ما در این شبیه سازی سعی داریم یک سیستم قدرت در حالتی که هم صفحه فتوولتائیک  و هم توربین بادی به همراه خط انتقال وجود داشته باشد را شبیه سازی کنیم .

صفحات فتوولتائیک

صفحات فتوولتائیک

قسمت ترکیبی فتوولتائیک و توربین بادی

قسمت ترکیبی فتوولتائیک و توربین بادی

توربین دیزل

توربین دیزل

matlab