انتخاب صفحه

مقدمه:
نقش نفت در دنیای امروز، به عنوان یکی از مهمترین منابع تـام ین کننـده انـرژی و انـواع و اقـسام، محصولات و مواد اول یه مورد نیاز در صنایع و همچنین عامل مهمـ ی در سیاسـت و اقتـصاد کـشورها است که این امر در بسیار از نقاط جهان به اثبات رسیده است.خصوصیات و ویژگی های مواد نفتی و کاربرد آنها اکتشاف نفت را به همین د لایل کاربردی مهم کرده اسـت . چـون از نفـت در روی زمـ ین نشانه ای وجود ندارد و یا نشانه های اند کی از آن ممکن است وجود داشته باشد، ما هر روزه شـاهد پیشرفتهای چشمگیر تکنولوژی در اکتشاف نفت می باشیم.
از روشها ی لازم و متداول و کاربرد ی، بر ای پ یدا کردن نفت حفاری می باشداما ایـ ن روش بـه د لیـ ل داشتن ه زینه ه ای ز ی و همچن زمان بریادین زیاد و مشکلات حفاری، بعد از روشهای اولیه اکتـشاف که همان اکتشاف ساختارهای متناسب و متحمل برای به تله انداختن نفت و برداشت زمین شناس یسطحی می باشد، استفاده می شود.
در اکتشاف سطحی یکی از روشهای استفاده شده در اکتشاف نفـت ژئوف یزیـ ک مـ ی باشـد، مقاومـت ویژه بالا و خواص الکتروشیمیائی غ یر عا دی لا یه ها باعث می شود تا روشهای الکتریکی جواب خوبیبرای تف سیر به ما ندهد . در حال حاظر با پیشرفت تکنیکهای لـرزه شناسـی شـاید بتـوان گفـت کـه احتمالا بهترین روش برای اکتشاف نفت در حوضه های رسوبی، روش لرزه نگاری می باشد.

زمین شناسی نفت و اکتشاف نفت توسط روش های ژئوفیزیکی و اکتشاف توسط روشهای لرزه ای

زمین شناسی نفت و اکتشاف نفت توسط روش های ژئوفیزیکی و اکتشاف توسط روشهای لرزه ای

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………9
.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………10

فصل اول : کلیات………………………………………………………………………….. ١١

° ١-١) نفت…………………………………………………………………………………………………………… ١٢
.° ١-٢)تاریخچه نفت………………………………………………………………………………………………….14
.° ١-٣)اهمیت نفت در جهان………………………………………………………………………………………..15
.° ١-۴)ذخائر نفت و گاز در ایران…………………………………………………………………………………….16
.° ١-۵)اصطلاحات مربوط به میادین نفتی…………………………………………………………………………17
.° ١-۶)نفت در بخش های مختلف زمین شناسی………………………………………………………………18
° ١-٧)تکنولوژی اطلاعات (IT ) در حوزه نفت…………………………………………………………………… ٢٠
.° ١-٨)تئوری پیدایش نفت………………………………………………………………………………………..24
.° ١-٩)عوامل تولید کننده نفت…………………………………………………………………………………..25
° ١-١٠)کروژن ………………………………………………………………………………………………………٢٨

فصل دوم : زمین شناسی نفت……………………………………………………… ٣٠

° ٢-١)زمین شناسی …………………………………………………………………………………………………٣١
° ۲-۲)تجمع هیدرو کربن و تکتونیک ورقه ای……………………………………………………………………… ٣١
° ۲-۳)نحوه تشکیل دیاپیرها و نقش آنها در کانسارهای نفتی ایران…………………………………………… ٣۵
° ٢-۴)مهاجرت نفت…………………………………………………………………………………………………… ٣۵
° ۲-۵)سنگ مخزن نفت…………………………………………………………………………………………….. ٣٨
° ۲-۶)اشکال گسترش نفت……………………………………………………………………………………….. ۴٠
° ۲-۷)شیلهای نفتی( Oil shale ) …………………………………………………………………………………۴٢

فصل سوم :اکتشاف نفت توسط روش های ژئوفیزیکی……………………………. ۴۵

۳-۱)مقدمه ای درباره اکتشاف نفت…………………………………………………………………………………. ۴۶
۳-۲)ژئوفیزیک اکتشافی……………………………………………………………………………………………… ۵٢
۳-۳)مراحل عملی اکتشاف…………………………………………………………………………………………… ۵۴
۳-۴)امکان شناسائی مستقیم نفت…………………………………………………………………………………. ۵۴
۳-۵)مقاومت ویژه مخازن نفت و گاز………………………………………………………………………………….. ۵۶
٣-۶)روش انعکاسی الکترومغناطیسی در اکتشاف مخازن نفتی……………………………………………………. ۶٠
٣-٧)روش قطبش (IP ) در اکتشاف مخازن نفتی…………………………………………………………………….. ۶٢
۳-۸)مقاومت ویژه مختلط ( CR)…………………………………………………………………………………………. ۶۴
۳-۹)آنومالی های مقاومت ویژه کم عمق………………………………………………………………………………. ۶۵
٣-١٠)آنومالی های پتانسیل خودزا ( SP )…………………………………………………………………………….. ۶۶
٣-١١)امکان وجود رفتار غیر خطی……………………………………………………………………………………… ۶٧
٣-١٢)نقش روشهای الکتریکی در اکتشاف نفت و گاز………………………………………………………………. ۶٨

فصل چهارم :اکتشاف توسط روشهای لرزه ای…………………………………………… ٧٠

۴-۱)تاریخچه لرزه نگاری…………………………………………………………………………………………………. ٧١
.۴-۲)لرزه نگار دستی…………………………………………………………………………………………………….71
.۴-۳)روش لرزه نگاری……………………………………………………………………………………………………72
.. ۴-۴)تهیه مقطع لرزه ای قائم…………………………………………………………………………………………76
.۴-۵)معرفی دو نرم افزار لرزه نگاری…………………………………………………………………………………..77
۴-۶)انجام عملیات Noise Test ………………………………………………………………………………………..٧٨
۴-۷)انجام عملیات Field Test………………………………………………………………………………………… ٧٩
۴-۸)عملیات انکساری…………………………………………………………………………………………………. ٧٩
۴-۹)مراحل پردازش داده های لرزه شناسی………………………………………………………………………. ۸۰
.۴-۱۰)چینه شناسی لرزه ای………………………………………………………………………………………..81
.۴-۱۱)نکات مورد توجه در خواندن نتایج لرزه نگاری………………………………………………………………….82

فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادات…………………………………………………….. ٨٣

° نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………. ٨۴
° پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………. ٨۴
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………. ٨۵
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………….. ١٠١
.فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………102
.فهرست منابع لاتین………………………………………………………………………………………………102
سایت های اطلاع رسانی……………………………………………………………………………………….. ١٠٢

فهرست جدول ها

۱) دینامیت……………………………………………………………………………………………………………81
.۲) چینه شناسی لرزه ای…………………………………………………………………………………………72

 

فصل اول : کلیات
۱-۱) نفت

شکل ۱: نفت
نﹶفت مایع ی غل یظ و افروختنی به رنگ قهـوه ای سـ یر یـ ا سـبز تیـ ره اسـت کـه در لایـ ههـ ای بـا لائیبخشهایی از پوسته کره زم ین یافت م یشـود . نفـت شـامل آ میـ زه پیچیـ دهای از هیـ دروکربنهـ ائیگوناگون است . بیشتر ا ین ه یدروکربنها از زنجیره آلکان هـستند ولـ ی ممکـن اسـت از دیـ د ظـاهر، ترکیب یا خلوص تفاوتهای زیادی داشته باشند.
نفت مخلوطی است ازهیدروکربن های جامد ،مایع و گاز که از تجزیه شد ن پیکـر مـرده ی جانـداران تک سلو لی. که میلیونها سال پی ش می زیسته اند ، بوجود آمـده اسـت . همچن ـین نفـ ت، آمیختـه ای است از مواد شیمیا یی آلی، عمدتا از بقایای گیاهان و جانوران خرد و ریزی که میلیون ها سـال پـیش در دریا می زیسته اند . شرایط و حالات ویژه و زمانهای بسیار دراز لازم بـوده اسـت تـا ایـن بقایـا در معرض تغییر و تبدیل های پیچیده شیمیایی قرار گیرند و نتیجتا نفت و گاز ایجاد شود.
ریشه واژه نفت در زبان فارسی به طور یقین مشخص نیست. به عقیده زبان شناسـان نفـت از کلمـه اوستایی ( نپتا ) گرفته شده است که کلدانیان و اعراب آن را از زبان مادی گرفته و ( نفتا ) خوانـده اند .
پترولیوم (petroleum) واژه ای لاتین هم ارز نفت است که از دو کلمه پترا (petra) بـه مع نـی سنگ و (oleum) به معنی روغن گرفته شده است.
نفت در زبان های مختلف به صورت ذیل می باشد:
Catalan: petroli
Greek: petrelaio
Interlingua: petroleo
Latin: petroleum
و…
– نفت در واقع در مواد هیدروکربنی است که به صورت طبیعی عمدتﹰا در سنگ های رسوبی حـضور دارد.
– نفت می تواند به صورت فازهای مختلف، از جمله فاز گازی، نظیر گاز طبیعی (natural gas) ، فاز مایع، نظیر نفت خـام (crude oil)و فـاز جامـد، ماننـد قیـر (asphalt)در خلـل و فـرج و شکستگی های سنگ ها تجمع یابد.
– نفت خام (Crude Oil) ، مخلوطی طبیعی از هیدروکربن های مایع است کـه هـم در مخـازن زیرزمینی و هم در سطح، بعد از گذر از تفکیک کننده های مختلف به صورت مایع باقی می ماند.
– خواص فیزیکی و شیمیایی هیدروکربن برای مهندسین مخـزن و تولیـد بـسیار مهـم اسـت زیـرا خواص فیزیکی و شیمیایی هیدروکربن، برروی حرکت سیالات درون مخـزن و مقـدار وا قعـی تولیـد هیدروکربن تأثیر خواهد گذاشت.
– انباشته شدن مواد هیدروکربنی در زیر سطح زمین در سنگ هایی صورت مـی گیـرد کـه توانـایی نگهداری و انتقال سیالات را داشته باشند. این سنگها، مخزن (reservoir) نامیده می شوند.
– تجمع مواد هیدروکربنی به صورت اقتصادی در سنگ مخزن منـوط بـه وجـود عوامـل متعـددی است. بطور کلی وجود چهار عامل برای تجمع اقتصادی نفت و گاز لازم و ضروری است.
این چهار عامل عبارتند از:
1- سنگ مخزن (reservoir rock) که بتواند هیدروکربن را در داخـل خـود جـا دهـد و دارای تخلخل (توان ذخیره) و تراوایی (توان انتقال) باشد.
2- مهاجرت هیدروکربن بـین سـنگ منـشأ و سـنگ مخـزن (migration pathway)عملـی باشد.
3- پوش سنگ (cap rock) ناتراوا که از خروج نفت از داخل سنگ مخزن جلوگیری کند.
4- تله نفتی (oil trap) که در آن نفـت بـه صـورت اقتـصادی متمرکـز گـردد ،و بـه تلـه افتـد و
نگهداشته شود.
۱-۲) تاریخچه نفت:
استخراج نفت به روش کنونی یعنی طریقه حفر چاه فقط از نیمه دوم قرن گذشته معمول شده است ولی استفاده از نفت در جهان تاریخی بسیار کهن دارد وقدیمیترین تمدنی که تـا بـه حـال شـناخته شده در رودهای نی ل، دجله و فرات و در چین بوده است. اسناد تاریخی و کاوشهای باسـتان شناسـی نشان می دهد که مردم مزبور از کهنترین روزگاران نفت را می شناختند . چهـار هـزار سـال قبـل از میلاد مسیح مردم دجله و فرات قیر را بـه عنـوان مـلاط سـاختمانها بـه کـار مـی بردنـد . در ایـران کاوشهای باستان شناسی معلوم داشته که ساکنین کشور ما از ۵ تـا ۶ هـزار سـال پـیش قیـر را بـه عنوان ملاط در ساختمان و یا برای نصب و بهم چسباندن جواهرات و ظروف سفالین و انـدود کـردن کشتیها بکار می بردند.
سنگ فرش کف باغهای معلق بخت النصر بـا » قیـ ر معـدن ی« بنـد کـشی شـده بـود و مـردم بابـل استخرها و راههای آب و سدهای خود را با قیر بند کشی می کردند. هم چنین بنا به گفته مـور خین در بابل جاده ها را آجر فرش می کردند و با قیر بند کشتی می نمودند تا تحمل ارابه هـ ای سـنگ ین را داشته باشد.
منظور از بند کشی، پر کردن درز آجرها و سنگها با ملات می باشد.مصریان از آسفالت و قیر ایران و فلسطین برای مومیائی کردن اجساد استفاده می نموده اند و بعضیاز ملل خاورمیانه فراورده های نفتی را (به خصوص قیر معدنی) در سحر و جادو به کار می بـرده انـد ˺˽
و گاهی هم بتهای کوچک و بزرگ از آن می ساختند. » بحر المیت« فلسطین یکـ ی از نقـا طی بـود که ازآن قیر به دست می آمد و به قرار معلوم از کف دریا مزبور تکه های بزرگ قیر روی آب می آمد و مردم آن را جمع نموده و از آن استفاده می نمودند.
یونانیها فقط در قرن هفتم میلادی نفت را در میدانهای جنگ به کار می بردند و اسلحه ای داشـتند که آن را » آتش مدیها « می خواندند .این اسلــــحه در زمان هراکلیوس امپراتور بیـ زانس اختـراع شد به نحوی که نفت پس از تماس با رطوبت مشتعل می گشت.
عربها دوبار قسطنطنیه را محاصره کردند و هر دو مرتبه حمله آنان بوسیله آتش اندازهای نفتی دفـع شد در سال ٩۴١ میلادی هنگامیکه ناوگان روسی مرکب از هزار کشتی به محاصره قسطنطنیه آمـد رومیها نفت روی آب دریا ریختند و آتش زدند و کشتیهای روسی را سـوزانده و بد ینوسـ یله آنـان ر امغلوب ساختند.
امروزه بزرگترین منابع نفتی جهان در خاورمیانه؛ایالات متحـده امریکـا؛ آفریقـای شـمالی و روسـیه است. اولین چاه نفت در دنیا در شهر پنسیلوانیا بنام تیستوسوپل امریکا توسط شخصی به نام ادویـن دریک در سال ١٨۵٩ حفر شد.
در سال ١٩٠٨ نفت در خاورمیانه برای اولین بار در ایران و در شهر مسجد سلیمان کشف شد و بعـد از آن در دیگر کشورهای خاور میانه نفت کشف شد.
۱-۳)اهمیت نفت درجهان :
نقش نفت و گاز در اقتصاد کشورهای تولید کننده، بعنوان بهترین منبع تامین انرژی در جهان، حائز اهیت بسیار می باشد ، استفاده از نفت و گاز و فراورده های آنها در عرصه های گونـاگون صـنعت و نیاز کشورهای جهان به این مایع حیاتی بر هـیچکس پوشـیده نیـست . کـشورهای تولیـد کننـده و مصرف کننده هر یک به نوعی سعی در استفاده بهینه و اقتصادی تر از ذخایر محـ دود هیـدروکربنی جهان را دارند و در این راه سیاستهای خاصی داشته و اغلـب خـط مـشی مشخـصی دارنـد . بررسـی ˺˾
شرایط کشورهای جهان و سیاستهای آنها در این زمینه در اتخاذ مسیر و راهکارهای مناسب بـسیار مهم می باشد در بخش نفت و کشورهای جهـان اطلاعـات متنـوعی از کـشورهای مختلـف مـصرف کننده و تولید کننده و سیاستهای آنها از گذشته تا حال در زمینه صـنایع نفـت و گـاز ارائـه شـده است.
استفاده در دریاها به وسیله ی موارد سنگین نفت (مازوت و گازوئیـل )، اسـتفاده در آسـمان هـا بـه وسیله مواد سبک نفتی (بنزین هواپیما ها و …) ، استفاده در خشکی بـه واسـطه ی بنـ زین و نفـت و استفاده در دنیا به وسیله ی قدرت مالی که بستگی به ماده ای حیاتی دارد که قیمتی تر و مهـم تـر از طلا بر روی زمین است. نفت، زندگی افراد و اقتصاد کشورها را دگرگون کرده است.
در مناطقی که زمانی فقط بیابان بود شهرهای پیشرفته صنعتی یکی پس از دیگری احداث می شـود و در مراکز عمده بیکاری، مشاغل تازه ایجاد می گردد . چنانکـه بحـران هـای نفتـی دهـه ۷۰ در دو مورد نشان داد ، امروز نفت یکی از مسائل اساس سیاست دنیاست . مسائلی از قبیل عرضه و تقاضای نفت، بهای نفت، مواد جایگزین نفت، و بالاخره نحو ه بهره برداری صـرفه جویانـه از (نیـرو )، همـوار مورد بحث و بررسی است . دولتها بخشی از درآمد های خود را با مالیات های دریافتی از تولیـد نفـت
خام و فروش فر آورده های نفتی تامین می کنند . به ندرت اتفاق می افتد که موضوع در صدر اخبـار نباشد.
۱-۴) ذخایر نفت وگاز ایران:
جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت و گاز در جهان می باشـد . در گذشـته فعالیتهای بسیاری در جهت شناخت و بهره برداری از ذخایر هیدروکربنی در مناطق مختلـف کـشور انجام شده است، لیکن اطلاعات مورد نظر بطور پراکنده بوده و در نتیجه دسترسـی بـه آنهـا مـشکل بوده است. در این بخش پس از اقدام به جمع آوری اطلاعات در غالب چهـار محـدوده هیـدروکربنی ˺˿

˼˹

زمین شناسی نفت و اکتشاف نفت توسط روش های ژئوفیزیکی و اکتشاف توسط روشهای لرزه ای

زمین شناسی نفت و اکتشاف نفت توسط روش های ژئوفیزیکی و اکتشاف توسط روشهای لرزه ای

فصل دوم : زمین شناسی نفت:
٢-١) زمین شناسی:
زمین شناسی نفت از زیر شاخه های علم زمین شناسی می باشد کـه بـه بررسـی عوامـل و شـرایط مرتبط با تشکیل ذخایر هیدروکربنی می پردازد و با توجه به نیاز کـشور بـه شـناخ ت ذخـای ر جدیـد نفت و گاز حائز توجه خاص می باشد. چراکه اولین قدم در راه اکتشاف همـان بررسـی هـای زمـین شناسی هستند اطلاعات ارائه شده در این بخش شامل بررسی عوامل و پارامترهای مـرتبط در نحـوه تشکیل نفت و گـاز و سـنگ منـشاء، مهـاجرت و عوامـل دخیـل در آن، سـنگ مخـزن ، انـواع آن و پارامترهای مرتبط با سنگ مخزن، سنگ پوشش و در نهایت به بررسی جایگاه نفت و گـاز در زمـین شناسی ایران و تشکیل نفت و گاز در مناطق مختلف و عوامل موثر در آن پرداخته شده است.
٢-٢) تجمع هیدروکربن و تکتونیک ورقه ای:
کلیات
در سالهای اخیر محققین زمین شناسی موفق به اکتـشاف بیـ شتری در زمینـه تکتون یـ ک صـفح هایشدهاند نتیجتا بوجود آمدن عدهای از منابع اقتصادی جهان را مربوط به ایـ ن تحـولات مـیداننـد . از جمله عقیده دارند که در حواشی سازنده و مخرب تکتونیکی منابع عظیم هیـ دروکربوری در جهـان تشکیل شده و پخش شده است .
تکتونیک ورقه ایطبق این نظریه قسمتهای بیرون و سخت کره زمین روی طبقات نرمتر از خودشان در حال حرکـت بوده و این قسمتهای بیرونی پوسته زمین توده یکپارچـ های نبـوده و از ۶ صـفحه اصـلی و چنـد ینصفحه کوچک تکیل شده است. حاشیه این صفحات را صفحات تکتونیکی مینامند و اگـر در ا یـ ن˼˺
حاشیهها صفحات با یکدیگر تصادم کنند، در این صورت آنها را حاشیههـ ای مخـرب مـینامنـ د کـه اکثریت زمین لرزهها و فرآیندهای فعال پوسته زمین در حواشی این صفحات بوجود میآید و اگر بـر اثر خروج مواد مذاب درونی در این حاشیهها پوسـته جد یـ دی بوجـود آ یـ د، در ایـ ن صـورت آنهـا را حاشیههای سازنده مینامند .
حاشیه مخرب و تجمع مواد هیدروکروبوری
بطوری که ذکر شد در حاشیه مخرب دو صفحه تکتونیکی باهم تصادم مـ یکننـد و نیـ ز امکـان دارد یک صفحه به زیر صفحه دیگر فرورفتـه و توسـط گوشـته داغ هـضم گـردد، در منـاطق فـرورانش (Subduction)جاهایی که پوسته اقیانوسی به زیرپوسته قارهای فرو رود، گودالهـا ی عمیقـ ی بـه نام گودالهای اقیانوسی بوجود میآید که به موازات ایـ ن گودالهـا غالبـا رشـتهای از کوههـا و جزا یـ ر آتشفشانی (جزایر کمانی) بوجود میآید.
در نتیجه این پدیده حوضه اقیانوسی در این نوع مناطق به حوضههای کـوچکتر ی تقـ سیم شـده ، از یک طرف به کمان جزیره ای و از طرف دیگر به رشته کوههای ساحلی محدود میگـردد . در نتیجـه بوجود آمدن گودالها و کمان جزیره ای در حاشیه چنین حوضهها دریاهای محدودی ایجاد شده کـه تقریبا بسته هستند و در این دریاها، رسوبات و باقیمانده مواد آلی حاصل از قاره و اقیـ انوس بخـوب یجمع شده و در اثر کمبود اکسیژن و فعالیـ ت باکتریهـ ای بـ یهـوا زی شـر ایط اصـل ی بـر ای تـشک یل ساپروفیلها بوجود میآید و چون این نواحی در حاشیه صفحات تکتونیکی قـرار دارنـد، بـدین جهـت پس از مدتی چین خوردگی حاصل کرده و مکانهای خوبی را جهت تجمعـات ه یـ دروکربوری بوجـود میآورند .
حاشیه سازنده و تجمع مواد هیدروکربوری
در حاشیههای سازنده نیز امکان بوجـود آمـدن کانـسارهای هیـ دروکربوری وجـود دارد . اگـر امکـان توسعه یافتن کف اقیانوس در زیر یک قاره وجود داشته باشـد، باعـث مـیشـود کـه آن قـاره بـه دو قسمت تقسیم شود و در نتیجه در محل شـکا ف پوسـته ج دیـ دی بوجـود آ یـ د (آفریقـ ای جنـوب ی و آمریکای جنوبی). در اثر فشارهای بیشتر و بـا گذشـت زمـان و در اثـر فـشارهای بیـ شتر دو قـاره از همدیگر جداشده ، بطوری که بین آنها را آب گرفته و دریایی تشکیل میشود که این دریای بـسته و کم عمق محل مناسبی برای رشد موجودات زنده میباشد.همچنین اگر در این دریا آب به شدت تبخیر شود در نتیجه باعث بوجود آمدن لایههای نمـک شـده که این نمکها همراه دیگر رسوبات به کف دریای مزبور رسوب میکنند و در مراحـل بعـدی و در اثـر فشارهای بیشتر فاصله بین دو قاره افزایش یافته و وسط آنها به یک اقیانوس بزرگ تیدیل مـ یشـ ود که در این اقیانوس رسوبات دریایی روی نمک و مـواد آلـی را تـدر یجا پوشـانده و در نت یجـه اعمـال فیزیکی و شیمیایی آنها به هیدروکربور تبدیل میشوند .تاقدیسهایفشرده
تاقدیسهای فشرده شده غالبا در ارتباط با نواحی از پوسته زمین که در مجاورت گودالهای فرورانش قرار داشته و کوتاه شدگی پوسته زمین در آن محل مشهود میباشـد تـشکیل مـ یشـود . بنـابرا ین ، اینگونه مخازن نفتی یعنی تاقدیـ سهای فـشرده شـده در خـلال و یـ ا در مجـاور بـسیاری از سلـسله کوههای جهان قرار دارند.
˼˼
گنبدهای نمکی و ارتباط آنها با نفتگیرها
رسوبات نمکی بر اثر فشاهای وارده تغییر حجم داده و به شکل گنبدهای نمکی در آمده و به عنـوان تلههای نفتی عمل میکنند. در حاشیه شرقی اقیانوس اطلس چنین گنبدهای نمکی از ناحیه فـلات قاره تا مناطق عمیقتر حتی تا عمق ۵٠٠٠ متر کشف شدهاند و این نشان دهنـده تـشکیل رسـوبات نمکی هنگام جدا شدن قارهها در دریاهای کوچک است و اقیانوس اطلس نیز در اول دریای کوچـک بوده و با پیدایش این گنبدهای نمکی در اقیـ انوس اطلـس چنـین تـصور مـیکننـد کـه در اعمـاق اقیانوسها نفتگیرهای با ارزشی کشف شـود و در مـورد دریاهـ ای دیگـر نیـ ز از ایـ ن تئـو ری پیـ رویمیکنند .
قش آنها در کانسارهای نفت ایران:
در مورد نحوه تشکیل ذخایر نفتی ایران با در نظر گرفتن لایهها و گنبدهای نمکـ ی زیـ اد در منـاطق نفت خیز جنوب ایران نیز میتوان از تئوری تکتونیک صفحهای پیروی کرد. بطوری که میدانـ یم در حدود ١٠٠ میلیون سال پیش دریاهای بستهای ایران را میپوشاند (دوره کرتاسه و قبل از آن).پیدایش زاگرس و ارتباط آن با تله های نفتیدر زمان ترشیر صفحه عربستان (خلیج فارس و زاگرس هم جزو آن بوده) که در جنـوب غربـی ایـ ن دریا قرار داشته تدریجا از قاره آفریقا جدا شده و به سمت شمال شرق حرکت میکند که در منطقـه برخورد آن با قاره اروپا – آسیا (ایران مرکزی) زمین بالا آمده و دریای اولیه تدریجا خشک میشود و در نتیجه این تصادم و رفتن قاره عربستان به زیر ایران مرکزی باعث میشود که لایـ ههـ ای رسـوب یدارای مواد آلی تشکیل شده در دریای کم عمق اولیه که روی هم انباشته شده است، چین خوردگیحاصل کرده و سلسله کوههای زاگرس را بر روی منطقه فرورانش بوجود آورد.همچنین در اثر چین خوردگیهای بعدی ساختمانهای تاقدیسی که روی هم رفتـه در جهـت ـمال غرب و جنوب شرقی قرار دارند، در منطقه بوجود آمده اند که در مراحل بعدی بـه عنـوان تلـههـ اینفتی با ارزش توانستهاند در جنوب ایران نفتها را در خود نگه دارند.


مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایلword

قیمت:35هزار تومان