چکیده :

با توجه به اینکه اهداف شرکتهای توزیع، جلب رضایت مشترکین و کاهش تاریکی است، شرکتهای برق به دنبال سیستم عیب یابی مدرن در شبکه های توزیع برق خود هستند.

مشهود است که استفاده از انواع دستگاه ها یا وسایل نقلیه ی آزمایش کابل می تواند باعث صرفه جویی در وقت عیب یاب شده و عیب یابی در زمان کمتری انجام پذیرد.

همچنین تجهیزات مدرن عیب یابی کابل از قبیل  BT ( کابل سوز) ،FLS    (مسیر یاب) ،    LMG  ( رفلکتور گراف) و SWG (تخلیه خازنی) و غیره می باشند.

در این پروژه، به معرفی کابل و سیستم توزیع زمینی – هوایی و سیر تکاملی روش های تعیین محل عیب کابل در فشار ضعیف و متوسط پرداخته شده است.

کلمات کلیدی : سیستم عیب یاب ، BT ( کابل سوز) ،FLS (مسیر یاب)  LMG ( رفلکتور گراف) و SWG (تخلیه خازنی)

محل عیب کابل

محل عیب کابل

مقدمه…………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول : کابل

تعریف کابل……………………………………………………………………………………………5

محدوده کاربرد………………………………………………………………………………………..6

تعاریف…………………………………………………………………………………………………7

استانداردها…………………………………………………………………………………………..9

مشخصات فنی کالا………………………………………………………………………………….9

آزمون ها………………………………………………………………………………………………18

بسته بندی…………………………………………………………………………………………..22

نشانه های شناسائی کابل ها……………………………………………………………………23

اقسام کابل ها از نظر انتقال انرژی………………………………………………………………..26

فصل دوم : عیب و اتصالی

2-1-  تعریف عیب و اتصالی…………………………………………………………………………29

2-2- علل بروز عیب یا اتصالی روی کابل………………………………………………………….29

2-3- گروه اتصالی ها………………………………………………………………………………..31

2-4-  گروه اتصال کوتاه SHORT CIRCUIT………………………………ا………………………..33

2-5- گروه اتصال های بریدگی BREAK…………….ا……………………………………………….33

2-6- گروه اتصالی کم مقاومت LOW RESESTANCE FAULT…………..ا………………………..34

2-7- گروه اتصال مقاومت بالا HIGH RESITANCE FAULT…………….ا………………………….34

2-8-  اتصال لحظه ایFLASHING FAULT…………….ا…………………………………………….35

2-9- گروه اتصالی های مربوط به پوسته کابل SHEATH FAULT LOCATION…….ا……………35

2-10- اتصالی در اثر رطوبت IN GRESS OF MOISTURE……………..ا………………………….35

2-11-  اتصالی های تخلیه جزئیPARTIAL DISCHARGE RESULT …………..ا………………..36

فصل سوم : سیستم توزیع زمینی و هوائی

3-1- شبکه های توزیع انتقال برق شهر…………………………………………………………….38

3-2- کلیات شبکه های توزیع انرژی الکتریکی……………………………………………………..38

3-3-  مقایسه‌ی شبکه‌های هوایی و زمینی…………………………………………………….39

3-4- عوامل مهم در انتخاب شبکه هوایی و زمینی……………………………………………..39

3-5- مزایا و معایب سیستم هوایی…………………………………………………………..…..42

3-6-مزایا و معایب سیستم زمینی………………………………………………………………..42

مهم خرابی کابل و مراحل عیب یابی

مهم خرابی کابل و مراحل عیب یابی

فصل چهارم : تاریخچه روش عیب یابی کابل

4-1- روش های عیب یابی بدون استفاده از دستگاه……………………………………………….45

4-2- عیب یابی با دستگاه اهم متر…………………………………………………………………….47

4-3- عیب یابی با دستگاه میگر…………………………………………………………………………48

4-4- عیب یابی با دستگاه پل اندازه گیری…………………………………………………………….50

4-5- دستگاه های ثبات………………………………………………………………………………….58

فصل پنجم : نکات ایمنی در عیب یابی

5-1- رعایت نکات ایمنی در انتهای کابل مورد آزمایش………………………………………………….60

5-2- آغاز عملیات عیب یابی………………………………………………………………………………60

5-3- تعیین محل دقیق و سریع عیب…………………………………………………………………….62

فصل ششم : حالات مهم خرابی کابل و مراحل عیب یابی

6-1-  حالات مهم خرابی کابل و مراحل عیب یابی……………………………………………………….64

6-2- آزمایش مقدماتی کابل…………………………………………………………………………………67

6-3- تشخیص اتصال زمین و اتصال کوتاه……………………………………………………………………67

6-4- تشخیص قطع شدگی………………………………………………………………………………….68

فصل هفتم : سوزاندن کابل، دستگاهBT

7-1- سوزاندن کابل)محدود کردن مقاومت نقطه عیب) دستگاهBT………………ا……………………..70

7-2- ساختمان دستگاه کابل سوز…………………………………………………………………………….70

7-3-رعایت نکات مهم در زمان آزمایش با ولتاژ بالا…………………………………………………………..71

7-4- رعایت مواردی در موقع استفاده از کابل سوز………………………………………………………….72

7-5- مواردی که از کابل سوز نمی توان استفاده کرد……………………………………………………….72

7-6- مراحل سوزاندن کابل……………………………………………………………………………………….73

7-7- علت استفاده از ولتاژ  HVDC ……………………………………………….ا…………………………..78

فصل هشتم : دستگاه رفلکتور گراف یا دستگاه انعکاس موج

8-1- اساس کار دستگاهLMG………………………………………………ا……………………………………80

8-2- امپدانس مشخصه کابل…………………………………………………………………………………….81

8-3- دستگاه انعکاس موج پالس یا رفلکتور(LMG)IMPULSE ECHO………………………ا……………….84

8-4- انتخاب سرعت واقعی انتشار موجV/2…………………………………ا……………………………….87

8-5- روشهای اندازه گیری با رفلکتور…………………………………………………………………………….90

8-6- اشکال مختلف رفلکس ها……………………………………………………………………………………95

فصل نهم : استفاده از فرستنده در عیب یابی

9-1- فرستنده صوتی بر چه اساسی کار می کنند و بخشهای مهم و مختلف………………………………103

9-2- استفاده از فرستنده در عیب یابی…………………………………………………………………………..104

9-3- اساس کار دستگاه…………………………………………………………………………………………….105

9-4- تعیین عمق کابل DEPTH OF THE CABLE…………………………..ا……………………………………107

9-5- پیدا کردن مفصل های روی کابل JOINT SEAR CHING……………ا…………………………………….109

9-6- پیدا کردن محل اتصالی غلاف SHEATH FAULT LOCATLOCATION……..ا……………………………111

9-7- عیب یابی پوسته کابل های عایق پلاستیکی………………………………………………………………113

9-8- مسیر یابی کابل Route Tracing………………………ا…………………………………………………….114

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….118

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………119

فرستنده در عیب یابی

فرستنده در عیب یابی

فهرست شکل ها و جدول ها

مقدمه

1-1- ارتباط قیمت وزمان دستگاه ها…………………………………………………………………………………..2

فصل اول

1-1- قسمت های مختلف کابل………………………………………………………………………………………….5

1-2- مدار معادل کابل……………………………………………………………………………………………………..6

فصل دوم

2-1- اتصال نوع سری…………………………………………………………………………………………………..31

2-2- اشکال انواع مختلف اتصال موازی……………………………………………………………………………….32

2-3- اشکال مختلف رفلکتور……………………………………………………………………………………………..33

2-4- اشکال مختلف بریدگی……………………………………………………………………………………………..34

فصل چهارم

4-1- شکل اهم متر……………………………………………………………………………………………………..48

4-2- شکل میگر………………………………………………………………………………………………………….50

4-3- مدار حلقه مورای……………………………………………………………………………………………………51

4-4- اثر سیم های آزمایشگر بر حلقه مورای………………………………………………………………………….54

4-5- شکل روش چهار سیمه پل………………………………………………………………………………………..55

4-6- شکل مدار معکوس شده……………………………………………………………………………………………57

4-7- شکل دستگاه ثبات…………………………………………………………………………………………………..58

فصل ششم

6-1- شکل نمودار مراحل عیب یابی……………………………………………………………………………………..66

فصل هفتم

7-1- شکل قسمت های کابل سوز……………………………………………………………………………………….71

فصل هشتم

8-1- نمایش خطا به قطعات کوچک………………………………………………………………………………………..82

8-2- شکل موج در رفلکتور در روش مستقیم…………………………………………………………………………….91

8-3- شکل موج کابل در روش اندازه گیری به طریق مقایسه فاز ها…………………………………………………..92

8-4- شکل موج کابل در روش دیفرانسیل………………………………………………………………………………..93

8-5- شکل موج کابل در روش کوپلینگ…………………………………………………………………………………….94

8-6- شکل موج کابل به روش کراس تاک………………………………………………………………………………….95

8-7- شکل موج در رفلکتور……………………………………………………………………………………………………97

8-8- شکل موج منفی در رفلکتور…………………………………………………………………………………………..98

8-9- شکل موج مثبت در رفلکتور…………………………………………………………………………………………..98

8-10- شکل موج مختلف در رفلکتور………………………………………………………………………………………..99

فصل نهم

9-1- میدان مغناطیسی در اثر عبور جریان از هادی………………………………………………………………….105

9-2- قطع افقی و عمودی خطوط میدان الکترومغناطیس بوسیله میکروفون………………………………………107

9-3- تعیین عمق کابل به روش آسانسوری…………………………………………………………………………….109

9-4- روش توئیست……………………………………………………………………………………………………….109

9-5- تغییرات سیگنال در مفصل یابی……………………………………………………………………………………110

9-6- عیب یابی پوسته با دستگاه صوتی……………………………………………………………………………….113

9-7- کوپلاژ مستقیم فرستنده صوتی……………………………………………………………………………………115

9-8- روش اتصال جریان مقاومتی……………………………………………………………………………………….115

9-9- روش جریان خازنی…………………………………………………………………………………………………116

9-10- روش تویست………………………………………………………………………………………………………117

9-11- مسیر یابی لوله……………………………………………………………………………………………………117

جدول ها 

فصل اول

1-1- ولتاژهای نامی کابل…………………………………………………………………………………………………………………7

1-2- فرم مشخصات فنی تجهیزات( کابل های فشار متوسط و فشار ضعیف)……………………………………………………10

1-3- فرم مشخصات فنی وتجهیزات) کابلهای فشار متوسط (………………………………………………………………….11-15

1-4- مشخصات فنی وداده های تضمین شده برای کابلهای فشار ضعیف توزیع……………………………………………..16-17

1-5- جدول آزمون های معمول………………………………………………………………………………………………………….18

1- 6- جدول آزمون های ویژه……………………………………………………………………………………………………………18

1-7- جدول آزمون های نوعی……………………………………………………………………………………………………….19-22

1-8-  مقادیر مشخصات فنی برای کابل های مصرفی رایج در شرکت های توزیع – برای کابلهای فشار ضعیف……………….25

1-9-  مقادیر مشخصات فنی برای کابلهای مصرفی رایج در شرکتهای توزیع –برای کابلهای ٢٠ کیلوولت………………………26

فصل هفتم

7-1- مراحل مختلف تشکیل پل کربنی…………………………………………………………………………………………………..75

فصل هشتم

8-1- جدول سرعت انتشار موج………………………………………………………………………………………………………….90

مقدمه :

امروزه تامین رضایت و جلب خاطر مشترکین در شرکت های توزیع نیرو برق از وظایف اصلی آنها می باشد و تداوم برق رسانی از جمله وظایف الزامی شرکتهای توزیع برق به حساب می آید و قطع برق ممکن است باعث وارد آمدن خسارات مالی و جبران ناپذیر به مشترکین شود به خصوص اگر مصرف کننده ها واحد صنعتی یا خدمات باشند به علاوه چون درآمد حاصل از مصرف برق توسط مشترکان ساختار اقتصادی شرکت های توزیع را تشکیل می دهد به حداقل رساندن خاموشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بنابر این با توجه به نکات فوق برای عیب یابی شبکه ها به خصوص در شبکه های زیر زمینی که عیب یابی آنها نسبت به شبکه های هوایی مشکل تر است بایستی از بکار گیری روش ها و دستگاه هایی که در امر عیب یابی زمان بر و دارای خطا نیز می باشند، جداً خوداری کرد از آنجائی که برای مرمت کابل باید خاک برداری شود نباید که بیش از چند متر با نقطه معیوب کابل فاصله داشت و به دلیل پاسخگویی و احساس مسئولیت بیشتر نسبت به همین نیازها است که شرکت های برق سعی دارند همواره از سیستم عیب یابی مدرن در شبکه های توزیع برق خود استفاده نمایند .

بدیهی است که استفاده از انواع دستگاه ها یا وسایل نقلیه آزمایش کابل می تواند باعث صرفه جویی در وقت شما شده و عیب یابی در مدت کمتری انجام پذیرد .

نمودار زیر ارتباط بین قیمت دستگاه های مورد استفاده و زمان متوسط مورد نیاز عملیات عیب یابی را نشان می دهد .

شکل1-1- ارتباط قیمت وزمان دستگاه ها

به طوری که از روی منحنی ملاحظه می شود با استفاده از دستگاه های با قیمت 10000 مارک به طور متوسط برای هر عملیات عیب یابی مدت زمان 7 ساعت لازم است و احتمال موفقیت آمیز عملیات حدود 70 % می باشد .

شکل بالا رابطه بین قیمت دستگاه ها و زمان صرف شده در عملیات عیب یابی با استفاده از دستگاه های با قیمت 50000مارک به طور متوسط برای عملیات عیب یابی مدت زمان 1.5 ساعت لازم است و احتمال موفقیت آمیز بودن عملیات 90 % می باشد ارقام مربوط به مدت زمان عملیات عیب یابی در کشور ما حتی ممکن است بالا تر باشد.

تولید کننده های مهم دستگاه های عیب یابی در دنیا بیشتر کشور انگلیس ، آلمان ، ژاپن و امریکا هستند ماشین های مدرن عیب یابی کابل که تجهیزات مدرن عیب یابی در آنها جا سازی می شود از نظر رعایت مسائل فنی خود دارای ویژگی خاص می باشند .

قیمت دستگاه های مدرن عیب یابی کابل بسیار گران است و خرید آنها به علت ارزبری حدود 600 میلیون تومان و بالاتر هزینه در بر خواهد داشت , تجهیزات مدرن عیب یابی کابل از قبیل BT ( کابل سوز) FLS (مسیر یاب)  LMG و رفلکتور گراف و SWG (تخلیه خازنی) و غیره می باشند.

برای عیب یابی موفق ، عیب یاب باید با توجه به ساختار دستگاه های عیب یاب مدرن از دانش و توانایی کافی برخوردار بوده و با دستگاه های مربوطه آشنایی کامل داشته باشد . به علاوه ، توجه کافی در این زمینه یکی از عوامل بسیار مهم در عیب یابی به شمار می آید.

برخی از چهر ه های ماندگار در ابداع و ارائه تجهیزات پیشرفته عیب یابی کابل :

  • دکتر Josef Baur بنیان گذار کارخانه BAUR اتریش
  • دکتر Martin Baur مدیر عامل کارخانه BAUR اتریش
  • مهندس Alferd Bechter مدیر بخش تعمیرات کارخانه BAUR اتریش
  • دکتر Herbert Jann بنیان گذار کارخانه SEBA آلمان
  • مهندسClegg Barry متخصص عیب یاب کابل در برق انگلستان

مقطع : کارشناسی

بلا فاصله بعد از خرید به ایمیلی که در مرحله بعد وارد می کنید ارسال می شود.

قیمت :25 هزار تومان
دارای فایل word  و pdf