انتخاب صفحه

این شبیه سازی یک منبع تغذیه بر اساس VSC  سه فاز را شبیه سازی کرده است  دراین شبیه سازی یک بار 50KW و به یک شبکه 25KV  و 60HZ از طریق یک منبع تغذیه AC-DC-AC متصل شده است . این منبع تغذیه شامل دو مبدل ولتاژ VSC1 و VSC2  هست که به وسیله یک لینک DC به هم متصل شده اند. VSC1 در شبکه 60HZ به عنوان یک سو ساز عمل می کند. ولتاژلینک DC را در 680 ولت ثابت نگه می دارد و فرکانس کوپل PWM آن  1980HZاست. VSC2  در شبکه 50HZ به عنوان مبدل یا اینورتر عمل می کند . باعث تولید فرکانس 50HZ  و تنظیم ولتاژ بار در ولتاژ 380 VRMS  و فرکانس PWM آن 2000HZ  است . زمان نمونه گیری VSC1 و VSC2 برابر 2 میکرو ثانیه است.

matlab