انتخاب صفحه

چکیده

در این مطالعه امکان استفاده از پسماند ساقه کلزا،در ساخت تخته خرده چوب بصورت خالص و مخلوط با خرده چوب صنعتی مورد مطالعه قرار گرفت.درصد اختلاط ساقه کلزا با خرده چوب صنعتی به ترتیب در چهار سطح 75:25 ، 50 :50، 25:75، 0:100 مقدار چسب مصرفی (اوره فرمالدئید) در سه سطح 5،10،12 درصد بر اساس وزن خشک ماده اولیه و زمان پرس در سه سطح 5،6،7 دقیقه بعنوان عوامل متغیر انتخاب گردیدند.نمونه شاهد نیز از خرده چوب با شرایط صنعتی تهیه شد.آنگاه،مدول گسیختگی،مدول الاستیسیته،چسبندگی داخلی و واکشیدیگی ضخامت در طی 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب نمونه ها بر طبق استاندارد EN اندازه گیری گردید.نتایج نشان داد که استفاده از ساقه کلزا در ساخت تخته خرده چوب سبب افزایش مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته نمونه میگردد.بطوریکه بیشترین مقدار مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته به ترتیب 8/18 و2125 مگاپاسکال مربوط به نمونه ای ساخته شده با 100 درصد کلزا بوده است در مقابل کاهش چسبندگی داخلی وافزایش واکشیدگی ضخامت جذب و آب 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب شده است.نتایج همچنین نشان داده است که افزایش مقدار چسب و زمان پرس باعث بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی نمونه ها شده است.به طورکلی میتوان گفت که با استفاده از 75%ساقه کلزا وحتی یه صورت خالص و مقدار چسب 12%وزمان پرس 7 دقیقه تخته هایی با ویژگی های قابل قبول تولید نمود که خواص مکانیکی آن در حد استاندارد EN بوده و مناسب برای کاربردهای عمومی و مصارف داخلی باشد.

واژه های کلیدی

تخته خرده چوب ،ساقه کلزا،مدول گسیختگی ، مدول الاستیسیته

فهرست مطالب

مقدمه 2

کلزا   5

تاریخچه کلزا در ایران 7

مشخصات ظاهری ساقه کلزا          7

مرفولوژی الیاف ساقه کلزا 7

ترکیب شیمیایی ساقه کلزا  7

مزایای استفاده از کلش کلزا در صنعت تخته خرده چوب 7

عاملهای محدود کننده 8

تخته خرده چوب 8

1-8-1- تعریف       8

1-8-2- تاریخچه    9

1-8-3- عوامل موثر بر ساخت تخته خرده چوب 9

فصل دوم : سابقه تحقیق

1-2- سابقه تحقیق  11

فصل سوم : مواد و روشها

3-1- عوامل متغیر  18

3-2- عوامل ثابت   19

3-3-  طرح آماری   19

3-4- مراحل ساخت نمونه های آزمونی   20

3-4-1- تهیه مواد اولیه    20

3-4-2- الک کردن خرده های ساقه کلزا و خرده چوب صنعتی  21

3-4-3- خشک کردن خرده های ساقه  کلزا و خرده چوب صنعتی 21

3-4-4- تعیین ابعاد خرده های ساقه کلزا   21

3-4-5- چسب زنی    22

3-4-6- تشکیل کیک خرده چوب 22

3-4-7- پرس کردن              22

3-5-تهیه نمونه های آزمونی 22

3-6- بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی تخته ها     24

فصل چهارم : نتایج و بحث

4-1- مقاومت خمشی  27

4-2- مدول الاستیسته             37

4-3- چسبندگی داخلی    49

4-4- واکشیدگی ضخامت پس از 2 ساعت غوطه وری در آب 64

4-5- واکشیدگی ضخامت پس از 24 ساعت غوطه وری درآب 79

4-6- جذب آب پس از 2 ساعت غوطه وری در آب     84

4-7- جذب آب پس از 24  ساعت غوطه وری در آب    95

4-8- نتیجه گیری    108

4-9- پیشنهادات        111

منابع        112

فهرست جداول

جدول 1-1- آمار سطح زیر کشت کلزا درسال 86-1385     6

جدول 1-2- میانگین طول،قطر فیبر،قطر حفره،ضخامت دیواره الیاف ساقه کلزا (میکرون )   7

جدول 1-3-ترکیبات شیمیایی ساقه کلزا     7

جدول 1-4-میزان تولید و مصرف چوب صنایع نئوپان در کشور در سال 1385           10

جدول 3-1- سطوح عوامل متغیر مورد مطالعه و علائم مربوط به آن        18

جدول 3-2-تیمارهای حاصل از ترکیب عوامل متغیر           20

جدول 3-3-مشخصات رزین اوره فرمالدئید (UF)        21

جدول 3-4-خواص فیزیکی خرده چوب صنعتی  و خرده ساقه ای کلزا     21

جدول 3-5-ابعاد و نمونه های آزمونی در هر تکرار و تیمار        23

جدول 4-1-تجزیه واریانس اثرعوامل متغیر بر مقاومت خمشی     27

جدول 4-2- تاثیر مستقل درصد اختلاط ساقه کلزابا خرده چوب صنعتی،بر مقاومت خمشی      28

جدول 4-3-تاثیر مستقل مقدار چسب بر مقاومت خمشی نمونه های آزمونی      29

جدول 4-4-تاثیر مستقل زمان پرس بر مقاومت خمشی    30

جدول 4-5- تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه کلزا و مقدار چسب بر

جدول 4-6-مقاومت خمشی و گروه بندی به روش دانکن    31

جدول 4-7-تجزیه واریانس اثر عوامل متغیر بر مدول الاستیسیته      37

جدول 4-8-تاثیر مستقل درصد اختلاط ساقه کلزا با خرده چوب صنعتی ،بر مدول الاستیسیته   38

جدول 4-9-تاثیر مستقل مقدار چسب بر مدول الاستیسیته      39

جدول 4-10- تاثیر مستقل زمان پرس بر مدول الاستیسیته            40

جدول 4-11- تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه کلزا و مقدار چوب بر مدول الاستیسیته و گروه بندی به روش دانکن    42

جدول 4-12-تاثیر متقابل مقدار چسب و زمان پرس بر مدول الاستیسیته و گروه بندی به روش دانکن    44

جدول 4-13-تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه کلزا و مقدار چسب و زمان پرس بر مدول الاستیسیته و گروه بندی به روش دانکن  46

جدول 4-14- نتایج تجزیه واریانس عوامل متغیر بر مقاومت چسبندگی داخلی        49

جدول 4-15- تاثیر مستقل درصد اختلاط ساقه کلزا با خرده چوب صنعتی بر مقاومت چسبندگی داخلی 50

جدول 4-16-تاثیر مستقل مقدار چسب بر مقاومت چسبندگی داخلی        51

جدول 4-17-تاثیرمستقل زمان پرس بر مقاومت چسبندگی داخلی    53

جدول 4-18-تاثیر متقابل درصداختلاط ساقه کلزاو مقدار چسب بر مقاومت چسبندگی داخلی و گروه بندی به روش دانکن 54

جدول 4-19-تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه کلزا و زمان پرس بر مقاومت چسبندگی داخلی و گروه بندی به روش دانکن      56

جدول 4-20-تاثیر متقابل مقدار چسب و زمان پرس بر مقاومت چسبندگی داخلی و گروه بندی به

روش دانکن      58

جدول 4-21-تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه کلزا و مقدار چسب پرس بر مقاومت چسبندگی داخلی و گروه بندی به روش دانکن   60

جدول 4-22-نتیجه تجزیه واریانس عوامل متغیر بر واکشیدگی ضخامت پس از 2 ساعت غوطه وری در آب 64

جدول 4-23- تاثیر مستقل درصد اختلاط ساقه کلزابر روی واکشیدگی ضخامت پس از 2 ساعت غوطه وری در آب  65

جدول 4-24- تاثیر مستقل مقدار چسب بر واکشیدگی ضخامتی 2 ساعتی 66

جدول 4-25- تاثیر مستقل زمان پرس بر واکشیدگی ضخامتی 2 ساعتی    67

جدول 4-26-تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه کلزا و مقدار چسب بر واکشیدگی ضخامت 2 ساعت و گروه بندی به روش دانکن 69

جدول 4-27- تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه کلزا و زمان پرس بر واکشیدگی ضخامت 2 ساعت و گروه بندی به روش دانکن 71

جدول 4-28-تاثیر متقابل مقدار چسب و زمان پرس بر واکشیدگی ضخامت 2 ساعت و گروه بندی به روش دانکن       73

جدول 4-29-تاثیر متقابل در صد اختلاط ساقه کلزا ،مقدار چسب و زمان پرس بر واکشیدگی ضخامت 2 ساعت و گروه بندی به روش دانکن    75

جدول 4-30-نتیجه تجزیه واریانس عوامل متغیر بر واکشیدگی ضخامت پس از 24 ساعت غوطه وری در آب  79

جدول 4-31-تاثیر مستقل درصد اختلاط ساقه کلزا بر روی واکشیدگی ضخامت پس از 24 ساعت غوطه وری در آب    80

جدول 4-32-تاثیر مستقل مقدار چسب بر روی واکشیدگی ضخامت پس از 24 ساعت غوطه وری در آب    81

جدول 4-32-تاثیر مستقل مقدار چسب برروی واکشیدگی ضخامت پس از 24 ساعت غوطه وری در آب   81

جدول 4-33-تاثر مستقل زمان بر روی واکشیدگی ضخامت پس از 24 ساعت غوطه وری در آب   82

جدول 4-34-نتایج تجزیه واریانس عوامل متغیر بر جذب پس از 2 ساعت غوطه وری در آب   84

جدول 4-35- تاثیر مستقل درصد اختلاط ساقه کلزا با خرده چوب صنعتی بر روی جذب آب 2 ساعتی    85

جدول 4-36-تاثیر مستقل مقدار چسب بر جذب آب 2 ساعتی    86

جدول 4-37-تاثیر مستقل زمان پرس بر جذب آب 2 ساعتی     87

جدول 4-38- تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه کلزا و مقدار چسب بر جذب آب 2 ساعت و کروه بندی به روش دانکن     89

جدول 4-39-تاثیر متقابل مقدار چسب و زمان پرس بر جذب 2 ساعت  و گروه بندی به روش دانکن    91

جدول 4-40-تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه کلزا ، مقدار چسب  و زمان پرس بر جذب آب 2 ساعت و گروه بندی به روش دانکن    93

جدول 4-41- تجزیه واریانس اثر عوامل متغیر را بر جذب آب 24 ساعتی      95

جدول 4-42-تاثیر مستقل درصد اختلاط ساقه کلزا با خرده چوب صنعتی بر روی جذب آب 24 ساعتی   96

جدول 4-43-تاثیر مستقل مقدار چسب بر جذب آب 24 ساعتی   97

جدول 4-44-تاثیر مستقل زمان پرس بر جذب آب 24 ساعتی        98

جدول 4-45-تاثیر مستقل درصد اختلاط ساقه کلزا و مقار چسب برجذب آب 24 ساعت و گروه بندی به روش دانکن       100

جدول 4-46-تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه کلزا و زمان پرس بر جذب آب 24 ساعتی و گروه بندی ره روش دانکن  102

جدول 4-47-تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه کلزا ، مقدار چسب و زمان پرس بر جذب آب 24 ساعت و گروه بندی به روش دانکن 104

جدول 4-48-تاثیر متقابل تعیین بهترین تیمار با استفاده از نرم افزار  SPSS و آزمون دانکن      108

جدول 4-49-خواص لازم برای درجات مختلف تخته خرده چوب با دانیسته متوسط        109

جدول 4-50-حداقل خواص مجاز تخته خرده چوب ساخته شده برای  مصارف  عمومی و داخلی  110

فهرست اشکال

شکل 3-1- نحوه تهیه نمونه های آزمونی مورد نیاز برای انجام آزمایش خواص فیزیکی و مکانیکی     23

شکل 4-1-تاثیر مستقل درصد اختلاط ساقه کلزا با خرده چوب صنعتی بر مقاومت خمشی 28

شکل 4-2- تاثیر مستقل مقدار چسب بر مقاومت خمشی   29

شکل 4-3- تاثیر مستقل زمان پرس بر مقاومت خمشی    30

شکل 4-4- تاثیرمتقابل درصد اختلاط ساقه کلزا و مقدار چسب بر مقاومت خمشی 32

شکل 4-5- تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه کلزاو مقدار چسب و زمان پرس بر مقاومت خمشی   35

شکل 4-6- تاثیرمستقل درصد اختلاط ساقه کلزا با خرده چوب صنعتی   38

شکل 4-7- تاثیرمستقل مقدار چسب بر مدول الاستیسیته  40

شکل 4-8- تاثیرتاثیر مستقل زمان پرس بر مدول الاستیسیته     41

شکل 4-9- تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه کلزا و مقدار چسب بر مدول الاستیسیته        43

شکل 4-10- تاثیر متقابل مقدار چسب و زمان پرس برمدول الاستیسیته      45

شکل 4-11- تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه کلزا و مقدار چسب و زمان پرس بر مدول الاستیسیته     47

شکل 4-12- تاثیرمستقل درصد اختلاط ساقه کلزا با خرده چوب صنعتی بر چسبندگی داخلی    51

شکل 4-13- تاثیر مستقل مقدار چسب برچسبندگی داخلی       52

شکل 4-14- تاثیر مستقل زمان پرس بر چسبندگی داخلی  53

شکل 4-15- تاثیر متقابل درصداختلاط ساقه کلزا و مقدار چسب بر چسبندگی داخلی    55

شکل 4-16- تاثیر متقابل درصداختلاط ساقه کلزا و زمان پرس بر چسبندگی داخلی          57

شکل 4-17- تاثیر متقابل مقدار چسب و زمان پرس بر چسبندگی داخلی     59

شکل 4-18- تاثیرمتقابل درصد اختلاط ساقه کلزا و مقدار چسب و زمان پرس بر چسبندگی داخلی 62

شکل 4-19- تاثیرمستقل درصد اختلاط ساقه کلزا بر واکشیدگی ضخامت 2 ساعتی    66

شکل 4-20- تاثیرمستقل مقدار چسب بر واکشیدگی ضخامت 2 ساعتی      67

شکل 4-21- تاثیرمستقل زمان پرس بر واکشیدگی ضخامت 2 ساعتی      68

شکل 4-22- تاثیرمتقابل درصد اختلاط ساقه کلزا و مقدار چسب بر واکشیدگی ضخامتی 2 ساعتی   70

شکل 4-23- تاثیرمتقابل درصد اختلاط ساقه کلزا و زمان پرس بر واکشیدگی ضخامت 2 ساعتی    72

شکل 4-24- تاثیرمتقابل مقدار چسب و زمان پرس بر واکشیدیگی ضخامت 2 ساعتی    74

شکل 4-25- تاثیرمتقابل درصد اختلاط ساقه کلزا و مقدار چسب و زمان پرس بر واکشیدگی 2 ساعتی   77

شکل 4-26- تاثیرمستقل درصد اختلاط ساقه کلزا بر واکشیدگی ضخامتی 2 ساعتی    80

شکل 4-27- تاثیرمستقل مقدار چسب بر واکشیدگی ضخامتی 24 ساعتی     82

شکل 4-28- تاثیر مستقل زمان پرس بر واکشیدگی ضخامتی 24 ساعتی    83

شکل 4-29- تاثیرمستقل درصد اختلاط ساقه کلزا بر جذب آب 2 ساعتی  86

شکل 4-30- تاثیر مستقل مقدار چسب بر جذب آب 2 ساعتی        87

شکل 4-31- تاثیر مستقل زمان پرس بر جذب آب 2 ساعتی          88

شکل 4-32- تاثیرمتقابل درصد اختلاط ساقه کلزا و مقدار چسب بر جذب آب 2 ساعتی      90

شکل 4-33- تاثیر متقابل مقدار چسب و زمان پرس بر جذب آب 2 ساعتی      92

شکل 4-34- تاثیرمتقابل درصد اختلاط ساقه کلزا و مقدار چسب و زمان پرس بر جذب آب 2 ساعتی     94

شکل 4-35- تاثیر مستقل درصد اختلاط ساقه کلزا بر روی  جذب آب 24 ساعتی     97

شکل 4-36- تاثیر مستقل مقدار چسب بر جذب آب 24 ساعتی    98

شکل 4-37- تاثیر مستقل زمان پرس  بر جذب آب 24 ساعتی    99

شکل 4-38- تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه کلزا و مقدار چسب بر جذب آب 24 ساعتی  101

شکل 4-39- تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه کلزا و زمان پرس بر جذب آب 24 ساعتی           103

شکل 4-40- تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه کلزا ومقدار چسب و زمان پرس بر جذب آب 24 ساعتی    106

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از بررسي امكان استفاده از ساقه كلزا در ساخت تخته خرده چوب

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید