انتخاب صفحه

در این شبیه سازی هدف تولید شکل موج های ecg مختلف است که بر اساس آریتمی مختلف قلب ساخته می شود که می توان شکل موج خاصی (قلب نا سالم) را با شکل موج ecg قلب سالم مقایسه کرد . هدف از این شبیه سازی علاوه بر صرفه جویی در زمان باعث کاهش مشکلات گرفتن سیگنال ecg به روش های تهاجمی و غیر تهاجمی می شود و می توان بیماری های مختلف قلبی و همچنین سیگنال ecg  را بدون داشتن سیگنال ecg شبیه سازی کرد.

تحلیل سیگنال بر اساس سری فوریه است .

همان طور که می دانیم یک سیگنالل فلبی سالم

fig

که ویژگی های آن

a_pwav=0.25;

d_pwav=0.09;

t_pwav=0.16;

 

a_qwav=0.025;

d_qwav=0.066;

t_qwav=0.166;

 

a_qrswav=1.6;

d_qrswav=0.11;

 

a_swav=0.25;

d_swav=0.066;

t_swav=0.09;

 

a_twav=0.35;

d_twav=0.142;

t_twav=0.2;

 

a_uwav=0.035;

d_uwav=0.0476;

t_uwav=0.433;

 

و هنگاممی که بیماری قلبی فرد مبتلا باشد در این ویژگی ها دچار تغییر می شود و با تغییر این مقادیر می توان بیماری قلبی متفائت را شبیه سازی کرد

در فیلم به شبیه سازی سیگنال معمولی را با این برنامه شبیه سازی می کنیم .

matlab