مقدمه:
عفونتهاي قارچي همواره براي انسان مسئله ساز بوده و انسان براي مبارزه با اين بيماريها با مشکلات زيادي روبرو بوده است. با توجه به ايجاد مقاومت نسبت به داروهاي ضد قارچ موجود، مثل آمفوتريسين B و آنتي بيوتيک هاي پلي ان، امروزه به مشتقات جديد ايميدازول و تري آزولها روي آورده شده است. در اين مطالعه اثرات ضد قارچي 1- آلکيل ايميدازول ها مورد بررسي قرار مي گيرد.
روشها: سه گونه درماتوفيت (T.mentagrophytes (E.fluccosum, M.gypeumِ دو گونه مخمر (T.beigelli, C.albicans) ، يک موش باکتري (N.asteroids) و سه محيط کشت (Sabouraud dextrose agar) Chlomramphenicol) +(Sabouraud extrose agar SC وSCC (Sabouraud dextrose agar+ Chloramphenicol+ Cycloheximide) براي اين مطالعه انتخاب شدند. اثرات مهاري شش آلکيل ايميدازول، با زنجيره 8 تا 14 کربنه (اکتيل ايميدازول، نونيل ايميدازول، دسيل ايميدازول، اندسيل ايميدازول، دودسيل ايميدازول و تترادسيل ايميدازول، شکل 1) در غلظت هاي 0.05، 0.1 و 0.15 درصد (V/V) روي رشد کلني ها بررسي و با نمونه شاهد مقايسه گرديد.
نتايج: دودسيل ايميدازول که 12 کربن در زنجيره آلکيل خود دارد (C12)، با کمترين MIC، (MIC≤0.15) از رشد سوشهاي مورد مطالعه جلوگيري کردند. دسيل ايميدازول (C10) و اندسيل ايميدازول (C11) در غلظت 0.1 درصد، نونيل ايميدازول (C9) و تترادسيل ايميدازول (C14) در غلظت 0.1 تا 0.15 درصد رشد سوشها را مهار کردند. ميزان مهار کنندگي اين ترکيبات بيشتر از 82.5 % بود و به نوع محيط کشت و سوش بستگي نداشت.

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………….1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..3

فصل اول ( ایمیدازول ها )

ایمیدازول چیست؟
ایمیدازول در سال 1858 برای اولین بار توسط هنریش دبس سنتز شد در حالی که مشتقات مختلف ایمیدازول در 1840 تهیه شده بودند . ایمیدازول یک هترو سیکل مسطح 5 عضوی با انرژی تشدید قابل توجه , کمی بیش از پیرول می باشد. که دارای نقطه ذوب c0 89 و نقطه جوش c0 255 , وزن مولکولی gr/mol 08/68 و دانسیته آن gr/cm3 116/1 می باشد . ساده ترین عضو این خانواده خود ایمیدازول می باشد که در حالت جامد کریستالی به رنگ زرد کم رنگ دیده می شود . ایمیدازول ها عموما حلالیت ضعیفی در آب دارند اما در محلول های آلی مثل کلرفورم، پروپیلن گلیکول ،روغن پلی اتوکسیلات به خوبی حل می شوند . فرمول مولکولی این حلقه C3H4N2 می باشد. وجود اتم نیترو ژن در حلقه ها آثار مهمی بر خواص حلقه می گذارد . اتم های نیتروژن اضافی دارای جفت الکترون تنها در سطح حلقه ها می باشند . این الکترون ها در سیستم π دخالت نداشته و بدین ترتیب نقطه مناسبی را برای حمله پروتون ها و سایر الکترون دوست ها فراهم می کنند . علاوه بر این اتم های اضافی نیتروژن باعث کاهش سطوح انرژِی اوربیتال های π می گردند . نتیجه نهائی اینکه حمله الکترون دوستی بر روی اتم کربن در مقایسه با پیرول , فوران یا تیو فن مشکل تر می گردد. از سوی دیگر اتم های نیتروژن اضافی اثر القائی الکترون کشندگی دارند و باعث پایداری بیشتر حد واسط های با بار منفی در واکنش می شوند . دو مثال از این واکنش ها که با پیرول , فوران و تیو فن مشاهده نمی شود اما در آزول ها شایع ترند , افزایش هسته دوستی و پروتون برداری از استخلاف های گروه متیل می باشند . واکنش هائی از این نوع در صورتی که پایداری آنیون های حد واسط افزایش یابد بسیار مطلوب تر می گردند .
آثار اتم های نیتروژن اضافی را می توان در خواص اسیدی و بازی این هتروسیکل ها نیز مشاهده کرد . جفت الکترون تنها بر روی نیتروژن مکان مناسبی برای پروتونه شدن است و اغلب آزول ها باز های قوی تری نسبت به پیرول هستند .از سوی دیگر پایداری آنیون های آزولید خیلی بیشتر از آنیون های پیرولید بوده , بنابراین آزول های حاوی گروه های NH اسیدهای قوی تری نسبت به پیرول می باشند . ایمیدازول یک باز نسبتا” قوی است , اما سایر آزول ها باز های ضعیفی هستند . خواص بازی معمولا” با افزایش اتم های نیتروژن کاهش می یابد که به دلیل اثر القائی الکترون کشندگی اتم های نیتروژن اضافی است .در عوض خاصیت اسیدی با افزایش تعداد نیتروژن ها زیاد می شود .
یکی از نتایج تحرک آسان پروتون ها در آزول های بدون استخلاف روی نیتروژن این است که این ترکیبات در حالت مایع و جامد به طور گسترده پیوند هیدرو ژنی تشکیل می دهند . پیوند هیدروژنی در آزول های دارای استخلاف روی نیتروژن یا در اکسازول ها و تیازول ها ممکن نیست .اثر مهم دیگر تحرک پروتون این است که در دی آزول ها , تری آزول ها و تترازول ها بدون استخلاف روی نیتروژن , به دلیل انتقال بین مولکولی پروتون , اشکال توتومری وجود دارد . این انتقال پروتون معمولا” بقدری سریع است که اجازه جداسازی ساختمان های مجزا را نمی دهد . به هیمن دلیل ایمیدازول های 4-و 5 استخلاف دار آنقدر سریع به یکدیگر تبدیل می شوند که نمی توان آنها را جدا کرد . اما در هر حال ممکن است یکی از اشکال توتومر ها در محلول شکل غالب باشد . برای مثال در ایمیدازو ل های دارای گروه نیترو بر روی موقعیت 4(5) ارجهیت بیشتر با توتو مر 4- استخلاف دار است . که این حالت در سایر ایمیدازول های دارای استخلاف الکترون کشنده نیز مشهود می باشد . اگر دراین هترو سیکل نیتروژن 1 استخلاف دار شود , مسلما” امکان توتو مری شدن از طریق پروتون , از بین می رود .

ایمیدازول چیست؟………………………………………………………………………………………………………….5
مکانیسم اثر ………………………………………………………………………………………………………………..8
واکنش ایمیدازول ها……………………………………………………………………………………………………….11
ضد قارچ های خانواده ایمیدازول ها ……………………………………..…………………………………………………13
فعالیت ضد قارچی………………………………………………………………………………………………………….13
مکانیسم اثر ………………………………………………………………………………………………………………..13
مقاومت قارچی……………………………………………………………………………………………………………..14
طیف ضد میکروبی:……………………………………………………………………………………………………….14
فارموکینتیک ایمیدازول ها ………………………………………………………………………………………………..15
بیوترانسفورماسیون و دفع…………………………………………………………………………………………………16
فارماکنیتیک…………………………………………………………………………………………………………………..16
کاربرد های درمانی و دوز ایمیدازول ها …………………………………………………………………………………..17
نکات قابل توصیه ………………………………………………………………………………………………………….19
عوارض جانبی و سمیت…………………………………………………………………………………………………..19
تداخل دارویی………………………………………………………………………………………………………………20
تاثیر روی نتایج آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………………..20

حلقه دارای ساختار رزنانسی می باشد

حلقه دارای ساختار رزنانسی می باشد

فصل دوم ( روش های تهیه ایمیدازول ها )

مقدمه
ایمیدازول ومشتقاتش نقش مهمی در زیست شناسی ودارو شناسی بیشتر از شیمی ایفا میکنند سیستم حلقوی ایمیدازول در رخ دادهای بیشمار مولکولهای ترکیبی مانند قارچ کش ها ،علف کش ها ،ودرمان کننده ها اخیرا پیدا شده اندیک چیز جالب در سیستم های اروماتیک به ماده ی متشکله ی سیستم ایمیدازول ،مایع یونی وکربن های چرخه ای بستگی داردروش های سنتزی برای تهیه ایمیدازول ها با یک استخلاف به دو دسته تقسیم شده اند آلکیلاسیون یک نیتروژن ایمیدازول با الکترو فیل های تغلیظ چرخه ای تکه های حلقه یک آلدئید ویک آمین اولیه2 . یک کاتالیست جدید و پر بازده برای سنتز های تک ظرفی ایمیدازول های 3 استخلافی با استفاده از امواج مایکروویو تحت موقعیت فاقد حلال
مقدمه
واکنش هایی که قبلا به ساعتها زمان برای پیشروی نیاز داشتند اکنون می توانند با صرف چند دقیقه به پایان برسند مشتقات ایمیدازول های سه استخلافی به طور گسترده به عنوان مواد آلی به کار برده میشوند مانند ،مواد عکاسی ، مواد الکترو لومینت ،ولنز ها
روش های زیادی برای سنتز 2،4،5، ایمیدازول های سه استخلافی گسترش یافته است این ایمیدازول ها عموما با واکنش های چرخه ای سه جزیی سنتز می شوند با استفاده از 2-1 دی کتون ها به هیدروکسی کتون یا کتو مونوکسیم با یک آلدئید آمونیوم استات که با استفاده از مایکرو ویوسنتز می شوند 6MO7O24.4H2O NH4) ) به عنوان یک کاتالیست پر بازده برای یک سنتز پیشرفته و با سرعت 2،4،5،ایمیدازول سه استخلافی با سه جز استفاده شده است تغلیظ تک ظرفی بنزیل ،آریل آلدئید و آمونیوم استات در بازده های خوب تحت شرایط فاقد حلال با استفاده از امواج مایکرو ویو انجام می گیرد

سنتز اناتیومر های خالص ایمیدازول های 1استخلافی ، 1، 2 دو استخلافی ، و 1،4،5 سه استخلافی از 1،2 آمینو الکل ها ……………………………………………………………………………………………………………………………..22
یک کاتالیست جدید و پر بازده برای سنتز های تک ظرفی ایمیدازول های 3 استخلافی با استفاده از امواج مایکروویو تحت موقعیت فاقد حلال………………………………………………………………………………………………………..23
روش های رایج برای سنتز آزول های 2 استخلافی……………………………………………………………………25
پتاسیم دودکا تنگستوکبالتات تری هیدرات………………………………………………………………………………26
L پرولاین……………………………………………………………………………………………………………………32
سنتزهای فاقد حلال………………………………………………………………………………………………………36
یک سنتز تک مرحله ای و پر بازده ازایمیدازول های 3و 4 ستخلافی……………………………………………………………………………………………………………………39
سنتز جدید از ایمیدازول های 4 استخلافی ………………………………………………………………………………46
سنتز تک مرحله ای ایمیدازول های چهار استخلافی…………………………………………………………………….50
یک سیستم سنتز مفید………………………………………………………………………………………………………53
سنتز یک ایمیدازول چهار استخلافی با استفادهاز هتروبوتیک اسید………………………………………………………………………………………………………………………..56
. سنتز بدون حلال ایمیدازول 4 استخلافی …………………………………………………………………………….59

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل سوم ( روش کار ) .

مقادیر وزن شده را درون بالون ریخته و دستگاه رفلکس را آماده می نمائیم . به مدت 30 minرفلاکس می نمائیم . ولی در زمان های 5 . 10 . 15 .20 . 30 ( min ) از نمونه داخل بالن توسط همزن مقداری خیلی جزئی برداشته و بروی شیشه ساعت قرار می دهیم و از ان TLC می گیریم .
بروی کاغذ TLC که در اندازه های 4×5 بریده شده و 4 نقطه بروی آن مشخص می کنیم . نقطه اول را برای آلدهید و نقطه دوم را برای بنزیل که درون حلال دی – کلرو متان حل نموده و نقطه سوم را برای استات آمونیوم و نقطه چهارم را برای محصول آماده می کنیم . بعد از قرار دادن این مواد بروی کاغذ TLC آن کاغذ را درون حلال که ( نسبت 1 به 4 n- هگزان و دی اتیل اتر ) آماده کردیم قرار می دهیم . حلال به سمت بالای کاغذ TLC حرکت می کند . 1 cm مانده به انتهای کاغذ را از درون حلال خارج می نمائیم و آن را خشک کرده و و به زیر لامپ uv قرار می دهیم . نکته ای که در اینجا باید رعایت شود این است که مواد را توسط لوله موئین که نوک آن توسط شعله تیز شده را بروی کاغذ قرار می دهیم تا نقاط با یکدیگر مخلوط نگردد.
این کار یعنی TLC گرفتن را برای این انجام می دهیم تا از وجود محصول در آن time اطمینان یابیم دیگر بروی همان کاغذ یکی نباشد درمی یابیم که در آن time محصول را بدست آورده ایم .
ولی اگر مکان نقطه ای که محصول قرار دارد با نقاط دیگری که ما بروی کاغذ قرار دادیم یکی بود یعنی هنوز در ان timeمحصول حاصل نشده است
تمامی وسائلی که استفاده می شود در این آزمایش باید کاملا تمیز و خشک باشد . بعد از پایان زمان رفلاکس بالن را از مبرد جدا نموده و مگنت را از داخل بالون خارج می نمائیم .
Work up : نمونه را که به صورت مایع است را درون یک لوله آزمایش رخته و برای جداسازی کاتالیست از محصول از سانتریفیوژ استفاده می کنیم . به مدت 15 min و با دور 2500 سانتریفیوژ را انجام می دهیم . بعد از 15 min کاتالیست در انتهای لوله آزمایش باقی می ماند و ما مایع بالای کاتالیست را بوسیله دکانته کردن خارج می نمائیم .
حال این مایع را درون حمام آب یخ قرار می دهیم تا جامد گردد . کریستال های ایجاد شده هرچند به مقدار کم را با اضافه نمودن دی اتیل اتر حل نموده و برای تبلور مجدد به مقدار 1 cc اتانول به آن اضافه نموده و بروی هیتر قرار می دهیم تا اتانول از آن خارج گردد .
حال محصول را درون حمام آب یخ قرار می دهیم تا جامد حاصل گردد . بعد از خشک شدن جامدرا برای خالص سازی دوباره به میزان 1 الی 2 cc اتانول مطلق به آن می افزائیم و با همزدن مداوم جامد را درون اتانول حل می نمائیم .
دوباره بشر حاوی محصول که درون اتانول حل شده را بروی هیتر قرار می دهیم تا اتانول آن خارج گردد . حال بشر را درون یخ قرار می دهیم تا مایعی که درون بشر قرار دارد جامد گردد .
بعد از خشک و جامد شدن از محصول نقطه ذوب می گیریم تا از وجود محصول مورد نظر با نقطه ذوب مشخص اطمینان حاصل نمائیم .در انتهای کار روش های کار جدولی ترتیب داده شده که نقطه ذوب بدست آمده از تمام ایمیدازول ها با استخلاف مورد نظر گزارش داده شده است .

تهیه 1،4،5 – تری فنیل 2- ( 4- متوکسی فنیل ) ایمیدازول………………………………………………………….63
روش تهیه 1،4،5 – تری فنیل 2 – ( 4- متوکسی فنیل ) ایمیدازول …………………………………………………65
روش تهیه 1- بنزیل 2-( 4- متیل فنیل ) 4،5 –فنیل ایمیدازول………………………………………………………..68
روش تهیه 1،4،5 – تری فنیل 2- ( 4- متوکسی فنیل ) ایمیدازول
بدون حلال…………………………………………………………………………………………………………………..71
جدول نقطه ذوب …………………………………………………………………………………………………………….74
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….75
مراجع ………………………………………………………………………………………………………………………..76

   مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان