چکیده

طراحی لرزه ای سازه ها با در نظر گرفتن تغییر شکل غیر الاستیک اعضاء انجام می گیـرد. بـسیاری ازآیین نامه های طراحی با درنظر گرفتن این مزیت ، که سازه قادر به تحمل مقاومت اندوختـه (مقاومـتافزون) قابل توجه و ظرفیت اتلاف انرژی (شکل پذیری ) می باشد، اجـازه بـه کـاهش نیـروی طراحـی   داده اند . مقاومت افزون و شکل پذیری از طریق ضریب رفتار در طراحی سازه بکار برده  می شوند. ایـنضرایب از مهمترین پارامترها در طراحی لرزه ای سازه ها می باشـند. تحقیـق حاضـر، مقاومـت افـزونسیستم های قاب با مهاربند  هم محور فولادی  و قاب با مهاربند  مقاوم در برابـر کمـانش را بـا در نظـرگرفتن مقاومت پس از کمانش بادبند و اثرگذاری مقاومت افزون در ضـریب رفتـار ایـن سیـستم هـا راارزیابی می نماید . بدین منظور، تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش آور ) بر روی  ساختمان ها بـا یـک ودو دهانه بادبندی، تعداد طبقات مختلف و پیکربندی متفـاوت بادبنـدی (هفتـی، هـشتی و ضـربدری) انجام گرفت . بر اساس نتایج تحلیل، ضریب مقاومت افزون مربوط به مقاومت پس از کمـانش، بـه نـوعمهاربند وابس ته است . تعداد دهانه های بادبندی و ارتفاع ساختمان از عوامل تاثیر گذار بر روی ضـریبمقاومت افزون و ضریب رفتار می باشند. بهرحال، برای قاب ها با  مهاربند هـم محـور ضـریب مقاومـتافزون و برای قاب ها با  مهاربند مقاوم در برابر کمانش ضریب شکل پذیری، بیـشترین اثرگـذاری را بـرضریب رفتار دارند. درنهایت، مقادیر مقاومت افزون، ضریب رفتار ناشی از شکل پذیری و ضـریب رفتـارسیستم های قاب با مهاربند هم محور و سیستم های قاب با  مهاربند مقاوم در برابر کمانش ارائه شـدهاست. همچنین نتایج نشان داده کـه، مقـادیر مقاومـت افـزون و ضـریب رفتـار ارائـه شـده بـرای ایـن    سیستم ها در آیین نامه های لرزه ای، نیاز به بازبینی و اصلاح دارد.

کلمات کلیدی : قاب با مهاربند هم محور فولادی، قاب با مهاربند  مقاوم در برابـر کمـانش، ضـریب مقاومـت افـزون،ضریب رفتار ناشی از شکل پذیری، ضریب رفتار، مقاومت پس از کمانش.

 پیشگفتار

کاهش خسارت جبران ناپذیر پدیده زلزلـه همـواره هـدف نهـایی محققـین و دانـشمندان علـممهندسی سازه بوده است. همزمان با پیـشرفت علـوم کـاربردی مخـصوصاً علـوم رایانـه ای ایـده هـا ودیدگاههای مهندسی سازه نیز ارتقاء قابل توجهی داشته اند. امروزه ترس و نگرانی از خطرهـایی زلزلـهجای خود را به امید و اعتماد داده است. تفکر مقاوم سازی ساختمان ها به دلیل موقعیت چشمگیر درنجات جان انسان ها همچنان بی وقفه و با شتابی روزافزون در حال پیشرفت اسـت. فرآینـد سـاخت وساز نیز به طور مستقیم در توسعه همه جانبه کشور تاثیر مستقیم داشته و خود تحت تاثیر فعالیتهـایعلمی و تخصصی قرار دارد. از این رو باید نتایج طرح های پژوهشی، به عنوان زیـر بنـای تـلاش هـایعلمی، به نحو صحیح و موثری در اختیار جامعه علمی، فنی و صنعتی کشور قرار گیرد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

1 -1 – مقدمه

ساختمان ها در طول عمر مفید خود وظیفه تحمل بارهای مختلفی را که دارای ماهیت و مقادیر متفاوتی هستند، بر عهده دارند. نخستین گام در طراحی هر ساختمان، شناخت و برآورد بارهای موثر بر آن می باشد. یکی دیگر از مسائل مهم در طراحی ساختمان ها برآورد اثر یک نوع بار خاصی در طول عمر مفسد آنها است. در محموع برآیند دو مورد فوق نیروی طراحی ساختمان ها را مشخص میکند. برآورد نیروی طراحی ساختمان ها از وظایف آیین نامههای طراحی هر کشور می باشد. آییننامهها مجموعه ای از قوانین و مقررات هستند که با یک پشتوانه تحقیقاتی قابل قبولی تهیه شدهاند و هدف اساسی آنها این است که در یک چهارچوب منطقی با توجه به حاشیه ایمنی مناسب و مجموعه ای از سیاست گذاریهای کلی و بعضاً جزئی، راهنمایی ها و خطوطه کلی برای طراح را فراهم سازد، به نحوی که وی مطمئن باشد که می تواند بدون برخورد با تعداد زیادی پارامتر، تنها با در نظر گرفتن چند ستغیر عمده، تا حد قابل قبولی از نظر دقت بی از ایمسنی، قادر به حلرح یک سازه تعریف شده در حوزه کاربرد آییننامه در برابر زلزله استثت. غالباً مشکل ترین مرحله در طرح یک آییننامه ارائه معیارهای ساده و عملی است که بتوان در عین سادگی و کارآمد بودن با داشتن پشتوانه عملی و تجربی کافی یک دامنه ایمنی قابل قبول و قابل پیش بیلی را فراهم سازد. در حقیقت همواره می بایست بین سادگی کاربرد و سطح ایمنی یک ایین نامه تعادلی برقرار باشد و هیچگاه این دو نباید فدای یکدیگر شوند. نیروی زلزله و برآورد آن از بحث برانکیزترین مسائل طراحی ساختمان ها و علم مهندسی سازه میباشد. با توجه به زمان کوتاه اثر نیروی زلزله بر سازه، آیین نامه ها به دلایل مختلفی نیروی واقعی زلزله را کاهش میدهند. به عبارت دیگر آییننامه ها برای طراحی ساختمان های معمول، نیروی واقعی را که در مدت زلزله به ساختمان اعمال می شود را توصیه نمی کنند. اساسا وقتی سازه ها بصورت ارتجاعی و خطی در برابر زلزله از خود واکنش نشان می دهند، حداکثر نیروی بیشتری متحمل می شوند در نتیجه مقاومت مورد نیاز سازه جهت پایداری، نسبت به حالتی که وارد مرحله غیر ارتجاعی می شود، زیادتر خواهد بود. چنین حالتی باعث پرداخت هزینه های بیشتر برای طراحی ایمن سازه خواهد شد. با توجه به این موضوع اصلی ساده سازی طراحی، هم اکنون روش های توصیه شده در همه آیین نامه ها با بهره گیری از ظرفیت استهلاک انرژی در اثر رفتار غیرخطی، بر این مبنا استوار است که سازه بر اساس نیروی کمتر (کاهش یافته) طراحی شود. بدین منظور از ضریبی بنام ضریب رفتار یا ضریب کاهش نیرو استفاده می شود. یکی از پارامترهای موثر در ضریب رفتار، ضریب مقاومت افزون می باشد. در طراحی لرزهای سازهها مقاومت ارتجاعی مورد نیاز سازهها را متناسب با مقاومت افزون آنها کاهش میدهند. یکی از سیستم های مقاوم لرزه ای در سازه های فولادی ، سیستم قاب مهاربندی همگرا است که در آنها سختی و مقاومت مورد نیاز می تواند با کمترین مقدار فولاد برای سازه تامین شود و طراحی و مدلسازی با کمترین خطا به سادگی انجام گیرد. همچنین این قاب ها برای فراهم کردن استحکام، پایداری جانبی و کاهش تغییر مکان نسبی طبقات در برابر بارهای جانبی مورد استفاده قرار می گیرند. استراتژی طرح لرزه ای در قاب های مهاربندی شده، اطمینان یافتن از رفتار غیر ارتجاعی و تغییر شکل های پلاستیک فقط در مهاربند است زیرا که تغییر شکل های غیر ارتجاعی مهاریند، منیع اصلی جذب انرزی زلزله در سیستم های مهاربندی می باشد. بنابراین برای تعیین ضرایب رفتار و مقاومت افزون این سیستم ها، تعریف نوع عملکرد بادبند و ضوابط لرزه ای آیین نامه طراحی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پایان نامه سعی شده با رعایت کامل ضوابط آیین نامه های 2800 زلزله و مبحث دهم مقررات ملی و با استفاده از مدل و جداول تعریف شده در دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان ها (نشریه 360)، عوامل موثر بر مقاومت افزون، اضافه مقاومت سازه پس از کمانش بادبند، مقادیر ضریب مقاومت افزون و میزان تاثیر آن بر ضریب رفتار معمولی و مهاز بند مقاوم در برابر کمانش تعیین

1-1-  مقدمه ……2

1-2-  اهداف تحقیق …………3

1-3-  نحوه ارائه مطلب ……………….4

پاسخ کلی سازه

پاسخ کلی سازه

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته

2 -1 – مقدمه

در تحقیقات انجام گرفته، مدل های رفتاری المان های بادبندی، عملکرد لرزهای سیستم های قاب با مهاربند هم محور و قاب با مهاربند مقاوم در برابر کمانش و همچنین پارامترهای طراحی لرزه ای این سیستم ها مانند ضریب مقاومت افزون و ضریب رفتار ارائه شده است. به منظور گسترش این تحقیقات و براورد اهداف این پایان نامه در این فصلی خلاصه ای از تحقیقات انجام گرقته برای عملکرد سیستم های مهار بندی نشان داده شده و توضیحات کاملتر در فصلی مرتبط با هر موضوع ارائه می گردد.

2-1-  مقدمه ……7

2-2-  تحقیقات انجام گرفته بر روی مقاومت افزون ..7

2-3-  تحقیقات انجام گرفته بر روی قاب ها با مهاربند هم محور ………..8

2-4-  تحقیقات انجام گرفته بر روی قاب ها با مهاربند مقاوم در برابر کمانش ……..9

قاب 3 طبقه با بادبند هم محور شهتی در دو دهانه کناری

قاب 3 طبقه با بادبند هم محور شهتی در دو دهانه کناری

فصل سوم: پارامترهای طراحی لرزه ای و عوامل موثر بر آن

3 -1 – مقدمه

عملکرد سازه در هنگام وقوع زلزله های متوسط و بالا، وارد محدوده غیرخطی می گردد و برای در نظر گرفتن آن نیاز به یک تحلیل غیرخطی میباشد، ولی بدلیل پرهزینه بودن روش تحلیل غیرخطی، عدم گستردگی آن و سهولت روش خطی، روش تحلیل و طراحی معمول بر اساس تحلیل خطی سازه با نیروی کوچک شده زلزله منظور می شود. طراحی سازه برای نیروی کمتر منجر به اقتصادی شدن مقاطع می شود. اساساً وقتی سازه ها بصورت ارتجاعی و خطی در برابر زلزله از خود واکنش نشان میدهند، حداکثر نیروی بیشتری متحمل می شوند در نتیجه مقاومت مورد نیاز سازه جهت پایداری، نسبت به حالتی که وارد مرحله غیر ارتجاعی می شود، زیادتر خواهد بود. چنین حالتی باعث پرداخت هزینه های بیشتر برای طراحی ایمن سازه هد شد. با توجه به این موضوع اصلی ساده سازی طراحی، هم اکنون روشهای توصیه شده در همه ها با بهره گیری از ظرفیت استهلاک انرژی در اثر رفتار غیرخطی، بر این مینا استوار است که شاوه بر اساس نیروی کمتر (کاهش یافته) طراحی می شود و با ارائه روشها و جزئیات خاصی امکانپذیرش تغییر شکل های غیر خطی بزرگتر در سازه ایجاد شود. برای در نظر گرفتن عملکرد غیر ارتجاعی سازه در روش طراحی خطی از پارامترهای طراحی لرزه ای (ضریب رفتار، ضریب رفتار ناشی از شکل پذیری و ضریب مقاومت افزون) استفاده می شود.

3-1-  مقدمه ….12

3-2-  ضریب رفتار ………….12

3-2-1- روشهای محاسبه ضریب رفتار …………14

3-2-1-1-  روش طیف ظرفیت فریمن ..15

3-2-1-2-  روش شکل پذیری یوانگ ….15

3-3-  ضریب رفتار ناشی از شکل پذیری ………………17

3-3-1- ضرایب شکل پذیری موضعی و کلی سازه ………..18

3-3-2- روشهای محاسبه ضریب رفتار ناشی از شکل پذیری …..19

3-4-  مقاومت افزون ……….19

3-4-1- عوامل موثر در مقاومت افزون ………….21

3-4-2- محاسبه ضریب مقاومت افزون سازه ..23

3-4-3- برخی برآوردهای از ضریب مقاومت افزون ……….25

 فصل چهارم: فرضیات مدلسازی و تحلیل

4 -1 – مقدمه

در این فصل معرفی مدلهای سازه ای، هندسه مدلها و نوع طراحی آنها بیان شده است. سطوح عملکرد کل ساختمان و سطح عملکرد مورد نظر برای اهداف این پایان نامه تعریف گردیده و همچنین آنالیز مورد نظر برای تحلیل قاب ها و قابلیت نرم افزارهای بکار رفته نشان داده شده است. جزئیات مدلهای رفتاری اعضاء نیز که در نرم افزارها و بر طبق آیین نامه انجام گرفته مورد بررسی واقع گردیده و نحوه محاسبه ضریب مقاومت افزون، ضریب رفتار ناشی از شکل پذیری و ضریب رفتار از نتایج آنالیز مدلها ارائه شده است.

4-1-  مقدمه ….29

4-2-  معرفی مشخصات مدل سازه …………….29

4-2-1-  هندسه مدل سازه ………………..29

4-2-2-  بارگذاری مدل سازه …………….29

4-2-3-  طراحی مدل سازه ……………….32

4-3- سطوح عملکرد سازه ………..34

4-4- آنالیز مورد استفاده برای تحلیل مدل ها ……..35

4-4-1-  روش آنالیز الاستیک ……………35

4-4-2-  روش آنالیز غیر الاستیک ……………….35

4-5-  انتخاب نرم افزار ………………36

4-5-2-  نرم افزار ETABS ……ا…………39

4-6-  فرضیات مدلسازی …………..39

4-6-1-  نحوه تعریف رفتار تیر و ستون در نرم افزار ………40

4-6-2-  نحوه تعریف رفتار مهاربند معمولی در نرم افزار ………….41

4-6-3-  نحوه تعریف رفتار مهاربند مقاوم در برابر کمانش در نرم افزار ……..42

4-7-  نحوه محاسبه پارامترهای طراحی لرزه ای …..43

4-7-1-  نحوه محاسبه ضریب رفتار ……………..44

4-7-2-  نحوه محاسبه ضریب مقاومت افزون ……………….44

4-7-3-  نحوه محاسبه ضریب رفتار ناشی از شکل پذیری ……….46

 فصل پنجم: قاب های فولادی با مهاربند هم محور

5 -1 – مقدمه

عملکرد مطلوب ساره های طراحی شده در برابر نیروهای وارده در طول عمر مفید آن از اهداف طراحی سازه ها می باشد. در مسئله طراحی آنچه بیش از همه مهم است تعیین ظرفیت ها و نیازها می باشد که شامل تمام پارامترهای مقاومت، سختی و شکل پذیری است. به دلیل ظرفیت بالای شکل بذ بری فولاد، در گذشته قابهای فولادی به عنوان سیستم سازه ای با عملکرد عالی در مقابل بارگذاری لرزه ای در نظر گرفته می شدند. در هر حال عملکرد نامناسب سازه های فولادی در برابر زلزله های مکزیک 1985، نورتریج 1994 و کوبه 1995 نشان دهنده خسارت های وارده شامل فروریزش سازه، گسیختگی ترد جوش اتصال تیر به استوپن در قابهای مقاوم خمشی می باشد. همچنین قاب های خمشی فولادی در ساختمان های بلند مرتبه تماپلی بر تشکیل تغییر مکان نسبی بزرگ در طبقات دارند. یکی از اثرات این حوادث افزایش و سرعت دگرگهان تحقیقات در رابطه با قاب مهاربندی به عنوان یک سیستم سازه ای پیشنهادی سی باشد المفاده از سیستم های قاب بادبندی اغلب توام با افزایش نسبتا زیاد سختی و مقاومت سازه ها بوده به تحوی که با بالا رفتن سختی نیروهای وارد از طرف زلزله به سازه افزایش می یابد. همچنین این فاب ها برای فراهم کردن استحکام، پایداری جانبی و کاهش تغییر مکان نسبی طبقات در برابر بارهای جانبی مورد استفاده قرار می گیرند.

5-1-  مقدمه ….48

5-2-  سیستم قاب با مهاربند هم محور ………48

5-3-  انواع مهاربندی هم محور از نظر رفتار ………….50

5-3-1-  انواع مهاربند هم محور از نظر مقاومت …………….50

5-3-2-  انواع مهاربند هم محور از نظر شکل پذیری …….51

5-4-  مدل های رفتاری مهاربند ………………..51

5-4-1-  مدل های اجزاء محدود ……….52

5-4-2-  مدل های تئوری فیزیکی ……………….53

5-4-3-  مدل های پدیده ای …………….54

5-5-  تشریح نواحی منحنی هیستریس غیر ارتجاعی بادبند …………….56

5-6-  عملکرد لرزه ای سیستمهای قاب با مهاربند هم محور …………….59

5-7-  نتایج بدست آمده برای قاب های فولادی با مهاربند هم محور معمولی ……62

5-7-1-  قاب های فولادی با مهاربند هم محور هشتی در دهانه میانی …….62

5-7-2-  قاب های فولادی با مهاربند هم محور هشتی در دو دهانه کناری ………….67

5-7-3-  قاب های فولادی با مهاربند هم محور هفتی در دهانه میانی ………72

5-7-4-  قاب های فولادی با مهاربند هم محور هفتی در دو دهانه کناری …………..77

5-7-5- قاب های فولادی با مهاربند هم محور ضربدری در دهانه میانی ….82

5-7-6-  قاب های فولادی با مهاربند هم محور ضربدری در دو دهانه کناری ………87

5-7-7-  نتایج بدست آمده برای قاب های فولادی با مهاربند هم محور معمولی …92

فصل ششم: قاب های فولادی با مهاربند مقاوم در برابر کمانش

6-1-  مقدمه ….98

6-2-  اجزاء تشکیل دهنده مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش ………101

6-3-  ضوابط طراحی قاب با مهاربندی مقاوم در برابر کمانش ……….102

6-3-1-  ضوابط طراحی عضو بادبندی ……….103

6-3-2-  ضوابط طراحی اتصالات بادبندی …105

6-3-3-  ضرایب طراحی لرزه ای بادبندهای مقاوم در برابر کمانش ………..105

6-4-  عملکرد لرزه ای سیستم های قاب با مهاربند مقاوم در برابر کمانش ……..106

6-5-  نتایج بدست آمده برای قاب های فولادی با مهاربند هم محور کمانش تاب ……..108

6-5-1-  قاب های فولادی با مهاربند کمانش تاب هشتی در دهانه میانی …………108

6-5-2-  قاب های فولادی با مهاربند کمانش تاب هشتی در دو دهانه کناری …..113

6-5-3-  قاب های فولادی با مهاربند کمانش تاب هفتی در دهانه میانی ………….118

6-5-4- قاب های فولادی با مهاربند کمانش تاب هفتی در دو دهانه کناری …….123

6-5-5-  نتایج بدست آمده برای قاب های فولادی با مهاربند هم محور مقاوم در برابر کمانش …….128

 فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادات

7-1-  مقدمه ………………..132

7-2-  نتیجه گیری …………………132

7-2-1-  نتیجه گیری مربوط به قاب های فولادی با مهاربند هم محور معمولی ………..132

7-2-2-  نتیجه گیری مربوط به قاب های فولادی با مهاربند مقاوم در برابر کمانش …….133

7-3-  پیشنهادات …………134

فهرست مقالات ارائه شده …………….155

منابع و مراجع ………..157

 فهرست جداول

جدول 5-1- ضرایب مقاومت افزون برای قاب های فولادی با بادبند هم محور هشتی در دهانه میانی ……66

جدول 5-2-  ضریب شکل پذیری برای قاب های فولادی با بادبند هم محور هشتی در دهانه میانی ………66

جدول 5-3-  ضریب رفتار برای قاب های فولادی با بادبند هم محور هشتی در دهانه میانی ………..66

جدول 5-4-  ضرایب مقاومت افزون برای قاب های فولادی با بادبند هم محور هشتی در دو دهانه کناری …….71

جدول 5-5- ضریب شکل پذیری برای قاب های فولادی با بادبند هم محور هشتی در دو دهانه کناری ….71

جدول 5-6- ضریب رفتار برای قاب های فولادی با بادبند هم محور هشتی در دو دهانه کناری ……71

جدول 5-7-  ضرایب مقاومت افزون برای قاب های فولادی با بادبند هم محور هفتی در دهانه میانی …….76

جدول 5-8-  ضریب شکل پذیری برای قاب های فولادی با بادبند هم محور هفتی در دهانه میانی ………..76

جدول 5-9-  ضریب رفتار برای قاب های فولادی با بادبند هم محور هفتی در دهانه میانی …………76

جدول 5-10-  ضرایب مقاومت افزون برای قاب های فولادی با بادبند هم محور هفتی در دو دهانه کناری ……..81

جدول 5-11-  ضریب شکل پذیری برای قاب های فولادی با بادبند هم محور هفتی در دو دهانه کناری ……..81

جدول 5-12-  ضریب رفتار برای قاب های فولادی با بادبند هم محور هفتی در دو دهانه کناری …81

جدول 5-13-  ضرایب مقاومت افزون برای قاب های فولادی با بادبند هم محور ضربدری در دهانه میانی ……86

جدول 8-14-  ضریب شکل پذیری برای قاب های فولادی با بادبند هم محور ضربدری در دهانه میانی …86

جدول 5-15-  ضریب رفتار برای قاب های فولادی با بادبند هم محور ضربدری در دهانه میانی ….86

جدول 5-16-  ضرایب مقاومت افزون برای قاب های فولادی با بادبند هم محور ضربدری در دو دهانه کناری ……91

جدول 5-17-  ضریب شکل پذیری برای قاب های فولادی با بادبند هم محور ضربدری در دو دهانه کناری ……………91

جدول 5-18-  ضریب رفتار برای قاب های فولادی با بادبند هم محور ضربدری در دو دهانه کناری ……….91

جدول 6-1-  ضرایب مقاومت افزون برای قاب های فولادی با بادبند BRB هشتی در دهانه میانی ……..112

جدول 6-2-  ضریب شکل پذیری برای قاب های فولادی با بادبند BRB هشتی در دهانه میانی …………112

جدول 6-3-  ضریب رفتار برای قاب های فولادی با بادبند BRB هشتی در دهانه میانی ………….112

جدول 6-4-  ضرایب مقاومت افزون برای قاب های فولادی با بادبند BRB هشتی در دو دهانه کناری …….117

جدول 6-5-  ضریب شکل پذیری برای قاب های فولادی با بادبند BRB هشتی در دو دهانه کناری …..117

جدول 6-6-  ضریب رفتار برای قاب های فولادی با بادبند BRB هشتی در دو دهانه کناری …….117

جدول 6-7-  ضرایب مقاومت افزون برای قاب های فولادی با بادبند BRB هفتی در دهانه میانی ……….122

جدول 6-8-  ضریب شکل پذیری برای قاب های فولادی با بادبند BRB هفتی در دهانه میانی ………….122

جدول 6-9-  ضریب رفتار برای قاب های فولادی با بادبند BRB هفتی در دهانه میانی ……………122

جدول 6-10-  ضرایب مقاومت افزون برای قاب های فولادی با بادبند BRB هفتی در دو دهانه کناری …….127

جدول 6-11-  ضریب شکل پذیری برای قاب های فولادی با بادبند BRB هفتی در دو دهانه کناری …127

جدول 6-12-  ضریب رفتار برای قاب های فولادی با بادبند BRB هفتی در دو دهانه کناری …..127

فهرست شکلها

شکل3-1- رفتار کلی یک سازه متعارف ……………..16

شکل3-2-  تشکیل مکانیزم ناپایداری در سازه ……24

شکل 4-1-  پیکربندی مدلهای سازه ای ………………30

شکل 4-2-  مدل رفتاری المان خرپایی ساده در برنامه SNAP ….ا…..37

شکل 4-3-  نسبت لنگر- دوران و لنگر- انحناء …….38

شکل 4-4-  سطح اندرکنش تسلیم المان تیر- ستون در برنامه SNAP ..ا………..38

شکل 4-5-  رفتار هیسترزیس محوری مورد استفاده در مدل کمانشی بادبند ….39

شکل 4-6-  منحنی نیرو- تغییرشکل تعمیم یافته برای تیر و ستون ………………..40

شکل 4-7-  سطوح عملکرد کل ساختمان برای رفتار تیر و ستون …..41

شکل 4-8-  منحنی نیرو- تغییرشکل تعمیم یافته برای مهاربند ……..41

شکل 4-9-  سطوح عملکرد کل ساختمان برای رفتار مهاربند معمولی …………….42

شکل 4-10-  سطوح عملکرد کل ساختمان برای رفتار مهاربند مقاوم در برابر کمانش ………………..43

شکل 4-11-  پاسخ کلی سازه …..44

شکل 5-1-  رفتار مهاربندهای هم محور ………………50

شکل 5-2-  نمونه های مختلف المان خرپایی ساده ………………52

شکل 5-3-  مدل اجزاء محدود …52

شکل 5-4-  مدل تئوری فیزیکی (مدل هیگینباتم) ………………53

شکل 5-5-  مدلهای پدیده ای ….55

شکل 5-6-  رفتار پایه سیکل کامل غیر ارتجاعی بادبند تقسیم شده به نواحی مختلف …………57

شکل 5-7- قاب 3 طبقه با بادبند هم محور هشتی در دهانه میانی(SNAP) …..ا………….62

شکل 5-8-  قاب 3 طبقه با بادبند هم محور هشتی در دهانه میانی(ETABS) …ا…………62

شکل 5-9-  قاب 5 طبقه با بادبند هم محور هشتی در دهانه میانی(SNAP) …ا..63

شکل 5-10-  قاب 5 طبقه با بادبند هم محور هشتی در دهانه میانی(ETABS)………ا……..63

شکل 5-11-  قاب 7 طبقه با بادبند هم محور هشتی در دهانه میانی(SNAP) ……ا……….63

شکل 5-12-  قاب 7 طبقه با بادبند هم محور هشتی در دهانه میانی(ETABS) ….ا…………64

شکل 5-13-  قاب 10 طبقه با بادبند هم محور هشتی در دهانه میانی(SNAP) ….ا………….64

شکل 5-14-  قاب 10 طبقه با بادبند هم محور هشتی در دهانه میانی(ETABS) ……ا………….64

شکل 5-15-  قاب 12 طبقه با بادبند هم محور هشتی در دهانه میانی(SNAP) ……ا………65

شکل 5-16- قاب 12 طبقه با بادبند هم محور هشتی در دهانه میانی(ETABS) ….ا…………65

شکل 5-17-  قاب 3 طبقه با بادبند هم محور هشتی در دو دهانه کناری(SNAP)…….ا……..67

شکل 5-18-  قاب 3 طبقه با بادبند هم محور هشتی در دو دهانه کناری (ETABS) ……ا……..67

5-19-  5 طبقه با بادبند هم محور هشتی در دو دهانه کناری(SNAP) …….ا…………68

5-20-  5 طبقه با بادبند هم محور هشتی در دو دهانه کناری (ETABS) …..ا………68

5-21-  7 طبقه با بادبند هم محور هشتی در دو دهانه کناری(SNAP) ………ا……….68

5-22- 7 طبقه با بادبند هم محور هشتی در دو دهانه کناری (ETABS) ……ا……..69

5-23-  قاب 10 طبقه با بادبند هم محور هشتی در دو دهانه کناری(SNAP) ……ا…….69

5-24-  قاب 12 طبقه با بادبند هم محور ضربدری در دهانه میانی(ETABS) ……..ا…….69

شکل 5-25-  قاب 12 طبقه با بادبند هم محور هشتی در دو دهانه کناری(SNAP) ……ا………70

شکل 5-26-  قاب 12 طبقه با بادبند هم محور هشتی در دو دهانه کناری (ETABS)………..ا…..70

شکل 5-27-  قاب 3 طبقه با بادبند هم محور هفتی در دهانه میانی(SNAP) ..ا………….72

شکل 5-28- قاب 3 طبقه با بادبند هم محور هفتی در دهانه میانی(ETABS) ….ا………..72

شکل 5-29-  قاب 5 طبقه با بادبند هم محور هفتی در دهانه میانی(SNAP) ..ا…………..73

شکل 5-30-  قاب 5 طبقه با بادبند هم محور هفتی در دهانه میانی(ETABS) ……ا………..73

شکل 5-31- قاب 7 طبقه با بادبند هم محور هفتی در دهانه میانی(SNAP)…………..ا…………73

شکل 5-32-  قاب 7 طبقه با بادبند هم محور هفتی در دهانه میانی(ETABS) ……ا………74

شکل 5-33-  قاب 10 طبقه با بادبند هم محور هفتی در دهانه میانی(SNAP)………….ا……….74

شکل 5-34- قاب 10 طبقه با بادبند هم محور هفتی در دهانه میانی(ETABS) ……ا…………74

شکل 5-35-  قاب 12 طبقه با بادبند هم محور هفتی در دهانه میانی(SNAP)………..ا……..75

شکل 5-36-  قاب 12 طبقه با بادبند هم محور هفتی در دهانه میانی(ETABS) ……ا………..75

شکل 5-37-  قاب 3 طبقه با بادبند هم محور هفتی در دو دهانه کناری(SNAP) …..ا….77

شکل 5-38-  قاب 3 طبقه با بادبند هم محور هفتی در دو دهانه کناری (ETABS) ..ا..77

شکل 5-39-  قاب 5 طبقه با بادبند هم محور هفتی در دو دهانه کناری(SNAP) ……………..ا………..78

شکل 5-40-  قاب 5 طبقه با بادبند هم محور هفتی در دو دهانه کناری (ETABS) …………….ا…….78

شکل 5-41-  قاب 7 طبقه با بادبند هم محور هفتی در دو دهانه کناری(SNAP) …………ا…………….78

شکل 5-42-  قاب 7 طبقه با بادبند هم محور هفتی در دو دهانه کناری (ETABS) ………..ا…………79

شکل 5-43-  قاب 10 طبقه با بادبند هم محور هفتی در دو دهانه کناری(SNAP) …..ا………….79

شکل 5-44-  قاب 10 طبقه با بادبند هم محور هفتی در دو دهانه کناری (ETABS)………ا…………79

شکل 5-45-  قاب 12 طبقه با بادبند هم محور هفتی در دو دهانه کناری(SNAP) …ا…80

شکل 5-46-  قاب 12 طبقه با بادبند هم محور هفتی در دو دهانه کناری (ETABS) ……..ا….80

شکل 5-47-  قاب 3 طبقه با بادبند هم محور ضربدری در دهانه میانی(SNAP)…..ا……82

شکل 5-48-  قاب 3 طبقه با بادبند هم محور ضربدری در دهانه میانی(ETABS) ……….ا………82

شکل 5-49-  قاب 5 طبقه با بادبند هم محور ضربدری در دهانه میانی(SNAP) …………….ا………….83

شکل 5-50- قاب 5 طبقه با بادبند هم محور ضربدری در دهانه میانی(ETABS) ………….ا…………..83

شکل 5-51-  قاب 7 طبقه با بادبند هم محور ضربدری در دهانه میانی(SNAP) ………..ا………………83

شکل 5-52-  قاب7 طبقه با بادبند هم محور ضربدری در دهانه میانی(ETABS) …..ا…84

شکل 5-53-  قاب 10 طبقه با بادبند هم محور ضربدری در دهانه میانی(SNAP) ……….ا………84

5-54-  10 طبقه با بادبند هم محور ضربدری در دهانه میانی(ETABS) ………….ا…….84

5-55-  12 طبقه با بادبند هم محور ضربدری در دهانه میانی(SNAP) ……………….ا…….85

5-56-   12 طبقه با بادبند هم محور ضربدری در دهانه میانی(ETABS) ………..ا……85

5-57- 3 طبقه با بادبند هم محور ضربدری در دو دهانه کناری(SNAP) ………ا…..87

5-58-  قاب 3 طبقه با بادبند هم محور ضربدری در دو دهانه کناری(ETABS)….ا………87

5-59-  قاب 5 طبقه با بادبند هم محور ضربدری در دو دهانه کناری(SNAP) ……ا………88

شکل 5-60-  قاب 5 طبقه با بادبند هم محور ضربدری در دو دهانه کناری(ETABS)………ا……..88

شکل 5-61-  قاب 7 طبقه با بادبند هم محور ضربدری در دو دهانه کناری(SNAP) ……..ا…………88

شکل 5-62-  قاب 7 طبقه با بادبند هم محور ضربدری در دو دهانه کناری(ETABS)………………..ا…………89

شکل 5-63-  قاب 10 طبقه با بادبند هم محور ضربدری در دو دهانه کناری(SNAP) ..ا………..89

شکل 5-64-  قاب 10 طبقه با بادبند هم محور ضربدری در دو دهانه کناری(ETABS)…….ا……….89

شکل 5-65-  قاب 12 طبقه با بادبند هم محور ضربدری در دو دهانه کناری(SNAP) …………..ا……90

شکل 5-66-  قاب 12 طبقه با بادبند هم محور ضربدری در دو دهانه کناری(ETABS)…………ا……90

شکل 6-67-  ضرایب مقاومت افزون قاب های فولادی با مهاربند هم محور در یک دهانه……………..95

شکل 6-68-  ضرایب مقاومت افزون قاب های فولادی با مهاربند هم محور در دو دهانه کناری…….95

شکل 6-69-  ضرایب رفتار قاب های فولادی با مهاربند هم محور در یک دهانه …………..95

شکل 6-70-  ضرایب رفتار قاب های فولادی با مهاربند هم محور در دو دهانه کناری….96

شکل 6-1-  رفتار بادبندهای متداول و BRB ……….ا………………99

شکل 6-2-  جزئیات پیکربندی بادبند BRB …………..ذ…………102

شکل 6-3-  قاب 3 طبقه با بادبند BRB هشتی در دهانه میانی(SNAP)…..ا……………108

شکل 6-4-  قاب 3 طبقه با بادبند BRB هشتی در دهانه میانی(ETABS)………………ا………………108

شکل 6-5-  قاب 5 طبقه با بادبند BRB هشتی در دهانه میانی(SNAP)..ا………………109

شکل 6-6-  قاب 5 طبقه با بادبند BRB هشتی در دهانه میانی(ETABS)………..ا………..109

شکل 6-7-  قاب 7 طبقه با بادبند BRB هشتی در دهانه میانی(SNAP)……………..ا…109

شکل 6-8-  قاب 7 طبقه با بادبند BRB هشتی در دهانه میانی(ETABS)………….ا….110

شکل 6-9-  قاب 10 طبقه با بادبند BRB هشتی در دهانه میانی(SNAP)…………….ا………..110

شکل 6-10-  قاب 10 طبقه با بادبند BRB هشتی در دهانه میانی(ETABS)……..ا…110

شکل 6-11-  قاب 12 طبقه با بادبند BRB هشتی در دهانه میانی(SNAP)………ا……111

شکل 6-12-  قاب 12 طبقه با بادبند BRB هشتی در دهانه میانی(ETABS)………ا..111

شکل 6-13-  قاب 3 طبقه با بادبند BRB هشتی در دو دهانه کناری(SNAP)…….ا….113

شکل 6-14-  قاب 3 طبقه با بادبند BRB هشتی در دو دهانه کناری(ETABS)…..ا..113

شکل 6-15-  قاب 5 طبقه با بادبند BRB هشتی در دو دهانه کناری(SNAP)………..ا………114

شکل 6-16-  قاب 5 طبقه با بادبند BRB هشتی در دو دهانه کناری(ETABS)………….ا…….114

شکل 6-17-  قاب 7 طبقه با بادبند BRB هشتی در دو دهانه کناری(SNAP)..ا………114

شکل 6-18-  قاب 7 طبقه با بادبند BRB هشتی در دو دهانه کناری(ETABS)…………..ا………115

6-19-   10 طبقه با بادبند BRB هشتی در دو دهانه کناری(SNAP)………….ا…….115

6-20-   10 طبقه با بادبند BRB هشتی در دو دهانه کناری(ETABS)……….ا…….115

6-21-   12 طبقه با بادبند BRB هشتی در دو دهانه کناری(SNAP)………….ا…….116

6-22- 12 طبقه با بادبند BRB هشتی در دو دهانه کناری(ETABS)…………..ا………116

6-23-  قاب 3 طبقه با بادبند BRB هفتی در دهانه میانی(SNAP)…..ا..118

6-24-  قاب 3 طبقه با بادبند BRB هفتی در دهانه میانی(ETABS) ….ا………..118

شکل 6-25-  قاب 5 طبقه با بادبند BRB هفتی در دهانه میانی(SNAP)..ا…..119

شکل 6-26-  قاب 5 طبقه با بادبند BRB هفتی در دهانه میانی(ETABS)………ا…….119

شکل 6-27-  قاب 7 طبقه با بادبند BRB هفتی در دهانه میانی(SNAP)………….ا……119

شکل 6-28-  قاب 7 طبقه با بادبند BRB هفتی در دهانه میانی(ETABS) ……..ا…….120

شکل 6-29-  قاب 10 طبقه با بادبند BRB هفتی در دهانه میانی(SNAP)………..ا…..120

شکل 6-30-  قاب 10 طبقه با بادبند BRB هفتی در دهانه میانی(ETABS)……..ا…..120

شکل 6-31-  قاب 12 طبقه با بادبند BRB هفتی در دهانه میانی(SNAP)……….ا……121

شکل 6-32-  قاب 12 طبقه با بادبند BRB هفتی در دهانه میانی(ETABS)………ا….121

شکل 6-33- قاب 3 طبقه با بادبند BRB هفتی در دو دهانه کناری(SNAP)……….ا…123

شکل 6-34-  قاب 3 طبقه با بادبند BRB هفتی در دو دهانه کناری(ETABS)……ا…123

شکل 6-35-  قاب 5 طبقه با بادبند BRB هفتی در دو دهانه کناری(SNAP)……….ا..124

شکل 6-36-  قاب 5 طبقه با بادبند BRB هفتی در دو دهانه کناری(ETABS)……..ا………..124

شکل 6-37-  قاب 7 طبقه با بادبند BRB هفتی در دو دهانه کناری(SNAP)………ا…124

شکل 6-38-  قاب 7 طبقه با بادبند BRB هفتی در دو دهانه کناری(ETABS)……ا…125

شکل 6-39-  قاب 10 طبقه با بادبند BRB هفتی در دو دهانه کناری(SNAP)………..ا………..125

شکل 6-40-  قاب 10 طبقه با بادبند BRB هفتی در دو دهانه کناری(ETABS)…..ا…………..125

شکل 6-41-  قاب 12 طبقه با بادبند BRB هفتی در دو دهانه کناری(SNAP)…….ا..126

شکل 6-42-  قاب 12 طبقه با بادبند BRB هفتی در دو دهانه کناری(ETABS)….ا..126

شکل 6-43-  ضرایب مقاومت افزون قاب های فولادی با مهاربند کمانش تاب در یک دهانه………129

شکل 6-44-  ضرایب مقاومت افزون قاب های فولادی با مهاربند کمانش تاب در دو دهانه کناری ……….130

شکل 6-45-  ضرایب رفتار قاب های فولادی با مهاربند کمانش تاب در یک دهانه……130

شکل 6-46-  ضرایب رفتار قاب های فولادی با مهاربند کمانش تاب در دو دهانه کناری……………130

فهرست پیوستها 

پیوست (1): جداول مقاطع طراحی اعضاء مدلها …136

پیوست (2): فایلهای ورودی نرم افزار SNAP-2DX ……….ا..151

ضمیمه (1)-  فایل ورودی نرم افزار SNAP برای قاب پنج طبقه با مهاربند هم محور معمولی هشتی…………151

ضمیمه (2)-  فایل ورودی نرم افزار SNAP برای قاب پنج طبقه با مهاربند مقاوم در برابر کمانش هشتی …….153


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از ارزيابی مقاومت افزون سيستم های قاب مهاربندی هم محور فولادي با درنظر گرفتن مقاومت پس از كمانش اعضاء بادبند

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید