انتخاب صفحه

چکیده

هدف از انجام  این تحقیق بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران با یادگیری سازمانی در مدارس مقطع متوسطه شهرستان ری است . جامعه آماری دبیرستان های دخترانه و پسرانه سه ناحیه شهرستان ری شامل ناحیه 1 ،ناحیه 2، و کهریزک است که از میان آنها به روش سرشماری تمام دبیرستان ها (68 دبیرستان) به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد.از دو پرسشنامه محقق ساخته برای تعیین سبک رهبری و یادگیری سازمانی استفاده گردید.پایایی محاسبه شده برای پرسشنامه سبک رهبری به روش آلفای کرونباخ 87/0و برای پرسشنامه یادگیری سازمانی 94/0 به دست آمد. این تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی  (جدول فراوانی داده ها ، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (رگسیون چند گانه به روش گام به گام ، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t گروه های مستقل )و نرم افزار   SPSS  به کار گرفته شد.نتایج تحقیق نشان داد بین سبک های رهبری مدیریتی ، مشارکتی ، تبادلی ، اخلاقی ، پست مدرن و اقتضایی با یادگیری سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و در مجموع 63 درصد واریانس یادگیری سازمانی را تبیین می کنند. رهبری مشارکتی بیشترین سهم را (45 درصد) در تبیین یادگیری سازمانی دارد. همچنین سطح یادگیری سازمانی در مدارس متوسطه کمی بالاتر از متوسط است و یادگیری تیمی 75 درصد واریانس یادگیری سازمانی را تبیین می کند.

کلید واژه: سبک رهبری ، یادگیری سازمانی ، مدارس متوسطه

فهرست مطالب

فصل اول :طرح مساله

 • مقدمه 2
 • بیان مساله 3
 • اهمیت و ضرورت تحقیق 6
 • اهداف تحقیق 8
 • سوالات تحقیق 8
 • تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های تحقیق 9
  • سبک رهبری 9
  • یادگیری سازمانی 10

فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1    سبک رهبری  14

2-1-1 مفهوم رهبری   14

2-1-2 مفهوم سبک رهبری  16

2-1-3 تشابه و تفاوت رهبری با مدیریت  17

2-1-4 نظریه های رهبری  19

2-1-4-1 نظریه خصوصیات فردی  20

2-1-4-2 نظریه رفتاری  21

 • مطالعات رهبری ایالت اوهایو 23
 • تحقیقات رهبری میشیگان 23
 • تحقیقات پویایی شناسی گروهی 24
 • سیستم های مدیریت لیکرت 24
 • دیدگاه های بعدی درباره رفتار رهبری 25

2-1-4-3 نظریه های موقعیتی  26

 • نظریه اقتضایی فیدلر 26
 • نظریه مسیر – هدف 29
 • نظریه مشارکتی ( هنجاری ، مشروط )رهبری 31
 • نظریه پیوستار (زنجیره رفتار) رهبری 33
 • نظریه رهبری مبتنی بر موقعیت 34

2-1-4-4 نظریه های نوین رهبری  36

 • نظریه تبادل رهبر – اعضا 36
 • نظریه جانشین های رهبری 37
 • نظریه رهبری خدمتگزار 38
 • نظریه رهبری مبتنی بر ارزشها (رهبری اخلاقی) 40
 • نظریه رهبری مبتنی بر احساس  41
 • نظریه قدرت و نفوذ 42
 • نظریه رهبری فرهمند( کاریزماتیک) 43
 • رهبری تحول گرا 45
 • نظریه رهبری پست مدرن 46

2-2 یادگیری سازمانی  48

2-2-1 یادگیری  48

2-2-2 سطوح یادگیری  50

2-2-3 مدل های یادگیری  52

2-2-4 نظریه یادگیری سازمانی  54

2-2-5 تعریف یادگیری سازمانی  57

2-2-6 مولفه ی های یادگیری سازمانی   60

2-2-7 یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده  65

2-2-8 قابلیت یادگیری سازمانی  68

2-3 بررسی تحقیقات انجام شده  70

2-3-1 تحقیقات داخلی  70

2-3-2 تحقیقات خارجی  76

2-4 چارچوب نظری تحقیق  81

فصل سوم :روش تحقیق

3-1 روش تحقیق  90

3-2 جامعه آماری  90

3-3 نمونه گیری و حجم نمونه  91

3-4 ابزار گردآوری داده ها 92

3-4-1 پرسشنامه یادگیری سازمانی  92

3-4-2 پرسشنامه سبک رهبری  93

3-4-3 روایی و پایان پرسشنامه یادگیری سازمانی   94

3-4-5 روایی و پایان پرسشنامه سبک رهبری  101

3-4-6 روش گردآوری داده ها  105

3-4-7 روش تجزیه و تحلیل دادها  105

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده  ها

4-1 بررسی مشخصات پاسخ دهندگان  108

4-1-1 بررسی مشخصات مدیران  108

4-1-2 بررسی مشخصات کارکنان ( دبیران و عوامل اجرایی)  110

4-2 بررسی سوالات تحقیق  112

4-2-1 سوال پژوهشی اول  113

4-2-2 سوال پژوهشی دوم  117

4-2-3 سوال پژوهشی سوم  118

4-2-4 سوال پژوهشی چهارم  119

4-2-5 سوال پژوهشی پنجم  120

4-3 سوال پژوهشی جانبی  124

فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق   128

5-1-1 یافته های سوال پژوهشی اول   128

5-1-2 یافته های سوال پژوهشی دوم   130

5-1-3 یافته های سوال پژوهشی سوم   131

5-1-4 یافته های سوال پژوهشی چهارم  132

5-1-5 یافته های سوال پژوهشی پنجم  133

5-1-6 یافته جانبی  134

5-2 نتیجه گیری   134

5-3 پیشنهادهای برگرفته از یافته های پژوهش   136

5-4 پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی  137

5-5 محدودیت تحقیق  137

فهرست منابع

فهرست منابع فارسی  139

فهرست منابع خارجی  145

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

جدول 1-1 سبک های رهبری و سوالات هر یک  10

جدول 1-2 مولفه های یادگیری سازمانی و سوالات هریک  11

جدول 2-1 مفاهیم نظریه اصلاح شده مسیر – هدف رهبری  31

جدول 2-2 نتایج یادگیری فردی ،گروهی و سازمانی  52

جدول 2-3 مولفه های یادگیری سازمانی از دیدگاه صاحبنظران   63

جدول 2-4 رده شناسی مدل های رهبری و مدیریت   82

جدول 3-1 جامعه آماری مدیران  91

جدول 3-2 جامعه آماری دبیران و سایر کارکنان  91

جدول 3-3 جدول هدف – محتوای مولفه های یادگیری سازمانی  95

جدول 3-4 ضریب پایانی پرسشنامه یادگیری سازمانی  98

جدول3-5 پایانی مولفه های یادگیری سازمانی  99

جدول 3-6 میزان پایانی پرسشنامه یادگیری سازمانی با روش لوپ  100

جدول 3-7 جدول هدف – محتوای سبک های رهبری  101

جدول 3-8 ضریب پایانی پرسشنامه سبک رهبری  103

جدول3-9 پایایی سبک های رهبری  104

جدول  3-10 میزان پایایی سوالات سبک رهبری با روش لوپ  104

جدول4-1 جدول توزیع فراوانی سابقه مدیریت مدیران  109

جدول 4-2 جدول توزیع فراوانی میزان تحصیلات مدیران  109

جدول 4-3 جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی مدیران  109

جدول 4-4 جدول توزیع فراوانی جنسیت دبیران و سایر کارکنان  110

جدول 4-5 جدول توزیع فراوانی تحصیلات دبیران و سایر کارکنان  111

جدول 4-6 جدول ماتریس همبستگی بین سبک های رهبری و یادگیری سازمانی  112

جدول 4-7 مرحله اول تحلیل رگرسیون گام به گام به یادگیری سازمانی  113

جدول 4-8  مرحله دوم  تحلیل رگرسیون گام به گام به یادگیری سازمانی   114

جدول 4-9 مرحله سوم تحلیل رگرسیون گام به گام به یادگیری سازمانی   114

جدول 4-10 مرحله چهارم تحلیل رگرسیون گام به گام به یادگیری سازمانی  115

جدول 4-11 مرحله پنجم تحلیل رگرسیون گام به گام به یادگیری سازمانی    116

جدول 4-12 مرحله  ششم  تحلیل رگرسیون گام به گام به یادگیری سازمانی    117

جدول 4-13 میانگین و انحراف استاندارد سبک های رهبری  117

جدول 4-14 میانگین و انحراف استاندارد مولفه های یادگیری سازمانی  118

جدول 4-15 آمار توصیفی داده ها ی یادگیری سازمانی به تفکیک جنسیت  119

جدول 4-16 آزمون برابری میانگین ها در دو گروه مستقل   119

جدول 4-17 آزمون برابری میانگین ها در دو گروه مستقل   120

جدول 4-18 آزمون برابری میانگین ها در دو گروه مستقل   121

جدول 4-19 آزمون برابری میانگین ها در دو گروه مستقل    121

جدول 4-20 آزمون برابری میانگین ها در دو گروه مستقل   122

جدول 4-21 آزمون برابری میانگین ها در دو گروه مستقل   123

جدول 4-22 آزمون برابری میانگین ها در دو گروه مستقل   123

جدول 4-23 جدول خلاصه شده رگرسیون گام به گام برای مولفه های یادگیری سازمانی  124

فهرست شکل ها

شکل  2-1 شناخت وضعیت و تعیین سبک رهبری مناسب   28

شکل 2-2 مدل دو بعدی شیوه های اصلی رفتار رهبر  35

شکل 2-3 افزودن بعد اثر بخشی به ابعاد تکلیف و رابطه گرایی  36

شکل 2-4 یادگیری سه حلقه ای  54

شکل 2-5 ایجاد قابلیت یادگیری در سازمان  69

شکل 2-6 مدل مفهومی تحقیق  88

فهرست پیوست ها

پیوست شماره 1  153

پیوست شماره 2    157

 


مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید