انتخاب صفحه

چکیده

سرمایه اجتماعی موضوعی بین رشته ای است که در سال های اخیر بطور روز افزونی مورد توجه صاحبنظران حوزه های مختلف علوم به ویژه حوزه مدیریت قرار گرفته است. از طرف دیگر، فرآیند تسهیم دانش نیز که از مؤلفه های مـدیریت دانـش اسـت در سازمانهای یادگیرنده و شبکه های دانشی در میان دانشگران از اهمیت خاصی بر خوردار است. مهم ترین چالش مـدیریت دانـش واداشتن افراد جهت  به اشتراک گذاشتن آنچه که می دانند می باشد.  هـدف  انجـام ایـن پـژوهش تعیـین میـزان رابطـه سـرمایه اجتماعی با فرآیند تسهیم دانش در بین دبیران متوسطه شهر سنندج بوده است. روش تحقیـق توصـیفی و از نـوع همبسـتگی  بـوده  است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران متوسطه شهر سنندج  است که تعداد آنها 1255 نفر بـود روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و  حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  249 نفر انتخاب گردید ابزار گرد آوری داده هـا و اطلاعات  شامل دو پرسشنامه  سنجش سرمایه اجتماعی و  سنجش میزان تسهیم دانش بود کهضریب همسـانی درونـی  آنهـا بـا روش آلفای کرانباخ به ترتیب 0/18 و 0/82 تعیین شد. در این پژوهش میزان سرمایه اجتماعی با ابعاد چهارگانه آن یعنی اعتماد ، مشارکت گروهی ، مسئولیت اجتماعی و روابط اجتماعی مورد اندازه گیری قرار گرفت و رابطه هر یک از این ابعـاد بـا فرآینـد تسهیم دانش با همبستگی پیرسون،تعین شد تاثیرهریک از مولفه های سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش با رگرسیون گام بـه گـام ، تفاوت میزان سرمایه اجتماعی در بین دبیران بر حسب تحصیلات و سابقه خدمت ، با تحلیل واریـانس یکراهـه ، سـنجش میـزان سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش  با آزمون t تک گروهی و مقایسه سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش زنان بـا مـر دان بـا آزمـون t مستقل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته های تحقیق حاکی از آن بوده است که:

  • بین سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.
  • بین مشارکت گروهی و روابط گروهی با تسهیم دانش همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.
  • از میان مولفه های سرمایه اجتماعی بعد مشارکت بصورت معنی داری توان پیش بینی میزان تسهیم دانش را دارد.  
  • بین اعتماد و مسئولیت اجتماعی با تبادل دانش رابطه معناداری دیده نشد.
  • میزان سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش در بین دبیران بالاتر از میانگین جامعه است.
  • بین دبیران برحسب سابقه خدمت و میزان تحصیلات در زمینه سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش تفاوتی مشاهده نگردید.
  • میزان تسهیم دانش در بین زنان بطور معنی داری بیشتر از مردان بوده است.  

کلید واژه ها :1 – مدیریت دانش 2 – سرمایه اجتماعی 3 – تسهیم دانش 4 – اعتماد 5 – مشارکت

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 2
‫در ﺑﺤﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻬﻢ و ﻓﺮارﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ‫اﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ1 اﺳﺖ. ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد. رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ ‫در ﺗﻤﺎم ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه و در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ و رﻓﺘﺎر و ﻧﮕﺮش آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ‫ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺟﻤﻼت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ‫ﮐﺮد(ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺮدم ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎی ﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ) . از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ دورهی ﺗﺤﻮﻻت ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺗﺎﻓﻠﺮ2 دوره ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻗﺪرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺤﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی و داراﺋﯿﻬﺎی ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد در دﻫﻪ80 و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ دردﻫﻪ 90 به ﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪه ای ﻣﻬﻢ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ای ﺳﭙﻬﺮ ﺗﺤﻮﻻتﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎراداﯾﻤﯽ3 ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻓﻮق رادرﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺑﺤﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ اﺳﺖ.ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان: » ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﻧﺘﻘﺎل و ﻣﺒﺎدﻟﻪ داﻧﺶ وﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯿﺎن ‫اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﮔﺮوه ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﻌﻤﺘﯽ و‫ ﺟﻤﺸﯿﺪی،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺴﻬﯿﻢ وﺗﺒﺎدل داﻧﺶ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺣﺘﮑﺎر داﻧﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﭘﺲ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮرات راﯾﺞ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺻﺮف وﺟﻮد ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. . ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ واداﺷﺘﻦ اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارای زﻣﯿﻨﻪ ای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. دراﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ در ﻣﯿﺎن دﺑﯿﺮان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻧﺪ.

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………….3
آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ واژه ﮐﺎر ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ آن از ﮐﺎر دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر داﻧﺸﯽ اﺳﺖ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﻋﺼﺮﺣﺎﺿﺮ، ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺻﻮرت‫ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ‫اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ « ﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی ﻓﮑﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ‫اﻏﻠﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ داراﯾﯽ ﻫﺎ‪ی ﻣﺎدی آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺻﻠﻮاﺗﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی داﻧﺸﮕﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﯽ، ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺎز ﺑﯿﻨﯽ ‫ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺑﺎز ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ‫اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان اوﻟﯿﻪ ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﮏ ﮔﺮﯾﮕﻮرو ﻟﯿﮑﺮت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺤﺚ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ ای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮ ﻇﻬﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آن در ‫دﻫﻪ1990 ﻣﯿﻼدی در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﻓﻮﮐﻮ ﯾﺎﻣﺎ5، ﭘﯿﺮﺑﻮردﯾﻮ6، ﭘﺎﺗﻨﺎم7 و…ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ ﺗﻌﺎرﯾﻒ زﯾﺎدی ازﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دﺳﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﺮاﻧﯿﮕﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ از زﺑﺎن ‫ووﻟﮑﻮک ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ راﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﺮاوان آن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد، ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و رواﺑﻂ ﮔﺮوﻫﯽ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ و ﻣﺤﻮر ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺒﻌﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ- ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻧﻬﺎد ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺎﯾﻪ روﺣﺒﺨﺶ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺎدی و اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ ای و ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪدی اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ‫ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: اﯾﺠﺎد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﮐﺸﻒ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺟﺬب ﯾﺎ اﺳﺘﺨﺮاج داﻧﺶ ‫ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﺴﻬﯿﻢ، ﺗﺸﺮﯾﮏ، ﺗﺒﺎدل و ﻫﺪاﯾﺖ اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﺪرون ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ‫اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ » ﺗﻌﺎﻣﻼت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻗﺎﻟﺐ وﺟﻮی ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ‫ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ،ﻋﺎدات ورﻓﺘﺎرﻫﺎی وﯾﮋه اﺳﺖ ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﻮری راد، ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﺪد ‫اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ،ﺗﺴﻬﯿﻢ و ﺗﺸﺮﯾﮏ داﻧﺶ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ داﻧﺶ ﭘﻨﻬﺎن و ﺿﻤﻨﯽ2 داﻧﺸﮕﺮان را ﺑﺎ ‫داﻧﺶ آﺷﮑﺎر و ﺻﺮﯾﺢ3 آﻧﻬﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ، ﭘﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. در ﺗﺌﻮرﯾﻬﺎ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی در رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻫﻨﮓ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻧﺴﯿﺲ ﻟﯿﮑﺮت ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ‫ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎر ﮐﻨﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻣﻮزش و ‫ﭘﺮورش ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺑﻪ داراﺋﯿﻬﺎی ﻣﺎدی ﻧﻬﺎد آﻣﻮزش و ‫ﭘﺮورش در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮری راد  ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ‫رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﮐﻮی ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ‫ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد دارد ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ وﺟﻮد اﯾﻦ رواﺑﻂ را ‫در ﻣﯿﺎن دﺑﯿﺮان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ و ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﺗﺴﻬﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داﻧﺸﯽ در ﻧﻬﺎد ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ‫اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺒﺎدﻻت و ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ در ﻧﻮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻌﯿﯿﻦ ‫ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ‫ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‫در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن در ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪه و از اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ و ﺗﺒﺎدل ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺌﻮال اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ
‫ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ و ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﯿﺎن دﺑﯿﺮان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.

اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………….. 5

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………..  6

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………….  6

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………..  7

قلمروهای مکانی و زمانی…………………………………………………………………………………  10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….    12

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ‫ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻢ و ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ ﺑﻄﻮر اﺧﺺ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎ و زﻣﯿﻨﻪ ‫ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ و ﺣﯿﻄﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد. اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ، در ﺑﺨﺶ اول ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺑﺨﺶ ‫ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

الف) سرمایه اجتماعی………………………………………………………………..  12

تعریف سرمایه و ویژگی های آن…………………………………………………………………………….. 12

‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻨﺸﺎء ﺛﺮوت اﺳﺖ. ﭼﻪ در ﺷﮑﻞ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و زﻣﯿﻦ ﺑﻮد و ﭼﻪ در ﺷﮑﻞ ‫اﺻﻼح ﺷﺪه آن، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﻧﭽﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺮﯾﺎن دارد، از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ‫ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد

تفاوت انواع سرمایه………………………………………………………………………………………….   14

سرمایه اجتماعی چیست؟…………………………………………………………………………………… 15

نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری……………………………………………………………  18

پیشینۀ سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………….. 18

تبار شناسی و زمینۀ تاریخی سرمایه اجتماعی……………………………………………………………  18

نظریه های سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………….. 21

سرمایه اجتماعی از نظر صاحبنظران…………………………………………………………………………. 21

نشانه های ضعف سرمایه اجتماعی در سازمان…………………………………………………………….  26

عوامل شکل دهنده سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………….  27

روش اندازه گیری سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………….. 28

ابعاد و عناصر سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………… 31

اعتماد……………………………………………………………………………………………………………..  34

ابعاد اعتماد……………………………………………………………………………………………………..    36

اعتماد و سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………     38

اعتماد و نظریه پردازان سازمان………………………………………………………………………………..    40   

رابطه بین اعتماد و کنترل…………………………………………………………………………………………. 42

پیامدهای کمبود اعتماد………………………………………………………………………………………….. 43

مشارکت…………………………………………………………………………………………………………… 45

بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی با فرآیند تسهیم دانش در بین دبیران

بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی با فرآیند تسهیم دانش در بین دبیران

ب) مدیریت دانش………………………………………………………………………..  47

‫داﻧﺶ ﻣﺨﻠﻮط ﺳﯿﺎﻟﯽ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت، ارزش ﻫﺎ، اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد و ﻧﮕـﺮش ﻫـﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎﻧﻪ ﻧﻈـﺎم ﯾﺎﻓﺘـﻪ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣـﯽ دﻫـﺪ. داﻧـﺶ ‫در ذﻫﻦ داﻧﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در ﻣـﺪارک و ذﺧـﺎﯾﺮ داﻧـﺶ، ‫ﺑﻠﮑﻪ در روﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری، ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، اﻋﻤﺎل و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﻣﺠﺴﻢ ﻣـﯽ ﺷـﻮد. اﯾـﻦ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ آن ‫اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺳﺎده و روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺑﻬﺎﻣﯽ و ﺷﻬﻮدی اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻤـﯽ ﺗـﻮان آن را در‫ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﻤﺎت ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد
‫داﻧﺶ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽاﯾﺪهﻫﺎ، واﻗﻌﯿﺘﻬﺎ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، دادهﻫـﺎ و ﺗﮑﻨﯿـﮏ ﻫـﺎی ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه در ﺣﺎﻓﻈـﻪ اﻧﺴـﺎن ‫اﺳﺖﮐﻪ از ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد و ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ، ﺑﺎورﻫـﺎ و ارزش های ﺷﺨﺼﯽ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﻋﻤﻞوی، دﮔﺮﮔﻮن و ﺑﺎرور ﻣﯽﺷﻮد

‫داﻧﺶ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﻃﻼﻋﺎت را درﯾﺎﻓﺖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﯾﮑﺴـﺎن ﻧﯿﺴـﺖ.در ﻣﺪل ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای اﯾﺠﺎد داﻧﺶ ﭘﻮﯾﺎ، از داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺮک دروﻧﯽ ﯾﺎد ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ. داﻧﺸـﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در واﻗﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻃﻼﻋﺎت زﻣﺎﻧﯽ ﺑـﻪ داﻧـﺶ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪه، ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺗﻌﻬﺪات آﻧﻬﺎ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ آن ﻣﻔﻬـﻮم داده ﺷـﻮد  ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮای رﻗﺎﺑـﺖ و ﺑﻘـﺎی ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺷﺮاف ﺑﺮ روﺷﻬﺎی ﺧﻠﻖ، اﺷﺘﺮاک و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آن ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮد. ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑـﺮای داﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﯿﺮه داﻧﺶ و ﺗﻮزﯾﻊ آن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻠﻤـﻮس ﻣـﯽ داﻧـﯿﻢ، اﻣـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ »داﻧﺸـﯽ« را ﻧﻤـﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ‫راﺣﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد. درﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ذره ای اﺗﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮج ﯾﺎ ذره ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ ﻋﯿﻨـﯽ و ﻣﻠﻤـﻮس ﻧﯿﺴـﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎر آﻧﺮا ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﻤـﻮد، ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮐـﻪ داﻧﺸـﻤﻨﺪان ﭼﮕﻮﻧـﻪ وﺟـﻮد آن را دﻧﺒـﺎل
ﮐﻨﻨﺪ. داﻧﺶ، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ و ﻧﯿﺰ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و اﯾﺴﺘﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ.

فرآیند خلق دانش………………………………………………………………………………………………… 48

مقایسه اطلاعات و دانش……………………………………………………………………………………….. 50

مفهوم مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………… 51

ابعاد و اجزای مدیریت دانش……………………………………………………………………………………. 53

برنامه ریزی مدیریت دانش…………………………………………………………………………………….. 53

علل پیدایش مدیریت دانش…………………………………………………………………………………… 55

فرآیند مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………… 56

طبقه بندی انواع دانش……………………………………………………………………………………….  57

مدیریت دانش ضمنی…………………………………………………………………………………………  58

ابعاد مدیریت دانش ضمنی………………………………………………………………………………….  58

ارکان تبادل دانش……………………………………………………………………………………………..  62

روشها و محیط های هدایت گر تسهیم دانش…………………………………………………………….  66

چرا افراد دانش خود را به اشتراک نمی گذارند؟…………………………………………………………..  68

دلایل افزایش اهمیت مدیریت دانش………………………………………………………………………… 70

تفاوت کارهای دستی با کارهای دانشی…………………………………………………………………….70

ویژگیهای دانش گران …………………………………………………………………………………………  72

ج) پیشینه تحقیقاتی:…………………………………………………………………73

تحقیقات انجام شده در خارج کشور………………………………………………………………………… 73

تحقیقات انجام شده در داخل کشور …………………………………………………………………………77

جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………… 78

پاسح دهنده ها به تفکیک جنسیت

پاسح دهنده ها به تفکیک جنسیت

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………  82

‫در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روش اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ، اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری، ﺷﯿﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی، وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ‫ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه و ﮔﺮوﻫﻬﺎی آزﻣﻮدﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ‫ﮔﯿﺮﻧﺪ.

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 82

اﻧﺘﺨﺎب روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎ، ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺟﺮاﯾﯽ آن دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮرد ﻧﻮع روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ، ﻫﺪفﻫﺎ و ﻧﯿﺰ وﺳﻌﺖ ‫داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ‫اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ و ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﯿﺎن دﺑﯿﺮان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ‫ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ. ‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻒ ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد. ﻫﺪف روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪود ﺗﻐﯿﯿﺮات ‫ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﺣﺪود ﺗﻐﯿﯿﺮات ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………….. 83

حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………. 83

روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………….. 83

بزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………..  84

تعیین پایایی و روایی پرسشنامه ها………………………………………………………………………….. 84

روش های تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………… 85

سابقه خدمت پاسخ دهنده ها

سابقه خدمت پاسخ دهنده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….88

ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﭘﺮدازش داده ﻫـﺎ در دو ﺳـﻄﺢ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از: ﺗﻮﺻـﯿﻒ داده ﻫـﺎ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ و اﺳﺘﻨﺒﺎط آﻧﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ داده ﻫﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮﺗﻮﺻـﯿﻒ ﺷـﺪه ‫و ﺗﺼﻮﯾﺮی از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد، در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﺑﻂ ﺑـﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ‫، ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ وﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

تجزیه و تحلیل اطلاعات توصیفی…………………………………………………………………………. 88

سابقه خدمت ……………………………………………………………………………………………….89

میزان تحصیلات……………………………………………………………………………………………..  90

میانگین و انحراف معیار متغیر ها…………………………………………………………………………..91

میانگین و انحراف معیار متغیر ها مولفه های سرمایه اجتماعی……………………………………….92

آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………93

فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………93

فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………..94

فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………………….95

فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………….. 96

فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………..97

تحلیل رگرسیون چند متغیری……………………………………………………………………………….98

فرضیه پنجم …………………………………………………………………………………………………99

فرضیه ششم………………………………………………………………………………………………. 100

فرضیه هفتم ……………………………………………………………………………………………….. 100

فرضیه هشتم ………………………………………………………………………………………………. 101

فرضیه نهم ………………………………………………………………………………………………… 101

تعین وضعیت موجود تسهیم دانش در بین دبیران …………………………………………………..101

تعین وضعیت موجود سرمایه اجتماعی در بین دبیران………………………………………………..101

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..104

‫ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ، ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی و ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﺘﺎﯾﺞ ‫ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻮن ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﮐﺮد، اراﯾﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ‫و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ‫ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ در ﺧﺼﻮص ‫ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

تفسیر اطلاعات جمعیت شناسی………………………………………………………………………………104

بررسی و تفسیر فرضیه ها………………………………………………………………………………………105

محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………111

پیشنهادات پژوهشی و اجرایی………………………………………………………………………………….111

بخش اول پیوست ها: اطلاعات تکمیلی درباره نظریه پردازان سرمایه اجتماعی………………………….113

بخش دوم پیوست ها: عنوان پایان نامه های مربوط به مدیریت دانش در آمریکا………………………117

بخش سوم پیوست ها: پرسشنامه های سنجش تسهیم دانش و سرمایه اجتماعی……………….    123

بخش چهارم پیوست ها: منابع و ماخذ………………………………………………………………………..  128

فهرست جداول                                                                                               

جدول(2-1): مقایسه سرمایه اجتماعی از نظر صاحبنظران……………………………………………..  26

جدول(2-2): مقایسه ویژگی های اطلاعات با دانش……………………………………………………..  50

جدول(2-3): ویژگی کارهای دستی و دانشی…………………………………………………………….  71

جدول(3-1): شرح تعداد و درصد جامع آماری و نمونه به تفکیک زن و مرد……………………………..  83

جدول(4-1): توزیع فراوانی و درصد نمونه به تفکیک جنسیت…………………………………………..  88

جدول(4-2): توزیع فراوانی ،درصد نمونه ها برحسب سابقه خدمت …………………………………..  89

جدول(4-3): توزیع فراوانی ،درصدنمونه ها برحسب میزان تحصیلات دبیران…………………………….  90

جدول(4-4):میانگین وانحراف معیار نمونه متغیرهای تسهیم دانش و سرمایه اجتماعی به تفکیک جنسیت..  91

جدول(4-5):میانگین و انحراف معیار نمونه های ابعادسرمایه اجتماعی به تفکیک جنسیت………  92

جدول(4-6): ضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی با فرایند تسهیم دانش در بین دبیران ……  93

جدول(4-7): همبستگی بین اعتماد با فرایند تسهیم دانش……………………………………………  94

جدول(4-8): ضریب همبستگی بین شبکه روابط با فرایند تسهیم دانش…………………………….  95

جدول(4-9): همبستگی بین مشارکت و کار گروهی با فرایند تسهیم دانش…………………………. 96

جدول(4-10): ضریب همبستگی  بین مسئو لیت اجتماعی با فرایندتسهیم دانش…………………  97

جدول(4-11): نتایج مربوط به محاسبه رگرسیون مشارکت بر تسهیم دانش……………………….  97

جدول(4-12): نتایج آزمون  t مستقل جهت مقایسه تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی

دبیران زن با دبیران مرد………………………………………………………………………………………….98

جدول(4-13): نتایج تحلیل واریانس یکراهه جهت بررسی  میزان سرمای اجتماعی

دبیران برحسب سابقه خدمت……………………………………………………………………………….99

جدول(4-14): نتایج تحلیل واریانس  یکراهه جهت بررسی  میزان سرمایه اجتماعی

دبیران برحسب میزان تحصیلات………………………………………………………………………………100

جدول(4-15): مقایسه تفاوت میانگین میزان تسهیم دانش دبیران زن بادبیران مرد…………………..100

جدول(4-16): نتایج تحلیل واریانس  یکراهه جهت بررسی  میزان تسهیم دانش

بر حسب تحصیلات………………………………………………………………………………………………101

جدول(4-17): آزمون t تک گروهی جهت مقایسه تفاوت میانگین تسهیم دانش

دبیران سنندج با میانگین جامعه………………………………………………………………………………..102

جدول(4-18): آزمون t تک گروهی جهت مقایسه تفاوت میانگین میزان سرمایه اجتماعی

دبیران سنندج بامیانگین فرضی جامعه…………………………………………………………………………102

فهرست اشکال

شکل(2- 1):روابط داده، اطلاعات و دانش……………………………………………………………….  48

شکل(2-  ):روابط هرم دانش……………………………………………………………………………….  50

شکل(2- 3): فرآیند مدیریت دانش………………………………………………………………………..  56

فهرست نمودار ها                                                         

نمودار(4- 1): فراوانی تعداد نمونه ها به تفکیک جنسیت…………………………………………   88

نمودار(4- 2): نمودار درصد نمونه ها بر حسب سابقه خدمت……………………………………..    89

نمودار(4- 3): فراوانی تعداد نمونه ها برحسب تحصیلات……………………………………………    90  

Abstract

Social capital is a interdisciplinary subject that in recent years has been considered increasingly by authorities of different areas of science, especially management. On the other hand the process of knowledge sharing and experience exchange which is one of the parameters of knowledge management , is one of the requirements of the learning age in learning organizations and science and creativity parks , and the most important challenge of knowledge management is to make people share what they know. of knowledge The scope of this research is to study of social capital with the process sharing and experience exchange among the high school teachers of Sanandaj city. the research method is descriptive in the case of correlation one . the population of this research is all high school teachers of sanandaj city from 1387 till 1388 that the number of them 1255 and the research method is based on random cluster sampling and the amount of samples are 249 people and the instrument of collecting data and information include of two questionnaires : 1. social capital measurement and 2. knowledge sharing measurement that relaibility of them by the Alpha keranbakh method in order 81% and 82% is them into account has been determined. , the rate of social capital with its fourfold aspects, Trust, Group work, Social Responsibility and Social relations, have been measured. And the relation of each aspect with knowledge sharing process with Pierson correlation, the difference of the rate of social capital among teachers according to education and record of service, with ANOVA, measurement of the rate of social capital and knowledge sharing of men and women with independently ( t. test) have been considered and analyzed . The results obtained from the analysis of the hypothesis are :
There is a positive meaningful correlation between social capital and knowledge sharing
There is a positive meaningful relation between group work and group relation with knowledge sharing
Among social capital paramenters the aspect of participation has this ability of anticipating of knowldge sharing
There is no relation between trust and social responsibility with knowledge exchange
The rate of social capital and knowledge sharing among teachers is higher than the mean of the society
There is no difference between the teachers according to record of service and the rate of education in the field of social capital and knowledge sharing
The rate of knowledge sharing among female teachers is more than male teachers
Key words : 1. knowledge managment 2. social capital 3. knowledg shairing 4. trust
5. participationBottom of Form  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


خرید فایل pdf

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل word

قیمت 35 هزار تومان