مقدمه

هدف از طراحی این پروژه ایجاد و به کارگیری  بانک اطلاعاتی و آشنایی با یک زبان برنامه
نویسی به منظور پیاده سازی بانک اطلاعاتی موردنظر بوده است.بانک اطلاعاتی این برنامه SQL 2005 و زبان برنامهنویسی (محیط اجرایی) می باشد.

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………….. 1
مقدمه…………………………………………………………………….. 2

فصل اول

1هدف
هدف از فصل حاضر جمع آوری و مشخص نمودن نیازها، ویژگی ها و مشخصات سیستم داروخانه می باشد ودر این فصل نیازهای این سیستم به طور کلی بیان شده است در ضمن مسئله ی نیاز به داشتن این نرم افزار از سوی داروخانه نیز همراه این مستند می باشد.
-1-2محدوده
این فصل مشخص کننده ی دور نمایی از دلایل ایجاد این سیستم نرم افزاری است.مقصد نهایی این نافزار در نظر گرفته شده است.

-1-3جایگاه سیستم داروخانه

-1-3-1فرصت کاری
سیستم داروخانه از دو زیر سیستم مدیر و پذیرش تشکیل شده است:که در زیر سیستم مدیر، وظایفی همچون ایجاد، حذف، ویرایش و سطح دسترسی کاربران، ایجاد، حذف و ویرایش بیمه جدید، ایجاد، حذف و ویرایش داروها و نوع آنها را مشخص می نماید. همچنین مدیر قابلیت گزارشگیری از داروها و نسخه ها و گرفتن موجودی داروهای انبار را داراست. در این بخش قسمتی برای تعیین قیمت دارو بر اساس هر بیمه وجود دارد که این مقدار به قیمت خرید افزوده می شود. در سیستم پذیرش، عملیاتی همچون ایجاد، حذف و ویرایش بیماران،پزشکن و نسخ وجود دارد که این وظایف به اپراتور محول شده است.

وارد شدن کارمندان و دکتر با استفاده از نام کاربری خود میتوانند به برنامه وارد شده و از امکانات مربوط به حیطهی کاری خود استفاده کنند.
• ثبت فرم: کارمندان با توجه به شرح وظایف خود میتوانند فرمهای مربوطه را پر نمایند.
• بازدید فرم: کارمندان میتوانند فرمهای ثبت شده توسط دیگران را که مربوط به حیطهی کاری خود میباشد ملاحظه نمایند.
• پیگیری روند اجرای کار: کاربران میتوانند از آخرین وضعیت اتفاقات رخ داده مطلع شوند.
• جریان کاری: دکتر میتواند از وضعیت جریان کاری در حال اجرا در داروخانه مطلع شوند.
• نگاهداری سیستم: دکتر میتواند از وضعیت کاری نرم افزار مطلع شود و تعریف کاربران جدید به همراه ایجاد دسترسی برای آنها را برای سیستم انجام دهد.
-1-14محدودیت
محدودیت خاصی در نسخهی 1 نرمافزار وجود ندارد.
-1-15دامنههای کیفی
کاربران باید بتوانند در کوتاهترین زمان از کارهای مربوط به خود اطلاع پیدا نمایند.کاربران میبایست به سهولت بتوانند جریانهای کاری را پیگیری نمایند.دکتر به سهولت بتواند گزارشهای مورد نظر خود را تهیه نمایند.-1-16اولویتهادر این پروژه اولویت شناسایی نیازهای داروخانه و مشخص نمودن فرمهای مربوطه میباشد.در مرحله بعد ارائه راه حلی جهت یکپارچه سازی کارها در این نرمافزار میباشد.

-1-17دیگر نیازها
• استانداردهای کاربردی:پیادهسازی پروژه با استفاده از فرایند تولید RUP میباشد.• نیازهای سیستمی: سیستم عامل مورد نیاز ویندوز 2003 server family میباشد.
سند چشم انداز(VISION) ا………………………………………………3
-1-1هدف…………………………………………………………………… 3
-1-3جایگاه سیستم داروخانه…………………………………………….. 3
-1-3-1فرصت کاری ………………………………………………………..3
-1-7محیط کاربر…………………………………………………………….. 7
-1-8 مشخصات اشخاص ذینفع………………………………………… 7
-1-9مشخصات کاربران…………………………………………………… 8
-1-12مجوزها و نصب…………………………………………………….. 10
-1-13ویژگیهای محصول………………………………………………….. 10
-1-14محدودیت……………………………………………………………. 11
-1-15دامنههای کیفی…………………………………………………….. 11
-1-16اولویتها………………………………………………………………… 11
-1-17دیگر نیازها…………………………………………………………….. 11

فصل دوم

مقدمه
در سیستم داروخانه اصلی ترین هدف، قابلیت ثبت اطلاعات دارویی ، مالی و عملیات انجام شده در داروخانه میباشد.
-2-1هدف
در نهایت هدف اصلی این سیستم ثبت تمام اطلاعات و عملیات انجام شده در داروخانه میباشد.
-2-2اهداف تولید
انجام این پروژه سبب این میشود:
• در هر زمان موجودی های دارویی در داروخانه نمایش داده تا از تخطی گری و اشتباه در داروخانه جلوگیری شود.
• میتوان مشخص نمود چه داروهایی از کدام شرکتها و به چه تعداد خریداری شده است.
• می توان مشخص نمود که کدام بیمار چه داروهایی و به چه تعداد خریداری کرده است.
• می توان مشخص نمود که هر بیماران از چه بیمه ای استفاده می کند و هر بیمه چه درصدی از مبلغ دارو را تقبل می کند..

انجام این پروژه سبب کسر هزینههای زیر میگردد:
• با انجام این پروژه از تخطی گری و اشتباه بعضی از پرسنل ها جلوگیری نمود زیرا با کنترلهایی که سیستم از موجودی داروها انجام میدهدداروخانه همیشه از وضعیت داروها آگاه است .
• با انجام این پروژه میتوان تراکنش های مالی و دارویی را کنترل نمود.

-2-3پیش بینی مالی
مدت زمانی که برای انجام این پروژه را تخمین شده است بصورت زیرمی باشد:
• درکل 4 ماه می باشد.
• 1 ماه جهت تحلیل و طراحی
• 2 ماه جهت کدنویسی و رفع خطاهای سیستم
• 1 ماه جهت عملیاتی کردن سیستم
هزینه انجام کل پروژه همراه با source برنامه، 8000000 تومان و بدون source 500000 تومان تخمین زده شده است.
قالب کسب و کار…………………………………………………………….. 13
Business Case ا…………………………………………………………………13
-2-1هدف……………………………………………………………………….. 13
-2-2اهداف تولید………………………………………………………………. 13
-2-3پیش بینی مالی………………………………………………………….. 14

فصل سوم

مقدمه
-3-1هدف
هدف از مستند حاضرارائه ی فصلی کامل و جامع از معماری سیستم داروخانه می باشد. این فصل با تصویر کشیدن دیدهای مختلف معماری این نرم افزار جنبه های مختلف آن را تحت پوشش قرار می دهد.
-3-2محدوده
محدوده ی این فصل شامل معماری کلی سیستم نرم افزاری داروخانه می باشد.
-3-3نمایش معماری
این مستند شامل دید use case ، منطقی، استقراری می باشد.
-3-4اهداف و محدودیت ها
• کاربران می بایست بتوانند از طریق شبکه داخلی به سیستم دسترسی پیدا کنند.
• اطلاعات مربوط به فرم ها از لحاظ امنیتی می بایست محافظت شود.
• کارایی و Load balancing سیستم با توجه به نیازهای گفته شده در مستندات قبیل، در طراحی مورد توجه قرار می گیرد.
-3-5دید مورد کاری
موارد کاربری مطرح شده در این سیستم به شرح زیر می باشد.
• عملیات مربوط به بیمار
• عملیات مربوط به پزشک
• عملیات ثبت اطلاعات
• موجودیت کاربران
• جستجو
• گزارشگیری

معماری…………………………………………………………………………. 15
-3-1هدف………………………………………………………………………… 15
-3-2محدوده…………………………………………………………………….. 15
-3-3نمایش معماری…………………………………………………………….. 15
-3-4اهداف و محدودیت ها ………………………………………………………15
-3-6معماری مورد کاری…………………………………………………………… 17
-3-6-1عملیات مربوط به بیمار 1……………………………………………………8
-3-6-2عملیات مربوط به پزشک………………………………………………… 18
-3-6-3عملیات ثبت اطلاعات…………………………………………………… 18
-3-6-4موجودیت کاربران………………………………………………………. 18
-3-6-5جستجو………………………………………………………………….. 18
-3-6-6گزارشگیری………………………………………………………………. 19
-3-7دید منطقی………………………………………………………………… 19
-3-7-1کلاس های رابط کاربری………………………………………………… 19
-3-7-2کلاس های منطق کاری…………………………………………….. 20
3-7-3کلاس های داده ای………………………………………………….. 20
3-8دید پیاده سازی………………………………………………………….. 20
3-9دید استقرار……………………………………………………………… 21
-3-10کارایی………………………………………………………………….. 22

فصل چهارم

فارماسیوتیکس
موضوع علم فارماسیوتیکس فرمولاسیون و طراحی اشکال داروئی (dosage forms) و سیستمهای دارورسانی می باشد. داروها به ندرت به شکل ماده خالص شیمیایی تجویز میشوند و تقریباً همیشه به شکل فراوردههای فرموله شده یا اشکال دارویی ارائه میشوند. برای این منظور میتوان از محلولهای به نسبت ساده تا سامانههای دارورسانی پیچیده را با بکارگیری افزودنیهای مناسب یا مواد جانبی در فرمولاسیون به کار برد.

دارونما (placebo)
قرص های شکری هستند که بعد از تجویز آنها بیمار احساس سلامت می کند، چون فکر می کند این داروها حقیقی هستند .

شیمی دارویی
شیمی دارویی که شیمی مواد درمانی وشیمی ترکیبات دارویی نیز نامیده می شود به طرق مختلف تعریف شده است:
شیمی دارویی درباره کشف ، تکوین ، شناسایی و تفسیر روش اثر ترکیبات فعال زیستی در سطح مولکولی بحث می کند و تاکید آن بر داروها است ولی توجه شیمی دان شیمی دارویی تنها منحصر به دارو نبوده و به طور عموم بر کلیه ترکیباتی است که فعالیت زیستی دارند. شیمی دارویی علاوه بر این در ارتباط با مطالعه ، شناسایی و سنتز محصولات متابولیکی داروها و ترکیبات وابسته نیز می باشد.
sulfa drug
داروهای ضد باکتری مثل سولفادیازین ، سولفامتازین ، سولفامتی زول ، سولفا متوکسازول و …

واژه نامه Glossaryا…………………………………………………………. 23
فارماسیوتیکس………………………………………………………………. 23
دارونما (placebo) ا……………………………………………………………23
شیمی دارویی………………………………………………………………… 23
sulfa drug ا…………………………………………………………………….24

فصل پنجم

هدف از ارائه فصل فوق پروژه مشخص نمودن ریسک ها ی پروژه می باشد. این کار موجب شناخته شدن و کنترل ریسک هایی می شود که بعده ها امکان افزایش هزینه و وقت ر ابوجود خواهد آورد.
به طور کلی سه نوع ریسک را مورد بررسی قرار می دهیم:
-5-2خطاهای برآورد کار
برخی از برآوردهای مربوط به زمان و هزینه ی انجام یک کار در پروژه سخت و غیر ممکن می باشد که عملا انسان را به خطا می اندازد در مدیریت ریسک می بایست زمان بندی و اعلام هزینه ی این فعالیت با توجه به ریسک کار در نظر گرفته شود.

-5-3مفروضات برنامه ریزی
در هر کدام از فازهای پروژه مفروضاتی ر ادر نظر می گیریم که عدم اتفاق آن فرض منجر به یک ریسک می شود. حال باید برای هر فرضی که داریم ریسک های عدم وقوع آن را در نظر بگیریم.
-5-4اتفاقات غیر قابل پیش بینی
حوادثی را که هیچ گاه امکان پیشب بینی ندارند در این دسته قرار دهیم به طور مثال یکی از این حوادث بر اساس تجربه به شرح زیر است:
“تغییر برخی از مشخصات نیازمندیهای کاربران”
-5-5مدیریت ریسک
هدف از این کار کاهش اثرات نامطلوب مربوط به رویداد های فوق می باشد. این کار با تهیه طرح هایی جهت مواجه با این شرایط صورت می گیرد.مدیریت ریسک ها به صورت زیر خلاصه می شود:

لیست ریسک ها…………………………………………………………….25
-5-1هدف…………………………………………………………………… 25
-5-2خطاهای برآورد کار …………………………………………………..25
-5-3مفروضات برنامه ریزی………………………………………………. 25
-5-4اتفاقات غیر قابل پیش بینی………………………………………… 26
-5-6تحلیل ریسک ها……………………………………………………… 26
-5-7طراحی تست اهداف……………………………………………….. 27
-5-7-2محدوده…………………………………………………………… 28
-5-7-3منابع………………………………………………………………. 28
-5-8نیازمند یهای تست…………………………………………………. 28
-5-9درستی داده ها و پایگاه داده……………………………………… 28
-5-10تست های رفتاری……………………………………………….. 29
-5-11چرخه ی کاری……………………………………………………. 29
-5-12تست رابط کاربری…………………………………………………. 29
-5-13تست کارایی……………………………………………………… 29
-5-15تست استرس……………………………………………………….. 30
-5-16تست نصب برنامه………………………………………………….. 30
-5-17استراتژی های تست……………………………………………… 30
-5-18تست های رفتاری………………………………………………….. 31
-5-19چرخه ی کاری……………………………………………………… 32
-5-20تست رابط کاربری………………………………………………… 32
-5-21تست کارایی………………………………………………………. 33
-5-22تست امنیت و دسترسی …………………………………………33
-5-23تست استرس……………………………………………………….. 34
-5-24تست نصب برنامه………………………………………………….. 35
-5-25ابزارهای تست………………………………………………………. 35
-5-26منابع انسانی………………………………………………………… 35
-5-27موارد قابل تحویل…………………………………………………….. 36
-5-28وظایف پروژه ی تست………………………………………………… 37

فصل ششم

-6-5قابلیت استفاده
نیازمندی های مرتبط با قابلیت استفاده سیستم:
1.طراحی ساده ی رابط کاربری جهت استفاده ی راحت کاربران سیستم.
2.ایجاد یک راهنما و قراردادن آن کنار برنامه جهت سهولت در انجام کارها.
3.نیاز به وجود یک مرورگر بر روی دستگاه کاربران.
-6-6قابلیت اعتماد
در دسترس بودن سیستم می بایست به صورت 24 ساعته و هر هفت روز هفته باشد.
-6-7عملکرد
زمان پاسخگویی: با توجه به هر تسک جدیدی که تعریف شود نهایتا ظرف مدت یک روز کاری بررسی و اقدام مقتضی صورت می پذیرد.ظرفیت پذیرش : ظرفیت مشخصی را نمی توان ذکر نمود.

سایر ویژگی های واحد کاری……………………………………………….. 38
-6-1هدف……………………………………………………………………… 38
-6-2دامنه…………………………………………………………………….. 38
-6-3تعاریف ، سرواژه ها و اختصارات………………………………………… 38
-6-4وظیفه مندی……………………………………………………………… 38
-6-5قابلیت استفاده…………………………………………………………… 39

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل هفتم

-7-1نمودار موارد کاربری (Business Use Case Diagram)ا…………….. 40
-7-2سیستم داروخانه……………………………………………………… 41
-7-3مدیر ( پزشک.)………………………………………………………… 42
-7-4اپراتور پذیرش…………………………………………………………….. 43
-7-5سناریو(Scenario)ا……………………………………………………… 44
-7-7نمودارکلاس (Class Diagram) ا……………………………………….51
-7-8نمودار ترتیبی(Sequence Diagram) ا………………………………….52
-7-9نمودار همکاری(Collaboration Diagram) ا…………………………….53
Prototype-7-13ا………………………………………………………………… 57
-7-13-2فرم مدیر(پزشک)………………………………………………………: 57
-7-13-3فرم مدیر(جدید):………………………………………………………… 58
-7-13-4فرم کاربر جدید…………………………………………………………: 59
-7-13-5فرم نوع داروی جدید………………………………………………….: 59
-7-13-6فرم داروی جدید………………………………………………………:60  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان