چکیده:

پ ژوهش حاضر با عنوان » تاثیر فعالیتهای زبان آموزی دورهی پیش از دبسـتان بـر رشـد زبـان گفتـاریدانش آموزان پایهی اول ابتدایی شهرستان شوش دانیال(ع)«است، که دورهی پیش دبسـتانی را گذرانـده انـد ودانش آموزانی که این دوره را نگذرانده اند، در سال تحصیلی 89-1388 انجام شد. برای انجام این پژوهش از روش زمینه ای استفاده شد. تعداد جامعه آماری در این پژوهش 1879نفر(پسـر و دختـر) بودنـد کـه بـر اسـاسپژوهش های مشابه انجام شده تعداد100 نفر بعنـوان نمونـه انتخـاب شـدند، کـه 50 نفـر (25 نفـر پسـرو25 نفـردختر)دورهی پیش دبستانی را گذرانده اند و 50 نفر دیگر (25 نفر پسر و 25 نفر دختر) ایـن دوره را نگذرانـدهبودند. در این پژوهش از روش نمونه گیری چند مرحله ای  استفاده شد و سپس داده های مورد نظـر از طریـق پرونده های دانش آموزان و اجرای آزمون 3TOLD-P: و خرده آزمونهای آن ، بدسـت آمـد. بررسـی دادهها از طریق آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل آنها از طریـق آمـار اسـتنباطی(آزمـون  t) صـورت گرفـت و نتـایجبدست آمده نشان داد که: زبان گفتاری که شامل مهارتهـای واژگـانی و مهارتهـای دسـتوری اسـت در دانـشآموزان پیش دبستانی گذرانده بیشتر از دانش آموزان پیش دبستانی نگذرانـده اسـت، و ایـن تفـاوت بـه لحـاظآماری معنادار است.

همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که تحصیلات والدین تاثیر مثبتی بـر رشـد زبـان گفتـاری دانـشآموزان دارد. به عبارت دیگر دانش آموزانی که والدین آنها از تحصیلات بالایی برخوردار هستند، در مقایسـهبا دانش آموزانی که والدین آنها دارای تحصیلات پایین تـری هسـتند، از لحـاظ رشـد زبـان گفتـاری بـه طـورمعناداری جلوتر هستند. علاوه بر این، در این پژوهش تفاوت معنـاداری بـین دختـران و پسـران از لحـاظ رشـدزبان مشاهده نگردید.

کلید واژه ها: پیش دبستان، زبان گفتاری، مهارتهای دستوری، مهارتهای واژگانی

تأثیر فعالیتهای زبان آموزی دوره ی پیش دبستانی بر رشد زبان گفتاری دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی

تأثیر فعالیتهای زبان آموزی دوره ی پیش دبستانی بر رشد زبان گفتاری دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی

فهرست مطالب  فصـل اول 

مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

کودکی اولین و مهمترین دوره ی زندگی آدمی است . ازآن جاکه دراین دوره ساختار شخصیتی و رفتاری انسان بنیان گذاشته می شود، دوران کودکی را دورانی سرنوشت ساز و مثبت دانسته اند. اهمیت این دوران درشکل گیری شخصیت، تربیت پذیری وکسب علم تا آن جاست که  به فرموده ی پیامبر گرامی اسلام (ص) : »فراگیری علم درکودکی هم چون نقشی است که برسنگ حک شود«(میرزابیگی ،1370، ص 5). 

زبان کودکان یکی از جنبه های اصلی  رشد در کودکانو یکی از عوامل اساسی شکل گیری شخصیت آنان محسوب می گردد. زبان وسیله ای برای ابراز خواسته ها و نیازها، برای تبادل اطلاعات و بیان احساسات ودرک دیگران می باشد. همچنین از همین طریق است که کودکان کنترل می شوند و کنترل کردن دیگران را یاد می گیرند. اگر چه کودکان مهارت گوش دادن و صحبت کردن را با آموزشهای  رسمی کمتر فرا می گیرند اما سرانجام با ارتباط متقابل و کنش و واکنش با دیگران در محیطی برانگیزاننده است که می توانند درک کنند و ساختار زبان مادری خود را تا 4 و5 سالگی کسب کنند و مورد استفاده قرار دهند .

از آنجا که یادگیری زبان یک روند مستمر وجاری است و کودکان پیش دبستانی زبان و همه سطوح آن را تا پیش از ورود به دبستان یاد می گیرند، نیاز به برنامه ریزی ها و فعالیتهای صحیح ومناسب در این سالها امری اساسی ومسلم است . نتایج تحقیقات و یافته های روان شناسی نیزمؤید این مطلب است که تجربیات آموزشهای پیش از دبستان برای کودکان می تواند حداکثر شرایط رشد وپیشرفت را دراختیار کودک قرار دهد( سعیدی زاده ، 1376 و نوروز زاده ، 1372 ) به عبارت دیگر محیط و آموزش های دوره -ی پیش از دبستان باعث رشد بهتر و بیشتر کودکان می شود . بنابراین تصمیم گرفته شد تا دراین پژوهش به بررسی تأثیردورهی پیش دبستانی بررشد زبان کودکان پرداخته شود.

بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

آموزش وپرورش پیش از دبستان در ساختار آموزش بسیاری از جوامع وکشورهای پیشرفته از جایگاه ارزشمند و حساس برخوردار است . ازجمله برنامه های مربوط به دورهی پیش ازدبستان زبان آموزی و رشد زبان  کودکان است. زبان یکی از فعالیت های اساسی ذهن آدمی است ویک وسیلهی فوق العاده مهم ارتباطی برای انسان و برای رشد اوست .باید توجه داشت که شناخت هر چه بیشتر وآموزش مناسب کودکان پیش دبستانی از نشانه های قوت وغنای فرهنگ و نظام آموزش وپرورش هر جامعه است. بنابراین تلاش درجهت آموزش مفاهیم و برنامه ریزی های لازم و ایجاد تسهیلات ضروری برای کودکان پیش دبستانی، گامی است جهت برخورداری جامعه از سلامت جسمانی و بهداشت روانی ، چون ارزش و بقای هر جامعه ای به افراد تربیت یافته ، بصیر و شایسته آن جامعه مربوط است ( لطف آبادی، 1369، ص3 ).

در تحقیقات انجام شده رشد زبان درپیش دبستان یکی از پیشگویی کننده های کلیدی از موفقیت های بعدی درمدرسه است(هارت و رایزلی،1995). بنابراین آموختن زبان به کودکان نیاز به توجه ودقت مستمر وکافی دارد تا امکان سخن گویی کودک و یادگیری ساختار محکمی برای زبان او فراهم شود (ترکمان،1382، ص7).

تحقیقات فراوانی درمورد رشد طبیعی گفتاروزبان ( پورقریب، 1363 ) ، زبان آموزی کودک (سیدی نوقابی،1377)، رابطه رشد زبان با درآمد خانواده (بارنت، 2001 )، تأثیر وضع اقتصادی و اجتماعی خانواده بر رشد زبان (اطهری،1354)، رشد زبان در کودکان دو زبانه و تک زبانه  ( موحدی پور، 1382 ) وغیره انجام گرفته است، اما بدلیل آنکه در شهرستان شوش دانیال(ع) اکثر کودکان تا قبل از ورود به دبستان و شروع آموزش رسمی زبان فارسی، فقط به زبان بومی- محلی (زبان مادری) تکلم می کنند، این امر باعث شده که اغلب این کودکان هنگام ورود به دبستان با مشکلات فراوانی از قبیل فرار از مدرسه، اضطراب و مواردی از این نوع روبرو شوند. بنابراین تصمیم گرفته شده تا پژوهشی درمورد تأثیر برنامه های زبان آموزی دوره پیش از دبستان بر رشد زبان گفتاری کودکان پایهی اول ابتدایی این شهرستان، صورت گیرد تا نقش فعالیت های زبان آموزی دورهی پیش دبستانی بر رشد زبان گفتاری کودکان  مشخص شود.

بنابراین مسأله اصلی که در این پژوهش بدان پرداخته می شود این است که آیا بین رشد زبان گفتاری دانش آموزان دختر و پسر پایهی اول ابتدایی که فعالیتهای زبان آموزی دورهی پیش از دبستان را گذرانده اند، نسبت به دانش آموزان همپایه خود که این دوره را نگذرانده اند تفاوت معنادار آماری وجود

اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. 4

زمانی به آموزش کودک به عنوان امری خصوصی که تنها خانواده منشاء،تاثیر گذاری اساسی در سرنوشت آینده کودکان است توجه میشد.اما امروزه که جهان به کودک وتعلقات ونیازهای اجتماعی و فعالیت او بیشتر مینگرد.هنوزاین سوال مطرح است که آیا آموزش در دوره حساس کودکی(مراحل پیش ازدبستان) قادراست درسرنوشت بعدی کودکان تاثیر مثبت وسازنده بگذارند یانه؟

امروزه افزایش روز افزون متقاضیان آموزش های این دوره،نیاز والدین شاغل ونیاز جامعه،ضرورت تهیه برنامه های کیفی وغنی دراین دوره راخاطر نشان میسازد.مهم تر اینکه نتایج تحقیقات موید سرمایه گذاری بیشتر برای آموزش بهتر وبرنامه های کیفی به علت کسب موفقیت های بیشت کودکان درسالهای تحصیلی بعدازگذرانیدن دروه ی پیش ازدبستان است(کول،ترجمه مفیدی،1380،ص131)

آموزش پیش دبستان یکی ازعوامل محیطی است که نقش مهمی درایجاد تجربه های صحیح،و افزایش واژگان گفتاری وگنجینه ی لغات کودکان دارد.افزایش تجارب زبانی درکودکان ورشد زبان درآنها،باعث موفیت بعدی کودکان درسطوح تحصیلی مختلف وهمچنین موفقیت درایجاد روابط صحیح بادیگران وارضای نیازهای شخصی آنها میشود.

کودکی که در دوره ی پیش دبستان برمهارت های شفاهی زبان مسلط شده است،در دوره ی ابتدایی پذیرش بیشتری برای برنامه های مدرسه دارد.به طوری که برای تعلیم حرف الفبا که آغاز خواندن و نوشتن درمدرسه است،باید توضیحات فارسی معلم درباره ی صدای هرکدام ازحروف را بفهمد.نحوه ی نوشتن حروف ومقایسه ی هرکدام بایکدیگر هم،نیازمند فهمیدن این زبان است(عصاره،فریده،1382،ص16)

کشور مادارای موقعیت جغرافیایی ویژه ای است.همسایگی باکشورهایی که هرکدام ویژگی نژادی وزبانی خاص خودرا دارد وپیشینه تاریخی اختلاص قومی استان ها مرزی باساکنان کشورهای همسایه موجب تاثیر متقابل عناصر قومی و فرهنگی هموطنان مرزنشین ما باکشورهای همجوار میشود.یکی ازاین عناصرزبان است که درمواردی درمحدوده ی گویش ها ولهجه ها اثر گذاربود،ودرمواردی نیز بطور کلی زبان وواژگان آن تحت تاثیر قرار داده است.به این معنا که تعداد زیادی ازجمعیت ساکن دراستان های مرزی درزندگی روزمره خوداززبان وگویش محلی وزبان دوم بومی آن استان درروابط بین فردی وجمعی استفاده میکنند وارتباط کلامی وگفتاری ودربرخی موارد ارتباط نوشتاری آنها نیز بازبان دوم(زبان غیر فارسی) برقرار میشود.

بنابراین باتوجه به مطالب فوق،ازنتایج این پژوهش واثرات مثبت آن برنظام آموزش و پرورش میتوان به این موضوع اشاره کرد که درنظام کنونی آموزش وپرورش که قومیت های وفرهنگ های زیادی درکشورما زندگی میکنند توسعه زبان گفتاری(زبان فارسی) میتواند به اتحاد وانسجام درکشور که خصوصا دراین زمان،این مقوله بیش از پیش مهم به نظر میرسد،منجر شود.یکی از نمونه های این گونه مناطق رادراستان خوزستان میتوان مشاهده کرد.طبیعی است که درچنین شرایطی رشد کلامی و زبان کودکان که تحت تاثیر خانواده است به میزان زیادی مطابق الگوهای رایج زبانی وکلامی حاکم برمحیط زندگی وخانواده شکل میگیرد واغلب کودکان تاقبل از ورود به دبستان وشروع آموزش رسمی زبان فارسی،فقط به زبان بومی-محلی(خانوادگی) ویازبان مادری تکلم میکنند واغلب زبان فارسی را نمیدانند یااینکه آشنای کمی با آن دارند.باتوحه به اینکه زبان آموزی وپیشرفت کلامی وذهنی کودک تابع شرایط موجود درخانواده است،این کودکان هنگام ورود به دبستان و آموزش زبان فارسی بامشکلات فراوانی روبرو هستند که علاوه برتاثیرفردی تبعات اجتماعی رانیز دربردارد که ازآن جمله میتوان به افت تحصیلی،فرارازمدرسه،ترک تحصیل،سرخوردگی روانی،اضطراب،ترس،گوشه گیری وانزوا ومواردی ازاین نوع اشاره کرد.علاوه براین آموزگاران ومعلمان این دسته ازکودکان نیز مشکلات فراوانی در برقراری ارتباط باآنها وتدریس و آموزش به آنها دارند واین مساله مانعی درروند اجرای برنامه های مورد نظر درتعلیم وتربیت این کودکان محسوب میشود.بنابراین باتوجه به موارد ذکر شده بالا وباتوجه به اهمیت ونقش آموزش های دوره پیش ازدبستان دررشد زبان کودکان وهمچنین اهمیت زبان ومهارت های زبان در دستیابی به اهداف فردی واجتماعی،ضرورت انجام این پژوهش روشن میگردد.تابا بررسی موضوع،بتوان پیشنهادهایی سازنده وموثر به دست اندکاران وبرنامه ریزآن آموزش و پرورش کشورمان در جهت رفع نارسائی ها و برنامه ریزی های آینده دراین زمینه دراین ارائه داد.

اهداف پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

فرضیه های پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 6

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی  ……………………………………………………………………………………………………….. 7

  تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

فصـل دوم

دراین فصل محقق به بیان پیشینه وتاریخچه ی پیش دبستانی درایران وجهان پرداخته وهمچنین نظریاتی که درمورد این دوره آموزشس رامورد توجه قرار داده است.بعلاوه رشد زبان گفتاری و مولفه های مربوط به آن را که دراین تحقیق مورد نظربوده بابیان نظریاتی که دراین مورد توسط دانشمندان ارائه شده ذکر نموده است.درپایان یافته ها ومطالعات پژوهشی موجود راکه درایران وخارج ازکشور انجام گرفته بیان کرده است

جدول تحصیلات پدر

جدول تحصیلات پدر

بخش اول: آموزش و پرورش پیش از دبستان

مفهوم و تعریف آموزش و پرورش پیش از دبستان ………………………………………………………………………….  12

علل ظهور مراکز پیش دبستانی …………………………………………………………………………………………..  14

 تاریخ ظهور مراکز پیش از دبستان »کودکستانها و مهد کودک« در جهان  ………………………………………………..  15

تاریخچهی آموزش و پرورش پیش از دبستان در ایران ……………………………………………………………………..  17

 اصول حاکم بر آموزش پیش از دبستان …………………………………………………………………………………..  19

 اهداف آموزش و پرورش پیش از دبستان  ………………………………………………………………………..  …19

 اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش پیش از دبستان   …………………………………………………………………..  20

برنامهی آموزش وپرورش در دوره ی پیش از دبستان  ……………………………………………………………………..  23

 رابطه ی پیش دبستانی با دبستانی …………………………………………………………………………………………….  24

  ویژگی های کودکان پیش دبستانی(5–6 ساله ها)  ……………………………………………………………………………  25

وضعیت آموزش و پرورش پیش دبستانی در شهرستان شوش دانیال(ع)  …………………………………………………………25

رشد و پرورش همه جانبه کودک

رشد و پرورش همه جانبه کودک

بخش دوم: زبان

تعریف زبان ……………………………………………………………………………………………………………………….26

زبان به عنوان ابزاری ارتباطی که برای مرادوات رسمی وغیررسمی درمیان مردم به کار می رود،چه درقالب گفتگوی روزمره ومکالمات تلفنی،وچه درسخنرانی های علمی ویاازطریق ارتباطات رسانه ای ازقبیل کتاب،مجله وغیره،به دوصورت جلوه می نماید؛یکی صورت گفتاری است ودیگری نوشتاری.

درصد بالایی ازارتباطات مردم به صورت شفاهی،ازطریق گوش دادن به رادیو،تلویزیون،صحبت های اطرافیان ویاسخن گفتن بادیگران صورت میگیرد.معمولا برای رفع نیازهای زندگی روزمره درمیان افراد خانواده،خویشان دوستان،همسایگان،هم سالا وهم کلاسان که بیشتر جنبه ی غیررسمی دارد،گفتار کاربرد بیشتری دارد.زبان آموزی چهار وجه دارد:گوش دادن،گفتن،خواندن  ونوشتن.درفرایند زبان آموزی،دووجه اول که زبان شفاهی راتشکیل میدهند،بردووجه کتبی آن یعنی خواندن ونوشتن مقدم هستند(عصاره،فریده،1382،ص16)

کارکردهای زبان ………………………………………………………………………………………………………………….  27

مراحل رشد زبان ……………………………………………………………………………………………………………………  29

مرحلهی اول: دورهی پیش زبانی  ……………………………………………………………………………………………………  29

مرحله ی دوم: دورهی زبانی ………………………………………………………………………………………………………….  33

 تاثیر آموزش و پرورش دورهی پیش دبستانی بر رشد زبان کودکان ………………………………………………………………….  37

  نظریه های یادگیری و رشد زبان ……………………………………………………………………………………………………  38

  نظریهی شرطی شدگی رفتار زبانی ………………………………………………………………………………………………….  38

  نظریهی یادگیری فطری زبان  ………………………………………………………………………………………………………  40

  نظریهی یادگیری شناختی زبان …………………………………………………………………………………………………… . 42

  نظریهی یادگیری پردازشی زبان ……………………………………………………………………………………………………  43

  بخش سوم: زبان آموزی 

مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  45

اولین زمینه ی زبان آموزی کودک،درخانواده فراهم میشود ومادر نقش بسیار مهمی در رشد زبان کودک دارد.برنامه ی زبان آموزی دردوره ی پیش ازدبستان نیز فرصت های یادگیری رادراختیار کودک قرار میدهد،به این خاطر،برنامه ی زبن آموزی باید براساس نیازهای آموزشی واقعی کوکان تنظیم شود،تادر این فرصت بهترین نتایج حاصل شود.بنابراین ابتدا به مهمترین نیازهای زبان آموزی کودکان پیش دبستانی اشاره میشود.مهمترین نیازهای زبان آموزی کوکان پیش دبستانی عبارتنداز:

الف) مهارت گوش دادن:

 • تمییز وتشخیص صدا
 • مدت زمان گوش دادن
 • درک ازطریق گوش دادن(زندی،1383،ص134)

ب)مهارت صحبت کردن:

 • تلفظ صحیح آواها،کلمات وجمله ها
 • رعایت صحیح تک کلمات وآهنگ انواع جمله ها
 • تولید سریع واژگان برای ارسال پیام
 • رعایت قواعد کاربرد شناختی وقواعد مکالمه

و….

ج)مهارت آمادگی خواندن:

 • بازشناسی دیداری نشانه ها وتصاویر پیش بینی شده
 • درک پیام داستانهای تصویری سریالی

د)مهارت آمادگی نوشتن

 • به دست گرفتن صحیح مداد
 • نوشتن صحیح نشانه ها پیش بینی شده ازراست به چپ
 • نوشتن برخی نشانه های پیش بینی شده ازحفظ(مقدمه املاء نویسی)(زندی،1383،صص110و109)

درخصوص برنامه های آموزش زبان در دوره ی پیش ازدبستان توجه به جدول روند مهارت آموزش زبان دردوره ی پیش دبستان،ضروریس به نظر میرسد(مفیدی،1383،ص16)

  تاریخچهی مطالعات زبان آموزی ………………………………………………………………………………………….  46

 عوامل موثر در زبان آموزی ……………………………………………………………………………………………….  47

 برنامه ها و فعالیت های زبان آموزی دورهی پیش دبستان …………………………………………………………………..  49

1. شیوهی شعر و سرود خوانی  ……………………………………………………………………………………………..  49

1-1. تعریف شعر  …………………………………………………………………………………………………………..  49

2-1. عوامل جذابیت شعر …………………………………………………………………………………………………..  50

3-1. مختصات شعر کودک  ……………………………………………………………………………………………….  50

4-1. ویژگیهای شعر کودک  ………………………………………………………………………………………………  50

5-1. تأثیر آموزشی شعر ……………………………………………………………………………………………………..  51

2. شیوهی قصه گویی و داستان خوانی ………………………………………………………………………………………  52

1-2. تعریف قصه گویی  …………………………………………………………………………………………………….  53

2-2. فواید قصه گویی و داستان خوانی  …………………………………………………………………………………….  53

3-2. ارزش آموزشی قصه گویی  …………………………………………………………………………………………  54

4-2. راهبردهای قصه گویی ……………………………………………………………………………………………….  55

5-2. ویژگیهای یک قصهی خوب …………………………………………………………………………………………..  56

3. شیوهی نمایشی  …………………………………………………………………………………………………………  56

1-3. نمایش عروسکی ………………………………………………………………………………………………………  57

2-3. بازیهای نمایشی ………………………………………………………………………………………………………..  57

3-3. نمایش خلاق ……………………………………………………………………………………………………………  58

4. شیوهی بازی ……………………………………………………………………………………………………………….  60

1-4. تعریف بازی …………………………………………………………………………………………………………….  61

2-4. نقش بازی در تقویت مهارتهای زبان …………………………………………………………………………………..  62

3-4. انواع بازیهای آموزشی  ……………………………………………………………………………………………….  62

پیشینه ی پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………..  65

  الف) تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور  ………………………………………………………………………………..  65

  ب)  تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور  …………………………………………………………………………………  69

خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………….  76

این فصل مشتمل برسه بخش است.دربخش اول به ارائه مباحثی ازقبیل تعریف ومفهوم آموزش و پرورش پیش دبستانی،تایخ وعلل ظهور مراکز پیش دبستانی،تاریخچه،اهداف،اهمیت وبرنامه ی آموزش وپرورش پیش دبستانی پرداخته شد.دربخش دوم نیز مطالبی درباره ی تعریف،کارکردها،ساختار،جنبه های اصلی ومراحل رشد زبان وهمچنین نظریه های یادگیری ورشد زبان بیان گردید.بخش سوم این فصل مربوط به زبان آموزی،برنامه ها وفعالیت های زبان آموزی دردوره ی پیش دبستانی وپیشینه ی تحقیقات تجربی مرتبط باموضوع می پردازد.

یافته های پژوهشی این فصل درزمینه ی پیش دبستانی نشان میدهد که شش سال اول زندگی کوک ازلحاظ شکل گیری شخصیت،پایه های تفکر،زبان ورشد جسمی وروانی،دوره اساسی است.همچنین تاثیر برنامه های غنی وبرنامه ریزی آموزشی ودرسی،برای گروه های سنی مختلف کودکان دراین دوره مطلوب است.مهمتر اینکه نتایج تحقیقات سرمایه گذاری بیشتر برای آموزش بهتر وبرنامه های کیفی در این دوره،بعلت کسب موفقیت بیشتر کودکان درسالهای تحصیلی بعداز گذرانیدن دوره ی پیش دبستانی است.

زبان آموزی

زبان آموزی

فصـل سوم: روش پژوهش

روش انجام پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………  78

جامعهی آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………  79

تعداد نمونه  …………………………………………………………………………………………………………………………………….  79

روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………..  80

  روش گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………..  80

  ابزار ارزشیابی  ……………………………………………………………………………………………………………………………….  80

  آزمون رشد زبان ………………………………………………………………………………………………………………………………  81

توصیف خرده آزمونها  ……………………………………………………………………………………………………………………………  82

  روایی و پایایی  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  83

  روش اجرا ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  84

  نحوهی نمره گذاری آزمون رشد زبان  ……………………………………………………………………………………………………………  85

  تفسیر نمرات آزمونها  ………………………………………………………………………………………………………………………….  85

فصـل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………  88

  بررسی توصیف داده ها (آمار توصیفی)  ……………………………………………………………………………………………….  89

  تحلیل استنباطی داده ها (آمار استنباطی)  ………………………………………………………………………………………………  112

فصـل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  123

دراین بخش باتوجه به نتایج بدست آمده درفصل چهارم ومطالعات انجام گرفته درمورد موضوع پژوهش،درباره نتایج بدست آمده وروابط بین آنها بحث ونتیجه گیری خواهدشد.این کارازطریق تفسیر روابط درونی داده های پژوهش ومعنی دادن به نتایج پژوهش دنبال میگردد.به بیان دیگر نتایج داده های به دست آمده دراین پژوهش بانظریه ها ونتایج سایر پژوهش ها مقایسه میگردد.همچنین محدودیت هایی که در فرایند پژوهش برای محقق وجود داشته،مورد بررسی قرارمیگیرد ودررفع بعضی ازمحدودیت ها،پیشنهاداتی ارائه میگردد.

  بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………  124

محدودیت های پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………  129

پیشنهادها  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  129

پیشنهادهای مبتنی بر تحقیق کنونی  ………………………………………………………………………………………………………….  130

پیشنهادها برای تحقیقات آینده  ………………………………………………………………………………………………………………..  130

پیوست ها  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  132

منابع 

منابع فارسی  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  179

منابع انگلیسی  …………………………………………………………………………………………………………………………..  188

فهرست جداول

2-1. طبقه بندی کودکان در دورهی پیش دبستان ……………………………………………………………………………………….  13

2-2. مراحل رشد زبان و گفتار کودک  …………………………………………………………………………………………………  31

2-3.الگوی یادگیری فطری زبان نهاد گرایی ………………………………………………………………………………………….  42

2-4.مدل پردازشی زبان  ………………………………………………………………………………………………………………  44

2-5.مدل یادگیری زبان در نظریهپردازشی  …………………………………………………………………………………………….  45

3-1.جامعهی آماری دانش آموزان پایهی اول ابتدایی شهرستان شوش دانیال(ع) در سال تحصیلی 89-88  ……………………………….  79

3-2.نمونهی آماری دانش آموزان پایهی اول ابتدایی شهرستان شوش دانیال(ع) در سال تحصیلی 89-88 …………………………………  79

3-3.راهنمای تفسیر نمرات استاندارد خرده آزمونها …………………………………………………………………………………….  76

4-1. توزیع نمونه از نظر جنس ………………………………………………………………………………………………………  89

4-2. توزیع نمونه از نظر نوع گروه ………………………………………………………………………………………………….  90

4-3. توزیع فراوانی سطح تحصیلات پدر در گروه نمونه ……………………………………………………………………………..  91

4-4.  توزیع فراوانی سطح تحصیلات مادر در گروه نمونه …………………………………………………………………………  92

4-5. توزیع فراوانی سن آزمودنیها در گروه نمونه  ……………………………………………………………………………………  93

4-6. شاخص های توصیفی واژگان تصویری در گروه پیش دبستانی رفته به تفکیک جنسیت …………………………  94

4-7. شاخص های توصیفی واژگان ربطی در گروه پیش دبستانی رفته به تفکیک جنسیت ………………………………  95

4-8. شاخص های توصیفی واژگان شفاهی در گروه پیش دبستانی رفته به تفکیک جنسیت …………………………….  96

4-9. شاخص های توصیفی درک دستوری در گروه پیش دبستانی رفته به تفکیک جنسیت  …………………………….  97

4-10. شاخص های توصیفی تقلید جمله در گروه پیش دبستانی رفته به تفکیک جنسیت  ………………………………  98

4-11. شاخص های توصیفی تکمیل دستوری در گروه پیش دبستانی رفته به تفکیک جنسیت   ……………………….  99

4-12. شاخص های توصیفی واژگان تصویری در گروه پیش دبستانی نرفته به تفکیک جنسیت …………………….  100

4-13. شاخص های توصیفی واژگان ربطی در گروه پیش دبستانی نرفته به تفکیک جنسیت …………………………  101

4-14. شاخص های توصیفی واژگان شفاهی در گروه پیش دبستانی نرفته به تفکیک جنسیت ……………………….  102

4-15. شاخص های توصیفی درک دستوری در گروه پیش دبستانی نرفته به تفکیک جنسیت  ……………………….  103

4-16. شاخص های توصیفی تقلید جمله در گروه پیش دبستانی نرفته به تفکیک جنسیت …………………………….  104

4-17. شاخص های توصیفی تکمیل دستوری در گروه پیش دبستانی نرفته به تفکیک جنسیت ……………………..  105

4-18. شاخص های توصیفی مهارتهای واژگانی در گروه پیش دبستانی رفته به تفکیک جنسیت ……………………  106

4-19. شاخص های توصیفی مهارتهای واژگانی در گروه پیش دبستانی نرفته به تفکیک جنسیت  …………………..  107

4-20. شاخص های توصیفی مهارتهای دستوری در گروه پیش دبستانی رفته به تفکیک جنسیت ……………………  108

4-21. شاخص های توصیفی مهارتهای دستوری در گروه پیش دبستانی نرفته به تفکیک جنسیت ………………….  109

4-22. شاخص های توصیفی نمرات زبان گفتاری در گروه پیش دبستانی رفته به تفکیک جنسیت …………………  110

4-23. شاخص های توصیفی نمرات زبان گفتاری در گروه پیش دبستانی نرفته به تفکیک جنسیت  ………………..  111

4-24. مقایسهی نمرات استاندارد واژگان تصویری در دو گروه پیش دبستانی رفته و پیش دبستانی نرفته  ………..  112

4-25.مقایسهی tمشاهده شده و  t جدول واژگان تصویری در دو گروه پیش دبستانی رفته و نرفته  ………………..  112

4-26. مقایسهی نمرات استاندارد واژگان ربطی در دو گروه پیش دبستانی رفته و پیش دبستانی نرفته  …………….  113

4-27.مقایسهی t مشاهده شده و t جدول ، واژگان ربطی  در دو گروه پیش دبستانی رفته و نرفته …………………..  113

4-28. مقایسهی نمرات استاندارد واژگان شفاهی در دو گروه پیش دبستانی رفته و پیش دبستانی نرفته   …………..  114

4-29.مقایسهی t مشاهده شده و t جدول ، واژگان شفاهی  در دو گروه پیش دبستانی رفته و نرفته  …………………  114

4-30. مقایسهی نمرات استاندارد درک دستوری در دو گروه پیش دبستانی رفته و پیش دبستانی نرفته   …………..  114

4-31.مقایسهی t مشاهده شده و t جدول ، درک دستوری در دو گروه پیش دبستانی رفته و نرفته …………………  115

4-32. مقایسهی نمرات استاندارد تقلید جمله در دو گروه پیش دبستانی رفته و پیش دبستانی نرفته  ………………..  115

4-33.مقایسهی t مشاهده شده و t جدول ، تقلید جمله در دو گروه پیش دبستانی رفته و نرفته ……………………….  115

4-34. مقایسهی نمرات استاندارد تکمیل دستوری در دو گروه پیش دبستانی رفته و پیش دبستانی نرفته   ………….  116

4-35.مقایسهی t مشاهده شده و t جدول ، تکمیل دستوری در دو گروه پیش دبستانی رفته و نرفته ………………..  116

4-36. مقایسهی نمرات استاندارد مهارتهای واژگانی در دو گروه پیش دبستانی رفته و پیش دبستانی نرفته ……….  117

4-37.مقایسهی t مشاهده شده و t جدول ، مهارت های واژگانی در دو گروه پیش دبستانی رفته و نرفته  ………….  117

4-38. مقایسهی نمرات استاندارد مهارتهای دستوری در دو گروه پیش دبستانی رفته و پیش دبستانی نرفته  ……….  118

4-39.مقایسهی t مشاهده شده و t جدول ، مهارت های دستوری در دو گروه پیش دبستانی رفته و نرفته …………  118

4-40. مقایسهی نمرات استاندارد تحصیلات مادر در دو گروه پیش دبستانی رفته و پیش دبستانی نرفته  ………….  119

4-41. مقایسهی t مشاهده شده و t جدول ، زبان گفتاری … در سطح تحصیلاتمادر ……………………………..  119

4-42. مقایسهی نمرات استاندارد تحصیلات پدر در دو گروه پیش دبستانی رفته و پیش دبستانی نرفته  …………..  120

4-43.مقایسهی t مشاهده شده و t جدول ، زبان گفتاری … در سطح تحصیلات پدر ………………………………  120

4-44. مقایسهی نمرات استاندارد زبان گفتاری در دختران و پسران پیش دبستانی رفته ………………………………  121

4-45.مقایسهی t مشاهده شده و t جدول ، زبان گفتاری دختران و پسران پیش دبستانی رفته …………………………  121

فهرست نمودار

2-1: رشد و پرورش همه جانبهی کودک ……………………………………………………………………………………..  23

4-1. توزیع نمونه از نظر جنسیت ……………………………………………………………………………………………..  89

4-2. توزیع نمونه از نظر نوع گروه …………………………………………………………………………………………….  90

4-3. توزیع فراوانی سطح تحصیلات پدر در گروه نمونه …………………………………………………………………………  91

4-4. توزیع فراوانی سطح تحصیلات مادر در گروه نمونه …………………………………………………………………………  92

4-5. توزیع فراوانی سن آزمودنیها در گروه نمونه  ………………………………………………………………………………  93


مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحات فایل : 208


خرید فایل pdf یا اسکن شده (غیر قابل ویرایش)

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل word

قیمت 35 هزار تومان