انتخاب صفحه

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین شاخص های هماتولوژی و آمادگی جسمانی و تفاوت آنها در پسران غیر ورزشکار 16 تا 17 شمال و جنوب شهر تهران انجام شد. از این رو تعداد 60 نفر از دانش آموزان پسر غیر ورزشکار تهرانی 30 نفر از منطقه یک 30 نفر از منطقه 17 با میانگین سنی 509/0 ± 5/16 سال و میانگین وزن شمال 686/613 ± 97/66 و جنوب 278/17 ± 77/63 کیلوگرم و میانگین قد شمال 926/6 ± 173 و جنوب 666/6 ± 67/169 سانتی متر، به صورت در دسترس انتخاب شدند آزمون های آمادگی جسمانی ایفرد برتر و همچنین آزمایش خون C.B.C از آنها کرفته شد. برای بررسی رابطه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و برای بررسی تفاوت از t استیودنت استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین شاخص های هماتولوژی با نمره آمادگی کل جسمانی و همچنین فاکتورهای آمادگی جسماین به صورت جزء نیز رابطه ای وجود ندارد و همچنین تفاوت معنی داری بین نمره کل آمادگی جسمانی، دو 1600 متر و انعطاف پذیری در دو گروه دیده نشد. اما در قدرت عضلات کمربند شانه تفاوت به نفع دانش آموزان جنوب شهر (05/0 ≥ p) و در قدرت عضلات شکم در سطح (01/0 ≥ p) به نفع دانش آموزان شمال شهر معنی دار بود و نیز در فاکتورهای هماتولوژی تفاوت معنی داری بین هموگلوبین Hgb در سطح (01/0 ≥ p) و نیز درصد هماتوکریت Hct (01/0 ≥ p) به نفع دانش آموزان شمال وجود دارد. اما در رابطه با تعداد گلبول های قرمز R.B.C و تعداد پلاکت ها Plt تفاوت معنی داری دیده نشد. توصیه می شود در جنوب شهر تمرکز بیشتر روی تقویت عضلات شکم باشد و در شمال شهر این تمرکز بیشتر روی تقویت عضلات کمربند شانه ای باشد.

واژه های کلیدی: هماتولوژی، شمال و جنوب شهر تهران، هموگلوبین، هماتوکریت، پلاکت، گلبول قرمز، آمادگی جسمانی

فهرست مطالب

چکیده ا

فهرست مطالب ب

فهرست جدول ها ر

فهرست نمودارها س

فصل اول: طرح پژوهش

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مسئله 4

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش 5

1-4 اهداف پژوهش 7

1-4-1 هدف کلی 7

1-4-2 هدف اختصاصی 8

1-5 فرضیه های پژوهش 8

1-6 محدودیت های پژوهش 9

1-6-1 محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر 8

1-6-2 محدودیت های اعمال شده توسط پژوهشگر 9

1-7 تعریف واژه ها 9

1-7-1 واژه های مربوط به آمادگی جسمانی 9

1-7-1-1 آمادگی جسمانی 10

1-7-1-2 آمادگی حرکتی 10

1-7-1-3 آمادگی عمومی بدن 10

1-7-1-4 آزمون ایفرد 10

1-7-1-5 آزمون ایفرد برتر 11

1-7-1-6 آمادگی قلبی- تنفسی 11

1-7-1-7 قدرت و استقامت عضلانی 11

1-7-1-8 انعطاف پذیری 12

1-7-1-9 پسران 16 تا 17 سال غیر ورزشکار 12

1-7-2 واژه های مربوط به هماتولوژی 12

1-7-2-1 هماتولوژی 12

1-7-2-2 یاخته های سرخ 12

1-7-2-3 هموگلوبین 13

1-7-2-4 پلاکت ها 14

1-7-2-5 هماتوکریت 14

1-7-3 واژه های مربوط به آلودگی هوا 14

1-7-3-1 آلودگی هوا 14

1-7-3-2 منو اکسید کربن 15

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه 17

2-2 مبانی نظری پژوهش 18

2-2-1 مبانی نظری هماتولوژی 18

2-2-1-1 یاخته های سرخ RBC 21

2-2-1-2 هموگلوبین Hgb 23

2-2-1-3 سیستم انعقاد و پلاکت ها Plt 25

2-2-1-3-1 ساختمان پلاکت 27

2-2-1-3-2 اعمال پلاکت 18

2-2-1-4 هماتوکریت Hct 28

2-2-2 مبانی نظری آمادگی جسمانی 29

2-2-3 مبانی نظری آلودگی هوا 31

2-2-3-1 منو اکسید کربن 31

2-2-3-1-1 اثرات فیزیولوژیک گاز منو اکسید کربن 32

2-3 پیشینه پژوهش

2-3-1 پژوهش های داخلی 33

2-3-2 پژوهش های خارجی 36

2-4 جمع بندی پیشینه تحقیقات 41

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه 49

3-2 روش پژوهش 49

3-3 جامعه آماری 50

3-4 نمونه آماری پژوهش 50

3-5 متغیرهای پژوهش 51

3-5-1 متغیر ملاک 51

3-5-2 متغیر پیش بین 51

3-5-3 متغیر مستقل 51

3-5-4 متغیرهای وابسته 51

3-5-5 متغیر کنترل 52

3-6 ابزار گردآوری اطلاعات 52

3-6-1 بارفیکس اصلاح شده برای اندازه گیری قدرت کمربند شانه ای 52

3-6-2 دراز و نشست برای اندازه گیری استقامت عضلات شکمی 53

3-6-3 خم شدن نشسته برای اندازه گیری انعطاف پذیری 53

3-6-4 1600متر برای اندازه گیری آمادگی قابی عروقی 53

3-6-5 اندازه گیری شاخض های هماتولوژی 53

3-6-6 تجهیزات 54

3-7 روش جمع آوری اطلاعات 55

3-8 روش اجرای تحقیق 56

3-9 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1 مقدمه 60

4-2 تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها 60

4-2-1 میانگین شاخص های آماری سن، قد، وزن آزمودنی ها 61

4-2-2 میانگین شاخص های آماری چربی سه سربازو، ساق پا، جمع چربی، درصد چربی و BMI 62

4-2-3 میانگین شاخص های آماری تعداد درازو نشست، بارفیکس، انعطاف پذیری دو 1600متر و نورم کلی 63

4-2-4 میانگین شاخص های آماری عوامل هماتولوژیکال خون: (هموگلوبین، هماتوکریت، تعداد گلبول های قرمز و پلاکت ها) 66

4-3 آمار استنباطی 70

4-3-1 فرضیه اول 70

4-3-2 فرضیه دوم 71

4-3-3 فرضیه سوم 72

4-3-4 فرضیه چهارم 74

فصل پنجم: بحث و بررسی، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه 77

5-2 خلاصه نتایج پژوهش 77

5-3 بحث و بررسی و نتیجه گیری 79

5-4 پیشنهادات پژوهش 83

5-4-1 پیشنهادات برخاسته از پژوهش 83

5-4-2 پیشنهاد به سایر پژوهشگران 84

پیوست ها 85

منابع و مأخذ 103

فهرست جدول ها

جدول شماره 2-1: تحقیقات داخلی 41

جدول شماره 2-2: تحقیقات خارجی 44

جدول شماره 4-1: میانگین شاخص های آماری سن، قد، وزن 61

جدول شماره 4-2: میانگین شاخص های آماری چربی سه سر بازو، ساق پا، جمع چربی، درصد چربی و BMI 63

جدول شماره 4-3: جدول میانگین تعداد درازو نشست، بارفیکس، انعطاف پذیری دو 1600متر و نورم کلی 63

جدول شماره 4-4: جدول میانگین عوامل هماتولوژیکال 67

جدول شماره 4-5: همبستگی بین نمره کل آمادگی جسمانی و فاکتور هماتولوژی پسران غیر ورزشکار 16 تا 17 جنوب شهر تهران 70

جدول شماره 4-6: همبستگی بین نمره کل آمادگی جسمانی و فاکتور هماتولوژی پسران غیر ورزشکار 16 تا 17 جنوب شهر تهران 71

جدول شماره 4-7: مقایسه نمره کل آمادگی جسمانی و فاکتورهای مربوطه در پسران غیر ورزشکار 16 تا 17 سال شمال و جنوب شهر تهران 72

جدول شماره 4-8: مقایسه نرم کلی آمادگی جسمانی و فاکتورهای مربوطه در پسران غیر ورزشکار 16 تا 17 سال شمال و جنوب شهر تهران 74

فهرست نمودارها

نمودار شماره 2-1: متوسط غلظت آلاینده co به تفکیک متغیر مناطق نمونه برداری 34

نمودار شماره 4-1: مقایسه میانگین انعطاف پذیری پسران شمال و جنوب شهر تهران 64

نمودار شماره 4-2: مقایسه میانگین تعداد بارفیکس پسران شمال و جنوب شهر تهران 64

نمودار شماره 4-3: مقایسه میانگین دو 1600 متر پسران شمال و جنوب شهر تهران 65

نمودار شماره 4-4: مقایسه میانگین تعدا دراز و نشست پسران شمال و جنوب شهر تهران 65

نمودار شماره 4-5: مقایسه میانگین نورم کل پسران شمال و جنوب شهر تهران 66

نمودار شماره 4-6: مقایسه میانگین تعداد گلبول های قرمز پسران شمال و جنوب شهر تهران 68

نمودار شماره 4-7: مقایسه میانگین هموگلوبین پسران شمال و جنوب شهر تهران 68

نمودار شماره 4-8: مقایسه میانگین هماتوکریت پسران شمال و جنوب شهر تهران 69

نمودار شماره 4-9: مقایسه میانگین پلاکت خون پسران شمال و جنوب شهر تهران 69


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از رابطه بين شاخص های هماتولو‍ژِی و آمادگی جسمانی و تفاوت آنها در پسران غير ورزشكار دوره متوسطه ۱۷-۱۶سال شمال و جنوب تهران

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید