انتخاب صفحه

مقدمه:                                                                                              

کانه های مورد استفاده در تولید روی به دو دسته کلی سولفوره و اکسیده(سیلیکات ها و کربنات ها) تقسیم می شوند . 97% فلز روی در دنیا با استفاده از سولفورهای روی تولید می شود و تنها 3% از  کل تولید روی در دنیا سهم کانه های اکسیده روی می باشد.

مهمترین کانه های سولفوره روی در دنیا عبارتند از : اسفالریت(سولفید روی) و مارماتیت(سولفید آهن و روی) . این کانیها به طور مستقیم لیچ نمی شوند و همیشه یک مرحله تشویه قبل از مرحله لیچ وجود دارد که در طی آن سولفورهای روی به اکسید روی تبدیل شده و سپس این اکسید توسط اسید سولفوریک لیچ می شود . محصول تشویه شامل اکسید روی ، فریت روی ، سیلیکات روی و مقدار کمی سولفات روی می باشد . هم چنین مقداری اکسید آهن و ناخالصیهای دیگر نیز در محصول تشویه وجود دارد .اکسید روی به راحتی در اسید سولفوریک حل می شود اما فریت های روی فقط در اسید غلیظ و گرم و زمان طولانی حل می شوند و روی آزاد می کنند . سیلیکات های روی نیز در اسید سولفوریک حل می شوند و روی آزاد می کنند .عناصری مانند کلیم ، باریم و سرب نیز با یون سولفات تشکیل سولفاتهای نامحلول داده و راسب می شوند .  ی شیمیایی صورت گیرنده در الکترولیز اساسا به ماهیت الکترولیت و حلال و هم چنین نوع الکترود و حضور اجسام خارجی در محلول بستگی دارد . یون های موجود در الکترولیت تحت تاثیر میدان الکتریکی ناشی از پتانسیل اعمال شده پس از رسیدن به الکترودها(کاتیون ها به کاتد      و آنیون ها به آند) در اکثر موارد همی بار خود را از دست می دهند و به اتمها و یا مجموعه های   بی بار یا خنثی تبدیل می شوند . این اتمها یا در سطح الکترود رسوب می کنند و در صورتیکه درحالت ناپایداری باشند در میان خود و با مولکولهایی از حلال و یا مولکول های دیگر موجود     در الکترولیت وارد واکنش می شوند .آند عامل اکسایش و کاتد عامل کاهش است . هر دو فرآیند اکسایش آندی و احیای کاتدی پایه فرایند الکترولیز را تشکیل می دهند .

بین مقدار  الکتریسیته جریان یافته و اجسام آزاد شده در خلال الکترولیز روابط بسیار دقیق وجود دارد .این روابط توسط فارادی در سال های 30 قرن نوزدهم کشف شده اند که به قوانین فارادی موسوم اند . براساس نخستین فانون فارادی مقدار جسم راسب شده مستقیما با مقدار چگالی جریان    و زمان عبور جریان و یا بعبارتی با مقدار الکتریسیته ای که از محلول گذشته است متناسب است . دومین قانون فارادی می گوید ، هنگامی که مقادیر مساوی از الکتریسیته از محلول الکترولیت های متفاوت می گذرد مواردی که در آنها تغییر حاصل می شود با اکی والان شیمیایی این مواد معادل اند.[1] پدیده الکترولیز کاربرد های وسیعی در صنعت پیدا کرده است که می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

” تولید سود سوزآور ؛ تولید هیدروژن ؛ برای استخراج و تصفیه فلزات به خصوص مس ، روی و آلومینیم ؛  برای آبکاری فلزات و غیره .”

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول : کلیات…………………………………………………………………….. 4

1-1)هدف………………………………………………………………………………………………….. 5

1-2)پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………….. 6

1-3)روش کار و تحقیق …………………………………………………………………………………..  7

فصل دوم : زمین شناسی و معدنکاری کانه های روی ………………….. 7

1)شناخت کانی های مهم روی…………………………………………………………………….. 8

.2- 1-1) اسفالریت (بلند روی) ………………………………………………………………………8

.2- 1- 2) ورتزیت …………………………………………………………………………………….. 9

.2- 1- 3) اسمیت زونیت  …………………………………………………………………………..10

.  2- 1- 4) همی مورفیت  ……………………………………………………………………….. 10

.  2-1-5) زینگیت …………………………………………………………………………………… 11

. 2- 1- 6) فرانکلینیت  …………………………………………………………………………….  12

.  2- 1- 7) ویلمایت ……………………………………………………………………………… 12

 

3-4-1)اصول الکترووینینگ   …………………………………………………………………….. 47

4-2) الکترووینینگ روی…………………………………………………………………………. 51

3-5) ذوب و ریخته گری………………………………………………………………………..  52

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1  معادن بزرگ روی در ایران ………………………………………………………… 18

جدول 2-2 معادن بزرگ روی در جهان ………………………………………………………….20

فهرست نمودارها

نمودار2-1 تعداد معادن روی در مناطق مختلف دنیا  ………………………………………….24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

شکل 3-1 عملیات فلوتاسیون سرب و روی …………………………………………………..32

فصل اول

هدف : 

 هدف از این تحقیق ، بررسی و بیان پروسه فرایند تصفیه و الکترولیز کنسانتره روی  می باشد که در تبیین این هدف از کارخانه میلاد روی  واقع در 12 کیلومتری جنوب شهر زنجان بازدیدی به عمل آمده است و پروسه کاری آن مورد بررسی قرار گرفته است  در این بازدید مشخص گردید که کنسانتره روی با عیار تقریبی 12% از معدن سرب و روی انگوران ، پس از طی مراحل مختلف فرآوری همچون عملیات کاهش ابعاد ، پیش تغلیظ و تغلیظ وارد کارخانه میلاد روی می شود . سپس کنسانتره  به همراه اسید سولفوریک و سولفات آلومینیم وارد تانکهای لیچینگ شده و سپس عمل خنثی سازی با افزودن آهک و سولفات آهن انجام می گیرد. محلول حاصل به تیکنر وارد شده و سرریز آن به فیلتر پرس مرحله اول پمپ می شود. کیک حاصل از فیلترپرس خنثی به عنوان  باطله جمع آوری  میشود و محلول حاصل در یک مخزن ذخیره شده و از آنجا به فیلتر پرس مرحله دوم منتقل می شود. محلول حاصل از فیلتر پرس مرحله دوم که بیشتر حاوی یون های روی، کبالت، نیکل و کادمیم می باشد، به منظور حذف کبالت به واحد تصفیه گرم وارد می شود. در این بخش دمای محلول افزایش یافته و سپس با افزودن آهک و پرمنگنات پتاسیم، دی اکسید منگنز و کبالت بصورت همزمان ترسیب می شوند. با عبور محلول از فیلتر پرس تصفیه گرم، کیک کبالت جمع آوری شده و محلول تصفیه یافته جهت حذف یون های نیکل و کادمیم وارد تصفیه سرد  میشود. در این مرحله با افزودن پودر روی و سولفات مس ، نیکل و کادمیم به صورت رسوب در آمده و پس از فیلتراسیون بصورت کیک نیکل و کادمیم جمع آوری می شود و محلول تصفیه شده به بخش الکترولیز انتقال  مییابد. در بخش الکترولیز فلز روی بر سطح کاتد آلومینیمی سلول الکترولیز تشکیل ورقه های روی را می دهد. ورق های روی حاصل از واحد الکترولیز به منظور تهیه شمش روی وارد کوره دوار شده و پس از ذوب شمش های روی با خلوص 97,99% درصد روی تهیه می شود. [3]

12)پیشینه تحقیق :  

 انتخاب این موضوع با توجه به علاقه شخصی به بخش الکترولیز و مبحث متالورژی استخراجی ، و نیز انجام کارهای آزمایشگاهی نسبتا زیاد در زمینه الکترولیز عناصر مختلف از جمله روی ، مس نقره و …

می باشد .

13)روش کار و تحقیق :

روش این تحقیق بر اساس بازدید از کارخانه میلاد روی زنجان و بررسی کامل مراحل کاری و هم چنین وسایل و تاسیسات آن استوار می باشد که در آنجا پس  از ارائه معرفی نامه از سوی دانشگاه ، به دستور ریاست کارخانه و همکاری مدیر مسئول کارخانه مبادرت به بازدید از تمام بخش های کارخانه اعم از بخش تصفیه ، بخش الکترولیز ، بخش ذوب و بخش آزمایشگاهی گردید و نیز از امکانات عکس برداری ، فیلم برداری ، نمونه برداری و تهیه گزارش کاری از کارخانه استفاده شد .

 فصل دوم : 

   زمین شناسی و معدنکاری  کانه های روی

 1) شناخت کانی های مهم روی [1]: 

211) اسفالریت (بلند روی)[1] 

مهم ترین کانی  روی اسفالریت می باشد .

ترکیب شیمیایی : سولفید روی ،  ZnS، قسمتی از روی توسط آهن و کادمیوم جانشین می شود و مقدار این جانشینی بسیار کم و به 5 درصد نمی رسد .

خواص بلور شناسی : سیستم تبلور آن کوبیک (مکعبی) و در رده هگزاتترائدریک متبلور می شود . مشابه ساختمان الماس است که در اتم های روی و گوگرد ، موقعیت های اتم های کربن را اشغال نموده اند ؛ به طریقی که از دو مکعب با سطوح مرکزدار که در هم تداخل کرده اند ، یکی بوسیله اتم های روی و دیگری بوسیله اتم های گوگرد اشغال گردیده است . شکل بلور های اسفالریت متنوع است . این بلورها بصورت تترائدری(چهار وجهی، غالبا در مرحله تبلور اولیه) یااکتائدری(غالبا در مراحل بعدی تبلور) و مکعبی تشکیل می شوند .

 خصوصیات دیگر : نام اسفالریت از لغت یونانی اسفالروز[2] به معنای فریبنده ، گرفته شده است . علت اینکه چنین نامی برای آن نهاده شده است ، این است که معدن چی های قدیم نمی توانستند از این کانی که تقریبا با گالن یافت می شود سرب تهیه کنند . از این رو اسم اسفالروز را برآن نهاده اند . سختی آن 5,3 تا 4 می باشد . این کانی حالت ترد دارد . شطوح شکست دارای جلای الماسی و یا تقریبا فلزی ، و سایر جهات بلور ، واجد جلای چرب ، شیشه ای و یا مات است .

  رنگ اسفالریت می تواند بسته به ترکیب شیمیایی آن ، از تقریبا بی رنگ تا زرد عسلی و گاهی خاکستری قهوه ای تا خاکستری سیاه رنگ متغیر باشد . هم چنین خاکه ، و اثر خطی آن سفید تا قهوه ای متمایل به قرمز می باشد . وزن مخصوص آن 9,3 تا 1,4 می باشد و بر حسب مقدار آهن و کادمیوم تا 2,4 قابل تغییر است .

 اسفالریت وقتی خالص باشد ، دارای 67 درصد روی و 33 درصد گوگرد است . مقدار آهن این کانی تا 20 درصد می رسد .

 پیدایش اسفالریت : معمولا اسفالریت در کانسارها همراه با گالن(PbS) می باشد . در رسوبات سنگ های آهکی یافت می شود . در رگه های هیدروترمالی و رسوبات رگه ای و در رسوبات جانشینی در سنگ آهک و در رسوبات دگرگونی مجاورتی ، مشاهده شده است.

212) ورتزیت1 :  

ترکیب شیمیایی : شباهت زیادی به اسفالریت دارد ؛ کم تر از اسفالریت

گسترش دارد ؛ کمتر از اسفالریت گسترش دارد ؛ ترکیب شیمیایی آن شبیه اسفالریت است ؛ معمولا دارای کادمیوم بیشتری نسبت به اسفالریت می باشد ؛ ولی آهن و منگنز آن کمتر است .

ورتزیت منگنز دار دارای رنگ قرمز شفاف می باشد .

خواص بلورشناسی : این کانی در سیستم هگزاگونال متبلور می شود . ساخت شبکه ای آن با اسفالریت متفاوت می باشد . در اسفالریت شبکه جسم از تداخل دو مکعب با سطوح مرکزدار مربوط به یون روی و گوگرد تشکیل می شود و شبکه متراکم مکعبی به وجود می آید ؛ در صورتی که در ورتزیت این شبکه از تداخل دو شکل ابتدایی هگزاگونال مربوط به یون گوگرد و روی تشکیل می گردد که یک یک شبکه متراکم هگزاگونال به وجود می آورد و در آن یون روی و گوگرد با عدد کوئوردیناسیون 4 ، در شبکه جسم تثبیت شده اند .

 خصوصیات دیگر : سختی ورتزیت 5,3 تا 4 و وزن مخصوص آن 9,3 تا 08,4 می باشد . رنگ ورتزیت زرد مایل به قهوه ای روشن تا قهوه ای سیر ، و خاکه و اثر خطی آن قهوه ای روشن است

213) اسمیت زونیت

ترکیب شیمیایی : کربنات روی ZnCO3 ، خالص آن 8,64% ZnO ، و 5,32% CO2 دارد . در ترکیب این کانی 52% روی وجود دارد . در ترکیب آن ، روی به مقدار نسبتا زیاد به وسیله آهن ، منگنز ، کادمیوم و منیزیم جانشین می شود . سیستم تبلور آن هگزاگونال – تری گونال بوده و شکل ظاهری بلورها ، لوزی های تغییر شکل یافته و عموما به صورت توده ای ، قلوه ای ، مدور ، پوسته ای ، روکشی ، دانه ای و خاکی است .رنگ آن سفید متمایل خاکستری یا متمایل به سبز و سفید متمایل به قهوه ای است . خاکه آن سفید رنگ و جلای شیشه ای آن متمایل به مرواریدی است .

 پیدایش : در لایه ها و رگه ها و همراه بلند ، همی مورفیت و کانسارهای مس و آهن رخوجود دارد . اسمیت زونیت در نتیجه اثر آب کربنات دار بر یولفید روی یا تغییر سنگ های کربناتی به وسیله محلول های روی بوجود می آید . معمولا با همی مورفیت و با نهشته های سرب و روی همراه است .

 214) همی مورفیت

 خواص بلور شناسی : این جسم در سیستم اورتورومبیک و رده پیرامیدال متبلور می شود . بلورهای آن غالبا ریز (تا چند میلی متر) و به صورت همی مورف تشکیل گردیده است و به شکل نازک و یا ضخیم دیده می شود .

 خصوصیات دیگر : این مانی ترد است . جلای همی مورفیت شیشه ای ، نیمه مرواریدی ، گاهی اوقات سخت ، شفاف تا نیمه شفاف یا اپک است . رنگ آن سفید ، قهوه ای متمایل به زرد ، گاهی اوقات متمایل به سبز و یا در دسته های آبی و سفید ، خاکه آن سفید رنگ است .شکستگی همی مورفیتبه صورت ناصاف و خرد شونده می باشد . در اثر مالش و اصطکاک خاصیت فسفرسانس ، و در صورت حرارت دادن شارژ الکتریکی می گردد . همی مورفیت در لوله بسته آب از دست داده و سفید می شود ؛ هم چنین در ترکیب با اسیدها به صورت ژلاتینی در می آید ؛ سختی آن نیز 5,4 تا 5 و وزن مخصوص آن 4,3 تا 5,3 می باشد .

همی مورفیت شامل 5,67% ZnO و 25% SiO2 و 5,7% H2O می باشد .

 پیدایش : همراه با سولفید های روی ، آهن و سرب و نیز همراه با اسمیت زونیت یافت می شود .در بسیاری از حالات نتیجه ای از اکسیداسیون کانسار سولفید اولیه است .در رسوبات رگه ای نیز دیده می شود .

 215) زینگیت 1 

 ترکیب شیمیایی آن ZnO می باشد . اغلب شامل ناخالصی هایی از اکسید منگنز است که بوسیله رنگ مشخص می گردد . از آنجایی که اکسید روی خالص ، سفید رنگ است ، ناخالصی های منگنز ممکن است تا 12 درصد هم برسد .

 ترکیب شیمیایی : این کانی در سیستم هگزاگونال پیرامیدال متبلور می شود . غالبا بصورت دانه ای  پراکنده در داخل سنگ ساختمانی دیده می شود و بلورهای آن نادر است .

 خصوصیات دیگر : سختی آن 4 ، وزن مخصوص آن 5,680 تا 5,684 می باشد . شکستگی نیمه صدفی و خرد شونده دارد ؛ در لوله بسته در اثر حرارت سیاه می گردد ؛ ولی در مجاورت سرمای دوباره ، رنگ اولیه خود را باز می یابد . در اسید ها بدون تولید جوش و کف حل می گردد و پیدایش آن در سنگ های آهکی بلوری است .

 216) فرانکلینیت :

ترکیب شیمیایی : ترکیب آن تغییر پذیر است      اکسید آهن ، روی و منگنز (Fe,Zn,Mn)(Fe,Mn)2 O4

 خواص بلورشناسی : فرانکلینیت جزو کانی های گروه اسپینل محسوب می شود ؛

خصوصیاات دیگر : دارای رنگ سیاه ، خاکه سیاه رنگ ، جلای فلزی یا اپک ، شکستگیناصاف و خردشونده است . سختی 5,5 تا 5,6 ، وزن محصوص 5. تا 2,5   دارد .

پیدایش : بصورت دسته دسته و عدسی همراه با ویلمایت ، زینکیت و کلسیت یافت  می شود .

217) ویلمایت

   ترکیب شیمیایی ویلمایت   Zn2 SiO4 نای این کانی از نام پادشاه هلند ویلم یکم گرفته شده است . ویلمایت یک سیلیکات روی می باشد .مقدار روی این کانی 6,58% می باشد . خواص بلورشناسی آن در سیستم هگزاگونال – تری گونال متبلور می شود . شکل ظاهری آن بصورت بلورهای منشوری و اغلب توده ای است .جلای آن شیشه ای تا صمغی است و سختی 5 تا 5,5 دارد ؛ هم چنین وزن مخصوص آن  89,3 تا 19,4 است . ویلمایت در اسید سولفوریک حل می شود و محلول در اثر پرعیار سازی و غلظت ، به صورت ژلاتینی در می آید .

   خاکه آن سفید رنگ است و در نور ماوراء بنفش غالبا رنگ فلوئورسانس زرد مایل به سبز نشان می دهد .در اثر حرارت بر روی زغال ، هاله روی تشکیل می دهد .

 218) هیدروزنسیت

ترکیب شیمیایی آن Zn5 (CO3)2(OH)6 و یک کربنات بازی روی می باشد .

 خواص بلور شناسی : این جسم فقط بصورت توده ای ، متراکم ، و یا خاکی ، مخفی بلور و غالبا مانند اسمیت زونیت به صورت پوسته ای و استالاگتیتی تشکیل می گردد و احتمالا در سیستم منو کلینیک متبلور می شود .

 خصوصیات دیگر : سختی آن 5,2 تا 3 ، و وزن مخصوص آن 5,3 تا 8,3 می باشد. درترکیب در حود 60درصد روی وجود دارد . رنگ این مانی سفید ، خاکستری روشن و یا زردروشن است .در ترکیب آن کادمیوم وجود دارد ؛ به سختی ذوب می شود ؛ و در اسید کلریدریک محلول است .

 پیدایش : نتیجه ای از تغییر اسفالریت است که همراه اسمیت زونیت در مناطق اکسیدی رسوبات روی یافت می شود .

 9) اوری کالسیت 1 

 ترکیب شیمیایی آن (Zn,Cu)5 (Co3)2 (OH)6 می باشد . سیستم تبلور آن ارتورومبیک ، سختی آن 1 تا 2 ، و وزن مخصوص آن 96,3 تا 23,4 است . بلورهای آن به صورت سوزن های ریز است و رنگ آن سبز تا آبی می باشد .

 2110) گاهنیت 2 

  ترکیب شیمیایی آن Zn Al2 O4 یک اکسید روی-آلومینیم است  .  سختی گاهنیت برابر 5,7 تا 8 ، وزن مخصوص آن برابر 6,4 و ضریب انکسارش برابر 80,1 است . رنگ این کانی خاکستری تیره ، خاکستری مایل به آبی تا سیاه ، و رنگ اثر خطی آن خاکستری است .

  این کانی نیز در توده های معدنی دگرگونی مجاورتی و هم چنین در گرانیت – پگماتیت ها وپلاسرها پیدا شده است .

 2111)گوسلاریت [3] (زاج روی

 ترکیب شیمیایی آن ZN(so4).7H2o و سولفات روی آب دار می باشد . سیستم تبلور آن ارتورومبیک است .خاکه یا اثر خطی آن سفید است . جلای شیشه ای ، شفاف تا نیمه شفاف است ؛ مزه آن نیز فزی و تهوع آور می باشد و سختی آن 2 تا 5,2 و چگالی آن 1,972 تا 1,978 است .

2112)آدامیت [4] 

 ترکیب شیمیایی آن Zn2Aso4(OH)نوعی آرسنیت روی است که در سیستم ارتورومبیک متبلور می شود . بلورها ی ریز آن به رنگ ، سفید ،سبز و یا بی رنگ و دارای جلای شیشه ای هستند . سختی آن 5,3 و وزن مخصوص آن 32,4 تا 48,4   می باشد .2113) روی طبیعی [5] 

گزارش هایی مبنی بر یافتن روی طبیعی به دست آمده است که در بخش اسفالریت هایاکسیداسیون شده در کنوهیل ، یوکن تری توری کانادا [6] و هم چنین در داخل سنگ مادرشامشادینسک[7] و ناحیه الاوردی[8] در شمالس ترین آبرفت های ارمنستان، در بیوتیت گرانیت های قزاقستان پیدا شده است .سختی آن 5,2 و وزن مخصوص آن 14,7 و سیستم تبلور آن هگزاگونال می باشد .

 22) انواع کانسارهای روی :  

  221) کانسارهای دگرگونی روی : این کانسارها از دگرگونی کانسارهای اولیه تشکیل شده و به دو دسته تقسیم می شوند . دسته اول کانسارهایی است که در اثر دگرگونی کانسارهای قبلی تشکیل شده است .دسته دوم آنهایی است که کانسار اولیه آن ها به واسطه نوعی دگرگونی از نظر مواد تشکیل دهنده آن تغییر یافته است .

 222) کانسارهای گرمابی (هیدروترمال) روی : اکثر کانسارهای سرب و روی دنیا از منشاء گرمابی و با اشکال و انواع مختلف تشکیل شده است . کانسارهای سرب و روی از نظر نحوه پیدایش ، شکل و پاراژنز آن ها به صورت زیر تقسیم بندی شده اند :

کانسارهای رگه ای سرب و روی کانسارهای دگرسانی سرب و روی در سنگ های آهکی کانسارهای اشباعی سری و روی

 کانسارهای رگه ای سرب و روی : رگه های گرمابی سرب و روی راوان ترین نوع کانسارهای این دو فلز است و از نظر محصول جهانی سرب و روی ، بعد از کانسارهای دگرسانی قرار دارد . علاوه بر آن اصولا از رگه های معدنی سایر فلزات نیز فراوان تر بوده و به وسیله تشکیلات رگه ای واسط با سایر رگه های گرمابی مربوط می شود .

  کانسارهای دگرسانی سرب و روی در سنگ های آهکی به سه نوع کانسارهای دگرسانی پنوماتولیتی مجاورتی – گرمابی ، کانسارهای دگرسانی کاتاترمال تا مزوترمال سرب و روی ، و کانسارهای دگرسانی اپی ترمال تا تله ترمال تقسیم می شوند .

   در پیدایش کانسارهای دگرسانی پنوماتولیتی مجاورتی – گرمایی ، حداکثر حرارت تشکیل ، موثر بوده است . این کانسارها در داخل سنگ های واکنش پذیر مانند آهک ، مارن ، ماسه سنگ های آهکی ، به شکل توده های تخت در امتداد شکاف ها و چینه بندی سنگ ها تشکیل می شود .

   کانسارهای دگرسانی کاتاترمال تا مزوترمال سرب و روی در برخی مراحل با کانسارهای پنوماتولیتی مجاورتی مشترک بوده ، و بوسیله حالات واسطی با آن ها مربوط می گردد . هر دو نوع کانسار مزبور در سنگ های واکنش پذیر آهکی تشکیل شده ، و دارای شکل نا منظم می باشد .

   بخشی از بزرگ ترین کانسارهای سرب و روی دنیا از نوع کانسارهای دگرسانی اپی ترمال تا تله ترمال است . در حدود 40 درصد سرب و 25 درصد روی در آمریکا ، هم چنین 33 درصد سرب و 11 درصد روی در شوروی سابق از کانسارهای نوع مزبور استخراج می گردد .

  کانسارهای اشباعی سرب و روی : 

    کانسارهای اشباعی سرب و روی در سنگ های سیلیکاتی از نظر اقتصادی ، اهمیت کم ترینسبت به انواع مزکور در بالا دارد . مهم ترین نمونه این کانسار ها در ناحیه Mechernich Maubach واقع در شمال ایفل شناخته شده است .سنگ محتوی ماده معدنی ، ماسه سنگ های روشن و کنگولومراهای تریاس زیرین است .

 223) کانسارهای رسوبی :  

کانسارهای رسوبی سرب و روی شناخته شده است . فقط در برخی رسوبات مناطق خشک مقدار کمی سرب و روی پیدا می شود که مقدار فلز آن حداکثر به 1 درصد ممکن است برسد .غنی ترین سنگ های رسوبی سرب و روی دار ، رسوبات پلیتی با رخساره شیست های مس دار است .که ذخیره آن نیز هرگز به حد قابل استخراج نمی رسد .(مقدار روی در این رسوبات 9,0 درصد و سرب در حدود 5,0 درصد است)

 23) کانسارها و معادن بزرگ روی در ایران و جهان

     231) کانسارهای سرب و روی در ایران از نظر پاراژنتیک : بورنل[9] در سال 1968 کانسارهای سرب و روی ایران را از نظر پاراژنتیک در چهار گروه جمع آوری کرده است که عبارتند از :

 کانسارهای بلند- گالن – پیریت و کالکوپیریت و کانی های گرمابی حرارت بالا

  • کانسارهای گرمابی بلند – گالن – پیریت – کالکوپیریت بدون کانی های گرمابی حرارت بالا
  • کانسارهای گالن و بلند(که یکی از آنها بیشتر و یا به تنهایی تشکیل شده است)همراه و یا بدون کانی باطله

کانسارهای گالن(با و یا بدون)بلند ، تیپ سیلیکو – فلوئو – باریتیک

  232) کانسارهای سرب و روی در مناطق مختلف ایران : بورنل در سال 1998 کانسارهای سرب و روی ایران را از لحاظ جغرافیایی به پنج ناحیه تقسیم کرده است :


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از روشهای افزايش عمر ساختمانهای عمومی و تاثير آن در صرفه جويی اقتصاد ملی ﴿ با طراحی نمونه موردی در تهران﴾