مقدمه

cadm

cadm

جنگ خواسته وناخواسته بازندگی بشری در هم آمیخته است وگریزی ازآن نمیباشد،درطول تاریخ گرچه روشهای جنگیدن باتوجه به امکانات و دانش آن عص وعوامل بسیار دیگر تغییرکرده ومتحول شده است.باوجو داین،اهداف ومناقشات عمدتا یکسان بوده،که عبارتنداز بین بردن تاسیسات،نیروگاه ها،زیرساخت های اقتصادی واجتماعی طرق مقابل،بطوریکه منجر به ترک مخاصمه ویاتسلط برآن شود.بی شک درتعیین سرنوشت جنگ ها،دانش که ماحصل ان تکنولوژی است نقش بسزایی دارد،وروز به روز باتوسعه دانش بشری استعدادهای بشرنیز تخریب و ویزانی ونابودی بیشتر فزونی می یابد.درکنار تکنولوژی،درایت وتصمیم گیری صیح وبه موقع نیزتاثیر سرنوشت ساز درهمه جنگ های بشر،چه درطول تاریخ وچه درجنگهای عصر حاضر ایفا میکند،سیستم مدیریت بحران درابعاد وسیع درچارچوب C4I به شکل لبسیار پیشرفته درکشور اروپایی،ودرکشور جهان سوم به گونه ای دیگر دربرگیرنده کل جامعه(از لحاظ اقتصادی،سیاسی،اجتماعی،نظامی و…)میباشد.این سیستم همان گونه که درچکیده شرح داده شده است باید طولی اعمال گردد که بتون بااستفاده از آن معضلات حاد اجتماعی،سیاسی،اقتصادی ونظامی راپوشش دهد.

فهرست مطالب

چکیده         15

مقدمه       16

فصل اول:کلیات

1-1-هدف        18

1-2-پیشینه تحقیق  19

1-3-روش کار          19

فصل دوم:نگرش بربث عملیات نظامی درچارچوب سیستم های ابعاد وسیع

2-1-مقدمه      26

2-2-اهداف      29

2-3-روال ها      30

2-4-روال تدوین برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استراتژی اجرائی         36

2-5-روال سازماندهی      40

2-6-روال فرهنگ سازی          41

فصل سوم:بررسی اجزاء سیستم C41

3-1-نقش مخابرات در C41ا              44

3-1-1-نقش ماهوراه ها           44

3-1-2-ماهواره ها درماموریت های جاسوسی شناسایی     45

3-1-3-نقش ماهواره های IMINTا         46

3-1-3-1-ماهواره های IMINT باتصویر برداری به شیوه فتواپیک      46

3-1 -3-2-ماهواره های IMINT تصویر برداری به شیوه الکترونیکی /مادون قرمز     46

3-1-3-3-ماهواره های IMINT باتصویر برداری به شیوه راداری     47

3-1-4-هواپیمای بدون سرنشین      52

3-1-5-رادار     54

3-1-6-عملکرد رادار            55

3-1-6-1-ردگیری به روش قفل کردن       56

3-1-6-2-ردیگری حین جستجو           56

3-1-7-فعالیت های فضایی نیروی زمینی     58

3-1-7-1-نیازهای نظامی      58

3-1-7-2- TACSATا         58

3-1-8-تکنیک های ارسال  59

3-1-9-فواید طیف گسترده    60

3-1-10-برنامه ریزی وکنترل      60

3-1-11-توصیف بخشهای فضایی   60

3-1-12-جنگ الکترونیک            62

3-1-13-سیستم تک کاناله MAN PACKا       62

3-1-14-سیستم های ارتباطی ویژه      63

3-1-15-سیستم SHFچندکاناله        66

3-1-16-سیستم TACSAT چندکاناله       73

3-1-17- MILISTARا              80

3-1-18-شبکه های مخابراتی        84

3-1-19-شبکه های رادیویی EPLRSا          88

3-1-20-شبکه های رادیویی SINCGARSا        89

3-1-21-شبکه های رادیویی JTRSا    90

3-1-22-شبکه های رادیویی WIN – Tا         91

3-1-23-ارتباطات رادیویی    94

3-1-23-1-سیستم رادیویی هوا برده وزمینی تک SINCGARSنقش کامیپیوتر در C4Iا          98

فرایند توصیف معماری

فرایند توصیف معماری

3-2-پیشگفتار     107

3-2-1-مقدمه          110

3-2-2-تاریخچه استفاده از کامپیوتر درصحنه های نبرد      11

3-2-3-خصوصیات وشکل کلی کامپیوتر های مورد استفاده درارتش     112

3-2-4-خصوصیات کلی کامیپوتر های بسیار نظامی     117

3-2-5-سیستم های بازو روش برای طراحی سیستم های تسلیحاتی     112

3-2-6-نتیجه گیری         126

3-2-7-کامپیوتر ونقش آن در تحقیق 2 Cا       130

3-2-8-کامپیوترونقش آن درتحقیق وفناوری اطلاعات     133

3-2-9-نقش کامپیوتر درتحقیق C4Iا          135

3-2-10-فرآیند جمع آوری ودسته بندی اطلاعات       136

3-2-9-2-تحلیلی برنمونه ای ازسیستم های جمع آوری اطلاعات       137

3-2-10-فرآیند اعتبار سنجی وپیش پردازش    140

3-2-11-ادغام اطلاعات       141

3-2-12-تلخیص اطلاعت یاداده کاوی اماری          148

3-2-12-1-روش داده کاوری آماری  149

3-2-12-2-روش الگوریتم خوشه ای     152

3-2-12-3-روش فراگیری هوش ماشین باهوش مصنوعی  152

3-2-12-4-روش مصور سازی   155

3-2-12-5-روش پایگاه داده ها    157

3-2-13-نمایش اطلاعات    158

3-2-13-1-تصویر سازی صحنه های نبرد به عنوان یک هنر    160

3-2-13-2-تصویرسازی صحنه های نبرد به عنوان یک علم      161

3-2-14-تحلیل وتصمیم گیری 165

3-2-15-تله کنفرانس      167

3-2-16-شبیه سازی صحنه های جنگ   167

3-2-16-1-مهمترین کاربرد واقعیت های مجازی دربعد نظامی  170

3-2-16-2-مثالی از کاربرد واقعیت مجازی درتمرینات نظامی 171

3-2-17-نتیجه گیری  174

3-3-استراتژِ معماری سامانه های C4Iا      175

3-3-1-پیشگفتار     175

3-3-2-فضای مجازی      176

3-3-3-چارجوب معماری 177

3-3-3-1-تعریف معماری      177

3-3-3-2-چارچوب معماری (C4I)ا           178

3-3-3-3-اجزاء چارچوب معماری      179

3-3-4-تغییرات نسخه     180

3-3-5-دیدگاه معماری سیستمی SYSTEM VIEW))ا       180

3-3-6-دیدگاه معماری تکنیکی (TECHNICALVIEW)ا               182

3-3-7-نقش های نمایانگر دیدگاه های معماری عملیاتی،سیستم وتکنیکی    183

3-3-7-1-نقش دیدگاه معماری عملیاتی     186

3-3-7-2-نقش دیدگاه معماری سیستمی        188

3-3-7-3-نقش دیدگاه معماری تکنیکی  190

3-3-8-پیوند میان دیدگاه های معماری          191

3-3-9-محصولات و داده های مشترک       193

3-3-10-دسته بندی محصولات      193

3-3-11-معرفی اجتمالی محصولات            195

3-3-12-حصولات ضروری      201

3-3-12-1-اطلاعات کل واجمالی(AV-1)ا          201

3-3-12-2-واژه نامه یکپارچه (AV-2)ا          202

3-3-12-3-نمودار مفاهیم عملیاتی سطح بالا (AV-1)ا             202

3-3-12-4-توصیف اتصال گره عملیاتی (AV-2)ا          203

3-3-12-5-ماتریس تبادل اطلاعات عملیاتی(OV-3)ا         204

3-3-12-6-توصیف واسط سیستمی (SV-1)ا       207

3-3-12-7-مدل فعالیت(OV-5)ا      207

3-3-12-8-توصیف های زمان بندی وتوال فعالیت عملیاتی(( OV-64 , 6b,and 6cا          208

3-3-13-رهنمودهای فراگیر   209

3-3-13-1-دستورالمل ها  209

3-3-13-2-راهنمای سازگاری باچارچوب 210

3-3-13-3-فرایند توصیف معماری      213

3-3-13-4-منابع ومراجع عمومی     217

3-3-13-5-مدل مبنای داده معماری(CADM)ا         218

3-3-13-6-بررسی اجمالیCADMا      219

3-3-13-7-روابط بینCADM ومحصولات چارچوب  220

3-3-13-8-کاربردهای بالقوهCADMا          220

3-3-13-9-سیستم واژه نامه دفائی(DDDS)ا      221

3-3-13-10-سطوح تعمال پذیری سیستم های اطلاعاتی(LISI)ا       222

3-3-13-11-فهرست وظایف مشترک عمومی(UJTL)ا         224

3-3-13-12-معماری عملیاتی مشترک(JOA)ا     225

3-3-13-13-مدل مراجع فنی(TRM)ا            226

3-3-13-14-محیط عملیات عمومی زیرساخت اطلاعات دفائی(DII COE)ا    227

3-3-13-15-محیط داده اشتراک گذاشته شده (SHADE)ا    228

3-3-13-16-معماری فنی مشترکJTA))ا       229

فصل چهارم:مدلسازی عملیات نظامی درچارچوبC4I بااستفاده از مدل SOM

4-1-هدف از بررسی سیستم ابعاد وسیع درچارچوبC4Iا        232

4-2-بررسی هریک ازاجزاء تشکیل دهنده C4I دریک ساختار واقعی    233

4-3-عملگرد یک سیستم C4Iا              237

4-4-توپولوژی یک بعدی بادو ووردی یک بعدی     244

4-5-بهبود SOM بارهع نرون مرده       246

4-6-بررسی نرم افزار ارائه شده           253

4-7-شرح نرم افزار  254

4-8-لیست اولویت ها    255

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

مراجع       262

فهرست جدولها

الگوریتم شبکه عصبی

الگوریتم شبکه عصبی

3-1-AN/TSC-85 برای GMF مثالی از یک ماموریت     71

3-2-مثالی از یک مامویت N/TSC-93 برای GMFا           71

3-3-توزیع دیتای JTF دریک FMو COMSECا       105

3-4-مشخصات یک کامپیوتر مورد استفاده درصفحه های نبردم متعلق به شرکت DPSCا     107

3-5-میزان جزئی نگری لازم درمعماری عملیاتی   189

3-6-معرفی اجمالی محصولات ضروری دیدگاه های معماری      196

3-7-ماتریس تبادل اطلاعات        206

3-8-مراجع تولید محصولات معماری     217

3-9-فهرست وظایف مشترک عمومی UJTLا       225

4-1-درصدکارایی عناصرسیستم C4Iا       243

4-2-درصد کارایی عناصر درهرگروه ودرصد هرگروه      253

4-3-Sهای مربوط به D1ها         256

4-4- Sهای مربوط به Cها         256

4-5- Sهای مربوط بهBها       257

4-6- Sهای گروهAا        257

4-7-Kهای Aا           257

4-8- KهایBا      257

4-9- KهایCوDا      258

4-10-Lهای همه گروه ها      258

4-11-Rهای همه گروه ها        258

فهرست نمودارها

1-2-درنیروهای مسلح C4I روال کلی تدوین دکترین       31

2-2-فضای مطالعاتی روال تدوین پیش نویس دکترین     32

2-3-نیروهای مسلح C4I پروسه تدوین دکترین      33

2-4-فضای مطالعاتی ،تدوین برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استراتژی های جهانی     34

2-5-روال تدوین استراتژی ها،برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت وروش های اجرایی    36

2-6-فضای مطالعاتی طراحی مفهومی   38

2-7-روال طراحی مفهومی   39

3-2-حلقه تصمیم سازی در C2Wا       175

فهرست شکلها

3-1-نمونه ای از یک تصویر که توسط یک هواپیمای بدون سرنشین برداشته شده است    54

3-2-شمایی از نحوه عمل سه نوع رادار      56

3-3-ترمینالها دریک ساختار شبیه یک هایبرید       68

3-4-نواحی ماهواره های آنلانتیک غربیوآتلانتیک شرقی    74

3-5-نواحی ماهواره پاسفیک شرقی    75

3-6-نواحی ماهواره پاسفیک غربی      75

3-7-نواحی ماهواره اقیانوس هند        76

3-8-بررسی ارتباطات نیروهای مشترک     98

3-9-اجزاء دستگاه رادیویی      100

3-10-اینترنت تاکتیکی    101

3-11-مراتب توانایی تولید دیتای FMا        105

3-12-نمونه ای از کاربرد کامپیوتر دریک اسلحهه انفرادی    113

3-13-نمونه ای ازدوکامپیوتر لپ تاپ نظامی 114

3-14-نمونه ای از یک کامیپوتر منظور خاص    115

3-15-مدل کوه یخی اجزاء سیستم های جاسازی شدن نرم افزاری یک هواپیما F16ا    117

3-16-نمونه هایی از یک کامپیوتر نظامی    120

3-17-چندنمونه ازکامپیوترهای قابل استفاده درکابردهای نظامی    120

3-18-معماری یک سیستم جمع آوری اطلاعات DCSا       138

3-19- ARCHER مورد استفاده در CISا          140

3-20-الگوریتم استقرایی برای شناسایی الگوهای مشابه  150

3-21-نمونه ای از شبکه عصبی    155

3-22-مراحل KDD ا         158

3-23-نمونه ای از تصویریک سیستم عملیاتی به همراه شبیه سازی کامپیوتری GISا     165

3-24-نمونه ایا ز یک اسلحه M4 مورد استفاده درسیستم های VICTERا        172

3-25-بازی جن بوسیله سیستم شبیه سازی VICTERا       173

3-26-نمونه ای از نحوه نمایش گره های عملیاتی وخطوط نیاز در دیدگاه عملیاتی   179

3-27-نمونه ای از نگاشت دیدگاه عملیاتی به دیدگاه سیستمی     181

3-28-پیوند میان معماری ها 192

3-29-نمودار مفهوم عملیاتی سطح بالای سیستم دفاع هوایی  203

3-30-توصیف اتصال گره عملیاتی       204

3-31-فرآیند توصیف معماری     214

3-32-نقش202 CADMا       221

4-1-ارتباط بین عوامل تشکیل دهنده C4Iا      233

4-2-ارتباط بین C2،C1ا                 234

4-3-وضعیت کامیپوتر در C4Iا        236

4-4-عملکرد کامپیوتر در C4Iا      236

4- 5-نمودار مولکولی سیستم        238

4-6-نمودار بلوک دیاگرام C4Iبرای نیروی هوایی   239

4-7-بلوک دیاگرام آماد       240

4-8-بلوک دیاگرام آرال     241

4-9-بلوک دیاگرام پدافند     241

4-10-بلوک دیگرام عملیات    242

4-11-توپولوژی یک بعدی ودوبعدی   244

4-12-تغییرحالت شبکه بوسیله یک منحنی    245

4-13-نمودارهای MSOM سیستم موردبررسی       250

4-14-مدل کلی سیستم درنیروهای هوایی 251

4-15-پیاده سازی مدل اصلی بااستفاده ازشبیه سازی کامپیوتری     252

 

 

 

 

  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت35000تومان