انتخاب صفحه

 کلیات

درعصر حاض وبه لحاظ پیشرفت چشمگی تکنولوژی ارتباطات وپیدایش فناوری های نوین علمی روش های جدیدی برای برقراری ارتباط بوجود آمده که باازبین بردن فواصل ومحدودیت ها دسترسی افراد به اطلاعات وامکان برقراری ارتباط بایکدیگر رابه راحتی ممکن ساخته است.یکی ازنتایج این پیشرفت درحوزه ارتباطات دربخش اینترنت وارتباطات رایانه ای ظهور یافته است که در کشور ما نیزا ثرات استفاده از این سامانه بسیار مفید به چشم می خورد.بااستفاده ازاین سامانه ارتباطی بدون صرف هزینه های کلان وطی مسافت فراوان میتوان با اقصی نقاط جهان ارتباط برقرار کرد ویابه منابع تخصصی وعلمی پیشرفته دسترسی پیدا نمود.رشد روز افزون استفاده ازاین ابزار قدرتمند وکم هزینه بوضوح درکشور وبخصوص درمجامع علمی وتخصصی ودانشگاهی احساس میگردد.استفاده ازاین پل ارتباطی نقش بسیار مهمی در رشد علمی جوامع دانشگاهی ومتخصصین کشور دارد.زیر امحدودیت استفاده ازمنابع علمی ودستیابی به پیشرفت های علمی جوامع توسعه یافته راازمیان برداشته واطلاعات نامحدود وپرارزشی به کاربران درهر زمینه ارائه میدهد.

علاوه برامکان دسترسی به منابع ومراجع درهرگوشه دنیا،یکی دیگر از فواید این سامانه ارزشمند امکان برقراری ارتباط افراد وگروه های علمی وفکری مشترک بایکدیگر وتبادل افکار آنان بایکدیگراست.بدین صورت که سایت های موضوعی وزمینه های مختلف علمی وفکری محل مراجعه گروه های مخاطب و ارائه خدمات به آنان است.درحال حاضر بسیاری از سازمانها،شرکت ها،ادارات ونهادهای علمی واجرایی،خدمات خودرا درقالب سایت های اطلاع رسانی وخدماتی ارائه میدهند که ازجمله فواید عمده آن کاهش مراجعات حضوری وصرفه جویی در وقت وهزینه ها می باشد.باتوجه به کاربردهیا فراوان سایت های علمی وخدماتی،میتوان باطراحی نمونه ای ازاین وبسایت ها برای کاربران کلاسی وگروه های دانشجویی درزمینه های مختلفی به ارائه خدمات علمی درحوزه های درسی ودانشگاهی پرداخت.

تمام این فواید وبسیاری دیگر ازاین سایت باعث شد تا ایده ایجاد وراه اندازی سایت علمی دانشجویی حمل ونقل وترافکی کشور درذهن دست اندرکاران آن شکل گیرد وبعنوان پروژه ای درسی مطرح گردد.زمانی که پیشنهاد ایجاد سایتی برای اطلاع رسانی وارتباط بین دانشجویان حمل ونقل مطرح گردید وبانظر موافق ومساعد مدیریت محترم گروه حمل ونقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مواجه گردید،فرصت مناسبی رخ داد تااین نظریه نو وکاربردی بعنوان سمینار و پروژه ای دانشجویی طرح گردد تاازپشتوانه های دانشگاهی واجرایی نیز برخوردار گردد که البته باعنایات مدیریت محترم گروه حمل ونقل،این فرآیند عملی گردیده وگزارش حاضر ماحصل این فرآیند اجرایی می باشد.دراینجا به اخصتار لازم به توضیح است که عملیات راه اندازی سایت با تمامی زحمات وگستردگی فقط نقطه آغاز این پروژه است وبخش مهم عملیات اجرایی شامل فعالیت هایی برای تغذیه اطلاعات ومدیریت مداوم برای حفظ پویایی وارتقای سطح علمی آن است که امید است با عنایت خداوند متعال وراهنمایی های اساتید وهمکاری دانشجویان بتوان به این مهم دست یافت.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-هدف پروژه

باوجود دانشکده های متعدد حمل ونقل ودانشجویان فعال در این رشته،ارتباط منسجم علمی وکاری بین این گروه های دانشگاهی وجود ندارد.باتوجه به اینکه اکثر دانشجویان درآستانه ورود به جامعه اجرایی وکاری می باشند،عدم اطلاع ازموقعیت های موجود شغلی وعدم آشنایی با سازمان ها وشرکت ها دانشجویان راازبسیاری موقعیت ها محروم مینماید.ضرورت ام ایجاب می نمود که مانیز جهتگیری اصلی پروژه را درمرحله اول برمعرفی منابع و مراجع علمی واجرایی وایجاد ارتباط بین دانشجویان ومنابع ومراجع علمی وتخصصی قرار دهیم.بطور کلی اهداف ایجاد وراه اندازی سایت علمی دانشجویی حمل ونقل وترافیک رابصورت زیر میتوان بیان نمود:

1.ایجاد بستر الکترونیکی همکاری علمی میان دانشجویان واساتید مرتبط باحمل ونقل درکشور

2.معرفی عناوین وموضوعات علمی درحال تحقیق ونیز آرشیو مقالات حمل ونقل کشور

3.معرفی عناوین پیشنهادی پایان نامه های دانشجویی توسط اساتید بمنظور انتخاب دانشجویان وجلوگیری از دوباره کاری

4.آشنائی با متخصصین حمل ونقل کشور

5.معرفی وایجاد فرصت های شغلی

6.معرفی کنفرانسها و وقایع ترافیک وحمل ونقل کشور

1-1-هدف پروژه       2

1-2-پیشینه تحقیق   3

1-3-روش کار وتحقیق   4

فصل دوم:اولویت ها ومحتوای پیشنهادی سایت

پروژه ایجاد سایت علمی دانشجویی حمل ونقل وترافیک برای اینکه درتحقق اهداف وفرضیات خود مبنی بر اطلاع رسانی صحیح وسریع وارائه خدمات علمی و آموزشی به دانشجویان ومتخصصین حمل ونقل موفق گردیده وعملکردی مطلوب ومناسب داشته باشد،مستلزم برنامه ریزی دقیق وکاملی است که باید درآن اولویت ها ومحتوای پیش بینی شده(باتوجه به اهداف پروژه) درنظر گرفته شود.سپس درابتدا تعریفی ازاولویت ها ومطالب محتوایی برای شکل گیری اولیه سایت داشت تاسپس بتوان باتوجه به مطالب ومحتوای مصوب،فعالیت های اجرایی رابرای راه اندازی سایت برنامه ریزی نمود.شاید بتوان ارائه خدمات واطلاعات به داشنجویان واشخاص مرتبط بامباحث علمی حمل ونقل راهدف اصلی ایجاد سایت دانست که باارائه بستر مناسب وسریع اطلاع رسانی ،این مهم را محقق نموده است.عمده اولویت ها وزیر مجموعه هایی که برای تحقق پروژه بصورت همه جانبه مدنظر بوده است رابصورت اختصار بیان می داریم.

2-1-اداری ودانشگاهی   7

2-2-فعالیت های کلاسی(درسی)     8

2-3-پایان نامه های     8

2-4-مقالات عملی         9

2-5-معرفی واطلاعات تکمیلی   9

2-6-روابط عمومی   10

2-7-اخبارعلمی واطلاعات         12

2-8-رویدارها     13

2-9-پیوند به سایت های دیگر 14

2-10-پارامترهای فنی سایت   15

2-11-همانگی وپیاده سازی محتوای سایت 15

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل سوم:تعریف فعالیت های فنی واجرایی براساس اولویت ها ومحتوای مصوب

3-1-تعریف فعالیت های راه اندازی سایت

پس ازمدتی مشخص نمودن اهداف وضرورت ها وپارامترهای مد نظر جهت ایجاد سایت وهمچنین تعریف مقدمات پروژه و اولویت ها،وارد مرحله اجرایی پروژه می شویم.دراین مرحله سلسله فعالیت هایی به صورت سازمان یافته،منظم ومداوم صورت میگیرد که عمده فعالیت های اجرایی رابه دوقسمت تقسیم می کنیم.

الف:فعالیت های زیربنایی وساختاری

ب:فعالیت های مدیریتی ونگهداری

قطعا برای عملی نمودن اهداف و اولویت های ذکرشده درمباحث قبل،فعالیت های برنامه ریزی شده وگسترده ای باید صورت پذیرد.لازم به توضیح است که فعالیت های زیربنایی وساختاری وفعالیت های مدیریتی ونگهداری حین ایجاد وشکل گیری ونیز درطول بهره برداری ازسایت صورت میگیرد.برای برنامه ریز وتعریف فعالیت های موردنیاز برای راه اندازی ونگهداری سایت ابتدا تقسیم امور برطبق یک چارت کلی موردنیاز می باشد.همانطور که درنمودار3-1 میبینیم هریک از وظایف بصورت مستقل مشخص گردیده ومسئول هریک زیرنظر بخش های فنی واجرایی عمل می نمایند ومدیریت سایت برتمامی امور نظارت وکنترل می نماید.فرآیند جمع آوری اطلاعات وآماده سازی محتوایی سایت دارای مراحل مختلفی است.بدین شکل که پس از جمع آوری اطلاعات واخبار موردنظر باید پس از اطمینان ازصحت آن فرآیند ویرایش وآماده سازی وتصویب نهایی برای درج درسایت صورت گیرد.به این صورت که مسئولین امورفنی واجرایی باتوجه به قالب های موجود،اطلاعات ومندرجات سایت رامورد بررسی ودسته بندی قرار داده وپس ازتصویب نهایی مدیریت سایت آن را درصفحات وبسایت قرار میدهند.

مافرآیند چرخش اطلاعات وبارگذاری سایت رادردوفاز تعریف می نماییم.درفاز اول مطابق نمودار3-2 مسئولین بخش های مختلف پس از کسب اطلاعات موردنیاز ازمنابع مختلف،آن رادراختیار مسئولین فنی واجرایی قرار داده تادرصورت داشتن صحت مورد تصویب قرارگیرند وبرای درج درسایت وارد فاز دوم گردند.درفاز دوم چرخش اطلاعات،پس ازتقسیم بندی وجداسازی اطلاعات به دسته های علمی وفنی سازمانی،محتوای آنها مورد ویرایش قرارگرفته وپس از ویرایش وآماده سازی اصلی کنترل نهایی وآماده سازی روی انها صورت میگیرد والبته دراین بخش اطلاعات فوری ومهم نیز به بقیه اطلاعات افزوده شده وعملیات تصویب نهایی ودرج اطلاعات وبارگذاری سایت صورت میگیرد.برای تعریف چنین پروسه ای برای چرخش اطلاعات قطعا فرآیند جمع آوری اطلاعات وبرنامه ریزی آن بسیار مهم خواهدبود.برای این منظور فعالیت ها راتقسیم بندی می نماییم.

3-1-تعریف فعالیت های راه اندازی سایت   18

3-1-1-فعالیت های زیربنایی وساختاری   20

3-1-2-فعالیت های مدیریتی ونگهداری   31

فصل چهارم:راه اندازی وایجاد سایت

4-1-تصویب کلیات

پس از انتخاب اولویت ها وسازماندهی فعالیت ها برای راه اندازی سایت،تصویب کلیات محتوایی سایت برای بارگذاری سایت مهمترین بخش اجرایی پروژه می باشد.ماحصل ونتیجه مطالعات وبررسی پروژه های مشابه وجلسات همانگی دست اندرکاران سایت،آیتم های اصلی مصوب برای درج درسایت می باشد.درکنار بخش های اصلی ومصوب سایت فعالیت های جنبی دیگری میتان برای سایت درنظر گرفت.برخی خدمات فرعی وسودمند که علاوه برافزایش مخاطبان سایت،بررونق فعالیت های آن می افزاید.فعالیت های جنبی که میتان برای سایت متصور دانستیه قرار زیر می باشند:

-بازدیدهای علمی

-ارسال اخبار باپست الکترونیکemail

-جذب آگهی

-عضویت درمجامع تخصصی حمل ونقل کشور ودنیا

-دریافت مجلات تخصصی حمل ونقل

-دریافت سوالات و ارائه مشاوره

-تهیه مقاله ومعرفی به مطبوعات برای چاپ

-ثبت جامعه علمی دانشجویی

-اطلاع رسانی درزمینه مشاغل وکار

4-1-تصویب کلیات    34

4-2-نقشه سایت     35

4-3-نمون هایی ازاطلاعات جمع آوری شده طبقه نقشه سایت   38

4-3-1-درباره ما   38

4-3-2-اخبار حمل ونقل   38

4-3-3-دانشگاه ها     40

4-3-4-کتب و مقالات علمی   43

4-3-5-سازمان ها وموسسات       52

4-3-6-تقویم حمل ونقل   55

4-3-7-پیوندها   59

4-3-8-فرصت های شغلی   107

4-3-9-تماس باما   107

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

نتیجه گیری

آنچه که درنظر گذشت سلسله اقدامات وفعالیت های گسترده ای برای راه اندازی سایت علمی دانشجویی حمل ونقل وترافیک کشور بود.قطعا بعلت جدید بودن این تجربه،نواقصی نیز درروند اجرا وارائه خدمات به کاربران مشاهده میگردد که درطول بهره برداری ازسایت قابل رفع میباشند.لیکن نتیجه قابل تاملی که پس از بهره برداری ازسایت میتوان به آن اشاره نمود،ایجاد تعامل وهمفکری بین داشنجویان حمل ونقل دانشگاه ها می باشد ودستیابی به اهداف ازپیش تعیین شده برای این پروژه موفقیتی بزرگ محسوب میگردد.البته لازم به ذکر است باوجود اتمام پروژه راه اندازی سایت،شروع بهره برداری ومشاهده نتایج اجرای آن ازاین پس صورت میگیرد وتداوم خدمات رسانی توسط وارتقا کیفی وبه روزرسانی آن مطمئنا دررضایتمندی کاربران وافزایش رونق آن موثر خواهدبود.باتوجه به عملکرد پروژه سایت اطلاع رسانی،به نتایج قابل زیر بطور خلاصه میتوان اشاره نمود:

-ایجاد ارتباط بین دانشجویان حمل ونقل دانشگاه های مختلف ازطریق این سایت(عدم وجود چنین رابطه ای بین دانشجویان قبل ازبهره برداری ازاین سایت)

-توسعه وترویج مباحث ومطالب تخصصی بین دانشجویان وافزایش سطح علمی کاربران

-امکان دسترسی آسان دانشجویان به منابع معتبر وتخصصی علمی

-معرفی وتوزیع عادلانه فرصت های شغلی متناسب با زمینه تخصصی حمل ونقل بین دانشجویان وکاربران سایت

-ایجاد رقابت علمی بین دانشجویان دانشگاه های مختلف وشکوفایی علمی گروه های حمل ونقل دانشگاهی

-تقویت ارتباط وهمفکری بین دانشجویان همکلاس وامکان ارتباط بین آنان پس ازاتمام تحصیل

نتیجه گیری     109

فهرست منابع فارسی   111

فهرست منابع غیرفارسی         112

فهرست جداول

3-1-شرح فعالیت جمع آوری اطلاعات واخبار حمل ونقل کشور وجهان 21

3-2-شرح فعالیت معرفی مجموعه های حمل ونقلی کشور   22

3-3-شرح فعالیت معرفی مجموعه های دانشگاهی وعلمی حمل ونقلی     23

3-4-شرح فعالیت معرفی کتاب و تهیه مقاله طبقه بندی موضوعی     24

3-5- شرح فعالیت آمار اطلاعات حمل ونقل کشور ودنیا   25

3-6- شرح فعالیت اخبار نوآوری های حمل ونقل   26

3-7- شرح فعالیت فهرست پایا ننامه های دانشگاهی کشور 27

3-8- شرح فعالیت تقویم حمل ونقل کشور ودنیا     28

3-9- شرح فعالیت مطالعه سایت های حمل ونقل دنیا       29

3-10- شرح فعالیت تهیه طرح طبقه بندی لینکها       30

3-11- شرح فعالیت مدیریت بهره برداری سایت       31

3-12- شرح فعالیت جمع آوری اطلاعات     32

3-13- شرح فعالیت ایجاد وسرپرستی تیم خبری،علمی 32

4-1-دروس اصلی وتخصصی الزامی برنامه ریزی حمل ونقل   42

4-2-دروس تخصصی اختیاری برنامه ریزی حمل ونقل     42

4-3-جدول نمرات پایان ترم دانشجویان ورودی82           43

4-4-لیست پایان نامه های دانشگاه صنعتی شریف       44

4-5-جدول لیست پایان نامه های دانشگاه علم وصنعت   45

4-6-تعداد سفرهای کشتی های ایران وهند           52

4-8-جدول تقویم سمینار های بین المللی حمل ونقل     56

فهرست نمودارها

1-1-چارچوب مطالعات پروژه     4

3-1-چارت کلی رده بندی وظایف سایت دانشجویی حمل ونقل   18

3-2-فاز اول فرآیند چرخش اطلاعات     19

3-3-فازدوم فرآیند چرخش اطلاعات     20

4-1-نقشه سایت علمی دانشجویی حمل ونقل وترافیک   36مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

[purchase_link id=”26498″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

قیمت45000تومان

[purchase_link id=”26499″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]