مقدمه:
نقش نفت در دنياي امروز، به عنوان يکي از مهمترين منابع تـام ين کننـده انـرژي و انـواع و اقـسام، محصولات و مواد اول يه مورد نياز در صنايع و همچنين عامل مهمـ ي در سياسـت و اقتـصاد کـشورها است که اين امر در بسيار از نقاط جهان به اثبات رسيده است.خصوصيات و ويژگي هاي مواد نفتي و کاربرد آنها اکتشاف نفت را به همين د لايل کاربردي مهم کرده اسـت . چـون از نفـت در روي زمـ ين نشانه اي وجود ندارد و يا نشانه هاي اند کي از آن ممکن است وجود داشته باشد، ما هر روزه شـاهد پيشرفتهاي چشمگير تکنولوژي در اکتشاف نفت مي باشيم.
از روشها ي لازم و متداول و کاربرد ي، بر اي پ يدا کردن نفت حفاري مي باشداما ايـ ن روش بـه د ليـ ل داشتن ه زينه ه اي ز ي و همچن زمان بريادين زياد و مشکلات حفاري، بعد از روشهاي اوليه اکتـشاف که همان اکتشاف ساختارهاي متناسب و متحمل براي به تله انداختن نفت و برداشت زمين شناس يسطحي مي باشد، استفاده مي شود.
در اکتشاف سطحي يکي از روشهاي استفاده شده در اکتشاف نفـت ژئوف يزيـ ک مـ ي باشـد، مقاومـت ويژه بالا و خواص الکتروشيميائي غ ير عا دي لا يه ها باعث مي شود تا روشهاي الکتريکي جواب خوبيبراي تف سير به ما ندهد . در حال حاظر با پيشرفت تکنيکهاي لـرزه شناسـي شـايد بتـوان گفـت کـه احتمالا بهترين روش براي اکتشاف نفت در حوضه هاي رسوبي، روش لرزه نگاري مي باشد.

زمين شناسي نفت و اکتشاف نفت توسط روش هاي ژئوفيزيکي و اکتشاف توسط روشهاي لرزه اي

زمين شناسي نفت و اکتشاف نفت توسط روش هاي ژئوفيزيکي و اکتشاف توسط روشهاي لرزه اي

فهرست مطالب

چكيده……………………………………………………………………………………………………………………9
.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………10

فصل اول : كليات………………………………………………………………………….. ١١

° ١-١) نفت…………………………………………………………………………………………………………… ١٢
.° ١-٢)تاريخچه نفت………………………………………………………………………………………………….14
.° ١-٣)اهميت نفت در جهان………………………………………………………………………………………..15
.° ١-٤)ذخائر نفت و گاز در ايران…………………………………………………………………………………….16
.° ١-٥)اصطلاحات مربوط به ميادين نفتي…………………………………………………………………………17
.° ١-٦)نفت در بخش هاي مختلف زمين شناسي………………………………………………………………18
° ١-٧)تکنولوژي اطلاعات (IT ) در حوزه نفت…………………………………………………………………… ٢٠
.° ١-٨)تئوري پيدايش نفت………………………………………………………………………………………..24
.° ١-٩)عوامل توليد کننده نفت…………………………………………………………………………………..25
° ١-١٠)کروژن ………………………………………………………………………………………………………٢٨

فصل دوم : زمين شناسي نفت……………………………………………………… ٣٠

° ٢-١)زمين شناسي …………………………………………………………………………………………………٣١
° ۲-۲)تجمع هيدرو کربن و تکتونيک ورقه اي……………………………………………………………………… ٣١
° ۲-۳)نحوه تشکيل دياپيرها و نقش آنها در کانسارهاي نفتي ايران…………………………………………… ٣٥
° ٢-٤)مهاجرت نفت…………………………………………………………………………………………………… ٣٥
° ۲-۵)سنگ مخزن نفت…………………………………………………………………………………………….. ٣٨
° ۲-۶)اشکال گسترش نفت……………………………………………………………………………………….. ٤٠
° ۲-۷)شيلهاي نفتي( Oil shale ) …………………………………………………………………………………٤٢

فصل سوم :اکتشاف نفت توسط روش هاي ژئوفيزيکي……………………………. ٤٥

۳-۱)مقدمه اي درباره اکتشاف نفت…………………………………………………………………………………. ٤٦
۳-۲)ژئوفيزيک اکتشافي……………………………………………………………………………………………… ٥٢
۳-۳)مراحل عملي اکتشاف…………………………………………………………………………………………… ٥٤
۳-۴)امکان شناسائي مستقيم نفت…………………………………………………………………………………. ٥٤
۳-۵)مقاومت ويژه مخازن نفت و گاز………………………………………………………………………………….. ٥٦
٣-٦)روش انعکاسي الکترومغناطيسي در اکتشاف مخازن نفتي……………………………………………………. ٦٠
٣-٧)روش قطبش (IP ) در اکتشاف مخازن نفتي…………………………………………………………………….. ٦٢
۳-۸)مقاومت ويژه مختلط ( CR)…………………………………………………………………………………………. ٦٤
۳-۹)آنومالي هاي مقاومت ويژه کم عمق………………………………………………………………………………. ٦٥
٣-١٠)آنومالي هاي پتانسيل خودزا ( SP )…………………………………………………………………………….. ٦٦
٣-١١)امکان وجود رفتار غير خطي……………………………………………………………………………………… ٦٧
٣-١٢)نقش روشهاي الکتريکي در اکتشاف نفت و گاز………………………………………………………………. ٦٨

فصل چهارم :اکتشاف توسط روشهاي لرزه اي…………………………………………… ٧٠

۴-۱)تاريخچه لرزه نگاري…………………………………………………………………………………………………. ٧١
.۴-۲)لرزه نگار دستي…………………………………………………………………………………………………….71
.۴-۳)روش لرزه نگاري……………………………………………………………………………………………………72
.. ۴-۴)تهيه مقطع لرزه اي قائم…………………………………………………………………………………………76
.۴-۵)معرفی دو نرم افزار لرزه نگاري…………………………………………………………………………………..77
٤-٦)انجام عمليات Noise Test ………………………………………………………………………………………..٧٨
۴-۷)انجام عمليات Field Test………………………………………………………………………………………… ٧٩
۴-۸)عمليات انکساري…………………………………………………………………………………………………. ٧٩
۴-۹)مراحل پردازش داده های لرزه شناسی………………………………………………………………………. ۸۰
.۴-۱۰)چينه شناسي لرزه اي………………………………………………………………………………………..81
.۴-۱۱)نکات مورد توجه در خواندن نتايج لرزه نگاري………………………………………………………………….82

فصل پنجم : نتيجهگيري و پيشنهادات…………………………………………………….. ٨٣

° نتيجهگيري………………………………………………………………………………………………………. ٨٤
° پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………. ٨٤
پيوست ها…………………………………………………………………………………………………………. ٨٥
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………….. ١٠١
.فهرست منابع فارسي……………………………………………………………………………………………102
.فهرست منابع لاتين………………………………………………………………………………………………102
سايت هاي اطلاع رساني……………………………………………………………………………………….. ١٠٢

فهرست جدول ها

۱) ديناميت……………………………………………………………………………………………………………81
.۲) چينه شناسي لرزه اي…………………………………………………………………………………………72

 

فصل اول : كلیات
۱-۱) نفت

شکل ۱: نفت
نﹶفت مايع ي غل يظ و افروختني به رنگ قهـوه اي سـ ير يـ ا سـبز تيـ ره اسـت کـه در لايـ ههـ اي بـا لائيبخشهايي از پوسته کره زم ين يافت م يشـود . نفـت شـامل آ ميـ زه پيچيـ دهاي از هيـ دروکربنهـ ائيگوناگون است . بيشتر ا ين ه يدروکربنها از زنجيره آلکان هـستند ولـ ي ممکـن اسـت از ديـ د ظـاهر، ترکيب يا خلوص تفاوتهاي زيادي داشته باشند.
نفت مخلوطي است ازهيدروكربن هاي جامد ،مايع و گاز كه از تجزيه شد ن پيكـر مـرده ي جانـداران تك سلو لي. كه ميليونها سال پي ش مي زيسته اند ، بوجود آمـده اسـت . همچن ـين نفـ ت، آميختـه اي است از مواد شيميا يي آلي، عمدتا از بقاياي گياهان و جانوران خرد و ريزي كه ميليون ها سـال پـيش در دريا مي زيسته اند . شرايط و حالات ويژه و زمانهاي بسيار دراز لازم بـوده اسـت تـا ايـن بقايـا در معرض تغيير و تبديل هاي پيچيده شيميايي قرار گيرند و نتيجتا نفت و گاز ايجاد شود.
ريشه واژه نفت در زبان فارسي به طور يقين مشخص نيست. به عقيده زبان شناسـان نفـت از کلمـه اوستايي ( نپتا ) گرفته شده است که کلدانيان و اعراب آن را از زبان مادي گرفته و ( نفتا ) خوانـده اند .
پتروليوم (petroleum) واژه اي لاتين هم ارز نفت است که از دو کلمه پترا (petra) بـه مع نـي سنگ و (oleum) به معني روغن گرفته شده است.
نفت در زبان هاي مختلف به صورت ذيل مي باشد:
Catalan: petroli
Greek: petrelaio
Interlingua: petroleo
Latin: petroleum
و…
– نفت در واقع در مواد هيدروكربني است كه به صورت طبيعي عمدتﹰا در سنگ هاي رسوبي حـضور دارد.
– نفت مي تواند به صورت فازهاي مختلف، از جمله فاز گازي، نظير گاز طبيعي (natural gas) ، فاز مايع، نظير نفت خـام (crude oil)و فـاز جامـد، ماننـد قيـر (asphalt)در خلـل و فـرج و شكستگي هاي سنگ ها تجمع يابد.
– نفت خام (Crude Oil) ، مخلوطي طبيعي از هيدروكربن هاي مايع است كـه هـم در مخـازن زيرزميني و هم در سطح، بعد از گذر از تفكيك كننده هاي مختلف به صورت مايع باقي مي ماند.
– خواص فيزيكي و شيميايي هيدروكربن براي مهندسين مخـزن و توليـد بـسيار مهـم اسـت زيـرا خواص فيزيكي و شيميايي هيدروكربن، برروي حركت سيالات درون مخـزن و مقـدار وا قعـي توليـد هيدروكربن تأثير خواهد گذاشت.
– انباشته شدن مواد هيدروكربني در زير سطح زمين در سنگ هايي صورت مـي گيـرد كـه توانـايي نگهداري و انتقال سيالات را داشته باشند. اين سنگها، مخزن (reservoir) ناميده مي شوند.
– تجمع مواد هيدروكربني به صورت اقتصادي در سنگ مخزن منـوط بـه وجـود عوامـل متعـددي است. بطور كلي وجود چهار عامل براي تجمع اقتصادي نفت و گاز لازم و ضروري است.
اين چهار عامل عبارتند از:
1- سنگ مخزن (reservoir rock) كه بتواند هيدروكربن را در داخـل خـود جـا دهـد و داراي تخلخل (توان ذخيره) و تراوايي (توان انتقال) باشد.
2- مهاجرت هيدروكربن بـين سـنگ منـشأ و سـنگ مخـزن (migration pathway)عملـي باشد.
3- پوش سنگ (cap rock) ناتراوا كه از خروج نفت از داخل سنگ مخزن جلوگيري كند.
4- تله نفتي (oil trap) كه در آن نفـت بـه صـورت اقتـصادي متمركـز گـردد ،و بـه تلـه افتـد و
نگهداشته شود.
۱-۲) تاريخچه نفت:
استخراج نفت به روش كنوني يعني طريقه حفر چاه فقط از نيمه دوم قرن گذشته معمول شده است ولي استفاده از نفت در جهان تاريخي بسيار كهن دارد وقديميترين تمدني كه تـا بـه حـال شـناخته شده در رودهاي ني ل، دجله و فرات و در چين بوده است. اسناد تاريخي و كاوشهاي باسـتان شناسـي نشان مي دهد كه مردم مزبور از كهنترين روزگاران نفت را مي شناختند . چهـار هـزار سـال قبـل از ميلاد مسيح مردم دجله و فرات قير را بـه عنـوان مـلاط سـاختمانها بـه كـار مـي بردنـد . در ايـران كاوشهاي باستان شناسي معلوم داشته كه ساكنين كشور ما از ٥ تـا ٦ هـزار سـال پـيش قيـر را بـه عنوان ملاط در ساختمان و يا براي نصب و بهم چسباندن جواهرات و ظروف سفالين و انـدود كـردن كشتيها بكار مي بردند.
سنگ فرش كف باغهاي معلق بخت النصر بـا » قيـ ر معـدن ي« بنـد كـشي شـده بـود و مـردم بابـل استخرها و راههاي آب و سدهاي خود را با قير بند كشي مي كردند. هم چنين بنا به گفته مـور خين در بابل جاده ها را آجر فرش مي كردند و با قير بند كشتي مي نمودند تا تحمل ارابه هـ اي سـنگ ين را داشته باشد.
منظور از بند كشي، پر كردن درز آجرها و سنگها با ملات مي باشد.مصريان از آسفالت و قير ايران و فلسطين براي موميائي كردن اجساد استفاده مي نموده اند و بعضياز ملل خاورميانه فراورده هاي نفتي را (به خصوص قير معدني) در سحر و جادو به كار مي بـرده انـد ˺˽
و گاهي هم بتهاي كوچك و بزرگ از آن مي ساختند. » بحر الميت« فلسطين يكـ ي از نقـا طي بـود كه ازآن قير به دست مي آمد و به قرار معلوم از كف دريا مزبور تكه هاي بزرگ قير روي آب مي آمد و مردم آن را جمع نموده و از آن استفاده مي نمودند.
يونانيها فقط در قرن هفتم ميلادي نفت را در ميدانهاي جنگ به كار مي بردند و اسلحه اي داشـتند كه آن را » آتش مديها « مي خواندند .اين اسلــــحه در زمان هراكليوس امپراتور بيـ زانس اختـراع شد به نحوي كه نفت پس از تماس با رطوبت مشتعل مي گشت.
عربها دوبار قسطنطنيه را محاصره كردند و هر دو مرتبه حمله آنان بوسيله آتش اندازهاي نفتي دفـع شد در سال ٩٤١ ميلادي هنگاميكه ناوگان روسي مركب از هزار كشتي به محاصره قسطنطنيه آمـد روميها نفت روي آب دريا ريختند و آتش زدند و كشتيهاي روسي را سـوزانده و بد ينوسـ يله آنـان ر امغلوب ساختند.
امروزه بزرگترين منابع نفتي جهان در خاورميانه؛ايالات متحـده امريكـا؛ آفريقـاي شـمالي و روسـيه است. اولين چاه نفت در دنيا در شهر پنسيلوانيا بنام تيستوسوپل امريكا توسط شخصي به نام ادويـن دريك در سال ١٨٥٩ حفر شد.
در سال ١٩٠٨ نفت در خاورميانه براي اولين بار در ايران و در شهر مسجد سليمان كشف شد و بعـد از آن در ديگر كشورهاي خاور ميانه نفت كشف شد.
۱-۳)اهميت نفت درجهان :
نقش نفت و گاز در اقتصاد كشورهاي توليد كننده، بعنوان بهترين منبع تامين انرژي در جهان، حائز اهيت بسيار مي باشد ، استفاده از نفت و گاز و فراورده هاي آنها در عرصه هاي گونـاگون صـنعت و نياز كشورهاي جهان به اين مايع حياتي بر هـيچكس پوشـيده نيـست . كـشورهاي توليـد كننـده و مصرف كننده هر يك به نوعي سعي در استفاده بهينه و اقتصادي تر از ذخاير محـ دود هيـدروكربني جهان را دارند و در اين راه سياستهاي خاصي داشته و اغلـب خـط مـشي مشخـصي دارنـد . بررسـي ˺˾
شرايط كشورهاي جهان و سياستهاي آنها در اين زمينه در اتخاذ مسير و راهكارهاي مناسب بـسيار مهم مي باشد در بخش نفت و كشورهاي جهـان اطلاعـات متنـوعي از كـشورهاي مختلـف مـصرف كننده و توليد كننده و سياستهاي آنها از گذشته تا حال در زمينه صـنايع نفـت و گـاز ارائـه شـده است.
استفاده در درياها به وسيله ي موارد سنگين نفت (مازوت و گازوئيـل )، اسـتفاده در آسـمان هـا بـه وسيله مواد سبك نفتي (بنزين هواپيما ها و …) ، استفاده در خشكي بـه واسـطه ي بنـ زين و نفـت و استفاده در دنيا به وسيله ي قدرت مالي كه بستگي به ماده اي حياتي دارد كه قيمتي تر و مهـم تـر از طلا بر روي زمين است. نفت، زندگي افراد و اقتصاد كشورها را دگرگون كرده است.
در مناطقي كه زماني فقط بيابان بود شهرهاي پيشرفته صنعتي يكي پس از ديگري احداث مي شـود و در مراكز عمده بيكاري، مشاغل تازه ايجاد مي گردد . چنانكـه بحـران هـاي نفتـي دهـه ۷۰ در دو مورد نشان داد ، امروز نفت يكي از مسائل اساس سياست دنياست . مسائلي از قبيل عرضه و تقاضاي نفت، بهاي نفت، مواد جايگزين نفت، و بالاخره نحو ه بهره برداري صـرفه جويانـه از (نيـرو )، همـوار مورد بحث و بررسي است . دولتها بخشي از درآمد هاي خود را با ماليات هاي دريافتي از توليـد نفـت
خام و فروش فر آورده هاي نفتي تامين مي كنند . به ندرت اتفاق مي افتد كه موضوع در صدر اخبـار نباشد.
۱-۴) ذخاير نفت وگاز ايران:
جمهوري اسلامي ايران يكي از بزرگترين توليد كنندگان نفت و گاز در جهان مي باشـد . در گذشـته فعاليتهاي بسياري در جهت شناخت و بهره برداري از ذخاير هيدروكربني در مناطق مختلـف كـشور انجام شده است، ليكن اطلاعات مورد نظر بطور پراكنده بوده و در نتيجه دسترسـي بـه آنهـا مـشكل بوده است. در اين بخش پس از اقدام به جمع آوري اطلاعات در غالب چهـار محـدوده هيـدروكربني ˺˿

˼˹

زمين شناسي نفت و اکتشاف نفت توسط روش هاي ژئوفيزيکي و اکتشاف توسط روشهاي لرزه اي

زمين شناسي نفت و اکتشاف نفت توسط روش هاي ژئوفيزيکي و اکتشاف توسط روشهاي لرزه اي

فصل دوم : زمين شناسي نفت:
٢-١) زمين شناسي:
زمين شناسي نفت از زير شاخه هاي علم زمين شناسي مي باشد كـه بـه بررسـي عوامـل و شـرايط مرتبط با تشكيل ذخاير هيدروكربني مي پردازد و با توجه به نياز كـشور بـه شـناخ ت ذخـاي ر جديـد نفت و گاز حائز توجه خاص مي باشد. چراكه اولين قدم در راه اكتشاف همـان بررسـي هـاي زمـين شناسي هستند اطلاعات ارائه شده در اين بخش شامل بررسي عوامل و پارامترهاي مـرتبط در نحـوه تشكيل نفت و گـاز و سـنگ منـشاء، مهـاجرت و عوامـل دخيـل در آن، سـنگ مخـزن ، انـواع آن و پارامترهاي مرتبط با سنگ مخزن، سنگ پوشش و در نهايت به بررسي جايگاه نفت و گـاز در زمـين شناسي ايران و تشكيل نفت و گاز در مناطق مختلف و عوامل موثر در آن پرداخته شده است.
٢-٢) تجمع هيدروکربن و تکتونيک ورقه اي:
کليات
در سالهاي اخير محققين زمين شناسي موفق به اکتـشاف بيـ شتري در زمينـه تکتون يـ ک صـفح هايشدهاند نتيجتا بوجود آمدن عدهاي از منابع اقتصادي جهان را مربوط به ايـ ن تحـولات مـيداننـد . از جمله عقيده دارند که در حواشي سازنده و مخرب تکتونيکي منابع عظيم هيـ دروکربوري در جهـان تشکيل شده و پخش شده است .
تکتونيک ورقه ايطبق اين نظريه قسمتهاي بيرون و سخت کره زمين روي طبقات نرمتر از خودشان در حال حرکـت بوده و اين قسمتهاي بيروني پوسته زمين توده يکپارچـ هاي نبـوده و از ٦ صـفحه اصـلي و چنـد ينصفحه کوچک تکيل شده است. حاشيه اين صفحات را صفحات تکتونيکي مينامند و اگـر در ا يـ ن˼˺
حاشيهها صفحات با يکديگر تصادم کنند، در اين صورت آنها را حاشيههـ اي مخـرب مـينامنـ د کـه اکثريت زمين لرزهها و فرآيندهاي فعال پوسته زمين در حواشي اين صفحات بوجود ميآيد و اگر بـر اثر خروج مواد مذاب دروني در اين حاشيهها پوسـته جد يـ دي بوجـود آ يـ د، در ايـ ن صـورت آنهـا را حاشيههاي سازنده مينامند .
حاشيه مخرب و تجمع مواد هيدروکروبوري
بطوري که ذکر شد در حاشيه مخرب دو صفحه تکتونيکي باهم تصادم مـ يکننـد و نيـ ز امکـان دارد يک صفحه به زير صفحه ديگر فرورفتـه و توسـط گوشـته داغ هـضم گـردد، در منـاطق فـرورانش (Subduction)جاهايي که پوسته اقيانوسي به زيرپوسته قارهاي فرو رود، گودالهـا ي عميقـ ي بـه نام گودالهاي اقيانوسي بوجود ميآيد که به موازات ايـ ن گودالهـا غالبـا رشـتهاي از کوههـا و جزا يـ ر آتشفشاني (جزاير کماني) بوجود ميآيد.
در نتيجه اين پديده حوضه اقيانوسي در اين نوع مناطق به حوضههاي کـوچکتر ي تقـ سيم شـده ، از يک طرف به کمان جزيره اي و از طرف ديگر به رشته کوههاي ساحلي محدود ميگـردد . در نتيجـه بوجود آمدن گودالها و کمان جزيره اي در حاشيه چنين حوضهها درياهاي محدودي ايجاد شده کـه تقريبا بسته هستند و در اين درياها، رسوبات و باقيمانده مواد آلي حاصل از قاره و اقيـ انوس بخـوب يجمع شده و در اثر کمبود اکسيژن و فعاليـ ت باکتريهـ اي بـ يهـوا زي شـر ايط اصـل ي بـر اي تـشک يل ساپروفيلها بوجود ميآيد و چون اين نواحي در حاشيه صفحات تکتونيکي قـرار دارنـد، بـدين جهـت پس از مدتي چين خوردگي حاصل کرده و مکانهاي خوبي را جهت تجمعـات ه يـ دروکربوري بوجـود ميآورند .
حاشيه سازنده و تجمع مواد هيدروکربوري
در حاشيههاي سازنده نيز امکان بوجـود آمـدن کانـسارهاي هيـ دروکربوري وجـود دارد . اگـر امکـان توسعه يافتن کف اقيانوس در زير يک قاره وجود داشته باشـد، باعـث مـيشـود کـه آن قـاره بـه دو قسمت تقسيم شود و در نتيجه در محل شـکا ف پوسـته ج ديـ دي بوجـود آ يـ د (آفريقـ اي جنـوب ي و آمريکاي جنوبي). در اثر فشارهاي بيشتر و بـا گذشـت زمـان و در اثـر فـشارهاي بيـ شتر دو قـاره از همديگر جداشده ، بطوري که بين آنها را آب گرفته و دريايي تشکيل ميشود که اين درياي بـسته و کم عمق محل مناسبي براي رشد موجودات زنده ميباشد.همچنين اگر در اين دريا آب به شدت تبخير شود در نتيجه باعث بوجود آمدن لايههاي نمـک شـده که اين نمکها همراه ديگر رسوبات به کف درياي مزبور رسوب ميکنند و در مراحـل بعـدي و در اثـر فشارهاي بيشتر فاصله بين دو قاره افزايش يافته و وسط آنها به يک اقيانوس بزرگ تيديل مـ يشـ ود که در اين اقيانوس رسوبات دريايي روي نمک و مـواد آلـي را تـدر يجا پوشـانده و در نت يجـه اعمـال فيزيکي و شيميايي آنها به هيدروکربور تبديل ميشوند .تاقديسهايفشرده
تاقديسهاي فشرده شده غالبا در ارتباط با نواحي از پوسته زمين که در مجاورت گودالهاي فرورانش قرار داشته و کوتاه شدگي پوسته زمين در آن محل مشهود ميباشـد تـشکيل مـ يشـود . بنـابرا ين ، اينگونه مخازن نفتي يعني تاقديـ سهاي فـشرده شـده در خـلال و يـ ا در مجـاور بـسياري از سلـسله کوههاي جهان قرار دارند.
˼˼
گنبدهاي نمکي و ارتباط آنها با نفتگيرها
رسوبات نمکي بر اثر فشاهاي وارده تغيير حجم داده و به شکل گنبدهاي نمکي در آمده و به عنـوان تلههاي نفتي عمل ميکنند. در حاشيه شرقي اقيانوس اطلس چنين گنبدهاي نمکي از ناحيه فـلات قاره تا مناطق عميقتر حتي تا عمق ٥٠٠٠ متر کشف شدهاند و اين نشان دهنـده تـشکيل رسـوبات نمکي هنگام جدا شدن قارهها در درياهاي کوچک است و اقيانوس اطلس نيز در اول درياي کوچـک بوده و با پيدايش اين گنبدهاي نمکي در اقيـ انوس اطلـس چنـين تـصور مـيکننـد کـه در اعمـاق اقيانوسها نفتگيرهاي با ارزشي کشف شـود و در مـورد درياهـ اي ديگـر نيـ ز از ايـ ن تئـو ري پيـ رويميکنند .
قش آنها در کانسارهاي نفت ايران:
در مورد نحوه تشکيل ذخاير نفتي ايران با در نظر گرفتن لايهها و گنبدهاي نمکـ ي زيـ اد در منـاطق نفت خيز جنوب ايران نيز ميتوان از تئوري تکتونيک صفحهاي پيروي کرد. بطوري که ميدانـ يم در حدود ١٠٠ ميليون سال پيش درياهاي بستهاي ايران را ميپوشاند (دوره کرتاسه و قبل از آن).پيدايش زاگرس و ارتباط آن با تله هاي نفتيدر زمان ترشير صفحه عربستان (خليج فارس و زاگرس هم جزو آن بوده) که در جنـوب غربـي ايـ ن دريا قرار داشته تدريجا از قاره آفريقا جدا شده و به سمت شمال شرق حرکت ميکند که در منطقـه برخورد آن با قاره اروپا – آسيا (ايران مرکزي) زمين بالا آمده و درياي اوليه تدريجا خشک ميشود و در نتيجه اين تصادم و رفتن قاره عربستان به زير ايران مرکزي باعث ميشود که لايـ ههـ اي رسـوب يداراي مواد آلي تشکيل شده در درياي کم عمق اوليه که روي هم انباشته شده است، چين خوردگيحاصل کرده و سلسله کوههاي زاگرس را بر روي منطقه فرورانش بوجود آورد.همچنين در اثر چين خوردگيهاي بعدي ساختمانهاي تاقديسي که روي هم رفتـه در جهـت ـمال غرب و جنوب شرقي قرار دارند، در منطقه بوجود آمده اند که در مراحل بعدي بـه عنـوان تلـههـ اينفتي با ارزش توانستهاند در جنوب ايران نفتها را در خود نگه دارند.


مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایلword

قیمت:35هزار تومان