مقدمه

امروزه با پیشرفت همه جانبه تکنولوژی بخصوص درتکنولوژی اطلاعات(IT) وشبکه های کامپیوتری بحث کاربرد این تکنولوژی درساختمان برای بهره مندی از خصوصیات مناسب آن مطرح شده است.طبق آمار منتشرشده ازسوی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور،چهل درصد انرژی مصرفی درایران مربوط به بخش ساختمان می باشد.همچنین طبق برآوردهای بعمل آمده بابکارگیری صنعت اتوماسیون ساختمان میتوان حداقل سی درصد درمصرف انرژی ساختمان های مسکونی صرفه جویی کرد.یعنی در حدود دوازده درصد صرفه جویی درمصرف سالانه انرژی کشور.باانجام چنین صرفه جویی عظیمی راه برای توسعه همه جانبه کشور هموارتر میشود.طور کلی امروزه دلایل استفاده از اتوماسیون ساختمان بخصوص درساختمان های بزرگ رامیتوان چنین برشمرد.

 • صرفه جویی مصرف انرژی
 • ایجاد راحتی وامنیت بیشتر
 • امکان کنترل متمرکز همه سیستم های ساختمان
 • امکان کنترل ساختمان ازطریق اینترنت
 • راحتی درکارکرد
 • امکان کنترل ومدیریت ازهمه نقاط وهمچنین ازاینترنت
 • سهولت تکامل
 • قابل انعطاف بودن دربرابر تغییرات کاربری

بنابراین به نظر میرسد که اتوماسیون ساختمان برای مدیران ساختمان ها بخصوص ساختمان های بزرگ که دارای سیستم فراوانی می باشند بسیارمناسب وحتی گاهی ضروری می باشد.کاربرد سیستم های مدیریت انرژی ساختمان برای سازندگان ومصرف کنندگان مزایای بسیارزیادی دارد،از جمله برای سازندگان:

 • کاهش هزینه ساخت
 • افزایش رقابتی وتوسعه آن
 • امتیازات رقابتی قابل توجه
 • افزایش میزان کارآیی ساختمان درکاربری های مختلف
 • کاهش ریسک تعهدات ومسائل حقوقی

برای مصرف کنندگان:

 • افزایش کیفیت بدون افزایش هزینه اضافه
 • افزایش تناسب و آسایش وکارایی
 • کاهش هزینه های جاری
 • درطول حصول مزایای اقتصادی ازطریق کاهش هزینه ها،بازگشت به سرمایه به سرعت انجام می پذیرد.درعوض،کاربرد سیستم های مدیریت انرژی ساختمان،برای مصرف کنندگان هزینه اولیه نسبتا بالایی دارد.باتوجه به بحران انرژی درجهان،دربسیاری از نقاط جهان این سرمایه گذاری معقول بوده وسرمایه اولیه طی2 تاحداکثر6 سال برگردانده میشود که این امر نشان دهنده ی تناسب اقتصادی بسیار مناسب کاربرد این سیستم ها است.به این سبب،سیستم های مدیریت انرژی ساختمان دراین کشورها،راهی بسیارطولانی را پیمود وپیشرفت بسیاری نموده اند واین سیستم ها درحال جاافتادن درآنها میباشد.باتوجه به غلبه مزایای سیستم مدیریت انرژی ساختمان بردشواری های آن(حتی در کشورما) به نظر میرسد سرمایه گذاری دراین بخش به نفع اقتصاد ملی ایران باشد.بااین وجود،متاسفانه به علت اینکه هزینه اولیه سیستم های مدیریت انرژی فعلی(انواع خارجی) نسبت به درآمد قشر متوسط وپائین جامعه بالا وگاه بسیار بالا می باشد وهمچنین هنوز قشر ثروتمند جامعه با مزایای این سیستم ها آشنا نشده اند،کاربرد این سیستم ها درکشورما بسیار کم بوده است.

فهرست مطالب

چکیده       1

مقدمه     2

فصل اول:کلیات

1-1-هدف         5

1-2-پیشینه تحقیق   5

1-3-روش کار وتحقیق       6

سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان1

فصل دوم:کاربرد شبکه های کامپیوتری وصنعتی دراتوماسیون ساختمان 8

2-1-مقدمه       8

2-1-1-اهمیت اتوماسیون ساختمان دربهینه سازی مصرف انرژی               8

2-1-2-کاربرد اتوماسیون ساختمان درقسمت های مختلف ساختمان       9

2-2-کاربرد شبکه های کامپیوتری وصنعتی دراتوماسیون ساختمان           10

2-2-1-شبکه کامپیوتری چیست؟           10

2-2-2-انواع شبکه های کامپیوتری       11

2-3-اتوماسیون ساختمان سنتی دربرابر اتوماسیون ساختمان مدرن         11

2-4-انواع پروتکل های مورد استفاده دراتوماسیون ساختمان       12

2-4-1-پروتکل فیلدباس           12

2-4-2-فیلدباس های بکار رونده دراتوماسیون ساختمان       14

2-4-3-شبکه محیطی کنترلر(CAN:controller Area Network)           14

2-4-4-P-NETا     15

2-5-پروتکل های مخصوص اتوماسیون ساختمان   15

2-5-1-پروتکلBACnetا     15

2-5-2-شبکه LonWorkا         19

سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان3

فصل سوم:خلاصه پایان نامه ها،پروژه ها و مقالات مطالعه شده راجع به سیمنار

3-1-پایان نامه های داخل کشور     23

3-1-1-پایان نامه با عنوان”گرمایش ساختمان مسکونی بااستفاده از انرژی خورشیدی درشهر زاهدان”           23

3-1-2-پایان نامه باعنوان”حداقلسازی انرژِ مصرفی برای گرمایش وسرمایش توسط بهینه سازی راستایDirection ساختمان”             23

3-2-پایان نامه های مرتبط بااصلاح دستگاه ها ساختمان       24

3-2-1-پایان نامه با عنوان”بررسی اثر پارامترهای موثر درکاهش مصرف انرژی یخچال فریزرهای خانگی بدون برفک”         24

3-3-پروژه های مرتبط با مدیریت انرژی ساختمان       25

3-3-1-پروژه باعنوان”مدیریت مصرف انرژی دریک نمونه بیمارستان400 تختخوابی”   25

3-4-مقالات         26

3-4-1-مقالات ارائه شده در ژورنال ها وکنفرانس هایIEEEا       26

3-4-2-بعضی از مقالات ارائه شده درElsevierا         29

3-4-3-مقالات ارائه شده درکنفرانس داخلی بهینه سازی مصرف سوخت وانرژی   30

سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان2

فصل چهارم:مفاهیم،اصول و روش های صرفه جویی ومدیریت انرژی

4-1-اهمیت ولزوم حرکت به سوی بهینه سایز مصرف انرژی درکشور       33

4-1-1-مقدمه       33

4-1-2-اهمیت صرفه جویی درمصرف انرژی     34

4-2-مفاهیم،مشکلات،عواتمل وگام های صرفه جویی انرژی     35

4-2-1-مفهوم اساسی صرفه جویی انرژی         35

4-3-مفاهیم،اصول،عملیات،فازها وبرنامه ریزی مدیریت انرژی           42

4-3-1-مفاهیم مدیریت انرژی         42

4-3-2-اصول مدیریت انرژی       42

4-3-3-عملیات مدیریت انرژی         44

4-3-4-اصول عمومی مدیریت انرژی       44

4-3-5-برنامه ریزی برای مدیریت انرژی         47

4-4-ممیزی انرژی           48

4-4-1-تعریف ممیزی انرژی     48

4-5-ماتریس مدیریت انرژی وجایگاه آن دربرنامه ریزی   48

4-6-مبانی مدیریت انرژی درساختمان     51

4-6-1-روش شناسایی منابع اتلاف انرژی درساختمان های مسکونی       51

4-6-2-تعیین استانداردهای بخش های مختلف ساختمان         56

4-7-امکان صرفه جویی انرژی های الکتریکی وحرارتی       57

4-7-1-مقدمه         57

4-7-2-بهینه سازی سیستم های تهویه مطبوع       58

4-7-3-توصیه های بهینه سازی مصرف انرژی درتاسیسات گرمایش،حرارت وآبگرم مصرفی         59

4-7-4-بهینه سازی انرژی درسیستم های روشنایی         59

4-8-خلاصه های از راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی درساختمان         67

4-8-1-اصلاح مشخصات حرارتی پوشش خارجی ساختمان       67

4-8-2-اصلاح سیستم روشنایی وکاهش مصرف انرژی الکتریکی     69

4-8-3-اصلاح سیستم های گرمایش وسرمایش     69

سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان4

فصل پنجم:سیستم های مدیریت ساختمان(BMS) ومدیریت انرژی ساختمان

5-1-مقدمه     72

5-1-1-اهمیت اتوماسیون ساختمان دربهینه سازی مصرف انرژی       72

5-1-2-مقدمات     76

5-2-سیستم های اتوماسیون ومدیریت ساختمان       77

5-2-1-تاریخچه                       77

5-2-2-سیستم های اتوماسیون ساختمان(BAS)                   78

5-2-3-سیستم مدیریت انرژی ساختمان(BEMS)               79

5-3-سیستم مدیریت انرژی ساختمان(BEMS)          80

5-3-1-سیستم مدیریت ساختمان(BMS)         80

5-3-2-ساختار،پیاده سازی،وظایف ونحوه عملکردBMSا           81

5-4-استاندارد درسیستم های اتوماسیون ساختمان           86

5-4-1-مقدمه       86

5-4-2-سطوح سیستم اتوماسیون ساختمان       87

5-5-پروتکل های بکاررفته درسیستم های مدیریت ساختمان         89

5-5-1-انواع پروتکل های مورد استفاده در اتوماسیون صنعتی وساختمان           89

5-5-2-بررسی مختصری از یکی از پروتکل های استاندارد اتوماسیون ساختمان         90

5-6-مزایای سیستم مدیریت ساختمان       91

5-6-1-شرح بعضی ازمزایای سیستم مدیریت انرژی ساختمان       92

5-6-2-صرفه جویی ومدیریت انرژی درسیستم های مدیریت ساختمان   94

5-7-معرفی زیرسیستم های موجود درسیستم مدیریت انرژی ساختمان       95

5-7-1-سیستم روشنایی وکنترل آن       96

5-7-2-سیستم حفاظت وامنیت(Security)         ا   100

5-7-3-سیستم های کنترل گرمایش،سرمایش وتهویه مطبوعHVACا       101

5-7-4-کنترل دستیابی         104

5-7-5-مانیتورینگ ویدئویی         104

5-7-6-آلارم های نشتی         105

5-8-عملکردهای مدیریت انرژی درسیستم های مدیریت انرژی ساختمان       106

5-8-1-بهینه سازی زمان استفاده از تجهیزات(Optimization of start/stop) ا  106

5-8-2-سیکل وظیفه(Duty Cycle)  ا     103

5-8-3-محدودسازی تقاضای حداکثر بار     106

5-8-4-برنامه زمان بندی برحسب ساعت روز(Time of Day Scheduling)  ا   107

5-8-5-برنامه زمان بندی برحسب تاریخ(Calender Scheduling)   ا      107

5-8-6-برنامه زمانبندی تعطیلات(Holiday scheduling)     ا      107

5-8-7-برنامه زمان بندی موقیت(Temporary Scheduling)      ا 107

5-8-8- صرفه جویی خودکار بااستفاده از نورطبیعی درطول روز(Automatic Day Light Saving)         108

5-8-9- کنترل عقب کشیدن شبانه(Night Set back Control)     ا  108

5-8-10- تعویض آنتالپی(Enthalpy switch over)       ا      108

5-8-11- کنترل سرعت فنCFM(Fan Speed CFM Control)        ا     108

5-8-12-برنامه زمن بندی چیلر/بویلر       108

نتیجه گیری و پیشنهادات       111

نتیجه گیری         11

پیشنهادات         111

منابع وماخذ             114

منابع و ماخذ فارسی         114

منابع وماخذ لاتین         115

Abstract:   ا  116

فهرست جدولها

2-1-انواع فیلدباس های استاندارد واستاندارد مرتبط با آنها     13

2-2-مقایسه لایه هایBACnet بامدل استانداردOSIا           18

4-1-رابطه بین اقدامات صرفه جویی انرژی وبخش کاری       38

4-2-تشریح سه گم صرفه جویی انرژی           40

4-3-راه حل های صرفه جویی انرژی       43

4-4-اصول عمومی مدیریت انرژی     45

4-5-نمونه ضرایب انتقال حرارت جداره های خارجی ساختمان مربوط به قوانین ساختمان کشورهای اروپایی     52

4-6-مقاومت حرارتی سطوح داخلی وخارجی       53

4-7-مقادیر استاندارد شدت روشنایی اماکن وفضاها باکاربری های مختلف   55

4-8-میزان استاندارد مصرف انرژی دربرخی ازوسایل خانگی    57

4-9-مقایسه بین لامپ های تنگستن-آرگون عادی ولامپ های فلورسنت فشرده با بالاست های فرکانس بالا ومعمولی         60

4-10-محل مناسب برای بکاربرن انواع سنسورهای حضور افراد   63

5-1-پروتکل های مهم بکارگرفته شده دراتوماسیون صنعتی و ساختمان     90

5-2-خلاصه نکات طراحی کنترل روشنایی     101

فهرست شکل ها

2-1-کارباچندایستگاه کاری برای کنترل دستگاه های ساخت چندشرکت مختلف     15

2-2-قرار گرفتن تحت الزامات یک سازنده خاص         16

2-3-اعمال کنترل متمرکز برسیستم های ساخت چند سازنده ای ازطریق یک پروتکل استاندارد مانند BACnetا           16

2-4-نمای کلی یک شبکه BACnetا             18

2-5-کاربردهای مختلفBACnetا       18

2-6-یک شبکهBACnet ساده           18

4-1-بحران انرژی درسال1973           34

4-2-وابستگی نشت بخار به فشار بخار وقطر حفره نشت         36

4-3-سه گام صرفه جویی انرژی         39

4-4-کمیته مدیریت انرژی درکارخانه       48

4-5-ماتریس مدیریت انرژی       50

4-6-راه حل های اجرایی فرآیند صرفه جویی انرژی درسطح یک کارخانه   51

4-7-شاخص مصرف انرژی قبل وبعد ازانجام اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی     58

4-8-سیستم های کنترل         61

4-9-سنسورهای مافوق صوت         62

4-10-سنسورهای مادون قرمز       62

4-11-افت نور خروجی سیستم روشنایی درطول زمان       64

4-12-افت پیش بینی شده نور درنتیجه کثیف شدن داخل بدنه چراغ دریک محیط اداری تمیز   65

4-16-ترتیب قرارگرفتن چراغ ها باید موازی پنجره ها باشد       66

4-17-الف وب-ترتیب قرارگرفتن چراغ ها برروی یک خط ازمیزهای کار     67

5-1-کاربرد سیستمBMS دریک ساختمان     73

5-2-اتوماسیون ساختمان       74

5-3-کاربردGateway به عنوان پلی بین پروتکل ها       77

5-4-پانل کنترل مرکزی       78

5-5-نمای کلی ازسیستم اتوماسیون ساختمان     78

5-6-ساختار هرمی مدیریت ساختمان     81

5-7-یک صفحه انتخاب ماتریسی     83


مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

 

قیمت45000تومان