انتخاب صفحه

چکیده

یکی از ویژگی های برجسته تفکر آدمی خلاقیت است. نقش مدیران به عنوان اصلی مهم در شکوفایی و رشد خلاقیت افراد سازمان به شمار می آید. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین میزان و نوع ارتباط سبکهای مدیریت مدیران و خلاقیت دبیران مدارس متوسط شهرستان جهرم بوده است.

نمونه تحقیق شامل 193 دبیر مدارس متوسطه شهرستان جهرم بود که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند ، روش تحقیق توصیفی ، همبستگی و علی مقایسه ای بوده است. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه سبک های مدیریت (سلیمانی ، 1372) و پرسشنامه خلاقیت ( تونسند وفاویر ، 1944 ، ترجمه تورانی ،1384) استفاده گردید. پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای  کرونباخ سنجیده شد که در پرسشنامه سبک مدیریت 85/0 و خلاقیت 82/0 بدست آمد. جهت استخراج و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  کامپیوتری spss استفاده شد ، اطلاعات گردآوری شده به صورت جداول فراوانی و درصد و همچنین نمودار تنظیم شد. سپس از آزمون ضریب همبستگی و تحلیل واریانس ( آنووا و مانوا) و آزمون t  جهت بررسی فرضیه ها استفاده گردید.

نتایج پژوهش نشان داد که :

  • بین سبکهای مدیریت با خلاقیت دبیران رابطه وجود دارد، و این رابطه در دبیران زن بیشتر از دبیران مرد بوده است.
  • در زمینه خلاقیت و همچنین خرده مقیاس محیط بین سبکهای مدیریت تفاوت وجود داشته است.
  • بین مدارس متوسطه دخترانه و پسرانه در خصوص سبک های مدیریت تفاوت وجودداشته است و در مدارس متوسطه دخترانه ،سبک مدیریت بیشتر مشورتی و مشارکتی است رایج تر بود.
  • در خصوص خرده مقیاس ( محیط) مربوط به (خلاقیت)بین دبیران زن و مرد تفاوت مشاهده شد و محیط مدارس دبیران زن جهت رشد خلاقیت مناسب تر بوده است.
  • بین میزان خلاقیت و خرده مقیاس های آن( شخصیت ،روش و محیط ) با سابقه خدمت دبیران رابطه معنی داری وجود نداشته است .

 

کلیدواژه ها: سبک های مدیریت ، آمرانه ، خیرخواهانه ، مشورتی ، مشارکتی ، خلاقیت

فهرست مطالب

چکیده  د

فهرست مطالب  ه

فهرست جداول  ط

فهرست نمودار ها  ی

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه  2

  • بیان مسئله 3
  • ضرورت اهمیت تحقیق 5
  • اهداف تحقیق 6

1-3-1 هدف کلی  7

1-3-2 اهداف ویژه  7

1-4-1 سوالات تحقیق  7

  • فرضیه های تحقیق 8
  • تعاریف نظری و عملیاتی متغیر ها و مفاهیم 8

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

مقدمه  12

2-1 بخش اول: مبانی نظری  12

الف – تعریف مدیریت  12

تاریخچه مدیریت  13

اهمیت مدیریت  14

تعریف سبک مدیریت  14

تئوری X و Y        19

مدل تئوری  Z  19

مطالعات رهبری دردانشگاه آیووا   20

مطالعات  میشیگان  20

مطالعات دانشگاه اهایو  21

سبک های شبکه مدیریت  22

سیستم مدیریت رئسیس لیکرت  24

مفهوم پردازی لیکرت از جو سازمانی  26

سبک های رهبری فیدلر  27

رهبران فره مند یا خلاق ( ایجاد کننده تحول در دیگران)  28

ب- خلاقیت  30

تفکر خلاق  32

عوامل اجتماعی موثر برخلاقیت  33

اجزای خلاقیت  35

مراحل فرایند خلاقیت  37

مراحل تفکر خلاق  38

عوامل موثر در خلاقیت  39

عوامل خلاقیت  40

آیا خلاقیت را می توان رشد داد؟   40

ارتباط خلاقیت و برنامه ریزی   41

راهی برای پرورش خلاقیت   41

راهکارهای تقویت خلاقیت   43

محیط مساعد برای ایجاد خلاقیت   44

خلاقیت فردی    45

روش های اندازه گیری و سنجش خلاقیت   45

ایجاد خلاقیت در فرد و گروه  47

شیوه تصمیم گیری گروه خلاق   48

موانع خلاقیت ونو آوری  49

ویژگی های انسان  خلاق   51

خلاقیت و نوآوری سازمانی   52

ایجاد جو مناسب خلاقیت سازمانی  53

ویژگی های مدیران خلاق   54

2-2 بخش دوم : پیشینه تحقیقاتی

الف – تحقیقات انجام شده در داخل کشور  56

ب – تحقیقات انجام شده در خارج کشور  58

خلاصه و نتیجه گیری   60

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه  62

3-1 طرح تحقیق  62

3-2 جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری  63

الف – جامعه آماری  63

ب – پایایی ابزار جمع آوری داده ها   65

3-4 فرایند تحقیق   66

3-5 روش اجرای تحقیق   66

3-6  روش های تجزیه و تحلیل داده ها  66

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه  68

4-1 یافته های توصیفی  68

الف – یافته های توصیفی مربوط به ویژگی های آزمودنی ها  68

ب – یافته های توصیفی مربوط به متغیر ها  70

4-2 یافته های مربوط به فرضیه ها  71

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه   80

5-1 خلاصه نتایج  80

5-2 بحث و نتیجه گیری  81

5-3 پیشنهادات عملی  86

5-4 محدودیت ها  87

5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آینده  88

پیوست ها  89

فهرست مقالات  95

منابع و ماخذ فارسی  97

منابع و ماخذ انگلیسی  102

چکیده انگلیسی  103

فهرست جداول

جدول 2-1 مقایسه سیستم یک و چهار لیکرت  27

جدول 4-1 توزیع فراوانی مربوط به تعداد آزمودنی ها بر حسب جنسیت  68

جدول 4-2 توزیع فراوانی مربوز به آزمودنی ها بر اساس سابقه خدمت   69

جدول 4-3 توزیع فراوانی سبک های مدیریت  70

جدول 4-4 توزیع فراوانی میزان خلاقیت دبیران  71

جدول 4-5 همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه میان سبک های مدیریت و میزان خلاقیت  72

جدول 4-6  همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه میان سبک های مدیریت و میزان خلاقیت  دبیران به تفکیک جنسیت  72

جدول 4-7 نتایج تحلیل واریانس برای مقایسه میزان خلاقیت و خرده مقیاس های آن در سبک های مدیریت  73

جدول 4-8 آزمون پیگیری توکی و خرده مقیاس محیط با سبک های مدیریت  74

جدول 4-9 آزمون پیگیری توکی و کل خلاقیت در انواع سبک های  75

جدول 4-10 آزمون t برای کاربرد سبکهای مدیریت در مدارس دخترانه و پسرانه  76

جدول 4-11 نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) روی نمرات شخصیت ،روش و محیط دبیران زن و مرد  76

جدول 4-12 نتایج اثرات بین آزمودنی ها از لحاظ نمرات شخصیت روش و محیط دبیران زن و مرد   77

جدول 4-13 ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه میزان خلاقیت و خرده مقیاس های با سابقه دبیران    78

فهرست نمودارها

نمودار 2-1 سبک های شبکه مدیریت   22

نمودار 2-2 سبک های رهبری فیدلر    27

نمودار ستونی 4-1  درصد توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب جنسیت  69

نمودار ستونی 4-2 درصد توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سابقه خدمت  70

نمودار ستونی 4-3 توزیع فراوانی متغیر سبک های مدیریت مدارس متوسطه جهرم  71

 


مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید