چكيده:

پ ژوهش حاضر با عنوان » تاثير فعاليتهاي زبان آموزي دورهي پيش از دبسـتان بـر رشـد زبـان گفتـاريدانش آموزان پايهي اول ابتدايي شهرستان شوش دانيال(ع)«است، كه دورهي پيش دبسـتاني را گذرانـده انـد ودانش آموزاني كه اين دوره را نگذرانده اند، در سال تحصيلي 89-1388 انجام شد. براي انجام اين پژوهش از روش زمينه اي استفاده شد. تعداد جامعه آماري در اين پژوهش 1879نفر(پسـر و دختـر) بودنـد كـه بـر اسـاسپژوهش هاي مشابه انجام شده تعداد100 نفر بعنـوان نمونـه انتخـاب شـدند، كـه 50 نفـر (25 نفـر پسـرو25 نفـردختر)دورهي پيش دبستاني را گذرانده اند و 50 نفر ديگر (25 نفر پسر و 25 نفر دختر) ايـن دوره را نگذرانـدهبودند. در اين پژوهش از روش نمونه گيري چند مرحله اي  استفاده شد و سپس داده هاي مورد نظـر از طريـق پرونده هاي دانش آموزان و اجراي آزمون 3TOLD-P: و خرده آزمونهاي آن ، بدسـت آمـد. بررسـي دادهها از طريق آمار توصيفي و تجزيه و تحليل آنها از طريـق آمـار اسـتنباطي(آزمـون  t) صـورت گرفـت و نتـايجبدست آمده نشان داد كه: زبان گفتاري كه شامل مهارتهـاي واژگـاني و مهارتهـاي دسـتوري اسـت در دانـشآموزان پيش دبستاني گذرانده بيشتر از دانش آموزان پيش دبستاني نگذرانـده اسـت، و ايـن تفـاوت بـه لحـاظآماري معنادار است.

همچنين نتايج اين پژوهش نشان داد كه تحصيلات والدين تاثير مثبتي بـر رشـد زبـان گفتـاري دانـشآموزان دارد. به عبارت ديگر دانش آموزاني كه والدين آنها از تحصيلات بالايي برخوردار هستند، در مقايسـهبا دانش آموزاني كه والدين آنها داراي تحصيلات پايين تـري هسـتند، از لحـاظ رشـد زبـان گفتـاري بـه طـورمعناداري جلوتر هستند. علاوه بر اين، در اين پژوهش تفاوت معنـاداري بـين دختـران و پسـران از لحـاظ رشـدزبان مشاهده نگرديد.

كليد واژه ها: پيش دبستان، زبان گفتاري، مهارتهاي دستوري، مهارتهاي واژگاني

تأثير فعاليتهاي زبان آموزي دوره ي پيش دبستاني بر رشد زبان گفتاري دانش آموزان پايه ي اول ابتدايي

تأثير فعاليتهاي زبان آموزي دوره ي پيش دبستاني بر رشد زبان گفتاري دانش آموزان پايه ي اول ابتدايي

فهرست مطالب  فصـل اول 

مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

كودكي اولين و مهمترين دوره ي زندگي آدمي است . ازآن جاكه دراين دوره ساختار شخصيتي و رفتاري انسان بنيان گذاشته مي شود، دوران كودكي را دوراني سرنوشت ساز و مثبت دانسته اند. اهميت اين دوران درشكل گيري شخصيت، تربيت پذيري وكسب علم تا آن جاست كه  به فرموده ي پيامبر گرامي اسلام (ص) : »فراگيري علم دركودكي هم چون نقشي است كه برسنگ حك شود«(ميرزابيگي ،1370، ص 5). 

زبان كودكان يكي از جنبه هاي اصلي  رشد در كودكانو يكي از عوامل اساسي شكل گيري شخصيت آنان محسوب مي گردد. زبان وسيله اي براي ابراز خواسته ها و نيازها، براي تبادل اطلاعات و بيان احساسات ودرك ديگران مي باشد. همچنين از همين طريق است كه كودكان كنترل مي شوند و كنترل كردن ديگران را ياد مي گيرند. اگر چه كودكان مهارت گوش دادن و صحبت كردن را با آموزشهاي  رسمي كمتر فرا مي گيرند اما سرانجام با ارتباط متقابل و كنش و واكنش با ديگران در محيطي برانگيزاننده است كه مي توانند درك كنند و ساختار زبان مادري خود را تا 4 و5 سالگي كسب كنند و مورد استفاده قرار دهند .

از آنجا كه يادگيري زبان يك روند مستمر وجاري است و كودكان پيش دبستاني زبان و همه سطوح آن را تا پيش از ورود به دبستان ياد مي گيرند، نياز به برنامه ريزي ها و فعاليتهاي صحيح ومناسب در اين سالها امري اساسي ومسلم است . نتايج تحقيقات و يافته هاي روان شناسي نيزمؤيد اين مطلب است كه تجربيات آموزشهاي پيش از دبستان براي كودكان مي تواند حداكثر شرايط رشد وپيشرفت را دراختيار كودك قرار دهد( سعيدي زاده ، 1376 و نوروز زاده ، 1372 ) به عبارت ديگر محيط و آموزش هاي دوره -ي پيش از دبستان باعث رشد بهتر و بيشتر كودكان مي شود . بنابراين تصميم گرفته شد تا دراين پژوهش به بررسي تأثيردورهي پيش دبستاني بررشد زبان كودكان پرداخته شود.

بيان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

آموزش وپرورش پيش از دبستان در ساختار آموزش بسياري از جوامع وكشورهاي پيشرفته از جايگاه ارزشمند و حساس برخوردار است . ازجمله برنامه هاي مربوط به دورهي پيش ازدبستان زبان آموزي و رشد زبان  كودكان است. زبان يكي از فعاليت هاي اساسي ذهن آدمي است ويك وسيلهي فوق العاده مهم ارتباطي براي انسان و براي رشد اوست .بايد توجه داشت كه شناخت هر چه بيشتر وآموزش مناسب كودكان پيش دبستاني از نشانه هاي قوت وغناي فرهنگ و نظام آموزش وپرورش هر جامعه است. بنابراين تلاش درجهت آموزش مفاهيم و برنامه ريزي هاي لازم و ايجاد تسهيلات ضروري براي كودكان پيش دبستاني، گامي است جهت برخورداري جامعه از سلامت جسماني و بهداشت رواني ، چون ارزش و بقاي هر جامعه اي به افراد تربيت يافته ، بصير و شايسته آن جامعه مربوط است ( لطف آبادي، 1369، ص3 ).

در تحقيقات انجام شده رشد زبان درپيش دبستان يكي از پيشگويي كننده هاي كليدي از موفقيت هاي بعدي درمدرسه است(هارت و رايزلي،1995). بنابراين آموختن زبان به كودكان نياز به توجه ودقت مستمر وكافي دارد تا امكان سخن گويي كودك و يادگيري ساختار محكمي براي زبان او فراهم شود (تركمان،1382، ص7).

تحقيقات فراواني درمورد رشد طبيعي گفتاروزبان ( پورقريب، 1363 ) ، زبان آموزي كودك (سيدي نوقابي،1377)، رابطه رشد زبان با درآمد خانواده (بارنت، 2001 )، تأثير وضع اقتصادي و اجتماعي خانواده بر رشد زبان (اطهري،1354)، رشد زبان در كودكان دو زبانه و تك زبانه  ( موحدي پور، 1382 ) وغيره انجام گرفته است، اما بدليل آنكه در شهرستان شوش دانيال(ع) اكثر كودكان تا قبل از ورود به دبستان و شروع آموزش رسمي زبان فارسي، فقط به زبان بومي- محلي (زبان مادري) تكلم مي كنند، اين امر باعث شده كه اغلب اين كودكان هنگام ورود به دبستان با مشكلات فراواني از قبيل فرار از مدرسه، اضطراب و مواردي از اين نوع روبرو شوند. بنابراين تصميم گرفته شده تا پژوهشي درمورد تأثير برنامه هاي زبان آموزي دوره پيش از دبستان بر رشد زبان گفتاري كودكان پايهي اول ابتدايي اين شهرستان، صورت گيرد تا نقش فعاليت هاي زبان آموزي دورهي پيش دبستاني بر رشد زبان گفتاري كودكان  مشخص شود.

بنابراين مسأله اصلي كه در اين پژوهش بدان پرداخته مي شود اين است كه آيا بين رشد زبان گفتاري دانش آموزان دختر و پسر پايهي اول ابتدايي كه فعاليتهاي زبان آموزي دورهي پيش از دبستان را گذرانده اند، نسبت به دانش آموزان همپايه خود كه اين دوره را نگذرانده اند تفاوت معنادار آماري وجود

اهميت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. 4

زمانی به آموزش کودک به عنوان امری خصوصی که تنها خانواده منشاء،تاثیر گذاری اساسی در سرنوشت آینده کودکان است توجه میشد.اما امروزه که جهان به کودک وتعلقات ونیازهای اجتماعی و فعالیت او بیشتر مینگرد.هنوزاین سوال مطرح است که آیا آموزش در دوره حساس کودکی(مراحل پیش ازدبستان) قادراست درسرنوشت بعدی کودکان تاثیر مثبت وسازنده بگذارند یانه؟

امروزه افزایش روز افزون متقاضیان آموزش های این دوره،نیاز والدین شاغل ونیاز جامعه،ضرورت تهیه برنامه های کیفی وغنی دراین دوره راخاطر نشان میسازد.مهم تر اینکه نتایج تحقیقات موید سرمایه گذاری بیشتر برای آموزش بهتر وبرنامه های کیفی به علت کسب موفقیت های بیشت کودکان درسالهای تحصیلی بعدازگذرانیدن دروه ی پیش ازدبستان است(کول،ترجمه مفیدی،1380،ص131)

آموزش پیش دبستان یکی ازعوامل محیطی است که نقش مهمی درایجاد تجربه های صحیح،و افزایش واژگان گفتاری وگنجینه ی لغات کودکان دارد.افزایش تجارب زبانی درکودکان ورشد زبان درآنها،باعث موفیت بعدی کودکان درسطوح تحصیلی مختلف وهمچنین موفقیت درایجاد روابط صحیح بادیگران وارضای نیازهای شخصی آنها میشود.

کودکی که در دوره ی پیش دبستان برمهارت های شفاهی زبان مسلط شده است،در دوره ی ابتدایی پذیرش بیشتری برای برنامه های مدرسه دارد.به طوری که برای تعلیم حرف الفبا که آغاز خواندن و نوشتن درمدرسه است،باید توضیحات فارسی معلم درباره ی صدای هرکدام ازحروف را بفهمد.نحوه ی نوشتن حروف ومقایسه ی هرکدام بایکدیگر هم،نیازمند فهمیدن این زبان است(عصاره،فریده،1382،ص16)

کشور مادارای موقعیت جغرافیایی ویژه ای است.همسایگی باکشورهایی که هرکدام ویژگی نژادی وزبانی خاص خودرا دارد وپیشینه تاریخی اختلاص قومی استان ها مرزی باساکنان کشورهای همسایه موجب تاثیر متقابل عناصر قومی و فرهنگی هموطنان مرزنشین ما باکشورهای همجوار میشود.یکی ازاین عناصرزبان است که درمواردی درمحدوده ی گویش ها ولهجه ها اثر گذاربود،ودرمواردی نیز بطور کلی زبان وواژگان آن تحت تاثیر قرار داده است.به این معنا که تعداد زیادی ازجمعیت ساکن دراستان های مرزی درزندگی روزمره خوداززبان وگویش محلی وزبان دوم بومی آن استان درروابط بین فردی وجمعی استفاده میکنند وارتباط کلامی وگفتاری ودربرخی موارد ارتباط نوشتاری آنها نیز بازبان دوم(زبان غیر فارسی) برقرار میشود.

بنابراین باتوجه به مطالب فوق،ازنتایج این پژوهش واثرات مثبت آن برنظام آموزش و پرورش میتوان به این موضوع اشاره کرد که درنظام کنونی آموزش وپرورش که قومیت های وفرهنگ های زیادی درکشورما زندگی میکنند توسعه زبان گفتاری(زبان فارسی) میتواند به اتحاد وانسجام درکشور که خصوصا دراین زمان،این مقوله بیش از پیش مهم به نظر میرسد،منجر شود.یکی از نمونه های این گونه مناطق رادراستان خوزستان میتوان مشاهده کرد.طبیعی است که درچنین شرایطی رشد کلامی و زبان کودکان که تحت تاثیر خانواده است به میزان زیادی مطابق الگوهای رایج زبانی وکلامی حاکم برمحیط زندگی وخانواده شکل میگیرد واغلب کودکان تاقبل از ورود به دبستان وشروع آموزش رسمی زبان فارسی،فقط به زبان بومی-محلی(خانوادگی) ویازبان مادری تکلم میکنند واغلب زبان فارسی را نمیدانند یااینکه آشنای کمی با آن دارند.باتوحه به اینکه زبان آموزی وپیشرفت کلامی وذهنی کودک تابع شرایط موجود درخانواده است،این کودکان هنگام ورود به دبستان و آموزش زبان فارسی بامشکلات فراوانی روبرو هستند که علاوه برتاثیرفردی تبعات اجتماعی رانیز دربردارد که ازآن جمله میتوان به افت تحصیلی،فرارازمدرسه،ترک تحصیل،سرخوردگی روانی،اضطراب،ترس،گوشه گیری وانزوا ومواردی ازاین نوع اشاره کرد.علاوه براین آموزگاران ومعلمان این دسته ازکودکان نیز مشکلات فراوانی در برقراری ارتباط باآنها وتدریس و آموزش به آنها دارند واین مساله مانعی درروند اجرای برنامه های مورد نظر درتعلیم وتربیت این کودکان محسوب میشود.بنابراین باتوجه به موارد ذکر شده بالا وباتوجه به اهمیت ونقش آموزش های دوره پیش ازدبستان دررشد زبان کودکان وهمچنین اهمیت زبان ومهارت های زبان در دستیابی به اهداف فردی واجتماعی،ضرورت انجام این پژوهش روشن میگردد.تابا بررسی موضوع،بتوان پیشنهادهایی سازنده وموثر به دست اندکاران وبرنامه ریزآن آموزش و پرورش کشورمان در جهت رفع نارسائی ها و برنامه ریزی های آینده دراین زمینه دراین ارائه داد.

اهداف پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

فرضيه هاي پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 6

تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي  ……………………………………………………………………………………………………….. 7

  تعاريف عملياتي ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

فصـل دوم

دراین فصل محقق به بیان پیشینه وتاریخچه ی پیش دبستانی درایران وجهان پرداخته وهمچنین نظریاتی که درمورد این دوره آموزشس رامورد توجه قرار داده است.بعلاوه رشد زبان گفتاری و مولفه های مربوط به آن را که دراین تحقیق مورد نظربوده بابیان نظریاتی که دراین مورد توسط دانشمندان ارائه شده ذکر نموده است.درپایان یافته ها ومطالعات پژوهشی موجود راکه درایران وخارج ازکشور انجام گرفته بیان کرده است

جدول تحصیلات پدر

جدول تحصیلات پدر

بخش اول: آموزش و پرورش پيش از دبستان

مفهوم و تعريف آموزش و پرورش پيش از دبستان ………………………………………………………………………….  12

علل ظهور مراكز پيش دبستاني …………………………………………………………………………………………..  14

 تاريخ ظهور مراكز پيش از دبستان »كودكستانها و مهد كودك« در جهان  ………………………………………………..  15

تاريخچهي آموزش و پرورش پيش از دبستان در ايران ……………………………………………………………………..  17

 اصول حاكم بر آموزش پيش از دبستان …………………………………………………………………………………..  19

 اهداف آموزش و پرورش پيش از دبستان  ………………………………………………………………………..  …19

 اهميت و ضرورت آموزش و پرورش پيش از دبستان   …………………………………………………………………..  20

برنامهي آموزش وپرورش در دوره ي پيش از دبستان  ……………………………………………………………………..  23

 رابطه ي پيش دبستاني با دبستاني …………………………………………………………………………………………….  24

  ويژگي هاي كودكان پيش دبستاني(5–6 ساله ها)  ……………………………………………………………………………  25

وضعيت آموزش و پرورش پيش دبستاني در شهرستان شوش دانيال(ع)  …………………………………………………………25

رشد و پرورش همه جانبه کودک

رشد و پرورش همه جانبه کودک

بخش دوم: زبان

تعريف زبان ……………………………………………………………………………………………………………………….26

زبان به عنوان ابزاری ارتباطی که برای مرادوات رسمی وغیررسمی درمیان مردم به کار می رود،چه درقالب گفتگوی روزمره ومکالمات تلفنی،وچه درسخنرانی های علمی ویاازطریق ارتباطات رسانه ای ازقبیل کتاب،مجله وغیره،به دوصورت جلوه می نماید؛یکی صورت گفتاری است ودیگری نوشتاری.

درصد بالایی ازارتباطات مردم به صورت شفاهی،ازطریق گوش دادن به رادیو،تلویزیون،صحبت های اطرافیان ویاسخن گفتن بادیگران صورت میگیرد.معمولا برای رفع نیازهای زندگی روزمره درمیان افراد خانواده،خویشان دوستان،همسایگان،هم سالا وهم کلاسان که بیشتر جنبه ی غیررسمی دارد،گفتار کاربرد بیشتری دارد.زبان آموزی چهار وجه دارد:گوش دادن،گفتن،خواندن  ونوشتن.درفرایند زبان آموزی،دووجه اول که زبان شفاهی راتشکیل میدهند،بردووجه کتبی آن یعنی خواندن ونوشتن مقدم هستند(عصاره،فریده،1382،ص16)

كاركردهاي زبان ………………………………………………………………………………………………………………….  27

مراحل رشد زبان ……………………………………………………………………………………………………………………  29

مرحلهي اول: دورهي پيش زباني  ……………………………………………………………………………………………………  29

مرحله ي دوم: دورهي زباني ………………………………………………………………………………………………………….  33

 تاثير آموزش و پرورش دورهي پيش دبستاني بر رشد زبان كودكان ………………………………………………………………….  37

  نظريه هاي يادگيري و رشد زبان ……………………………………………………………………………………………………  38

  نظريهي شرطي شدگي رفتار زباني ………………………………………………………………………………………………….  38

  نظريهي يادگيري فطري زبان  ………………………………………………………………………………………………………  40

  نظريهي يادگيري شناختي زبان …………………………………………………………………………………………………… . 42

  نظريهي يادگيري پردازشي زبان ……………………………………………………………………………………………………  43

  بخش سوم: زبان آموزي 

مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  45

اولین زمینه ی زبان آموزی کودک،درخانواده فراهم میشود ومادر نقش بسیار مهمی در رشد زبان کودک دارد.برنامه ی زبان آموزی دردوره ی پیش ازدبستان نیز فرصت های یادگیری رادراختیار کودک قرار میدهد،به این خاطر،برنامه ی زبن آموزی باید براساس نیازهای آموزشی واقعی کوکان تنظیم شود،تادر این فرصت بهترین نتایج حاصل شود.بنابراین ابتدا به مهمترین نیازهای زبان آموزی کودکان پیش دبستانی اشاره میشود.مهمترین نیازهای زبان آموزی کوکان پیش دبستانی عبارتنداز:

الف) مهارت گوش دادن:

 • تمییز وتشخیص صدا
 • مدت زمان گوش دادن
 • درک ازطریق گوش دادن(زندی،1383،ص134)

ب)مهارت صحبت کردن:

 • تلفظ صحیح آواها،کلمات وجمله ها
 • رعایت صحیح تک کلمات وآهنگ انواع جمله ها
 • تولید سریع واژگان برای ارسال پیام
 • رعایت قواعد کاربرد شناختی وقواعد مکالمه

و….

ج)مهارت آمادگی خواندن:

 • بازشناسی دیداری نشانه ها وتصاویر پیش بینی شده
 • درک پیام داستانهای تصویری سریالی

د)مهارت آمادگی نوشتن

 • به دست گرفتن صحیح مداد
 • نوشتن صحیح نشانه ها پیش بینی شده ازراست به چپ
 • نوشتن برخی نشانه های پیش بینی شده ازحفظ(مقدمه املاء نویسی)(زندی،1383،صص110و109)

درخصوص برنامه های آموزش زبان در دوره ی پیش ازدبستان توجه به جدول روند مهارت آموزش زبان دردوره ی پیش دبستان،ضروریس به نظر میرسد(مفیدی،1383،ص16)

  تاريخچهي مطالعات زبان آموزي ………………………………………………………………………………………….  46

 عوامل موثر در زبان آموزي ……………………………………………………………………………………………….  47

 برنامه ها و فعاليت هاي زبان آموزي دورهي پيش دبستان …………………………………………………………………..  49

1. شيوهي شعر و سرود خواني  ……………………………………………………………………………………………..  49

1-1. تعريف شعر  …………………………………………………………………………………………………………..  49

2-1. عوامل جذابيت شعر …………………………………………………………………………………………………..  50

3-1. مختصات شعر كودك  ……………………………………………………………………………………………….  50

4-1. ويژگيهاي شعر كودك  ………………………………………………………………………………………………  50

5-1. تأثير آموزشي شعر ……………………………………………………………………………………………………..  51

2. شيوهي قصه گويي و داستان خواني ………………………………………………………………………………………  52

1-2. تعريف قصه گويي  …………………………………………………………………………………………………….  53

2-2. فوايد قصه گويي و داستان خواني  …………………………………………………………………………………….  53

3-2. ارزش آموزشي قصه گويي  …………………………………………………………………………………………  54

4-2. راهبردهاي قصه گويي ……………………………………………………………………………………………….  55

5-2. ويژگيهاي يك قصهي خوب …………………………………………………………………………………………..  56

3. شيوهي نمايشي  …………………………………………………………………………………………………………  56

1-3. نمايش عروسكي ………………………………………………………………………………………………………  57

2-3. بازيهاي نمايشي ………………………………………………………………………………………………………..  57

3-3. نمايش خلاق ……………………………………………………………………………………………………………  58

4. شيوهي بازي ……………………………………………………………………………………………………………….  60

1-4. تعريف بازي …………………………………………………………………………………………………………….  61

2-4. نقش بازي در تقويت مهارتهاي زبان …………………………………………………………………………………..  62

3-4. انواع بازيهاي آموزشي  ……………………………………………………………………………………………….  62

پيشينه ي پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………..  65

  الف) تحقيقات انجام گرفته در خارج از كشور  ………………………………………………………………………………..  65

  ب)  تحقيقات انجام گرفته در داخل كشور  …………………………………………………………………………………  69

خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………….  76

این فصل مشتمل برسه بخش است.دربخش اول به ارائه مباحثی ازقبیل تعریف ومفهوم آموزش و پرورش پیش دبستانی،تایخ وعلل ظهور مراکز پیش دبستانی،تاریخچه،اهداف،اهمیت وبرنامه ی آموزش وپرورش پیش دبستانی پرداخته شد.دربخش دوم نیز مطالبی درباره ی تعریف،کارکردها،ساختار،جنبه های اصلی ومراحل رشد زبان وهمچنین نظریه های یادگیری ورشد زبان بیان گردید.بخش سوم این فصل مربوط به زبان آموزی،برنامه ها وفعالیت های زبان آموزی دردوره ی پیش دبستانی وپیشینه ی تحقیقات تجربی مرتبط باموضوع می پردازد.

یافته های پژوهشی این فصل درزمینه ی پیش دبستانی نشان میدهد که شش سال اول زندگی کوک ازلحاظ شکل گیری شخصیت،پایه های تفکر،زبان ورشد جسمی وروانی،دوره اساسی است.همچنین تاثیر برنامه های غنی وبرنامه ریزی آموزشی ودرسی،برای گروه های سنی مختلف کودکان دراین دوره مطلوب است.مهمتر اینکه نتایج تحقیقات سرمایه گذاری بیشتر برای آموزش بهتر وبرنامه های کیفی در این دوره،بعلت کسب موفقیت بیشتر کودکان درسالهای تحصیلی بعداز گذرانیدن دوره ی پیش دبستانی است.

زبان آموزی

زبان آموزی

فصـل سوم: روش پژوهش

روش انجام پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………  78

جامعهي آماري …………………………………………………………………………………………………………………………………  79

تعداد نمونه  …………………………………………………………………………………………………………………………………….  79

روش نمونه گيري ……………………………………………………………………………………………………………………………..  80

  روش گردآوري داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………..  80

  ابزار ارزشيابي  ……………………………………………………………………………………………………………………………….  80

  آزمون رشد زبان ………………………………………………………………………………………………………………………………  81

توصيف خرده آزمونها  ……………………………………………………………………………………………………………………………  82

  روايي و پايايي  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  83

  روش اجرا ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  84

  نحوهي نمره گذاري آزمون رشد زبان  ……………………………………………………………………………………………………………  85

  تفسير نمرات آزمونها  ………………………………………………………………………………………………………………………….  85

فصـل چهارم: يافته ها و تجزيه و تحليل آنها

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………  88

  بررسي توصيف داده ها (آمار توصيفي)  ……………………………………………………………………………………………….  89

  تحليل استنباطي داده ها (آمار استنباطي)  ………………………………………………………………………………………………  112

فصـل پنجم: خلاصه و نتيجه گيري

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  123

دراین بخش باتوجه به نتایج بدست آمده درفصل چهارم ومطالعات انجام گرفته درمورد موضوع پژوهش،درباره نتایج بدست آمده وروابط بین آنها بحث ونتیجه گیری خواهدشد.این کارازطریق تفسیر روابط درونی داده های پژوهش ومعنی دادن به نتایج پژوهش دنبال میگردد.به بیان دیگر نتایج داده های به دست آمده دراین پژوهش بانظریه ها ونتایج سایر پژوهش ها مقایسه میگردد.همچنین محدودیت هایی که در فرایند پژوهش برای محقق وجود داشته،مورد بررسی قرارمیگیرد ودررفع بعضی ازمحدودیت ها،پیشنهاداتی ارائه میگردد.

  بحث و نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………………………………………  124

محدوديت هاي پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………  129

پيشنهادها  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  129

پيشنهادهاي مبتني بر تحقيق كنوني  ………………………………………………………………………………………………………….  130

پيشنهادها براي تحقيقات آينده  ………………………………………………………………………………………………………………..  130

پيوست ها  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  132

منابع 

منابع فارسي  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  179

منابع انگليسي  …………………………………………………………………………………………………………………………..  188

فهرست جداول

2-1. طبقه بندي كودكان در دورهي پيش دبستان ……………………………………………………………………………………….  13

2-2. مراحل رشد زبان و گفتار كودك  …………………………………………………………………………………………………  31

2-3.الگوي يادگيري فطري زبان نهاد گرايي ………………………………………………………………………………………….  42

2-4.مدل پردازشي زبان  ………………………………………………………………………………………………………………  44

2-5.مدل يادگيري زبان در نظريهپردازشي  …………………………………………………………………………………………….  45

3-1.جامعهي آماري دانش آموزان پايهي اول ابتدايي شهرستان شوش دانيال(ع) در سال تحصيلي 89-88  ……………………………….  79

3-2.نمونهي آماري دانش آموزان پايهي اول ابتدايي شهرستان شوش دانيال(ع) در سال تحصيلي 89-88 …………………………………  79

3-3.راهنماي تفسير نمرات استاندارد خرده آزمونها …………………………………………………………………………………….  76

4-1. توزيع نمونه از نظر جنس ………………………………………………………………………………………………………  89

4-2. توزيع نمونه از نظر نوع گروه ………………………………………………………………………………………………….  90

4-3. توزيع فراواني سطح تحصيلات پدر در گروه نمونه ……………………………………………………………………………..  91

4-4.  توزيع فراواني سطح تحصيلات مادر در گروه نمونه …………………………………………………………………………  92

4-5. توزيع فراواني سن آزمودنيها در گروه نمونه  ……………………………………………………………………………………  93

4-6. شاخص هاي توصيفي واژگان تصويري در گروه پيش دبستاني رفته به تفكيك جنسيت …………………………  94

4-7. شاخص هاي توصيفي واژگان ربطي در گروه پيش دبستاني رفته به تفكيك جنسيت ………………………………  95

4-8. شاخص هاي توصيفي واژگان شفاهي در گروه پيش دبستاني رفته به تفكيك جنسيت …………………………….  96

4-9. شاخص هاي توصيفي درك دستوري در گروه پيش دبستاني رفته به تفكيك جنسيت  …………………………….  97

4-10. شاخص هاي توصيفي تقليد جمله در گروه پيش دبستاني رفته به تفكيك جنسيت  ………………………………  98

4-11. شاخص هاي توصيفي تكميل دستوري در گروه پيش دبستاني رفته به تفكيك جنسيت   ……………………….  99

4-12. شاخص هاي توصيفي واژگان تصويري در گروه پيش دبستاني نرفته به تفكيك جنسيت …………………….  100

4-13. شاخص هاي توصيفي واژگان ربطي در گروه پيش دبستاني نرفته به تفكيك جنسيت …………………………  101

4-14. شاخص هاي توصيفي واژگان شفاهي در گروه پيش دبستاني نرفته به تفكيك جنسيت ……………………….  102

4-15. شاخص هاي توصيفي درك دستوري در گروه پيش دبستاني نرفته به تفكيك جنسيت  ……………………….  103

4-16. شاخص هاي توصيفي تقليد جمله در گروه پيش دبستاني نرفته به تفكيك جنسيت …………………………….  104

4-17. شاخص هاي توصيفي تكميل دستوري در گروه پيش دبستاني نرفته به تفكيك جنسيت ……………………..  105

4-18. شاخص هاي توصيفي مهارتهاي واژگاني در گروه پيش دبستاني رفته به تفكيك جنسيت ……………………  106

4-19. شاخص هاي توصيفي مهارتهاي واژگاني در گروه پيش دبستاني نرفته به تفكيك جنسيت  …………………..  107

4-20. شاخص هاي توصيفي مهارتهاي دستوري در گروه پيش دبستاني رفته به تفكيك جنسيت ……………………  108

4-21. شاخص هاي توصيفي مهارتهاي دستوري در گروه پيش دبستاني نرفته به تفكيك جنسيت ………………….  109

4-22. شاخص هاي توصيفي نمرات زبان گفتاري در گروه پيش دبستاني رفته به تفكيك جنسيت …………………  110

4-23. شاخص هاي توصيفي نمرات زبان گفتاري در گروه پيش دبستاني نرفته به تفكيك جنسيت  ………………..  111

4-24. مقايسهي نمرات استاندارد واژگان تصويري در دو گروه پيش دبستاني رفته و پيش دبستاني نرفته  ………..  112

4-25.مقايسهي tمشاهده شده و  t جدول واژگان تصويري در دو گروه پيش دبستاني رفته و نرفته  ………………..  112

4-26. مقايسهي نمرات استاندارد واژگان ربطي در دو گروه پيش دبستاني رفته و پيش دبستاني نرفته  …………….  113

4-27.مقايسهي t مشاهده شده و t جدول ، واژگان ربطي  در دو گروه پيش دبستاني رفته و نرفته …………………..  113

4-28. مقايسهي نمرات استاندارد واژگان شفاهي در دو گروه پيش دبستاني رفته و پيش دبستاني نرفته   …………..  114

4-29.مقايسهي t مشاهده شده و t جدول ، واژگان شفاهي  در دو گروه پيش دبستاني رفته و نرفته  …………………  114

4-30. مقايسهي نمرات استاندارد درك دستوري در دو گروه پيش دبستاني رفته و پيش دبستاني نرفته   …………..  114

4-31.مقايسهي t مشاهده شده و t جدول ، درك دستوري در دو گروه پيش دبستاني رفته و نرفته …………………  115

4-32. مقايسهي نمرات استاندارد تقليد جمله در دو گروه پيش دبستاني رفته و پيش دبستاني نرفته  ………………..  115

4-33.مقايسهي t مشاهده شده و t جدول ، تقليد جمله در دو گروه پيش دبستاني رفته و نرفته ……………………….  115

4-34. مقايسهي نمرات استاندارد تكميل دستوري در دو گروه پيش دبستاني رفته و پيش دبستاني نرفته   ………….  116

4-35.مقايسهي t مشاهده شده و t جدول ، تكميل دستوري در دو گروه پيش دبستاني رفته و نرفته ………………..  116

4-36. مقايسهي نمرات استاندارد مهارتهاي واژگاني در دو گروه پيش دبستاني رفته و پيش دبستاني نرفته ……….  117

4-37.مقايسهي t مشاهده شده و t جدول ، مهارت هاي واژگاني در دو گروه پيش دبستاني رفته و نرفته  ………….  117

4-38. مقايسهي نمرات استاندارد مهارتهاي دستوري در دو گروه پيش دبستاني رفته و پيش دبستاني نرفته  ……….  118

4-39.مقايسهي t مشاهده شده و t جدول ، مهارت هاي دستوري در دو گروه پيش دبستاني رفته و نرفته …………  118

4-40. مقايسهي نمرات استاندارد تحصيلات مادر در دو گروه پيش دبستاني رفته و پيش دبستاني نرفته  ………….  119

4-41. مقايسهي t مشاهده شده و t جدول ، زبان گفتاري … در سطح تحصيلاتمادر ……………………………..  119

4-42. مقايسهي نمرات استاندارد تحصيلات پدر در دو گروه پيش دبستاني رفته و پيش دبستاني نرفته  …………..  120

4-43.مقايسهي t مشاهده شده و t جدول ، زبان گفتاري … در سطح تحصيلات پدر ………………………………  120

4-44. مقايسهي نمرات استاندارد زبان گفتاري در دختران و پسران پيش دبستاني رفته ………………………………  121

4-45.مقايسهي t مشاهده شده و t جدول ، زبان گفتاري دختران و پسران پيش دبستاني رفته …………………………  121

فهرست نمودار

2-1: رشد و پرورش همه جانبهي كودك ……………………………………………………………………………………..  23

4-1. توزيع نمونه از نظر جنسيت ……………………………………………………………………………………………..  89

4-2. توزيع نمونه از نظر نوع گروه …………………………………………………………………………………………….  90

4-3. توزيع فراواني سطح تحصيلات پدر در گروه نمونه …………………………………………………………………………  91

4-4. توزيع فراواني سطح تحصيلات مادر در گروه نمونه …………………………………………………………………………  92

4-5. توزيع فراواني سن آزمودنيها در گروه نمونه  ………………………………………………………………………………  93


مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحات فایل : 208


خرید فایل pdf یا اسکن شده (غیر قابل ویرایش)

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل word

قیمت 35 هزار تومان