………………………………………………………………….26
. جدول 7-3 : خواص نرمکن J.١……………………………………………………………………………………………….27
. جدول 8-3 : خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بتامتازون مورد استفاده……………………………………………………27
جدول 9-3 : خصوصیات استونیتریل مصرفی………………………………………………………………………………… 27
جدول 3-10 : خصوصیات فیزیکی و شیمیایی هیپوفسفیت سدیم……………………………………………………….. 27
جدول 3-11 :شرایط و مقادیر مورد استفاده از عوامل کراس لینک کننده و……………………………………………….. 29
جدول 3-12 :شرایط و مقادیر مورد استفاده از عوامل کراس لینک کنننده بدون…………………………………………..29
جدول 3-13 شرایط و مقدار مصرف مواد تعاونی در رنگزای راکتیو مورد استفاده………………………………………..30
جدول 4-1: تغییرات وزن در نمونه های حاوی سیکلودکسترین ………………………………………………………….. 37
. جدول 4-2: تغییرات وزن در نمونه های حاوی رنگزای راکتیو و سیکلودکسترین…………………………………………37
. جدول4-3: تغییرات وزن نمودار حاوی سیکلودکسترین بدون کراس لینک کننده………………………………………….38
جدول 4-4:E اندازه گیری شده بین نمونه ها خام رنگرزی شده ونمونه های حاویDCا………………………………… 40
جدول 4-5: مقادیر جذب حاصل از رهایش بتامتازون در نمونه های شسته شده و نشده……………………………… 56

فهرست نمودارها

نمودار 4- 1: تغییرات وزن مربوط بهACTB..ا…………………………………………………………………………………..34
نمودار 4- 2 : تغییرات وزنAC……ا…………………………………………………………………………………………….35
نمودار 4- 3 : تغییرات وزنUEHDMD ..ا……………………………………………………………………………………… 35
نمودار 4- 4 : تغییرات وزن J..ا………………………………………………………………………………………………….35
نمودار 4- 5 : تغییرات وزنT.۶………………………………………………………………………………………………….36
نمودار 4- 6: تغییرات وزن در نمونه های حاوی رنگ راکتیو و سیکلودکسترین……………………………………………..37
نمودار 4- 7: تغییرات وزن نمونه حاوی سیکلودکسترین بدون کراس لینک کننده………………………………………….38
نمودار 4- 8 : Eاندازه گیری شده بین نمونه های خام و نمونه های حاوی …………………………………………….. 40

فهرست شکل ها

شکل1- 1: ساختارAMN و نحوه اتصال آن به سیکلودکسترین……………………………………………………………. 5
. شکل 1-2:مکانیزم اکسیداسیون سیکلودکسترین با یون سریک…………………………………………………………5
. شکل 3-1 : ساختارTCM و نحوه اتصال آن به سلولز………………………………………………………………………6
شکل 4-1 : واکنش شاخه شدن سیکلودکسترین روی سلولز توسط کربوکسیلیک اسید……………………………. 6
شکل 1-2 : ساختار شیمیایی سیکلودکسترین …………………………………………………………………………… 9
. شکل2- 2: نمای داخلی و خارجی سیکلودکسترین ها و قرار گیری گروههای هیدروکسیل…………………………11
. شکل2- 3: شماتیکی چگونگی کمپلکس بین مهمان (پارا زایلن) و میزبان (سیکلودکسترین)……………………….12
. شکل2- 5 : ساختار همی استال بتا گلوکز…………………………………………………………………………………15
. شکل2- 6 :ساختار سلوبیوز(واحد تکرار شونده سلولز)…………………………………………………………………….16
. شکل2- 7 : ساختار UEHDMD.ا……………………………………………………………………………………………16
. شکل2- 8 : کراس لینگ UEHDMD و الیاف سلولزی……………………………………………………………………..17
. شکل2- 9: ساختار AC,ACT.ا……………………………………………………………………………………………….17
. شکل2- 01:کراس لینک سلولز و ACTB….ا……………………………………………………………………………….18
. شکل2- 11 : ساختار نرم کن J..ا……………………………………………………………………………………………19
. شکل2- 21 : ساختار نرم کنT.۶……………………………………………………………………………………………19
شکل2- 14 : واکنش سلولز با گروه و ینیل سولفون رنگزای راکیتو …………………………………………………….. 20
شکل2- 51: ساختار رنگزای راکتیو چند عاملی………………………………………………………………………….. 20
شکل2- 61:ساختار بتامتازون……………………………………………………………………………………………… 22
.شکل 1-3 : گراف رنگرزی……………………………………………………………………………………………………30
. شکل 2-3 ساختار رنگزای بازیک مورد استفاده…………………………………………………………………………31
شکل 1-4 : طیف TFIRپنبه………………………………………………………………………………………………. 41
شکل 2-4 : طیفRITF نمونه پنبه ای حاوی DC,ACTB….ا………………………………………………………….. 41
. شکل 3-4 : طیف RITFنمونه پنبه ای حاوی CD,AC…….ا……………………………………………………………41
. شکل 4-4 : طیفRITF نمونه پنبه ای حاوی DC,UEHDMD.ا……………………………………………………..42
شکل 5-4 : طیفRITF نمونه پنبه ای حاوی DC,T.۶……………………………………………………………….. 42
. شکل 6-4 : طیفFRIT نمونه پنبه ای حاویDC,J.١…………………………………………………………………42
. شکل 7-4 : طیفITFR نمونه پنبه ای حاوی سیکلودکسترین…………………………………………………….43
. شکل 8-4 : نمونه پنبه ای خام با بزرگنماییX۵٠٠٠،١٠٠٠٠……………………………………………………….43
شکل4- 9: نمونه پنبه ای حاوی سیکلودکسترین با بزرگنماییX ۵٠٠٠،١٠٠٠٠……………………………………44
شکل4- 10 : نمونه پنبه ای حاوی سیکلودکسترین وACTBا……………………………………………………….. 44
. شکل 4-11: نمونه پنبه ای حاویACTB..ا……………………………………………………………………………44
. شکل 4-12 : نمونه پنبه ای حاوی سیکلودکسترین وAC…ا………………………………………………………..45
شکل 4-31: نمونه پنبه ای حاویAC .ا……………………………………………………………………………….. 45
. شکل 4-14 : نمونه پنبه ای حاویUEHDMD,DC.ا…………………………………………………………………45
. شکل 4-15 : نمونه پنبه ای حاوی UEHDMD…ا………………………………………………………………….46
شکل 4- 16 : نمونه پنبه ای حاویT.۶,DC..ا………………………………………………………………………. 46
.شکل 4- 71: نمونه پنبه ای حاویT.۶……………………………………………………………………………..46
. شکل 4-18 : نمونه پنبه ای حاویJ.١,DC.ا……………………………………………………………………….47
. شکل4- 20 : رهایش بتامتازون در نمونه پنبه ای حاویg/l CD 50..ا…………………………………………….47
. شکل 4-21 : رهایش بتامتازون در نمونه پنبه ای حاوی ACTB وg/l DC٠۵……………………………………..48
. شکل 4-22 : رهایش بتامتازون در نمونه پنبه ای حاوی g/l DC١٠٠و g/l ACTB٠۵…………………………………………………………………………………………………………………48
شکل 4-23 : رهایش بتامتازون در نمونه پنبه ای حاوی ACTB وg/l DC١٠٠ ………………………………….. 49
.شکل 4-24 : رهایش بتامتازون در نمونه پنبه ای حاوی AC وg/l DC٠۵………………………………………..49
. شکل 4-25 : رهایش بتامتازون در نمونه پنبه ای حاوی g/l DC١٠٠و g/l AC٠۵……………………………..50
شکل 4-26 : رهایش بتامتازون در نمونه پنبه ای حاوی AC وg/l DC١٠٠ …………………………………….. 50
. شکل 4-27 : رهایش بتامتازون در نمونه پنبه ای حاوی UEHDMD وg/l DC٠۵………………………………50
.شکل4- 28 : رهایش بتامتازون در نمونه پنبه ای حاوی g/l DC١٠٠وUEHDMD..ا…………………………..51
شکل 4-29 : رهایش بتامتازون در نمونه پنبه ای حاوی UEHDMD وg/l DC١٠٠ …………………………… 51
. شکل 4-30 : رهایش بتامتازون در نمونه پنبه ای حاویT.۶ وg/l DC٠۵………………………………………..51
شکل 4-32 : رهایش بتامتازون در نمونه پنبه ای حاویT.۶وg/l DC١٠٠ ………………………………………………………………………………………………………………………… 52
. شکل 4-33 : رهایش بتامتازون در نمونه پنبه ای حاویJ.١ وg/l DC٠۵………………………………………..52
. شکل4- 43: رهایش بتامتازون در نمونه پنبه ای حاوی g/l DC١٠٠و ١.lJ/g٠۵……………………………….53
شکل 4-53:رهایش بتامتازون در نمونه پنبه ای حاویJ.١ وg/l DC١٠٠ ……………………………………….. 53
. شکل 4-63: رهایش بتامتازون در نمونه پنبه ای حاوی رنگزای راکتیو lCaNوg/l DC٠۵………………………………………………………………………………………………………………………53
.شکل4- 73: رهایش بتامتازون در نمونه پنبه ای حاوی رنگزای راکتیو g/l DC١٠٠وlCaN
۵٠g/l ..ا……………………………………………………………………………………………………………………54.
شکل4- 83: رهایش بتامتازون در نمونه پنبه ای حاوی رنگزای راکتیو g/l DC٠۵ …………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
شکل 4-93: رهایش بتامتازون در نمونه پنبه ای حاوی رنگزای راکتیوg/lCaN l٠۵ …………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
شکل 4-40 : رهایش بتامتازون در نمونه پنبه ای بعد از شستشو حاوی ACTB و DC..ا……………………………………………………………………………………………………………………….. 57
شکل-4 41 : رهایش بتامتازون در نمونه پنبه ای بعد از شستشو حاوی g/l DC١٠٠و …………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

 

Abstract
In this survey β-cyclodextrin as an enviroment-responsive material with absorbtion and release ability has been fixed on cotton with different crosslinking agents. The effect of different crosslinking agents and their durability of β- cyclodextrin on cellulosic fabric has been studied. In this research anti-wrinkle component, reactive silicone softners and bifunctional reactive dye used as crosslinking agentsAt first, the presence of cyclodextrin on cellolusic fabric investigated by different method such as FTIR spectrophotometer, SEM, dyeing with basic dye and release of loaded drug. Among of mentioned methods, release ofloaded drug was the best for characterization of β-cyclodextrin on cotton. Durability against washing of different treated cotton fabric was also studied and the results showed the bi-functional reactive dyes has the bestdurability. مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

فایل word

خرید35000تومان