انتخاب صفحه

چکیده

لازمه سرعت بخشی به تغییرات از دید ارگریس 1999 وجود مدیرانی که دارای دو نوع توانایی فنی اگاهی از برنامه ریزی هدایت کنترل و بسیج امکانات منابع انسانی و مالی و توانایی انسانی میزان اگاهی از فنون و مهارتهای تحلیل روابط بین گروهی و نفوذ در انها باشند و همچنین اندرسون معتقد است برای تبدیل مدیران به رهبران تغییر هشیار یا ربری تغیر اگاهانه و هشیارانه باید عرصه های توسعه از جمله عرصه دانش  اطلاعات الگوها روش های تفکر عرصه عمل مهارتهای توانایی ها و فعالیت ها و عرصه زیستن  بودن سبک ها چارچوب ذهنی و ویژگی های شخصیتی را در طراحی برنامه اموزی مدیران در نظر گرفت هدف این پژوهش بررسی میزان دانش نوع نگرش مثبت یا منفی میزان مهارت و عملکرد مدیران روسا و معاونان اداره های اموزش و پرورش استان اصفهان در زمینه تغییر و مدیریت می باشد.

در راستای پاسخگویی به هدف مذکور سه سوال که به بررسی میزان دانش نگرش و نوع نگرش مهارت و عملکرد مدیران نسبت به هریک از مقوله های مراحل مدیریت تغییر مکان و یک سئوال هم به بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بین سه متغییر دانش نگرش  مهارت با متغیر عملکرد می پردازد مطرح گردیده است  که جهت پاسخگویی به سئوالات  از مجموع 800 نفر از جامعه اماری 390 نفر نمونه اماری شامل 84 نفر مدیر و 306 نفر کارشناس مسئول به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند روش پژوهش توصیفی – پیمایشی بوده و برای جمع اوری داده های مورد نیاز از ازمون دانش پرسشنامه نگرش پرسشنامه مهارت  و پرسشنامه عملکرد با روایی قابل قبول و ضریب پایایی به ترتیب 96/0

86/0 96/0 88/0 استفاده شده است

نتایج این پژوهش نشان داد که 52 در صد مدیران دانش شان نسبت به تغییر و مراحل چهار گانه درک تغییر برنامه ریزی اجرای برنامه تغییر و تثبیت تغییر مدیریت تغییر میانگینی برابر 62/10 و 57/78 درصد مدیران نسبت  به تغییر و مدیریت تغییر دارای نگرش مثبت 43/21 درصد انها نیاز به در ک بیشتر نگرشی نه مثبت ونه منفی بلکه در حالت خنثی داشته اند همچنین 72 درصد مدیران مهارتشان در مدیریت تغییر و مراحل ان میانگینی برابر با 72/95 و 71در صد مدیران عملکردشان در مدیریت تغییر 42/90 بین متغیرهای دانش نگرش و مهارت و عملکرد مدیریتی رابطه ای یافت نگردید بلکه بین نگرش و مهارت ضریب همبستگی یافت شد که در مجموع نگرش 29 درصد واریانس مهارت راتبیین نمود و نتیجه جانبی حاکی از این بود که 5/47 درصد مدیران رشته تحصیلی شان مرتبط با پست سازمانی فعلی شان بوده و 5/52 درصد انها غیر مرتبط با پست فعلی شان بوده است.

کلید واژه ها:دانش نگرش مهارت عملکرد تغییر مدیریت تغییر

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش

مقدمه 2

بیان مسئله 3

اهمیت و ضرورت پژوهش 5

اهداف پژوهش 7

سئوال های پژوهش 7

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و مفاهیم 8

فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

مقدمه 12

قسمت اول مبانی نظری پژوهش 12

مدیریت تغییر 12

پیشینه مدیریت تغییر 12

تغییر 14

تاریخچه تغییر 14

تعریف تغییر 15

منشا تغییر 15

ارکان تغییر 16

موضوعات تغییر 17

ابعاد تغییر در اموزش و پرورش 18

انواع تغییر 18

ده اصل تغییر هشیارانه 20

روش های تغییر در سازمان ها 21

راهبرهای تغییر 21

نظریه های تغییر سازمانی 22

فهرست مطالب

کمک نظریه های تغییر به مدیران 24

دلایل تغییر در سازمان اموزش و پرورش 24

فراگرد تغییر 23

سازمان 26

سازمان اموزش و پرورش  استان اصفهان 27

مدیریت اموزشی 27

مدیریت اموزشی به عنوان مهمترین عامل تغییر در سازمان اموزشی 28

مفهوم مدیریت تغییر 29

دانش و مدیریت تغییر 29

دانش مدیریت در مراحل چهار گانه مدیریت تغییر 30

نگرش و مدیریت تغییر 32

مولفه های نگرش 33

مهارتهای مورد نیاز مدیریت جدید اموزشی 35

عملکرد 37

چاچوبی برای برنامه ی اموزشی و پرورشی رهبری تغییر 38

شیوه های اعمال تغییر و سبک مدیریت تغییر 38

اصول مبانی  مدیریت تغییر 40

مسئولیت مدیریت تغییر 41

ویژگی فردی مدیران اموزشی در مدیریت تغییر 42

چالش های مدیریت تغییر و راهبردهای متناسب برای مقابله با چالش ها 42

مراحل اجرای کار در مدیریت تغییر 43

الگویی مدیریت تغییر 43

رهبری در مدیریت تغییر 45

فهرست مطالب

نظریه های رهبیر 46

سبک های رهبری 46

مدیریت مقاومت بر تغییر 47

انواع مقاومت در برابر تغییر 48

شناخت نوع و ریشه های مقابله و مقاومت افراد سازمان در برابر تغییر 49

چگونه با مقاومت کارکنان در برابر تغییر برخورد کنیم 50

راهبرد های رفتاری مناسب در برابر تغییر 51

یافته های علم عصب شناسی در مدیریت تغییر 51

قسمت دوم پیشینه تحقیقاتی 53

الف:تحقیقات داخلی 53

ب: تحقیقات خارجی 56

قسمت سوم نقد بررسی و جمع بندی پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهش 60

فصل سوم روش شناسی پژوهش

مقدمه 64

روش پژوهش 64

جامعه اماری 64

تعیین حجم نمونه اماری 65

نمونه و روش نمونه گیری 65

ابزار گرد اوری داده66

روش اجرای پژوهش 68

روش های تجزیه و تحلیل داده ها 69

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها ی پژوهش

مقدمه 72

بخش اول :ویژگی های جمعیت شناختی ازمودنی ها 72

بخش دوم :یافته های توصیفی متغیر های پژوهش 77

بخش سوم :یافته های مربوط به سوالات پژوهش 93

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

مقدمه 105

خلاصه یافته ها 105

تحلیل وتفسیر داده های پژوهش 106

پیشنهاد های کاربردی نتایج پزوهش 112

پیشنهاد به سوالات با توجه به عرصه های توسعه دانش عمل زیستن برای مدیریت اگاهانه 115

پیشنهاد برای تحقیقات بعدی 117

محدودیت های پژوهش 117

پیوست ها

1.پرسشنامه های پژوهش 119

2.فرم توزیع پرسشنامه 125

3.تحلیل پرسش نامه های پروژه های تحقیقاتی 126

منابع فارسی 128

منابع لاتین 133

چکیده انگلیسی 135

فهرست جداول

1.2.ابعاد تمایز تغییرات سریع و تدریجی 19

2.2.طبقه بندی نظریه های تغییر سازمانی 22

3.2.مقایسه مراحل هشتگانه تغییر از دیدگاه های مختلف 26

4.2.بررسی چالشهای مدیریت تغییر و راهبرد های متناسب برای مقابله با چالشها 42

5.2.فازهای اجرایی مدیریت تغییر و مراحل مرتبط با انها 43

6.2.پنج مرحله کلیدی مدل ادکار 44

7.2.بررسی محاسن و معایب انواع رهبری  از دیدگاه جرجی هرمان 45

8.2.علل مقاومت فردی سازمانی 48

9.2.راهبردیها و روش های مقابله با مقاومت  در برابر تغییر 51

1.3.توزیع فراوانی ازمودنی ها جامعه نمونه اماری پژوهش مدیر معاونان و و کارشناسان ادارات اموزش و پرورش 64

1.4.توزیع فراوانی ازمودنی ها مدیران و معاونان و کارشناسان ادارات 72

2.4. توزیع فراوانی ازمودنی ها بر اساس سنوات خدمت مدیران و کارشناسان 73

3.4. توزیع فراوانی ازمودنی ها بر اساس سابقه در پست فعلی مدیران و کارشناسان 74

4.4. توزیع فراوانی ازمودنی ها بر اساس مدرک تحصیلی مدیران و کارشناسان  75

5.4. توزیع فراوانی ازمودنی ها بر اساس  رشته تحصیلی مدیران و کارشناسان 75

6.4. توزیع فراوانی ازمودنی ها  نواحی و مناطق مدیران ریاست معاونان ادارات 76

7.4. توزیع فراوانی ازمودنی ها بر اساس نواحی  و مناطق کارشناسان  ادارات 76

8.4. تعداد پاسخ های صحیح مربوط به گویه های ازمون دانش 77

9.4. توزیع فراوانی  نمرات مدیران در ازمون دانش 79

10.4.توزیع پراکندگی نمرات مدیران از ازمون دانش مدیران در مدیریت تغییر 79

11.4.توزیع فراوانی نمرات مدیران از پرسشنامه نگرش تغییر 80

12.4.توزیع پراکندگی نمرات مدیران نمونه اماری در پرسشنامه نگرش 80

فهرست جداول

13.4.توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمرات و نوع نگرش مدیران نسبت به تغییر 81

14.4. توزیع فراوانی نمرات مدیران از پرسشنامه مهارت 81

15.4. توزیع پراکندگی نمرات مدیران نمونه اماری در پرسشنامه مهارت 81

16.4. توزیع فراوانی پاسخ های مربوط به گویه های مولفه امادگی و درک تغییر 82

17.4. توزیع فراوانی پاسخ های مربوط به گویه های مولفه برنامه ریزی تغییر 83

18.4. توزیع فراوانی پاسخ های مربوط به گویه های مولفه اجرای برنامه تغییر 84

19.4. توزیع فراوانی پاسخ های مربوط به گویه های مولفه تثبیت و پایداری تغییر 85

20.4.توزیع فراوانی نمرات مدیران در عملکرد مدیران در مدیریت تغییر 86

21.1. توزیع پراکندگی نمرات مدیران نمونه اماری از پرسشنامه عملکرد مدیران 87

22.4. توزیع فراوانی پاسخ های مربوط به گویه های مولفه امادگی و درک تغییر 88

23.4. توزیع فراوانی پاسخ های مربوط به گویه های مولفه برنامه ریزی تغییر 89

24.4. توزیع فراوانی پاسخ های مربوط به گویه های مولفه اجرای برنامه تغییر 90

25.4. توزیع فراوانی پاسخ های مربوط به گویه های مولفه تثبیت و پایداری تغییر 91

26.4.بررسی کلی متغیرهای پژوهش در میانگین های مشاهده شده و مقدار تی ازمون 93

27.4.مقایسه میانگین نمره مدیران در میزان و نوع نگرش مدیران نسبت به تغییر 95

28.4.نتایج دو برای بررسی نوع نگرش مدیران 95

29.4.مقایسه میانگین نمره مدیران در خصوص میزان مهارت شان در مدیریت  96

30.4.مقایسه میانگین نمره در خصوص میزان عملکرد مدیران در مدیریت تغییر 98

31.4.رگرسیون چند متغییره ارتباط بین نگرش و مهارت مدیران 100

32.4.رگرسیون چند متغیره مهارت مدیران 100

33.4.مقایسه میانگین نمره مدیران در خصوص مهارت در برابر برنامه ریزی تغییر 101

34.4.توزیع درصد فراوانی سابقه خدمت و سابقه در پست فعلی رشته تحصیلی 102

فهرست نمودارها

1.4.سنوات خدمت مدیران 73

2.4.توزیع نمونه اماری سنوات خدمت مدیران و کارشناسان در پست فعلی 74

3.4.فراوانی و درصد فراوانی نمرات دانش مدیران نسبت مدیریت تغییر 79

4.4.فراوانی نمرات مدیران از پرسشنامه نگرش سنج نسبت به مدیریت تغییر 80

5.4.فراوانی نوع نگرش مدیران نسبت به تغییر 81

6.4.فراوانی نمرات مدیران از تست مهارت سنج مدیران نسبت مدیریت تغییر 81

7.4.فراوانی در صد فراوانی نمرات مدیران ازتست عملکرد مدیران در مدیریت تغییر 87

فهرست شکل ها

1.2.متغییرها ی اصلی داخل شده به محتوای تغییر 17

2.2.فرایند تغییر مشارکتی و امراته 19

فرایند یکپارچه تغییر سازمانی 23


مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید