مقدمه

هدف از طراحی این پروژه ایجاد و به کارگیری  بانک اطلاعاتی و آشنایی با یک زبان برنامه
نویسی به منظور پیاده سازی بانک اطلاعاتی موردنظر بوده است.بانک اطلاعاتی این برنامه SQL 2005 و زبان برنامهنویسی (محیط اجرایی) می باشد.

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………….. 1
مقدمه…………………………………………………………………….. 2

فصل اول

1هدف
هدف از فصل حاضر جمع آوری و مشخص نمودن نیازها، ویژگی ها و مشخصات سیستم داروخانه می باشد ودر این فصل نیازهای این سیستم به طور کلی بیان شده است در ضمن مسئله ی نیاز به داشتن این نرم افزار از سوی داروخانه نیز همراه این مستند می باشد.
-1-2محدوده
این فصل مشخص کننده ی دور نمایی از دلایل ایجاد این سیستم نرم افزاری است.مقصد نهایی این نافزار در نظر گرفته شده است.

-1-3جایگاه سیستم داروخانه

-1-3-1فرصت كاري
سیستم داروخانه از دو زیر سیستم مدیر و پذیرش تشکیل شده است:که در زیر سیستم مدیر، وظایفی همچون ایجاد، حذف، ویرایش و سطح دسترسی کاربران، ایجاد، حذف و ویرایش بیمه جدید، ایجاد، حذف و ویرایش داروها و نوع آنها را مشخص می نماید. همچنین مدیر قابلیت گزارشگیری از داروها و نسخه ها و گرفتن موجودی داروهای انبار را داراست. در این بخش قسمتی برای تعیین قیمت دارو بر اساس هر بیمه وجود دارد که این مقدار به قیمت خرید افزوده می شود. در سیستم پذیرش، عملیاتی همچون ایجاد، حذف و ویرایش بیماران،پزشکن و نسخ وجود دارد که این وظایف به اپراتور محول شده است.

وارد شدن كارمندان و دکتر با استفاده از نام كاربري خود ميتوانند به برنامه وارد شده و از امكانات مربوط به حيطهي كاري خود استفاده كنند.
• ثبت فرم: كارمندان با توجه به شرح وظايف خود ميتوانند فرمهاي مربوطه را پر نمايند.
• بازديد فرم: كارمندان ميتوانند فرمهاي ثبت شده توسط ديگران را كه مربوط به حيطهي كاري خود ميباشد ملاحظه نمايند.
• پيگيري روند اجراي كار: كاربران ميتوانند از آخرين وضعيت اتفاقات رخ داده مطلع شوند.
• جريان كاري: دکتر ميتواند از وضعيت جريان كاري در حال اجرا در داروخانه مطلع شوند.
• نگاهداري سيستم: دکتر ميتواند از وضعيت كاري نرم افزار مطلع شود و تعريف كاربران جديد به همراه ايجاد دسترسي براي آنها را براي سيستم انجام دهد.
-1-14محدوديت
محدوديت خاصي در نسخهي 1 نرمافزار وجود ندارد.
-1-15دامنههاي كيفي
كاربران بايد بتوانند در كوتاهترين زمان از كارهاي مربوط به خود اطلاع پيدا نمايند.كاربران ميبايست به سهولت بتوانند جريانهاي كاري را پيگيري نمايند.دکتر به سهولت بتواند گزارشهاي مورد نظر خود را تهيه نمايند.-1-16اولويتهادر اين پروژه اولويت شناسايي نيازهاي داروخانه و مشخص نمودن فرمهاي مربوطه ميباشد.در مرحله بعد ارائه راه حلي جهت يكپارچه سازي كارها در اين نرمافزار ميباشد.

-1-17ديگر نيازها
• استانداردهاي كاربردي:پيادهسازي پروژه با استفاده از فرايند توليد RUP ميباشد.• نيازهاي سيستمي: سيستم عامل مورد نياز ويندوز 2003 server family ميباشد.
سند چشم انداز(VISION) ا………………………………………………3
-1-1هدف…………………………………………………………………… 3
-1-3جایگاه سیستم داروخانه…………………………………………….. 3
-1-3-1فرصت كاري ………………………………………………………..3
-1-7محيط كاربر…………………………………………………………….. 7
-1-8 مشخصات اشخاص ذينفع………………………………………… 7
-1-9مشخصات كاربران…………………………………………………… 8
-1-12مجوزها و نصب…………………………………………………….. 10
-1-13ويژگيهاي محصول………………………………………………….. 10
-1-14محدوديت……………………………………………………………. 11
-1-15دامنههاي كيفي…………………………………………………….. 11
-1-16اولويتها………………………………………………………………… 11
-1-17ديگر نيازها…………………………………………………………….. 11

فصل دوم

مقدمه
در سيستم داروخانه اصلي ترين هدف، قابليت ثبت اطلاعات دارویی ، مالی و عملیات انجام شده در داروخانه ميباشد.
-2-1هدف
در نهايت هدف اصلي اين سيستم ثبت تمام اطلاعات و عملیات انجام شده در داروخانه ميباشد.
-2-2اهداف توليد
انجام اين پروژه سبب اين ميشود:
• در هر زمان موجودی های دارویی در داروخانه نمایش داده تا از تخطی گری و اشتباه در داروخانه جلوگیری شود.
• ميتوان مشخص نمود چه داروهایی از کدام شرکتها و به چه تعداد خریداری شده است.
• می توان مشخص نمود که کدام بیمار چه داروهایی و به چه تعداد خریداری کرده است.
• می توان مشخص نمود که هر بیماران از چه بیمه ای استفاده می کند و هر بیمه چه درصدی از مبلغ دارو را تقبل می کند..

انجام اين پروژه سبب كسر هزينههاي زير ميگردد:
• با انجام اين پروژه از تخطی گری و اشتباه بعضی از پرسنل ها جلوگيري نمود زيرا با كنترلهايي كه سيستم از موجودی داروها انجام ميدهدداروخانه هميشه از وضعيت داروها آگاه است .
• با انجام اين پروژه ميتوان تراکنش های مالی و دارویی را کنترل نمود.

-2-3پیش بینی مالی
مدت زمانی که برای انجام این پروژه را تخمین شده است بصورت زیرمی باشد:
• درکل 4 ماه می باشد.
• 1 ماه جهت تحلیل و طراحی
• 2 ماه جهت کدنویسی و رفع خطاهای سیستم
• 1 ماه جهت عملیاتی کردن سیستم
هزینه انجام کل پروژه همراه با source برنامه، 8000000 تومان و بدون source 500000 تومان تخمین زده شده است.
قالب كسب و كار…………………………………………………………….. 13
Business Case ا…………………………………………………………………13
-2-1هدف……………………………………………………………………….. 13
-2-2اهداف توليد………………………………………………………………. 13
-2-3پیش بینی مالی………………………………………………………….. 14

فصل سوم

مقدمه
-3-1هدف
هدف از مستند حاضرارائه ی فصلی کامل و جامع از معماری سیستم داروخانه می باشد. این فصل با تصویر کشیدن دیدهای مختلف معماری این نرم افزار جنبه های مختلف آن را تحت پوشش قرار می دهد.
-3-2محدوده
محدوده ی این فصل شامل معماری کلی سیستم نرم افزاری داروخانه می باشد.
-3-3نمایش معماری
این مستند شامل دید use case ، منطقی، استقراری می باشد.
-3-4اهداف و محدودیت ها
• کاربران می بایست بتوانند از طریق شبکه داخلی به سیستم دسترسی پیدا کنند.
• اطلاعات مربوط به فرم ها از لحاظ امنیتی می بایست محافظت شود.
• کارایی و Load balancing سیستم با توجه به نیازهای گفته شده در مستندات قبیل، در طراحی مورد توجه قرار می گیرد.
-3-5دید مورد کاری
موارد کاربری مطرح شده در این سیستم به شرح زیر می باشد.
• عملیات مربوط به بیمار
• عملیات مربوط به پزشک
• عملیات ثبت اطلاعات
• موجودیت کاربران
• جستجو
• گزارشگیری

معماری…………………………………………………………………………. 15
-3-1هدف………………………………………………………………………… 15
-3-2محدوده…………………………………………………………………….. 15
-3-3نمایش معماری…………………………………………………………….. 15
-3-4اهداف و محدودیت ها ………………………………………………………15
-3-6معماری مورد کاری…………………………………………………………… 17
-3-6-1عملیات مربوط به بیمار 1……………………………………………………8
-3-6-2عملیات مربوط به پزشک………………………………………………… 18
-3-6-3عملیات ثبت اطلاعات…………………………………………………… 18
-3-6-4موجودیت کاربران………………………………………………………. 18
-3-6-5جستجو………………………………………………………………….. 18
-3-6-6گزارشگیری………………………………………………………………. 19
-3-7دید منطقی………………………………………………………………… 19
-3-7-1کلاس های رابط کاربری………………………………………………… 19
-3-7-2کلاس های منطق کاری…………………………………………….. 20
3-7-3کلاس های داده ای………………………………………………….. 20
3-8دید پیاده سازی………………………………………………………….. 20
3-9دید استقرار……………………………………………………………… 21
-3-10کارایی………………………………………………………………….. 22

فصل چهارم

فارماسيوتيكس
موضوع علم فارماسیوتیکس فرمولاسیون و طراحی اشکال داروئی (dosage forms) و سیستمهای دارورسانی می باشد. داروها به ندرت به شكل ماده خالص شيميايي تجويز ميشوند و تقريباً هميشه به شكل فراوردههاي فرموله شده يا اشكال دارويي ارائه ميشوند. براي اين منظور ميتوان از محلولهاي به نسبت ساده تا سامانههاي دارورساني پيچيده را با بكارگيري افزودنيهاي مناسب يا مواد جانبي در فرمولاسيون به كار برد.

دارونما (placebo)
قرص هاي شكري هستند كه بعد از تجويز آنها بيمار احساس سلامت مي كند، چون فكر مي كند اين داروها حقيقي هستند .

شیمی دارویی
شیمی دارویی که شیمی مواد درمانی وشیمی ترکیبات دارویی نیز نامیده می شود به طرق مختلف تعریف شده است:
شیمی دارویی درباره کشف ، تکوین ، شناسایی و تفسیر روش اثر ترکیبات فعال زیستی در سطح مولکولی بحث می کند و تاکید آن بر داروها است ولی توجه شیمی دان شیمی دارویی تنها منحصر به دارو نبوده و به طور عموم بر کلیه ترکیباتی است که فعالیت زیستی دارند. شیمی دارویی علاوه بر این در ارتباط با مطالعه ، شناسایی و سنتز محصولات متابولیکی داروها و ترکیبات وابسته نیز می باشد.
sulfa drug
داروهای ضد باکتری مثل سولفادیازین ، سولفامتازین ، سولفامتی زول ، سولفا متوکسازول و …

واژه نامه Glossaryا…………………………………………………………. 23
فارماسيوتيكس………………………………………………………………. 23
دارونما (placebo) ا……………………………………………………………23
شیمی دارویی………………………………………………………………… 23
sulfa drug ا…………………………………………………………………….24

فصل پنجم

هدف از ارائه فصل فوق پروژه مشخص نمودن ريسك ها ي پروژه مي باشد. اين كار موجب شناخته شدن و كنترل ريسك هايي مي شود كه بعده ها امكان افزايش هزينه و وقت ر ابوجود خواهد آورد.
به طور كلي سه نوع ريسك را مورد بررسي قرار مي دهيم:
-5-2خطاهاي برآورد كار
برخي از برآوردهاي مربوط به زمان و هزينه ي انجام يك كار در پروژه سخت و غير ممكن مي باشد كه عملا انسان را به خطا مي اندازد در مديريت ريسك مي بايست زمان بندي و اعلام هزينه ي اين فعاليت با توجه به ريسك كار در نظر گرفته شود.

-5-3مفروضات برنامه ريزي
در هر كدام از فازهاي پروژه مفروضاتي ر ادر نظر مي گيريم كه عدم اتفاق آن فرض منجر به يك ريسك مي شود. حال بايد براي هر فرضي كه داريم ريسك هاي عدم وقوع آن را در نظر بگيريم.
-5-4اتفاقات غير قابل پيش بيني
حوادثي را كه هيچ گاه امكان پيشب بيني ندارند در اين دسته قرار دهيم به طور مثال يكي از اين حوادث بر اساس تجربه به شرح زير است:
“تغيير برخي از مشخصات نيازمنديهاي كاربران”
-5-5مديريت ريسك
هدف از اين كار كاهش اثرات نامطلوب مربوط به رويداد هاي فوق مي باشد. اين كار با تهيه طرح هايي جهت مواجه با اين شرايط صورت مي گيرد.مديريت ريسك ها به صورت زير خلاصه مي شود:

ليست ريسك ها…………………………………………………………….25
-5-1هدف…………………………………………………………………… 25
-5-2خطاهاي برآورد كار …………………………………………………..25
-5-3مفروضات برنامه ريزي………………………………………………. 25
-5-4اتفاقات غير قابل پيش بيني………………………………………… 26
-5-6تحليل ريسك ها……………………………………………………… 26
-5-7طراحي تست اهداف……………………………………………….. 27
-5-7-2محدوده…………………………………………………………… 28
-5-7-3منابع………………………………………………………………. 28
-5-8نيازمند يهاي تست…………………………………………………. 28
-5-9درستي داده ها و پايگاه داده……………………………………… 28
-5-10تست هاي رفتاري……………………………………………….. 29
-5-11چرخه ي كاري……………………………………………………. 29
-5-12تست رابط كاربري…………………………………………………. 29
-5-13تست كارايي……………………………………………………… 29
-5-15تست استرس……………………………………………………….. 30
-5-16تست نصب برنامه………………………………………………….. 30
-5-17استراتژی های تست……………………………………………… 30
-5-18تست های رفتاری………………………………………………….. 31
-5-19چرخه ی کاری……………………………………………………… 32
-5-20تست رابط کاربری………………………………………………… 32
-5-21تست کارایی………………………………………………………. 33
-5-22تست امنیت و دسترسی …………………………………………33
-5-23تست استرس……………………………………………………….. 34
-5-24تست نصب برنامه………………………………………………….. 35
-5-25ابزارهای تست………………………………………………………. 35
-5-26منابع انسانی………………………………………………………… 35
-5-27موارد قابل تحویل…………………………………………………….. 36
-5-28وظایف پروژه ی تست………………………………………………… 37

فصل ششم

-6-5قابلیت استفاده
نیازمندی های مرتبط با قابلیت استفاده سیستم:
1.طراحی ساده ی رابط کاربری جهت استفاده ی راحت کاربران سیستم.
2.ایجاد یک راهنما و قراردادن آن کنار برنامه جهت سهولت در انجام کارها.
3.نیاز به وجود یک مرورگر بر روی دستگاه کاربران.
-6-6قابلیت اعتماد
در دسترس بودن سیستم می بایست به صورت 24 ساعته و هر هفت روز هفته باشد.
-6-7عملکرد
زمان پاسخگویی: با توجه به هر تسک جدیدی که تعریف شود نهایتا ظرف مدت یک روز کاری بررسی و اقدام مقتضی صورت می پذیرد.ظرفیت پذیرش : ظرفیت مشخصی را نمی توان ذکر نمود.

سایر ویژگی های واحد کاری……………………………………………….. 38
-6-1هدف……………………………………………………………………… 38
-6-2دامنه…………………………………………………………………….. 38
-6-3تعاریف ، سرواژه ها و اختصارات………………………………………… 38
-6-4وظیفه مندی……………………………………………………………… 38
-6-5قابلیت استفاده…………………………………………………………… 39

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل هفتم

-7-1نمودار موارد کاربری (Business Use Case Diagram)ا…………….. 40
-7-2سیستم داروخانه……………………………………………………… 41
-7-3مدیر ( پزشک.)………………………………………………………… 42
-7-4اپراتور پذیرش…………………………………………………………….. 43
-7-5سناریو(Scenario)ا……………………………………………………… 44
-7-7نمودارکلاس (Class Diagram) ا……………………………………….51
-7-8نمودار ترتیبی(Sequence Diagram) ا………………………………….52
-7-9نمودار همکاری(Collaboration Diagram) ا…………………………….53
Prototype-7-13ا………………………………………………………………… 57
-7-13-2فرم مدیر(پزشک)………………………………………………………: 57
-7-13-3فرم مدیر(جدید):………………………………………………………… 58
-7-13-4فرم کاربر جدید…………………………………………………………: 59
-7-13-5فرم نوع داروی جدید………………………………………………….: 59
-7-13-6فرم داروی جدید………………………………………………………:60  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان