چکیده

سرمایه اجتماعی موضوعی بین رشته اي است که در سال هاي اخیر بطور روز افزونی مورد توجه صاحبنظران حوزه هاي مختلف علوم به ویژه حوزه مدیریت قرار گرفته است. از طرف دیگر، فرآیند تسهیم دانش نیز که از مؤلفه هاي مـدیریت دانـش اسـت در سازمانهاي یادگیرنده و شبکه هاي دانشی در میان دانشگران از اهمیت خاصی بر خوردار است. مهم ترین چالش مـدیریت دانـش واداشتن افراد جهت  به اشتراك گذاشتن آنچه که می دانند می باشد.  هـدف  انجـام ایـن پـژوهش تعیـین میـزان رابطـه سـرمایه اجتماعی با فرآیند تسهیم دانش در بین دبیران متوسطه شهر سنندج بوده است. روش تحقیـق توصـیفی و از نـوع همبسـتگی  بـوده  است. جامعه آماري این پژوهش کلیه دبیران متوسطه شهر سنندج  است که تعداد آنها 1255 نفر بـود روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي و  حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  249 نفر انتخاب گردید ابزار گرد آوري داده هـا و اطلاعات  شامل دو پرسشنامه  سنجش سرمایه اجتماعی و  سنجش میزان تسهیم دانش بود کهضریب همسـانی درونـی  آنهـا بـا روش آلفاي کرانباخ به ترتیب 0/18 و 0/82 تعیین شد. در این پژوهش میزان سرمایه اجتماعی با ابعاد چهارگانه آن یعنی اعتماد ، مشارکت گروهی ، مسئولیت اجتماعی و روابط اجتماعی مورد اندازه گیري قرار گرفت و رابطه هر یک از این ابعـاد بـا فرآینـد تسهیم دانش با همبستگی پیرسون،تعین شد تاثیرهریک از مولفه هاي سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش با رگرسیون گام بـه گـام ، تفاوت میزان سرمایه اجتماعی در بین دبیران بر حسب تحصیلات و سابقه خدمت ، با تحلیل واریـانس یکراهـه ، سـنجش میـزان سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش  با آزمون t تک گروهی و مقایسه سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش زنان بـا مـر دان بـا آزمـون t مستقل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته هاي تحقیق حاکی از آن بوده است که:

  • بین سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش همبستگی مثبت و معنی داري وجود دارد.
  • بین مشارکت گروهی و روابط گروهی با تسهیم دانش همبستگی مثبت و معنی داري وجود دارد.
  • از میان مولفه هاي سرمایه اجتماعی بعد مشارکت بصورت معنی داري توان پیش بینی میزان تسهیم دانش را دارد.  
  • بین اعتماد و مسئولیت اجتماعی با تبادل دانش رابطه معناداري دیده نشد.
  • میزان سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش در بین دبیران بالاتر از میانگین جامعه است.
  • بین دبیران برحسب سابقه خدمت و میزان تحصیلات در زمینه سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش تفاوتی مشاهده نگردید.
  • میزان تسهیم دانش در بین زنان بطور معنی داري بیشتر از مردان بوده است.  

کلید واژه ها :1 – مدیریت دانش 2 – سرمایه اجتماعی 3 – تسهیم دانش 4 – اعتماد 5 – مشارکت

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 2
‫در ﺑﺤﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻬﻢ و ﻓﺮارﺷﺘﻪ اي ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ‫اﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ1 اﺳﺖ. ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد. رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ ‫در ﺗﻤﺎم ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه و در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ و رﻓﺘﺎر و ﻧﮕﺮش آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ‫ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺟﻤﻼت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ‫ﮐﺮد(ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺮدم ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎي ﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آن ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ) . از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ دورهي ﺗﺤﻮﻻت ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺗﺎﻓﻠﺮ2 دوره ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻗﺪرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺤﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي و داراﺋﯿﻬﺎي ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد در دﻫﻪ80 و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ دردﻫﻪ 90 به ﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪه اي ﻣﻬﻢ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اي ﺳﭙﻬﺮ ﺗﺤﻮﻻتﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎراداﯾﻤﯽ3 ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻓﻮق رادرﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺑﺤﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ اﺳﺖ.ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان: » ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﻧﺘﻘﺎل و ﻣﺒﺎدﻟﻪ داﻧﺶ وﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯿﺎن ‫اﻋﻀﺎي ﯾﮏ ﮔﺮوه ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﻌﻤﺘﯽ و‫ ﺟﻤﺸﯿﺪي،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺴﻬﯿﻢ وﺗﺒﺎدل داﻧﺶ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺣﺘﮑﺎر داﻧﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﭘﺲ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮرات راﯾﺞ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺻﺮف وﺟﻮد ﻓﻨﺎوري ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. . ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ واداﺷﺘﻦ اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ داراي زﻣﯿﻨﻪ اي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. دراﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ در ﻣﯿﺎن دﺑﯿﺮان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻧﺪ.

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………….3
آن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ واژه ﮐﺎر ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ آن از ﮐﺎر دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر داﻧﺸﯽ اﺳﺖ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﻋﺼﺮﺣﺎﺿﺮ، ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺻﻮرت‫ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ‫اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ « ﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي ﻓﮑﺮي ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ‫اﻏﻠﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ داراﯾﯽ ﻫﺎ‪ي ﻣﺎدي آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺻﻠﻮاﺗﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎي داﻧﺸﮕﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﯽ، ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺎز ﺑﯿﻨﯽ ‫ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺑﺎز ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدي ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ‫اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان اوﻟﯿﻪ ي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﮏ ﮔﺮﯾﮕﻮرو ﻟﯿﮑﺮت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺤﺚ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ اي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮ ﻇﻬﻮري اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آن در ‫دﻫﻪ1990 ﻣﯿﻼدي در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎي ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﻓﻮﮐﻮ ﯾﺎﻣﺎ5، ﭘﯿﺮﺑﻮردﯾﻮ6، ﭘﺎﺗﻨﺎم7 و…ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ ﺗﻌﺎرﯾﻒ زﯾﺎدي ازﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دﺳﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﺮاﻧﯿﮕﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ از زﺑﺎن ‫ووﻟﮑﻮك ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ راﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﺮاوان آن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد، ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و رواﺑﻂ ﮔﺮوﻫﯽ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ و ﻣﺤﻮر ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺒﻌﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ- ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻧﻬﺎد ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺎﯾﻪ روﺣﺒﺨﺶ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺎدي و اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ اي و ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪدي اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ‫ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: اﯾﺠﺎد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﮐﺸﻒ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺟﺬب ﯾﺎ اﺳﺘﺨﺮاج داﻧﺶ ‫ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﺴﻬﯿﻢ، ﺗﺸﺮﯾﮏ، ﺗﺒﺎدل و ﻫﺪاﯾﺖ اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﺪرون ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ‫اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ » ﺗﻌﺎﻣﻼت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻗﺎﻟﺐ وﺟﻮي ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ‫ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ،ﻋﺎدات ورﻓﺘﺎرﻫﺎي وﯾﮋه اﺳﺖ ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﻮري راد، ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﺪد ‫اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ،ﺗﺴﻬﯿﻢ و ﺗﺸﺮﯾﮏ داﻧﺶ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ داﻧﺶ ﭘﻨﻬﺎن و ﺿﻤﻨﯽ2 داﻧﺸﮕﺮان را ﺑﺎ ‫داﻧﺶ آﺷﮑﺎر و ﺻﺮﯾﺢ3 آﻧﻬﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ، ﭘﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. در ﺗﺌﻮرﯾﻬﺎ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ ﺣﺪي در رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻫﻨﮓ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻧﺴﯿﺲ ﻟﯿﮑﺮت ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ‫ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎر ﮐﻨﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻣﻮزش و ‫ﭘﺮورش ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻓﮑﺮي ﺑﻪ داراﺋﯿﻬﺎي ﻣﺎدي ﻧﻬﺎد آﻣﻮزش و ‫ﭘﺮورش در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دﯾﮕﺮ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮري راد  ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ‫رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﮐﻮي ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ‫ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد دارد ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ وﺟﻮد اﯾﻦ رواﺑﻂ را ‫در ﻣﯿﺎن دﺑﯿﺮان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ و ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﺗﺴﻬﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داﻧﺸﯽ در ﻧﻬﺎد ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ‫اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺒﺎدﻻت و ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ در ﻧﻮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻌﯿﯿﻦ ‫ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ‫ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‫در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن در ﻧﻬﺎدﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪه و از اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ و ﺗﺒﺎدل ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻧﻬﺎدﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺌﻮال اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ
‫ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ و ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﯿﺎن دﺑﯿﺮان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.

اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………….. 5

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………..  6

فرضیه هاي تحقیق…………………………………………………………………………………………….  6

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………..  7

قلمروهاي مکانی و زمانی…………………………………………………………………………………  10

فصل دوم: مبانی نظري و پیشینه تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….    12

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ‫ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻢ و ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ ﺑﻄﻮر اﺧﺺ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎ و زﻣﯿﻨﻪ ‫ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ و ﺣﯿﻄﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد. اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ، در ﺑﺨﺶ اول ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺑﺨﺶ ‫ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

الف) سرمایه اجتماعی………………………………………………………………..  12

تعریف سرمایه و ویژگی هاي آن…………………………………………………………………………….. 12

‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاي ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎدي ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻨﺸﺎء ﺛﺮوت اﺳﺖ. ﭼﻪ در ﺷﮑﻞ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر و زﻣﯿﻦ ﺑﻮد و ﭼﻪ در ﺷﮑﻞ ‫اﺻﻼح ﺷﺪه آن، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﻧﭽﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺮﯾﺎن دارد، از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ‫ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد

تفاوت انواع سرمایه………………………………………………………………………………………….   14

سرمایه اجتماعی چیست؟…………………………………………………………………………………… 15

نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکري……………………………………………………………  18

پیشینۀ سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………….. 18

تبار شناسی و زمینۀ تاریخی سرمایه اجتماعی……………………………………………………………  18

نظریه هاي سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………….. 21

سرمایه اجتماعی از نظر صاحبنظران…………………………………………………………………………. 21

نشانه هاي ضعف سرمایه اجتماعی در سازمان…………………………………………………………….  26

عوامل شکل دهنده سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………….  27

روش اندازه گیري سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………….. 28

ابعاد و عناصر سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………… 31

اعتماد……………………………………………………………………………………………………………..  34

ابعاد اعتماد……………………………………………………………………………………………………..    36

اعتماد و سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………     38

اعتماد و نظریه پردازان سازمان………………………………………………………………………………..    40   

رابطه بین اعتماد و کنترل…………………………………………………………………………………………. 42

پیامدهاي کمبود اعتماد………………………………………………………………………………………….. 43

مشارکت…………………………………………………………………………………………………………… 45

بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی با فرآیند تسهیم دانش در بین دبیران

بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی با فرآیند تسهیم دانش در بین دبیران

ب) مدیریت دانش………………………………………………………………………..  47

‫داﻧﺶ ﻣﺨﻠﻮط ﺳﯿﺎﻟﯽ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت، ارزش ﻫﺎ، اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد و ﻧﮕـﺮش ﻫـﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎﻧﻪ ﻧﻈـﺎم ﯾﺎﻓﺘـﻪ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣـﯽ دﻫـﺪ. داﻧـﺶ ‫در ذﻫﻦ داﻧﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در ﻣـﺪارك و ذﺧـﺎﯾﺮ داﻧـﺶ، ‫ﺑﻠﮑﻪ در روﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﺎري، ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، اﻋﻤﺎل و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﻣﺠﺴﻢ ﻣـﯽ ﺷـﻮد. اﯾـﻦ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ آن ‫اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺳﺎده و روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺑﻬﺎﻣﯽ و ﺷﻬﻮدي اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻤـﯽ ﺗـﻮان آن را در‫ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﻤﺎت ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد
‫داﻧﺶ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽاﯾﺪهﻫﺎ، واﻗﻌﯿﺘﻬﺎ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، دادهﻫـﺎ و ﺗﮑﻨﯿـﮏ ﻫـﺎي ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه در ﺣﺎﻓﻈـﻪ اﻧﺴـﺎن ‫اﺳﺖﮐﻪ از ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد و ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ، ﺑﺎورﻫـﺎ و ارزش های ﺷﺨﺼﯽ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﻋﻤﻞوي، دﮔﺮﮔﻮن و ﺑﺎرور ﻣﯽﺷﻮد

‫داﻧﺶ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻓﺮد دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﻃﻼﻋﺎت را درﯾﺎﻓﺖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﯾﮑﺴـﺎن ﻧﯿﺴـﺖ.در ﻣﺪل ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺧﻮد ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد داﻧﺶ ﭘﻮﯾﺎ، از داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺮك دروﻧﯽ ﯾﺎد ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ. داﻧﺸـﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در واﻗﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻃﻼﻋﺎت زﻣﺎﻧﯽ ﺑـﻪ داﻧـﺶ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪه، ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺗﻌﻬﺪات آﻧﻬﺎ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ آن ﻣﻔﻬـﻮم داده ﺷـﻮد  ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮاي رﻗﺎﺑـﺖ و ﺑﻘـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺷﺮاف ﺑﺮ روﺷﻬﺎي ﺧﻠﻖ، اﺷﺘﺮاك و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي آن ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮد. ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑـﺮاي داﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﯿﺮه داﻧﺶ و ﺗﻮزﯾﻊ آن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻠﻤـﻮس ﻣـﯽ داﻧـﯿﻢ، اﻣـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ »داﻧﺸـﯽ« را ﻧﻤـﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ‫راﺣﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد. درﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ذره اي اﺗﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮج ﯾﺎ ذره ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ ﻋﯿﻨـﯽ و ﻣﻠﻤـﻮس ﻧﯿﺴـﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎر آﻧﺮا ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﻤـﻮد، ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮐـﻪ داﻧﺸـﻤﻨﺪان ﭼﮕﻮﻧـﻪ وﺟـﻮد آن را دﻧﺒـﺎل
ﮐﻨﻨﺪ. داﻧﺶ، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎي ﭘﻮﯾﺎ و ﻧﯿﺰ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و اﯾﺴﺘﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ.

فرآیند خلق دانش………………………………………………………………………………………………… 48

مقایسه اطلاعات و دانش……………………………………………………………………………………….. 50

مفهوم مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………… 51

ابعاد و اجزاي مدیریت دانش……………………………………………………………………………………. 53

برنامه ریزي مدیریت دانش…………………………………………………………………………………….. 53

علل پیدایش مدیریت دانش…………………………………………………………………………………… 55

فرآیند مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………… 56

طبقه بندي انواع دانش……………………………………………………………………………………….  57

مدیریت دانش ضمنی…………………………………………………………………………………………  58

ابعاد مدیریت دانش ضمنی………………………………………………………………………………….  58

ارکان تبادل دانش……………………………………………………………………………………………..  62

روشها و محیط هاي هدایت گر تسهیم دانش…………………………………………………………….  66

چرا افراد دانش خود را به اشتراك نمی گذارند؟…………………………………………………………..  68

دلایل افزایش اهمیت مدیریت دانش………………………………………………………………………… 70

تفاوت کارهاي دستی با کارهاي دانشی…………………………………………………………………….70

ویژگیهاي دانش گران …………………………………………………………………………………………  72

ج) پیشینه تحقیقاتی:…………………………………………………………………73

تحقیقات انجام شده در خارج کشور………………………………………………………………………… 73

تحقیقات انجام شده در داخل کشور …………………………………………………………………………77

جمع بندي و نتیجه گیري……………………………………………………………………………………… 78

پاسح دهنده ها به تفکیک جنسیت

پاسح دهنده ها به تفکیک جنسیت

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………  82

‫در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روش اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ، اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري، ﺷﯿﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي، وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺰارﻫﺎي ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ‫ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه و ﮔﺮوﻫﻬﺎي آزﻣﻮدﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ‫ﮔﯿﺮﻧﺪ.

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 82

اﻧﺘﺨﺎب روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎ، ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺟﺮاﯾﯽ آن دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮرد ﻧﻮع روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ، ﻫﺪفﻫﺎ و ﻧﯿﺰ وﺳﻌﺖ ‫داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ‫اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ و ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﯿﺎن دﺑﯿﺮان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ‫ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ. ‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻒ ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد. ﻫﺪف روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪود ﺗﻐﯿﯿﺮات ‫ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﺣﺪود ﺗﻐﯿﯿﺮات ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.

جامعه آماري…………………………………………………………………………………………………….. 83

حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………. 83

روش نمونه گیري……………………………………………………………………………………………….. 83

بزار گردآوري اطلاعات…………………………………………………………………………………………..  84

تعیین پایایی و روایی پرسشنامه ها………………………………………………………………………….. 84

روش هاي تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………… 85

سابقه خدمت پاسخ دهنده ها

سابقه خدمت پاسخ دهنده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….88

ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﭘﺮدازش داده ﻫـﺎ در دو ﺳـﻄﺢ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از: ﺗﻮﺻـﯿﻒ داده ﻫـﺎ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ و اﺳﺘﻨﺒﺎط آﻧﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ داده ﻫﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮﺗﻮﺻـﯿﻒ ﺷـﺪه ‫و ﺗﺼﻮﯾﺮي از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد، در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﺑﻂ ﺑـﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ‫، ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ وﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

تجزیه و تحلیل اطلاعات توصیفی…………………………………………………………………………. 88

سابقه خدمت ……………………………………………………………………………………………….89

میزان تحصیلات……………………………………………………………………………………………..  90

میانگین و انحراف معیار متغیر ها…………………………………………………………………………..91

میانگین و انحراف معیار متغیر ها مولفه هاي سرمایه اجتماعی……………………………………….92

آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………93

فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………93

فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………..94

فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………………….95

فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………….. 96

فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………..97

تحلیل رگرسیون چند متغیري……………………………………………………………………………….98

فرضیه پنجم …………………………………………………………………………………………………99

فرضیه ششم………………………………………………………………………………………………. 100

فرضیه هفتم ……………………………………………………………………………………………….. 100

فرضیه هشتم ………………………………………………………………………………………………. 101

فرضیه نهم ………………………………………………………………………………………………… 101

تعین وضعیت موجود تسهیم دانش در بین دبیران …………………………………………………..101

تعین وضعیت موجود سرمایه اجتماعی در بین دبیران………………………………………………..101

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیري و پیشنهادات

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..104

‫ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ، ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي و ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﺘﺎﯾﺞ ‫ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻮن ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﮐﺮد، اراﯾﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ‫و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ‫ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ در ﺧﺼﻮص ‫ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

تفسیر اطلاعات جمعیت شناسی………………………………………………………………………………104

بررسی و تفسیر فرضیه ها………………………………………………………………………………………105

محدودیت هاي تحقیق……………………………………………………………………………………………111

پیشنهادات پژوهشی و اجرایی………………………………………………………………………………….111

بخش اول پیوست ها: اطلاعات تکمیلی درباره نظریه پردازان سرمایه اجتماعی………………………….113

بخش دوم پیوست ها: عنوان پایان نامه هاي مربوط به مدیریت دانش در آمریکا………………………117

بخش سوم پیوست ها: پرسشنامه هاي سنجش تسهیم دانش و سرمایه اجتماعی……………….    123

بخش چهارم پیوست ها: منابع و ماخذ………………………………………………………………………..  128

فهرست جداول                                                                                               

جدول(2-1): مقایسه سرمایه اجتماعی از نظر صاحبنظران……………………………………………..  26

جدول(2-2): مقایسه ویژگی هاي اطلاعات با دانش……………………………………………………..  50

جدول(2-3): ویژگی کارهاي دستی و دانشی…………………………………………………………….  71

جدول(3-1): شرح تعداد و درصد جامع آماري و نمونه به تفکیک زن و مرد……………………………..  83

جدول(4-1): توزیع فراوانی و درصد نمونه به تفکیک جنسیت…………………………………………..  88

جدول(4-2): توزیع فراوانی ،درصد نمونه ها برحسب سابقه خدمت …………………………………..  89

جدول(4-3): توزیع فراوانی ،درصدنمونه ها برحسب میزان تحصیلات دبیران…………………………….  90

جدول(4-4):میانگین وانحراف معیار نمونه متغیرهاي تسهیم دانش و سرمایه اجتماعی به تفکیک جنسیت..  91

جدول(4-5):میانگین و انحراف معیار نمونه هاي ابعادسرمایه اجتماعی به تفکیک جنسیت………  92

جدول(4-6): ضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی با فرایند تسهیم دانش در بین دبیران ……  93

جدول(4-7): همبستگی بین اعتماد با فرایند تسهیم دانش……………………………………………  94

جدول(4-8): ضریب همبستگی بین شبکه روابط با فرایند تسهیم دانش…………………………….  95

جدول(4-9): همبستگی بین مشارکت و کار گروهی با فرایند تسهیم دانش…………………………. 96

جدول(4-10): ضریب همبستگی  بین مسئو لیت اجتماعی با فرایندتسهیم دانش…………………  97

جدول(4-11): نتایج مربوط به محاسبه رگرسیون مشارکت بر تسهیم دانش……………………….  97

جدول(4-12): نتایج آزمون  t مستقل جهت مقایسه تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی

دبیران زن با دبیران مرد………………………………………………………………………………………….98

جدول(4-13): نتایج تحلیل واریانس یکراهه جهت بررسی  میزان سرماي اجتماعی

دبیران برحسب سابقه خدمت……………………………………………………………………………….99

جدول(4-14): نتایج تحلیل واریانس  یکراهه جهت بررسی  میزان سرمایه اجتماعی

دبیران برحسب میزان تحصیلات………………………………………………………………………………100

جدول(4-15): مقایسه تفاوت میانگین میزان تسهیم دانش دبیران زن بادبیران مرد…………………..100

جدول(4-16): نتایج تحلیل واریانس  یکراهه جهت بررسی  میزان تسهیم دانش

بر حسب تحصیلات………………………………………………………………………………………………101

جدول(4-17): آزمون t تک گروهی جهت مقایسه تفاوت میانگین تسهیم دانش

دبیران سنندج با میانگین جامعه………………………………………………………………………………..102

جدول(4-18): آزمون t تک گروهی جهت مقایسه تفاوت میانگین میزان سرمایه اجتماعی

دبیران سنندج بامیانگین فرضی جامعه…………………………………………………………………………102

فهرست اشکال

شکل(2- 1):روابط داده، اطلاعات و دانش……………………………………………………………….  48

شکل(2-  ):روابط هرم دانش……………………………………………………………………………….  50

شکل(2- 3): فرآیند مدیریت دانش………………………………………………………………………..  56

فهرست نمودار ها                                                         

نمودار(4- 1): فراوانی تعداد نمونه ها به تفکیک جنسیت…………………………………………   88

نمودار(4- 2): نمودار درصد نمونه ها بر حسب سابقه خدمت……………………………………..    89

نمودار(4- 3): فراوانی تعداد نمونه ها برحسب تحصیلات……………………………………………    90  

Abstract

Social capital is a interdisciplinary subject that in recent years has been considered increasingly by authorities of different areas of science, especially management. On the other hand the process of knowledge sharing and experience exchange which is one of the parameters of knowledge management , is one of the requirements of the learning age in learning organizations and science and creativity parks , and the most important challenge of knowledge management is to make people share what they know. of knowledge The scope of this research is to study of social capital with the process sharing and experience exchange among the high school teachers of Sanandaj city. the research method is descriptive in the case of correlation one . the population of this research is all high school teachers of sanandaj city from 1387 till 1388 that the number of them 1255 and the research method is based on random cluster sampling and the amount of samples are 249 people and the instrument of collecting data and information include of two questionnaires : 1. social capital measurement and 2. knowledge sharing measurement that relaibility of them by the Alpha keranbakh method in order 81% and 82% is them into account has been determined. , the rate of social capital with its fourfold aspects, Trust, Group work, Social Responsibility and Social relations, have been measured. And the relation of each aspect with knowledge sharing process with Pierson correlation, the difference of the rate of social capital among teachers according to education and record of service, with ANOVA, measurement of the rate of social capital and knowledge sharing of men and women with independently ( t. test) have been considered and analyzed . The results obtained from the analysis of the hypothesis are :
There is a positive meaningful correlation between social capital and knowledge sharing
There is a positive meaningful relation between group work and group relation with knowledge sharing
Among social capital paramenters the aspect of participation has this ability of anticipating of knowldge sharing
There is no relation between trust and social responsibility with knowledge exchange
The rate of social capital and knowledge sharing among teachers is higher than the mean of the society
There is no difference between the teachers according to record of service and the rate of education in the field of social capital and knowledge sharing
The rate of knowledge sharing among female teachers is more than male teachers
Key words : 1. knowledge managment 2. social capital 3. knowledg shairing 4. trust
5. participationBottom of Form  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


خرید فایل pdf

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل word

قیمت 35 هزار تومان